1
SEJARAH HIDUP MUHAMMAD
Sejarah Nabi Muhammad saw.,
dari perioda pra-Islam sampai dengan wafatnya Nabi,
ditulis untuk menjawab tuduhan para orientalis
Ditulis Oleh :
MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
DiCopy Ol eh : M. Abdi Fa thul Wahab
DAFTAR ISI
• TENTANG PENGARANG
o Muhammad Husain Haekal
• KATA PERKENALAN
o Syaikh Muhammad Mustafa al-Maraghi
• PRAKATA
o Muhammad, ‘alaihi’sh-shalatu wassalam.
o Lingkungan Kekuasaan Islam Yang Pertama
o Islam dan Nasrani
o Kaun Muslim dan Isa
o Orang-Orang Kristen Yang Fanatik dan Muhammad
o Dasar Dasar Yang Sederhana Dalam Kedua Agama
o Perbedaan Tauhid dan Trinitas
o Kaum Nasrani Mengajak Nabi Berdebat
o Masalah Penyaliban Al-Masih
o Rumawi dan Kaum Muslimin
o Penulis-Penulis Kristen dan Muhammad
o Sebab Permusuhan Islam-Kristen
o Kristen Tidak Sesuai Dengan Watak Barat
o Penjajahan dan Propaganda Anti Islam
o Islam dan Apa Yang Terjadi Dengan Umat Islam
o Sikap Jumud di Kalangan Pemuda
o Ilmu dan Literatur Barat
o Usaha-Usaha Modernisasi Dunia Islam
o Misi Penginjil dan Golongan Yang Berpikiran Beku
o Terpikir Menulis Buku Ini
o Qur’an Sebagai Sunber Paling Otentik
o Konsultasi yang Tepat
o Dalam Batas-Batas Biografi, Tidak Lebih
o Penyelidikan Berguna Bagi Seluruh Umat Manusia
• PENGANTAR CETAKAN KEDUA
o Pengantar Cetakan Kedua
o Pembela-Pembela Orientalis
o Sebab-Sebab Kesalahan Orientalis
o Buku Biografi Penulis-Penulis Islam Sebagai Pegangan
o Orientalis dan Ketentuan-Ketentuan Agama
2
o Qur’an Tidak Diubah-Ubah
o Pendapat Muir
o Penulisan Qur’an Pada Zaman Nabi
o Bila Berselisih Kembali Kepada Nabi
o Pengumpulan Qur’an Langkah Pertama
o Mushaf Usman
o Persatuan Islam Zaman Usman
o Mushaf Usman Cermat dan Lengkap
o Cara yang Sebenarnya Dalam Mengadakan Penyelidikan
o Fitnah Sekitar Ayan
o Kembali Kepada Ilmu Pengetahuan
o Kadang Ilmu yang Tidak Cukup
o Menyerang Muhammad Karena Gagal Menyerang Ajarannya
o Pertimbangan Mereka yang Aktif Dalam Soal-Soal Islam
o Selawat Kepada Nabi
o Menangkis Kecaman
o Buku-Buku Sejarah dan Buku-Buku Hadis
o Kontradiksi
o Faktor Waktu, Ketika Cerita Itu Ditulis
o Pengaruh Pertentangan Politik Dalam Dunia Islam
o Penghimpunan Hadis
o Kriterium Yang Sebenarnya Tentang Hadis
o Penghimpunan Hadis Pada Masa Ma’mun
o Cerita-Cerita Tidak Masuk Akal dan Tidak Ilmiah
o Qur’an dan Mujizat
o Mujizat Terbesar
o Orang-Orang Mukmin Pada Masa Nabi
o Gharaniq dan Tabuk
o Metoda Saya Dalam Penyelidikan Ini
o Penyelidikan-Penyelidikan Orientalis
o Kaum Muslimin dan Penyelidikan
• BAGIAN PERTAMA
o Arab Pra Islam
• BAGIAN KEDUA
o Mekah, Kabah dan Quraisy
• BAGIAN KETIGA
o Muhammad Dari Kelahiran Sampai Perkawinannya
• BAGIAN KEEMPAT
o Dari Perkawinan Sampai Masa Kerasulannya
• BAGIAN KELIMA
o Dari Masa Kerasulann Sampai Islamnya Umar
• BAGIAN KEENAM
o Cerita Garaniq
• BAGIAN KETUJUH
o Perbuatan-Perbuatan Quraisy Yang Keji
• BAGIAN KEDELAPAN
3
o Dari Pembatalan Piagam Sampai Kepada Isra’
• BAGIAN KESEMBILAN
o Ikrar ‘Aqaba
• BAGIAN KESEPULUH
o Hijrah
• BAGIAN KESEBELAS
o Tahun Pertama di Yathrib
• BAGIAN KEDUABELAS
o Satuan-Satuancan Bentrokan-Berntrokan Pertama
• BAGIAN KETIGABELAS
o Perang Badr
• BAGIAN KEEMPATBELAS
o Antara Badr dan Uhud
• BAGIAN KELIMABELAS
o Perang Uhud
• BAGIAN KEENAMBELAS
o Pengaruh Uhud
• BAGIAN KETUJUHBELAS
o Istri Istri Nabi
• BAGIAN KEDELAPAN BELAS
o Perang Khandaq dan Bany Quraiza
• BAGIAN KESEMBILANBELAS
o Dari Dua Peperangan Sampai ke Hudaibiya
• BAGIAN KEDUAPULUH
o Perjanjian Hudaibiya
• BAGIAN KEDUAPULUH SATU
o Khaibar dan Utusan Raja-Raja
• BAGIAN KEDUAPULUH DUA
o ‘Umrat’l – Qadza
• BAGIAN KEDUAPULUH TIGA
o Ekspedisi Mu’ta
• BAGIAN KEDUAPULUH EMPAT
o Pembebasan Mekah
• BAGIAN KEDUAPULUH LIMA
o Hunain dan Ta’if
• BAGIAN KEDUAPULUH ENAM
o Ibrahim dan Istri-Istri Nabi
• BAGIAN KEDUAPULUH TUJUH
o Tabuk dan Kematian Ibrahim
• BAGIAN KEDUAPULUH DELAPAN
o Tahun Perutusan
• BAGIAN KEDUAPULUH SEMBILAN
o Ibadah Haji Perpisahan
• BAGIAN KETIGAPULUH
o Sakit dan Wafatnya Nabi
• BAGIAN KETIGAPULUH SATU
o Pemakaman Rasul
• 1 KEBUDAYAAN ISLAM SEPERTI DILUKISKAN QUR’AN
o Kebudayaan Islam Seperti di Lukiskan Qur’an
• 2 ORIENTALIS DAN KEBUDAYAAN ISLAM
4
o Orientalis dan Kebudayaan Islam
• SEBUAH PENGHARGAAN DAN TERIMAKASIH
o Sebuah Penghargaan dan Terimakasih
• DAFTAR PUSTAKA
o Daftar Pustaka
• SEJARAH PEMBENTUKAN MUSHAF AL-QUR’AN MENURUT AHLI
SEJARAH NON-MUSLIM
o Pendapat Sir Willian Muir
• KOTBAH ‘ARAFAT
o Kotbah ‘Arafat
T E N T A N G P E N G A R A N G
MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
SEJAK masa mudanya Haekal tidak pernah berhenti menulis; di
samping masalah-masalah politik dan kritik sastra ia juga menulis
beberapa biografi. Dari Kleopatra sampai kepada Mustafa Kamil di
Timur, dari Shakespeare, Shelley, Anatole France, Taine sampai
kepada Jean Jacques Rousseau dengan gaya yang khas dan
sudah cukup dikenal. Setelah mencapai lebih setengah abad
usianya, perhatiannya dicurahkan kepada masalah-masalah Islam.
Ditulisnya bukunya yang kemudian sangat terkenal, Hayat
Muhammad (Sejarah Hidup Muhammad) dan “Di Lembah Wahyu”.
“Dua buku yang sungguh indah dan baru sekali dalam cara
menulis sejarah hidup Muhammad, yang kemudian dilanjutkan
dengan studi lain tentang Abu Bakr dan Umar. Suatu contoh
bernilai, baik mengenai studinya atau cara penulisannya. Ini
merupakan masa transisi dalam hidupnya”, demikian antara lain
orang menulis tentang Haekal.
Pada mulanya Sejarah Hidup Muhammad ini telah menimbulkan
reaksi hebat dan kritik tajam di kalangan bangsa Mesir dan dunia
Islam umumnya. Tapi semua itu dihadapinya dengan tenang dan
di mana perlu dijawabnya dengan penuh tanggung jawab dan
rasional sekali.
Dilahirkan di desa Kafr Ghanam bilangan distrik Sinbillawain di
propinsi Daqahlia, di delta Nil, Mesir, 20 Agustus 1888,
Muhammad Husain Haekal, setelah selesai belajar mengaji Qur’an
di madrasah desanya ia pindah ke Kairo guna memasuki sekolah
dasar lalu sekolah menengah sampai tahun 1905. Kemudian
meneruskan belajar hukum hingga mencapai lisensi dalam bidang
hukum (1909). Selanjutnya ia meneruskan ke Fakultas Hukum di
Universite de Paris di Perancis, lalu dilanjutkan pula sampai
mencapai tingkat doktoral dalam ekonomi dan politik dan
memperoleh Ph. D. dalam tahun 1912 dengan disertai La Dette
Publique Egyptienne. Dalam tahun itu juga ia kembali ke Mesir dan
bekerja sebagai pengacara di kota Mansura, kemudian di Kairo
sampai tahun 1922.
Semasa masih mahasiswa sampai pada waktu menjalankan
pekerjaannya sebagai pengacara, ia terus aktif menulis dalam
harian-harian Al-Jarida yang dipimpin oleh Ahmad Lutfi as Sayyid,
As-Sufur dan Al-Ahram. Umumnya ia menulis dalam masalahmasalah
sosial dan politik, di samping juga memberikan kuliah
dalam bidang ekonomi dan hukum perdata (1917-22). Tahun itu
5
juga ia dipilih sebagai pemimpin redaksi harian As-Siasa sebagai
organ resmi Partai Liberal. Dalam tahun 1926 mendirikan
mingguan As-Siasa, yang dalam bidang kulturil besar sekali
pengaruhnya ke seluruh negara-negara Arab. Ia aktif dalam bidang
jurnalistik sampai tahun 1938.
Karya-karya Haekal menduduki tempat penting dalam
perpustakaan-perpustakaan berbahasa Arab. Penulisan novel
modern dimulai Haekal. Kemudian ia menulis serangkaian sejarah
Islam dan biografi di samping masalah-masalah politik. Bukubukunya
dalam sejarah Islam merupakan sumber penting dalam
studi keislaman.
Secara kronologis karya-karya Haekal adalah sebagai berikut:
Zainab (novel), 1914, Jean Jacques Rousseau (dua jilid), 1921-23;
Fi Auqat’l-Firaqh (“Diwaktu senggang”), 1925;
“Asyarata Ayyam fis-Sudan” 1927; Tarajim Mishria wa Gharbia
(“Biografi orang orang Mesir dan Barat”), 1929; Waladi
(“Anakku”), 1931; Thaurat’l-Adab, 1933 ; Hayat Muhammad
(“Sejarah Hidup Muhammad”), 1935; Fi Manzil’l-Wahy (“Di lembah
Wahyu”), 1937; Asy-Shiddiq Abu Bakr, 1942; Al Faruq ‘Umar
(“’Umar ibn’l-Khattab”) (dua jilid). 1944-45; Mudhakkirat
fis-Siasat’l-Mishria (“Memoir tentang Politik Mesir”) (dua
jilid), 1951-53; Hakadha Khuliqat, 1955; Al-Imbraturia
al-Islamia wal-Amakin al-Mugaddasa fisy-Syarq’ l-Aushat
(“Commonwealth Islam dan tempat-tempat Suci di Timur Tengah”)
(kumpulan studi), 1960; Asy-Syarq’ l-Jadid (kumpulan studi), 1963;
‘Uthman bin ‘Affan, 1964; Al-Iman, wal-Ma’rifa wal-Falsafa
(“Tentang Iman, Ma’rifat dan Filsafat”) (kumpulan studi), 1965;
Qisas Mishria (“Cerpen-cerpen Mesir”), 1969.
Novelnya Zainab, yang mengisahkan kehidupan petani Mesir,
mula-mula ditulisnya semasa ia masih mahasiswa di Paris, dan
pada hari-hari libur sebagian ditulisnya di London dan di Jenewa,
Swis; telah dibuat film dan dalam festival film internasional di
Jerman (1952) Die Liebesromanze der Zenab ini yang ditulisnya
sebagai kenangan kepada tanah air dan masyarakat di
kampungnya, dalam dua kali pertunjukkan telah mendapat
sambutan yang luar biasa dan telah terpilih pula sebagai film yang
paling berhasil, dilukiskan sebagai “Egyptische Welturauffuhrung in
Berlin”.
Dalam tahun 1943 ia terpilih sebagai ketua Partai Liberal Konstitusi
(Liberal Constitutional Party), yang dipegangnya sampai tahun
1952.
Tahun 1938 ia menjabat Menteri Negara, kemudian Menteri
Pendidikan, lalu Menteri Sosial. Sesudah itu menjadi Menteri
Pendidikan lagi dalam tahun 1940 dan 1944. Pada permulaan
tahun 1945 ia terpilih sebagai ketua Majelis Senat sampai tahun
1950.
Berkali-kali mengetuai delegasi mewakili negaranya di PBB dan
dalam konperensi-konperensi internasional, dalam
Interparliamentary Union dan secara pribadi terpilih pula sebagai
anggota panitia eksekutif lembaga tersebut.
Beberapa buku dan disertasi tentang sejarah hidup Dr. Haekal
telah terbit, diantaranya: Beberapa studi tentang Dr. Haekal, oleh
beberapa penulis (1958).
6
Mohammed Hussein Haekal, oleh Baber Johansen, sebuah thesis,
Universitas Berlin, 1962.
Dr. Mohammad Hussein Haekal, oleh Taha Wadi’, thesis,
Universitas Kairo (Fakultas Sastra), 1965.
Dr. Mohammed Hussein Haekal, oleh Charles Smith, sebuah
thesis, Universitas Michigan, Amerika Serikat, 1968.
Dr. Haekal seorang pengarang yang produktif, baik dalam bidang
sastra, kemasyarakatan, maupun politik, yang disiarkan selama ia
aktif dalam jurnalistik. Banyak juga naskah-naskahnya yang belum
disiarkan.
Kembali aktif menulis dalam harian-harian Al-Mishri, dan Al-Akhbar
sejak 1953 hingga wafatnya.
Meninggal pada 8 Desember 1956.
KATA PERKENALAN
Oleh almarhum Syaikh Muhammad Mustafa al-Maraghi
(Rektor Magnificus Universitas Al-Azhar)
SEJAK manusia berada di permukaan bumi ini, hasratnya ingin
mengetahui segala hukum dan kodrat alam yang terdapat di
sekitarnya, besar sekali. Makin dalam ia meneliti, makin tampak
kepadanya kebesaran alam itu, melebihi yang semula. Kelemahan
dirinya makin tampak pula dan keangkuhannyapun makin
berkurang.
Demikianlah, Nabi yang membawa Islam itupun sama pula dengan
alam itu. Sejak bumi ini menerima cahaya Nabi, para ulama
berusaha mencari segi-segi kemanusiaan yang besar
daripadanya, mencari nilai-nilai Asma Allah dalam pemikirannya,
dalam akhlaknya, dalam ilmunya. Dan kalaupun mereka mampu
mencapai pengetahuan itu seperlunya, namun sampai kini
pengetahuan yang sempurna belum juga mereka capai.
Perjuangan yang mereka hadapi masih panjang, jaraknya masih
jauh, jalannyapun tak berkesudahan.
Kenabian adalah anugerah Tuhan, tak dapat dicapai dengan
usaha. Akan tetapi ilmu dan kebijaksanaan Allah yang berlaku,
diberikan kepada orang yang bersedia menerimanya, yang
sanggup memikul segala bebannya. Allah lebih mengetahui di
mana risalah-Nya itu akan ditempatkan. Muhammad s.a.w. sudah
disiapkan membawa risalah (misi) itu ke seluruh dunia, bagi si
putih dan si hitam, bagi si lemah dan si kuat. Ia disiapkan
membawa risalah agama yang sempurna, dan dengan itu menjadi
penutup para nabi dan rasul, yang hanya satu-satunya menjadi
sinar petunjuk, sekalipun nanti langit akan terbelah, bintangbintang
akan runtuh dan bumi inipun akan berganti dengan bumi
dan angkasa lain.
Kesucian para nabi dalam membawa risalah dan meneruskan
amanat wahyu itu, adalah masalah yang tak dapat dimasuki oleh
kaum cendekiawan. Bagi para nabi, sudah tak ada pilihan lain.
Mereka menerima risalah dan amanat, dan itu harus disampaikan,
7
sesudah mereka diberi cap dengan stempel kenabian. Tugas
menyampaikan amanat demikian itu sudah menjadi konsekwensi
wajar bagi seorang nabi, yang tak dapat dielakkan. Akan tetapi,
tidak selamanya wahyu itu menyertai para nabi dalam tiap
perbuatan dan kata-kata mereka. Mereka juga tidak bebas dari
kesalahan. Bedanya dengan manusia biasa, Allah tidak
membiarkan mereka hanyut dalam kesalahan itu sesudah sekali
terjadi, dan kadang mereka segera mendapat teguran.
Muhammad s.a.w. telah mendapat perintah Tuhan guna
menyampaikan amanat itu, dengan tidak dijelaskan jalan yang
harus ditempuhnya, baik dalam cara menyampaikan risalah atau
dalam cara, mempertahankannya. Pelaksanaannya diserahkan
kepadanya, menurut kemampuan akalnya, pengetahuannya dan
kecerdasannya, sebagaimana biasa dilakukan oleh kaum cerdikpandai
lainnya. Kemudian datang wahyu memberikan penjelasan
secara tegas tentang segala sesuatu yang mengenai Zat Tuhan,
ke-EsaanNya, Sifat-sifatNya serta cara-cara beribadat. Tetapi tidak
demikian tata-cara kemasyarakatan, dalam keluarga, tentang desa
dan kota, tentang negara, baik yang berdiri sendiri atau yang
terikat oleh negara-negara lain.
Di samping itu masih banyak sekali bidang lain yang harus
diselidiki sehubungan dengan kebesaran Nabi s.a.w. sebelum
datangnya wahyu. Juga tidak kurang kebesaran itu yang harus
diselidiki sesudah datangnya wahyu. Ia menjadi utusan Tuhan dan
mengajak orang kepadaNya. Ia melindungi ajakannya (dakwah) itu
serta membela kebebasan para penganjurnya. Ia menjadi
pemimpin umat Islam, menjadi panglima perangnya; ia menjadi
mufti, menjadi hakim dan organisator seluruh jaringan komunikasi
dalam hubungan sesamanya dan antar-bangsa. Dalam segala hal
ia dapat menegakkan keadilan. Ia mempersatukan bangsa-bangsa
dan kelompok-kelompok itu, sesuai dengan yang dapat diterima
akal sehat. Ia telah memperlihatkan kemampuannya berpikir,
ketenangannya serta pandangannya yang jauh. Ia dapat
memperlihatkan kecerdasannya serta kemampuannya berpikir
cepat dan tepat dengan keteguhan hati terhadap setiap kata dan
perbuatan. Ia telah menjadi sumber ilmu dan pengetahuan. Ia
menjadi lambang kefasihan, yang menyebabkan para ahli dalam
bidang itu harus takluk dan menundukkan kepala, mengakui
kebesaran dan kedahsyatannya. Akhirnya ia melepaskan dunia
fana ini dengan rela hati atas pekerjaannya, yang juga sudah
mendapat kerelaan Allah dan kaum Muslimin pula.
Semua segi itu perlu sekali dijadikan bahan studi dan perlu
mendapat pengamatan yang lebih teliti. Supaya semua segi itu
dapat dilaksanakan dengan baik, tentu tidak dapat dilakukan oleh
hanya seorang saja. Bahkan satu segi sajapun takkan dapat
dicapai.
Sebagaimana terhadap sejarah hidup orang-orang besar
umumnya, orang biasanya suka menambahkan hal-hal yang tidak
semestinya, demikian juga terhadap sejarah hidup Muhammad
s.a.w.—baik karena didorong oleh rasa cinta dan maksud baik,
ataupun karena didorong oleh rasa dengki dan maksud jahat.
Hanya bedanya dari biografi orang-orang besar itu ialah, bahwa di
sini tidak sedikit yang disertai dengan wahyu Ilahi dan jaminan
akan terpeliharanya Qur’an Suci, disamping tidak sedikit pula
keterangan-keterangan dari mereka yang hafal Qur’an daripada
ahli-ahli hadis yang dapat dipercaya. Atas landasan-landasan yang
8
kuat itulah penulisan sejarah harus didasarkan, dan dari situ pula
para sarjana harus mengambil sumber-sumber pemikiran dan
penelitiannya. Kemudian lalu membuat suatu analisa yang benarbenar
ilmiah sifatnya, dengan melihat suasana lingkungan dan
milieu serta kepercayaan-kepercayaan, susunan masyarakat dan
adat-istiadat dari segala seginya yang berbagai ragam itu.
Dalam hal ini Dr. Haekal telah menyelesaikan karyanya, Hayat
Muhammad, tentang peri hidup Muhammad s.a.w. Dengan senang
hati sekali saya telah membaca sebagian buku itu sebelum
seluruhnya selesai dicetak. Di kalangan pembaca berbahasa Arab
Dr. Haekal sudah cukup dikenal dengan karya-karyanya yang tidak
sedikit jumlahnya, sehingga tidak perlu lagi rasanya diperkenalkan.
Dia adalah seorang sarjana hukum dan ahli filsafat. Posisi dan sifat
jabatannya memungkinkan dia mengadakan hubungan dengan
kebudayaan lama dan kebudayaan modern. Dalam hal ini ia telah
dapat melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya. Ia sering bertukar
pikiran dan berdiskusi mengenai masalah-masalah kepercayaan,
pandangan hidup, mengenai kaidah-kaidah sosial, politik dan
sebagainya. Dengan demikian ia berpikir lebih matang,
pengalaman dan pengetahuannyapun makin luas, pandangannya
juga cukup jauh pula. Ia dapat mempertahankan pendapatnya itu
dengan logika dan argumentasi yang kuat , dengan gayanya yang
khas dan sudah cukup dikenal.
Dengan intelegensia dan kemampuan semacam itulah Dr. Haekal
menulis bukunya itu. Dalam kata pengantarnya ia menyebutkan:
“Sungguhpun begitu saya tidak beranggapan, bahwa saya
sudah sampai ke tujuan terakhir dalam menyelidiki sejarah
hidup Muhammad. Bahkan barangkali akan lebih tepat bila
saya katakan, bahwa saya baru dalam taraf permulaan
mengadakan penyelidikan dengan metoda ilmiah yang baru
dalam bahasa Arab ini. Mungkin pembaca akan terkejut bila
saya katakan, bahwa antara dakwah Muhammad dengan
metoda ilmiah modern mempunyai persamaan yang besar
sekali. Metoda ilmiah ini ialah mengharuskan kita –apabila
kita hendak mengadakan suatu penyelidikan—terlebih dulu
kita membebaskan diri dari segala prasangka, pandangan
hidup dan kepercayaan yang sudah ada pada diri kita, yang
berhubungan dengan penyelidikan itu. Di situlah kita memulai
dengan mengadakan observasi dan eksperimen,
mengadakan perbandingan yang sistematis, kemudian baru
dengan silogisma yang sudah didasarkan kepada premisapremisa
tadi. Apabila semua itu sudah dapat disimpulkan,
maka kesimpulan demikian itu pun dengan sendirinya masih
perlu dibahas dan diselidiki lagi. Tetapi bagaimanapun juga
ini sudah merupakan suatu data ilmiah selama penyelidikan
tersebut belum memperlihatkan kekeliruan. Metoda ilmiah
demikian ini ialah yang terbaik yang pernah –dicapai umat
manusia demi kemerdekaan berpikir. Metoda dan dasardasar
dakwah demikian inilah yang menjadi pegangan
Muhammad”.
Bahwa metoda demikian ini adalah metoda Qur’an, hal itu sudah
tidak perlu diragukan lagi. Bagi Qur’an rasio harus menjadi juru
penengah, sedang yang harus menjadi dasar ilmu ialah
pembuktiannya. Qur’an mencela sikap meniru-niru buta dan
mereka-reka yang hanya didasarkan pada prasangka. “Dan bahwa
prasangka itu tidak berguna sedikit pun terhadap kebenaran”1
9
Mengkultuskan suatu kebiasaan, yang hanya karena dilakukan
oleh nenek moyang, juga dicela. Qur’an mengharuskan orang
berdakwah itu dengan pikiran yang bijaksana. Kekuatan mujizat
Muhammad s.a.w. hanyalah dalam Qur’an, dan mujizat ini
sungguh rasionil adanya.
Sajak Bushiri2 berikut ini memang indah sekali:
Tidak sampai kita dicoba
Yang akan meletihkan akal karenanya
Sebab sayangnya kepada kita
Kita pun tak ragu, kita pun tak sangsi.
Kalau cara pembahasan demikian ini merupakan suatu cara yang
baru, memang suatu hal yang tak dapat dielakkan. Dr. Haekal
sudah bergaul dengan ulama dan sarjana-sarjana lain dalam hal
ini. Dan memang ini pula cara Qur’an seperti sudah dikatakannya
tadi. Dan memang itu pula yang pernah ditempuh sarjana-sarjana
Islam dahulu. Coba kita lihat misalnya buku-buku ilmu kalam
(teologi spekulatif); mereka menentukan, bahwa kewajiban kita
pertama ialah mengenal Tuhan (ma’rifatullah). Yang lain berkata:
Tidak. Yang pertama harus ditempuh ialah syak (skepsis). Lalu tak
ada jalan lain untuk mencapai ma’rifat (connaissance) itu kecuali
dengan pembuktian. Dan kalaupun itu dapat digolongkan ke dalam
pengertian syllogisma namun premisa-premisanya harus sudah
pasti dan dapat dirasakan, dan secara intuitif akhirnya dapat pula
dipahami berdasarkan pengalaman yang sempurna dan dapat
dipastikan sungguh-sungguh, seperti sudah biasa dikenal dalam
logika. Setiap kesalahan yang dapat menyusup ke dalam premisapremisa
itu atau ke dalam bentuk penyusunannya, dapat merusak
pembuktian tersebut.
Yang menempuh jalan demikian ini ialah Imam Ghazali. Dalam
salah satu bukunya ia mengatakan, bahwa terlebih dulu ia
membebaskan diri dari segala macam konsepsi. Kemudian baru ia
berpikir dan menimbang kembali, menyusun kembali lalu membuat
beberapa perbandingan. Dikemukakannya beberapa argumentasi,
diujinya dan dianalisa. Dari semua itu kemudian ia memperoleh
petunjuk, bahwa Islam dan tuntunan yang diberikan menurut
konsepsi Islam adalah benar. Imam Ghazali melakukan ini guna
menghindarkan hal-hal yang bersifat taklid. Ia ingin membina
keimanannya itu atas dasar iman yang pasti, yang berlandaskan
argumen dan pembuktian, yakni iman yang kebenarannya sudah
menjadi pegangan kaum Muslimin tanpa ada khilafiah.
Juga dalam buku-buku ilmu kalam tidak sedikit kita jumpai kisah
abstraksi (pembebasan diri dari segala kepercayaan dan konsepsi)
yang sudah biasa dikenal dalam rukun iman itu, kemudian dibahas
dan ditinjaunya kembali. Abstraksi adalah cara yang sudah lama
ada, juga dengan cara-cara eksperimen dan penyelidikan sudah
lama ada. Eksperimen dan penyelidikan yang sempurna ialah hasil
daripada suatu observasi. Semua itu bagi kita bukan barang baru.
Akan tetapi cara-cara lama ini, baik dalam teori maupun praktek,
yang subur di Timur hanyalah cara-cara taklid dengan
mengabaikan peranan rasio. Sesudah kemudian oleh orang Barat
dikeluarkan kembali dalam bentuk yang lebih matang sehingga
dapat dimanfaatkan –baik dalam teori ataupun praktek– kitapun
lalu kembali mengambil dari sana. Demikian juga dalam ilmu
pengetahuan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang baru
pula.
10
Ketentuan ilmiah dalam cara penyelidikan demikian ini sudah
cukup dikenal, baik yang lama maupun yang modern. Untuk
sekedar mengetahui memang mudah, tapi melaksanakannya itulah
yang sulit. Orang tidak banyak berselisih pendapat mengenai
pengetahuan tentang hukum, misalnya. Tetapi dalam
melaksanakan ketentuan hukum itu, pendapat orang jauh sekali
berbeda-beda.
Membebaskan diri dari konsepsi, observasi dan eksperimen,
induksi dan deduksi, adalah kata-kata yang mudah. Akan tetapi
bagi orang yang sudah begitu jauh hanyut dalam beban warisan
yang sudah mendarah daging, dalam beban lingkungan, dalam
rumah tangga, dalam desa, kota, negara atau dalam sekolah,
tekanan-tekanan kepercayaan yang sudah ada, temperamen,
kesehatan, penyakit serta segala macam nafsu, bagaimanakah
akan dengan mudah melaksanakannya? Di sinilah terletak
penyakit itu, dahulu dan sekarang. Itu pula sebab timbulnya
bermacam-macam aliran dan berubah-ubahnya pendapat,
berpindah-pindah dari daerah ke daerah lain, dari bangsa kepada
bangsa lain. Seperti juga kaum wanita yang berganti mode, filsafat
dan peradaban pun berganti corak, generasi demi generasi. Dan
jarang sekali ada sesuatu yang tak lapuk di hujan tak lekang di
panas. Bahkan perubahan itu berjalan sesuai dengan kaidahkadiah
ilmu pengetahuan yang sejak berabad-abad tidak pernah
diragukan. Terhadap teori relativitas misalnya, para sarjanapun
goyah dan cepat-cepat merombaknya. Pendapat-pendapat tentang
patologi, tentang terapi, tentang gizi, semua ini masih dalam
proses yang berubah-ubah. Demikian juga apabila kita perhatikan
pelbagai macam produk otak manusia tidak pernah stabil sebelum
disertai pembuktian dengan syarat-syarat yang cukup.
Akan tetapi apa artinya semua ini meskipun sudah dilengkapi
dengan segala pembuktian, bila dibandingkan dengan yang lain,
yang sudah penuh dengan segala macam prasangka dan anganangan,
yang sudah sarat oleh pikiran-pikiran yang sakit atau di
bawah tekanan politik. Hal inilah yang diketengahkan oleh para
ulama dan sarjana yang gemar mengadakan pertentangan dengan
pihak lain, dengan melahirkan aliran-aliran dan pendapat-pendapat
demikian itu! Kekacauan pikiran ini mungkin akan mengurangi
semangat ulama atau sarjana-sarjana yang hanya mendewadewakan
akal semata. Dan pada waktunya akan mengalihkan
pandangan mereka kepada kebenaran dan keimanan, yakni
wahyu yang sebenarnya, yaitu Qur’an Suci dan Sunah yang sahih.
Baiklah, sekarang kita kembali kepada Dr. Haekal dan bukunya ini.
Beberapa ahli ilmu kalam mengatakan, bahwa dengan
memperhatikan astronomi dan anatomi jelas sekali menunjukkan
sempurnanya kodrat Ilahi tentang susunan alam ini. Dan sayapun
memperkuat pendapat ini, bahwa ilmu pengetahuan dan
penemuan mengenai ketentuan-ketentuan serta segenap rahasia
alam semesta inipun akan menjadi pendukung agama, akan
memperdekat pikiran manusia menempuh jalan pengertian yang
tadinya masih kabur, yang tadinya masih di luar jangkauan
otaknya. Akhirnya akan dapat memahami, sejalan seperti yang
difirmankan Tuhan:
“Akan segera Kami perlihatkan bukti-bukti Kami dalam
segenap penjuru alam dan dalam diri mereka sendiri,
11
sehingga ternyata bagi mereka bahwa inilah Kebenaran itu.
Belum cukupkah, bahwa Tuhanmu menjadi Saksi atas
segalanya?3
Soal-soal elektro dan segala yang dihasilkannya seperti
penemuan-penemuan lainnya, membantu otak kita memahami
adanya perubahan benda kepada tenaga dan tenaga kepada
benda. Demikian juga spiritualisma telah banyak menerangkan
hal-hal yang tadinya masih dipersengketakan; ternyata ini
membantu memahami adanya pembebasan ruh dan kemungkinan
terpisahnya ruh itu serta memahami kecepatan yang dimiliki ruh itu
menempuh jarak yang jauh. Dr. Haekal telah memanfaatkan hal ini
dalam mengartikan kisah Isra dengan cara yang agak baru.
Rasanya akan terlalu panjang saya bicara bila harus menguraikan
faedah yang akan kita peroleh dari buku Dr. Haekal ini. Cukuplah
kalau saya sebutkan secara keseluruhan saja. Orang akan melihat
sendiri keindahannya, akan menikmati sendiri hasil pikirannya
yang didasarkan kepada bahan-bahan yang otentik itu, didasarkan
kepada pemikiran yang logis, yang didukung oleh bawaan
sewajarnya. Orang akan melihat bahwa Dr. Haekal sungguh jujur
dalam mencari kebenaran, keyakinan memenuhi kalbunya akan
hidayah dan nur yang dibawa dalam wahyu Muhammad, akan
keindahan, kebesaran, suri-teladan dan kemuliaan yang terdapat
dalam biografi Nabi s.a.w. Ia sudah yakin seyakin-yakinnya, bahwa
agama yang dibawa Muhammad inilah yang akan mengangkat
umat manusia dari sarang kebalauan dan kebingungan, yang akan
mengangkat mereka dari kegelapan materi, dan menyinari mata
hati mereka dengan cahaya iman, mengantarkan mereka kepada
Nur Ilahi. Mereka akan menyadari betapa luas rahmat Tuhan yang
meliputi segalanya itu, betapa besar keagunganNya, seluruh langit
dan bumi memuliakanNya dan segala yang ada memuliakanNya;
betapa besar kekuasaanNya, segala yang ada menjadi kecil di
hadapanNya.
Seperti dikatakannya: “Dengan melihat lebih jauh dari itu saya
berpendapat, penyelidikan demikian sudah seharusnya akan
mengantarkan umat manusia ke jalan peradaban yang selama ini
dicarinya. Apabila pihak Nasrani di Barat merasa dirinya terlampau
besar akan mendapatkan cahaya baru itu dari Islam dan dari
Rasul, lalu menantikan cahaya itu akan datang dari teosofi India
dan dari pelbagai macam aliran di Timur Jauh lainnya, maka
orang-orang di Timurpun, baik umat Islam, Yahudi atau Kristen,
layak sekali bertindak mengadakan penyelidikan berharga ini,
dengan sikap yang bersih dan jujur, yakni satu-satunya cara yang
akan mencapai kebenaran.
Cara pemikiran Islam yang pada dasarnya adalah pemikiran ilmiah
menurut metoda modern dalam hubungan manusia dengan
lingkungan hidup sekitarnya, yang dari segi ini realistik sekali,
berubah menjadi pemikiran yang subyektif ketika masalahnya
menjadi hubungan manusia dengan alam semesta dan Pencipta
alam”.
Dan katanya lagi: “Akan tetapi adanya gejala-gejala akan
lenyapnya paganisma yang sekarang menguasai dunia kita,
mengemudikan kebudayaan yang berkuasa sekarang (the ruling
culture), tampak jelas sekali bagi setiap orang yang mau mengikuti
jalannya sejarah dan peristiwa-peristiwa dunia. Apabila secara
khusus dipelajari sungguh-sungguh sejarah hidup Muhamnad itu
sebagai Nabi serta ajaran-ajarannya, masanya serta revolusi
12
rohani yang terbesar ke seluruh dunia, barangkali gejala-gejala ini
akan makin jelas di depan mata dunia, bahwa masalah-masalah
rohani ini timbul dari pengaruh sebagai peninggalannya.”
Dan keyakinan ini diperkuat oleh kenyataan, bahwa apa yang
sekarang dapat dilihat dari perhatian pihak Barat terhadap
penyelidikan peninggalan-peninggalan Timur serta perhatian para
sarjana mengadakan studi tentang Islam dari segala seginya,
tentang umat Islam masa kini dan masa lampau serta kesadaran
sebahagian mereka terhadap diri Nabi s.a.w., ditambah pula oleh
pengalaman yang memperkuat, bahwa kebenaran pasti akan
menang, –semua itu menunjukkan bahwa Islam akan
mengembangkan panjinya ke segenap penjuru dunia, dan orang
yang kini sangat keras memusuhinya, dia juga nanti yang akan
menjadi orang paling bersemangat membelanya, dan mereka yang
tadinya masih asing itu akan menjadi kawan seperjuangan pula.
Sebagaimana pada mulanya Islam mendapatkan pembelaan dari
orang-orang asing (dari luar) lingkungan masyarakat tempat
kelahirannya, juga akhirnya orang-orang asing (luar) dari bahasa
dan tanah airnya itu yang akan membelanya. Islam telah dimulai
secara asing dan akan kembali asing seperti pada mulanya. Maka
bahagialah orang-orang yang asing itu!
Apabila Nabi s.a.w. adalah Nabi penutup dan takkan ada lagi di
dunia ini seorang penunjuk dan pembimbing lain sesudah dia, dan
agamanyapun agama yang sempurna sebagaimana ditegaskan
oleh wahyu, maka tidak mungkin keadaannya akan berhenti
sampai di situ saja seperti selama ini. Cahayanya pasti akan pudar
oleh yang lain, sama halnya seperti bintang-bintang yang jadi
pudar oleh sinar matahari.
Dr. Haekal yang merangkaikan peristiwa-peristiwa itu satu sama
lain memang tepat sekali. Bukunya inipun ternyata disusun dalam
komposisi dan gaya yang teratur dan kuat. Diterangkannya alasanalasan,
maksud dan pertimbangannya dengan keterangan yang
jelas dan kuat sekali, membuat pembaca merasa puas dan lega,
merasa ada gairah dalam membaca, merasa sejuk hatinya karena
dapat diyakinkan. Ia akan terpengaruh, akan dipaksanya terus
membaca dan takkan melepaskannya sebelum selesai.
Dalam buku ini terdapat beberapa penyelidikan berharga di luar
penulisan biografi, tetapi yang ada hubungannya dengan soal itu
yang terbawa oleh adanya penguraian lebih luas dalam
memberikan keterangan itu.
Saya sudahi pengantar saya ini dengan ucapan Rasulullah –salam
baginya dan bagi keluarganya yang suci serta sahabatsahabatnya:
“Aku berlindung kepada Nur WajahMu, yang telah
menyinari kegelapan, dan karenanya membawakan kebaikan bagi
dunia dan akhirat – daripada kemurkaanMu yang akan
Kautimpakan kepadaku, atau kebencianMu yang akan
Kauturunkan kepadaku. KeridaanMu juga yang kuminta. Tak ada
suatu daya upaya kalau tidak dengan Allah.”
15 Pebruari 1935.
MUHAMMAD NIUSTAFA AL-MARAGHI
13
Catatan kaki:
1 Qur’an, 53: 28.
2 Syarafuddin Muhammad al-Bushiri penyair Arab
berasal Barbar di Afrika Utara, lahir di Mesir sekital 1212. Ia terkenal sekali
hanya karena antologinya Al-Burda (“Mantel”). Ia pernah tinggal lama di
Darussalam (Yerusalam) kemudian di Hijaz. Puisi-puisinya yang masyhur itu
ditulis di Mekah. Pada mulanya ia menderita penyakit lumpuh. Dalam tidurnya
penyair ini konon bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad yang datang
kepadanya dan menyelimutinya dengan mantelnya. Bushiri terkejut bangun dan
melompat, sehingga ketika itu juga ia sembuh dari kelumpuhannya. Lalu ia
menulis puisinya yang luar biasa itu, lembut dan mengharukan, sebagai dedikasi
dan eulogi kepada Nabi Muhammad. Bushiri meninggal sekitar tahun 1294 di
Iskandaria. Al-Burda terjemahan bahasa Inggris The Scarf dilakukan oleh
Faizullah Bahi (1893) dan dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Moh. Tolchah
Mansoer. SH (A).
3 Qur’an, 41: 53
PRAKATA
[1/6] MUHAMMAD, ‘alaihi’sh-shalatu wassalam.
Dengan nama yang begitu mulia, jutaan bibir setiap hari mengucapkannya,
jutaan jantung setiap saat berdenyut, berulang kali. Bibir dan jantung yang
bergerak dan berdenyut sejak seribu tiga ratus limapuluh tahun. Dengan nama
yang begitu mulia, berjuta bibir akan terus mengucapkan, berjuta jantung akan
terus berdenyut, sampai akhir zaman
Pada setiap hari di kala fajar menyingsing, lingkaran-lingkaran putih di ufuk sana
mulai nampak hendak menghalau kegelapan malam, ketika itu seorang muazzin
bangkit, berseru kepada setiap makhluk insani, bahwa bangun bersembahyang
lebih baik daripada terus tidur. Ia mengajak mereka bersujud kepada Allah,
membaca selawat buat Rasulullah.
Seruan ini disambut oleh ribuan, oleh jutaan umat manusia dari segenap penjuru
bumi, menyemarakkannya dengan salat menyambut pahala dan rahmat Allah
bersamaan dengan terbitnya hari baru. Dan bila hari siang, mataharipun
berangkat pulang, kini muazzin bangkit menyerukan orang bersembahyang
lohor, lalu salat asar, magrib, isya. Pada setiap kali dalam sembahyang ini
mereka menyebut Muhammad, hamba Allah, Nabi dan RasulNya itu, dengan
penuh permohonan, penuh kerendahan hati dan syahdu. Dan selama mereka
dalam rangkaian sembahyang lima waktu itu, bergetar jantung mereka menyebut
asma Allah dan menyebut nama Rasulullah. Begitulah mereka, dan akan begitu
mereka, setelah Allah memperlihatkan agama yang sebenarnya ini dan
melimpahkan nikmatNya kepada seluruh umat manusia.
LINGKUNGAN KEKUASAAN ISLAM YANG PERTAMA
Tidak banyak waktu yang diperlukan Muhammad dalam menyampaikan ajaran
agama, dalam menyebarkan panjinya ke penjuru dunia. Sebelum wafatnya, Allah
telah menyempurnakan agama ini bagi kaum Muslimin. Dalam pada itu iapun
telah meletakkan landasan penyebaran agama itu: dikirimnya misi kepada
Kisra1, kepada Heraklius dan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa lain
supaya mereka sudi menerima Islam. Tak sampai seratus limapuluh tahun
sesudah itu, bendera Islampun sudah berkibar sampai ke Andalusia di Eropa
sebelah barat, ke India, Turkestan, sampai ke Tiongkok di Asia Timur, juga telah
14
sampai ke Syam (meliputi Suria, Libanon, Yordania dan Palestina sekarang),
Irak, Persia dan Afganistan, yang semuanya sudah menerima Islam. Selanjutnya
negeri-negeri Arab dan kerajaan Arab, sampai ke Mesir, Cyrenaica, Tunisia,
Aljazair, Marokko, -sekitar Eropa dan Afrika- telah dicapai oleh misi Muhammad
‘alaihissalam. Dan sejak waktu itu sampai masa kita sekarang ini panji-panji
Islam tetap berkibar di semua daerah itu, kecuali Spanyol yang kemudian
diserang oleh Kristen dan penduduknya disiksa dengan bermacam-macam cara
kekerasan. Tidak tahan lagi mereka hidup. Ada di antara mereka yang kembali
ke Afrika, ada pula yang karena takut dan ancaman, berbalik agama berpindah
dari agama asalnya kepada agama kaum tiran yang menyiksanya.
Hanya saja apa yang telah diderita Islam di Andalusia sebelah barat Eropa itu
ada juga gantinya tatkala kaum Usmani (Turki) memasukkan dan memperkuat
agama Muhammad di Konstantinopel. Dari sanalah ajaran Islam itu kemudian
menyebar ke Balkan, dan memercik pula sinarnya sampai ke Rusia dan Polandia
sehingga berkibarnya panji-panji Islam itu berlipat ganda luasnya daripada yang
di Spanyol.
Sejak dari semula Islam tersebar hingga masa kita sekarang ini memang belum
ada agama-agama lain yang dapat mengalahkannya. Dan kalaupun ada di
antara umat Islam yang ditaklukkan, itu hanya karena adanya berbagai macam
kekerasan, kekejaman dan despotisma, yang sebenarnya malah menambah
kekuatan iman mereka kepada Allah, kepada hukum Islam, dengan
memohonkan rahmat dan ampunan daripadaNya.
ISLAM DAN NASRANI
Kekuatan inilah yang telah menyebabkan Islam itu tersebar, telah
dikonfrontasikan langsung dengan pihak Nasrani yang menghadapinya dengan
sikap permusuhan yang sengit sekali. Muhammad telah berhasil melawan
paganisma dan mengikisnya dari negeri-negeri Arab, seperti juga yang kemudian
dilakukan oleh para penggantinya yang mula-mula, di Persia, di Afganistan dan
tidak sedikit pula di India. Pengganti-pengganti Muhammad telah dapat juga
mengalahkan kaum Nasrani di Hira, di Yaman, Syam, Mesir dan sampai ke
pusat Nasrani sendiri di Konstantinopel.
Seperti halnya dengan paganisma, adakah juga terhadap agama Nasrani akan
senasib mengalami kelenyapan sebagai salah satu agama Kitab yang juga
dihormati oleh Muhammad dan yang juga mendapat wahyu melalui Nabinya?
Adakah orang-orang Arab itu, Arab pedalaman yang datang merantau dari
pelosok jazirah padang pasir yang gersang, akan ditakdirkan juga menguasai
taman-taman Andalusia, Bizantium dan daerah-daerah Masehi lainnya? Lebih
baik mati daripada itu. Selama beberapa abad terus-menerus antara pengikutpengikut
Isa dan pengikut-pengikut Muhammad telah terjadi peperangan yang
terus-menerus. Dan peperangan itu tidak terbatas pada pedang dan meriam
saja, malah juga diteruskan sampai ke bidang-bidang perdebatan dan
pertentangan teologis yang dibawa oleh pejuang-pejuang itu, masing-masing
atas nama Muhammad dan atas nama Isa, masing-masing mencari jalan
mempengaruhi umum dan beragitasi membangkitkan fanatisma dan semangat
rakyat jelata
KAUM MUSLIMIN DAN ISA
Akan tetapi Islam melarang kaum Muslimin merendahkan kedudukan Isa –
karena dia hamba Allah yang diberiNya kitab dan dijadikanNya seorang nabi,
dijadikanNya ia orang yang beroleh berkah di mana pun ia berada,
diperintahkanNya ia melakukan sembahyang, mengeluarkan zakat selama ia
masih hidup, dijadikanNya ia orang yang berbakti kepada ibunya, dan tidak pula
dijadikan orang yang pongah dan celaka. Bahagia ia tatkala dilahirkan, tatkala ia
wafat dan tatkala ia dibangkitkan hidup kembali.
15
ORANG-ORANG KRISTEN YANG FANATIK DAN MUHAMMAD
Sedang dari pihak kaum Masehi, banyak di antara mereka itu yang menyindirnyindir
Muhammad dan menilainya dengan sifat-sifat yang tidak mungkin
dilakukan oleh kaum terpelajar – untuk melampiaskan rasa kebencian yang ada
dalam hati mereka serta beragitasi membangkitkan emosi orang. Meskipun ada
dikatakan bahwa perang salib itu sudah berakhir sejak ratusan tahun yang lalu,
namun fanatisma gereja Kristen terhadap Muhammad mencapai puncaknya
sampai pada waktu-waktu belakangan ini. Dan barangkali masih tetap demikian
kalau tidak akan dikatakan malah bertambah, sekalipun dilakukan dengan
sembunyi-sembunyi, berselubung misi dengan pelbagai macam cara. Hal ini
tidak terbatas hanya pada gereja saja bahkan sampai juga kepada penulispenulis
dan ahli-ahli pikir Eropa dan Amerika, yang dapat dikatakan tidak
seberapa hubungannya dengan pihak gereja.
Bisa jadi orang merasa heran bahwa fanatisma Kristen terhadap Islam masih
begitu keras pada suatu zaman yang diduga adalah zaman cerah dan zaman
ilmu pengetahuan, yang berarti juga zaman toleransi dan kelapangan dada. Dan
orang akan lebih heran lagi apabila mengingat kaum Muslimin yang mula-mula,
betapa mereka merasa gembira melihat kemenangan kaum Kristen begitu besar
terhadap kaum Majusi (Mazdaisma), melihat kemenangan pasukan Heraklius
merebut panji-panji Persia dan dapat melumpuhkan tentara Kisra. Masa itu
Persia adalah yang memegang tampuk pimpinan di seluruh jazirah Arab bagian
selatan, sesudah Kisra dapat mengusir Abisinia dari Yaman. Kemudian Kisra
mengerahkan pasukannya – pada tahun 614 – di bawah salah seorang
panglimanya yang bernama Syahravaraz2 untuk menyerbu Rumawi, dan dapat
mengalahkannya ketika berhadap-hadapan di Adhri’at3 dan di Bushra4, tidak jauh
dari Syam ke negeri Arab. Mereka banyak yang terbunuh, kota-kota mereka
dihancurkan, kebun-kebun zaitun dirusak.
Pada waktu itu Arab – terutama penduduk Mekah – mengikuti berita-berita perang
itu dengan penuh perhatian. Kedua kekuatan yang sedang bertarung itu
merupakan peristiwa terbesar yang pernah dikenal dunia pada masa itu. Negerinegeri
Arab ketika itu menjadi tetangga-tetangganya. Sebahagian berada di
bawah kekuasaan Persia, dan sebahagian lagi berbatasan dengan Rumawi.
Orang-orang kafir Mekah bergembira sekali melihat kekalahan kaum Kristen itu;
sebab mereka juga Ahli Kitab seperti kaum Muslimin. Mereka berusaha
mengaitkan tercemarnya kekalahan Kristen itu dengan agama kaum Muslimin.
Sebaliknya pihak Muslimin merasa sedih sekali karena pihak Rumawi juga Ahli
Kitab seperti mereka. Muhammad dan sahabat-sahabatnya tidak mengharapkan
kemenangan pihak Majusi dalam melawan Kristen. Perselisihan kaum Muslimin
dan kaum kafir Mekah ini sampai menimbulkan sikap saling berbantah dari
kedua belah pihak. Kaum kafirnya mengejek kaum Muslimin, sampai ada di
antara mereka itu yang menyatakan kegembiraannya di depan Abu Bakrf dan
Abu Bakrpun sampai marah dengan mengatakan: Jangan lekas-lekas gembira;
pihak Rumawi akan mengadakan pembalasan.
Abu Bakr adalah orang yang terkenal tenang dan lembut hati. Mendengar
jawaban itu pihak kafir membalasnya dengan ejekan pula: Engkau pembohong.
Abu Bakr marah: Engkaulah musuh Tuhan yang pembohong! Hal ini disertai
dengan taruhan sepuluh ekor unta bahwa pihak Rumawi akan mengalahkan
kaum Majusi dalam waktu setahun. Muhammad mengetahui adanya peristiwa
taruhan ini, lalu dinasehatinya Abu Bakr, supaya taruhan itu ditambah dan
waktunyapun diperpanjang. Abu Bakr memperbanyak jumlah taruhannya sampai
seratus ekor unta dengan ketentuan, bahwa Persia akan dapat dikalahkan dalam
waktu kurang dari sembilan tahun.
Dalam tahun 625 ternyata Heraklius menang melawan pihak Persia. Syam
16
direbutnya kembali dan Salib Besar dapat diambil lagi. Dalam taruhan ini Abu
Bakrpun menang. Sebagai nubuat atas kemenagan ini firman Tuhan turun
seperti dalam awal Surah ar-Rum: “Alif- Lam. Mim. Kerajaan Rumawi telah
dikalahkan. Di negeri terdekat. Dan mereka, sesudah kekalahan itu, akan
mendapat kemenangan. Dalam beberapa tahun saja. Di tangan Tuhan
keputusan itu. Pada masa lampau, dan masa akan datang. Pada hari itu orangorang
beriman akan bergembira. Dengan pertolongan Allah; Ia menolong siapa
yang dikehendakiNya. Maha Mulia Ia dalam Kekuasaan dan Maha Penyayang.
Demikian janji Allah. Allah takkan menyalahi janjiNya. Tetapi kebanyakan orang
tidak mengerti.” (QS, 30:1-6)
Besar sekali kegembiraan kaum Muslimin atas kemenangan Heraklius dan kaum
Nasrani itu. Hubungan persaudaraan antara mereka yang menjadi pengikut
Muhammad dan mereka yang percaya kepada Isa, selama hidup Nabi, besar
sekali, meskipun antara keduanya sering terjadi perdebatan. Tetapi tidak
demikian halnya kaum Muslimin dengan pihak Yahudi, yang pada mulanya
bersikap damai, lambat-laun telah menjadi permusuhan yang berlarut-larut, yang
sampai meninggalkan bekas berdarah dan membawa akibat keluarnya orangorang
Yahudi dari seluruh jazirah Arab. Kebenaran atas kejadian ini ialah firman
Tuhan: “Pasti akan kaudapati orang-orang yang paling keras memusuhi mereka
yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik; dan pasti
akan kaudapati orang-orang yang paling akrab bersahabat dengan mereka yang
beriman ialah mereka yang berkata: ‘Kami ini orang-orang Nasrani.’ Sebab, di
antara mereka terdapat kaum pendeta dan rahib-rahib, dan mereka itu tidak
menyombongkan diri.” (QS, 5:82)
Catatan kaki:
1. Gelar raja-raja keluarga Sasani di Iran, dalam literatur Islam biasa disebut
Kisra (Khosrau, Khosroes). Kisra I Anusyirwan, putera Kavadh I yang berperang
melawan Bizantium di bawah Yustinianus. Kisra II Parvez, putera Ormizd IV dan
cucu Kisra I menyerang Anatolia dan Suna sampai di Bosporus. Syahrvaraz
dapat menaklukkan Damaskus dan Yerusalem dan Salib Besar (The True Cross)
diambil, kemudian Heraklius dapat mengalahkan Persia di Niniveh (626). Kisra
lari ke Ctesiphon (Mada’in). Ia dipenjarakan oleh anaknya Kavadh II (Syiruya)
dan empat hari kemudian dibunuh (628) dalam penjara (A).
2. Dalam buku A J. Butler The Arab Conquest of Egypt penulis itu menyebutkan
bahwa nama panglima itu Khoriyam dan bahwa nama Shahravaas atau
Shahrabaraz atau Sheravizeh dan lain-lain, yang terdapat dalam pelbagai buku
hanyalah suatu perubahan saja dari nama Persia, Shahar dan Wazar sebagai
suatu gelar yang berarti “Babi Hutan Sang Raja” sebagai lambang kekuatan dan
keberanian. Gambarnya dilukiskan dalam cincin Persia Lama dan juga dalam
cincin Armenia (Lihat The Arab Conquest of Egypt, p. 53)
3. Sebuah kota di Suriah, terletak 106 km. Selatan Damsyik berbatasan dengan
Yordania. Dalam sejarah lama kota ini dikenal dengan nama Edrei. Sekarang
dilcenal dengannama Dar’a (A).
4. Bushra atau Bostra, sebuah kota lama di Hauran, barat daya Suria, kira-kira
106 km dari Damsyik dan 35 km. dari Adhri’at (A).
DASAR-DASAR YANG SEDERHANA DALAM KEDUA AGAMA
Kemudian kita melihat kedua agama ini mempunyai konsepsi tentang hidup dan
akhlak yang dapat dikatakan sama. Keduanya memandang manusia dan awal
mula penjadiannya sama: Allah menciptakan Adam dan Hawa dan keduanya
ditempatkan dalam surga, kemudian diwahyukan jangan mereka mendengarkan
godaan setan. Tetapi mereka makan juga (buah) dari pohon itu, maka
merekapun keluar dari surga. Setan yang tak mau tunduk kepada Adam, adalah
musuh mereka – sebagaimana diwahyukan Allah kepada Muhammad – dan yang
tidak mau menyucikan kalimat Allah, menurut kitab-kitab SUCI kaum Nasrani.
17
Setan memperdayakan Hawa dan membujuknya. Lalu Hawapun membujuk
Adam dan keduanya sama-sama makan dari Pohon Abadi itu. Karena itu, maka
tampaklah aurat mereka. Merekapun minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan
mengirimkan mereka ke bumi, yang akan jadi saling bermusuhan di antara
sebagian keturunan mereka, dan yang akan diperdayakan setan, sehingga akan
ada golongan yang sesat dan ada pula yang akan melawan kehancuran itu.
Untuk memperkuat perjuangan manusia melawan godaan dosa itu, Tuhan telah
mengutus Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan nabi-nabi yang lain, dan kepada setiap
rasul itu disertakan pula kitab (wahyu) menurut bahasa masyarakat lingkungan
guna memperkuat apa yang datang dari Tuhan dan memberi penerangan
kepada mereka. Sebagaimana juga di pihak setan ada barisan yang membela
nafsu kejahatan, juga para malaikat memuja dan menguduskan kesucian Tuhan.
Masing-masing mereka itu saling berselisih menghadapi hidup dan alam ini
sampai Hari Kebangkitan, tatkala setiap jiwa kelak akan memperoleh hasil
sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan takkan ada seorang teman
akrabpun yang sudi menanyakan teman lainnya.
PERBEDAAN TAUHID DAN TRINITAS
Akan kita lihat dalam Qur’an yang telah menyebutkan Isa dan Mariam dengan
penghormatan serta penghargaan yang demikian rupa dari Tuhan sehingga
kitapun karenanya turut bersimpati pula, terbawa oleh rasa persaudaraan. Tetapi
apa yang menyebabkan kita lalu bertanya?: Kalau begitu, kenapa kaum Muslimin
dan Kristen selama berabad-abad terus bermusuhan dan berperang? Jawaban
atas pertanyaan ini ialah, bahwa antara ajaran-ajaran Islam dan Kristen itu
terdapat perbedaan asasi yang menjadi suatu sebab perdebatan hebat semasa
Nabi, sekalipun perdebatan demikian itu tidak sampai melampaui batas
permusuhan dan kebencian. Kaum Kristen tidak mengakui kenabian Muhammad
seperti Islam yang mengakui kenabian Isa; Kristen berlandaskan Trinitas,
sedang Islam samasekali menolak, selain Tauhid. Kaum Kristen menuhankan
Isa, dan berpegang pada argumentasi ketuhanannya itu bahwa dia sudah
berbicara sejak di dalam buaian serta memperlihatkan mujizat-mujizat yang tak
dapat dilakukan oleh yang lain; suatu hal yang sebenarnya hanya dapat
dilakukan oleh Tuhan.
KAUM NASRANI MENGAJAK NABI BERDEBAT
Pada masa permulaan Islam mereka mendebat kaum Muslimin tentang itu
dengan menggunakan Quran, dengan berkata:
Bukankah Quran yang diturunkan kepada Muhammad itu mengakui pendapat
kami ketika berkata: “Dan tatkala para malaikat berkata: ‘Aduhai Mariam, Tuhan
menyampaikan berita gembira kepadamu dengan Firman Tuhan: namanya Isa al
Masih anak Mariam, orang terpandang di dunia dan di akhirat dan termasuk
orang yang dekat (kepada Tuhan). Ia akan berbicara dengan orang semasa ia
anak-anak dan sesudah dewasa dan ia tergolong orang yang baik-baik.’ Kata
(Mariam)-nya: ‘Tuhan, dari mana saya akan mendapatkan anak, padahal tak ada
orang yang menyentuhku.’ Ia (Tuhan) berkata: ‘Begitulah, Tuhan mencipta
menurut kehendakNya. Jika ia memutuskan sesuatu, Ia hanya berkata: Jadilah,
maka iapun jadi. Dan ia mengajarkan Kitab kepadanya, hikmah kebijaksanaan,
Taurat dan Injil. Dan ia diutus menjadi Rasul bagi Keluarga Israil: ‘Aku datang
kepadamu membawa sebuah Bukti dari Tuhanmu. Kuciptakan dari tanah liat
bentuk serupa burung. Kutiup ia lalu ia menjadi seekor burung dengan ijin Allah,
dan aku dapat menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kusta serta
menghidupkan orang mati dengan ijin Allah. Akupun dapat memberitahukan
kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan dalam rumahmu.
Itulah suatu bukti bagimu bila kamu orang-orang yang beriman.” (QS, 3:45-49)
Jadi Qur’an menegaskan, bahwa ia menghidupkan orang mati, menyembuhkan
orang buta asal dari kelahiran, menyembuhkan kusta, dan dari segumpal tanah
18
dijadikannya seekor burung dan dapat membuat ramalan dan semua ini adalah
merupakan sifat-sifat Ilahiah. Inilah pandangan kaum Nasrani masa Nabi, yang
dijadikan mereka bahan argumentasi dan mengajaknya berdebat dengan
pendirian, bahwa Isa juga Tuhan di samping Allah. Dan ada lagi segolongan
mereka itu yang berpendirian menuhankan Mariam karena Allah telah
menurunkan SabdaNya kepadanya. Pendirian kaum Nasrani yang demikian
pada masa itu menganggap Mariam satu dari tiga dalam Trinitas Bapa, Anak dan
Ruh Kudus. Mereka yang berpendirian dengan menuhankan Isa dan ibunya itu
hanya merupakan satu sekte dari sekian banyak sekte-sekte Nasrani yang
bermacam-macam dan terpencar-pencar itu.
Orang-orang Nasrani seluruh jazirah Arab dengan alirannya yang bermacammacam
itu mengajak Muhammad berdebat menurut dasar mazhab mereka. Kata
mereka Almasih itu ialah Allah, dia anak Allah; kata mereka dia adalah satu dari
tiga dalam Trinitas. Mereka yang berpendapat pada ketuhanan Isa itu berpegang
pada argumentasi yang disebutkan di atas. Argumentasi yang mengatakan
bahwa dia anak Allah, sebab bapanya tidak diketahui orang, dan dia berbicara
dalam buaian semasa anak-anak, yang tak pernah terjadi pada siapapun dari
anak Adam. Argumentasi yang mengatakan bahwa dia satu dari tiga dalam
Trinitas, sebab Allah berkata: Kami perintahkan, Kami jadikan dan Kami
tentukan. Kalau hanya Satu tentu berkata: Aku perintahkan, Aku jadikan dan Aku
tentukan. Muhammad mendengarkan semua tanggapan mereka itu, dan
mengajaknya berdiskusi dengan cara yang lebih baik. Dalam perdebatan itu ia
tidak begitu keras seperti terhadap kaum musyrik dan penyembah berhala.
Bahkan dikemukakannya argumen itu berdasarkan wahyu dengan cara yang
logis dan sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab mereka. Allah
berfirman:
“Sebenarnya mereka telah melakukan penghinaan (terhadap Tuhan),
mereka yang mengatakan, bahwa Allah ialah Isa al-Masih anak
Mariam. Katakan: Siapakah yang dapat merintangi jika Ia hendak
membinasakan al-Masih anak Mariam serta ibunya dan setiap orang
yang ada di muka bumi ini semua? Kerajaan langit dan bumi serta
segala yang ada di antara itu, adalah milik Allah. Ia menciptakan apa
yang ada di antara itu, dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Orangorang
Yahudi dan Nasrani berkata: Kami adalah anak-anak Allah dan
yang dicintaiNya. Katakan: Mengapa Ia menyiksamu karena dosadosamu
itu? Sebenarnya kamupun manusia, seperti yang pernah
diciptakanNya. Ia mengampuni siapa saja yang dikehendakiNya dan
Ia menghukum siapa saja yang dikehendakiNya. Kerajaan langit dan
bumi serta segala yang ada di antara itu, adalah milik Allah. Dan
kepadaNyalah kembali sebagai tujuan terakhir.” (QS, 5:17-18)
“Sebenarnya mereka telah melakukan penghinaan (terhadap Tuhan),
mereka yang mengatakan, bahwa Allah itu al-Masih anak Mariam.
Bahkan al-Masih berkata: Hai anak-anak Israil, sembahlah Allah,
Tuhanku dan Tuhanmu. Barangsiapa mempersekutukan Allah, Allah
akan mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah api
neraka. Orang-orang teraniaya itu takkan punya pembela.
Sebenarnya mereka telah melakukan penghinaan (terhadap Tuhan)
mereka yang mengatakan, bahwa Allah adalah satu dari tiga dalam
Trinitas. Tak ada tuhan kecuali Tuhan Yang Satu. Apabila tidak mau
juga mereka berhenti (menghina Tuhan), pasti mereka yang telah
merendahkan (Tuhan), itu akan dijatuhi siksaan yang memedihkan.”
(QS, 5:72-73)
“Dan ingat ketika Allah berkata: Hai Isa anak Mariam! Engkaukah
yang mengatakan kepada orang: mengangkatku dan ibuku sebagai
dua tuhan selain Allah? Ia menjawab: Maha Suci Engkau, tidak akan
aku mengatakan yang bukan menjadi hakku. Kalaupun aku
19
mengatakannya, tentu Engkau sudah mengetahuinya. Engkau
mengetahui apa yang ada dalam hatiku, tapi aku tidak mengetahui
apa yang ada di dalam Dirimu. Maha Mengetahui Engkau atas segala
yang gaib. Tak ada yang kukatakan kepada mereka, selain daripada
yang Kauperintahkan kepadaku; supaya mereka menyembah Allah,
Tuhanku dan Tuhanmu, dan akulah saksi mereka selama aku berada
di tengah-.engah mereka. Tetapi setelah Kauwafatkan aku, Engkau
Pengawas mereka dan Engkau pula yang menyaksikan segala
sesuatu. Kalau Engkau siksa mereka, mereka adalah hambahambaMu,
kalaupun Engkau ampuni mereka, Engkau Penguasa
Maha Mulia dan Bijaksana.” (QS, 5:116-118)
Pandangan Nasrani adalah Trinitas dan Isa adalah anak Allah. Sedangkan Islam
menolak semua itu dengan tegas sekali, menolak bahwa Tuhan mempunyai
anak. “Katakan: ‘Allah itu Satu. Allah itu abadi dan mutlak. Tidak beranak dan
tidak diperanakkan. Dan tiada satu apa pun yang menyerupai-Nya.” (QS, 112:1-
4) “Tidak sepatutnya bagi Allah akan mengambil anak. Maha Suci Ia.” (QS,
19:35) “Hal seperti terhadap Isa bagi Allah sama seperti terhadap Adam;
dijadikan-Nya ia dari tanah lalu dikatakan: jadilah, maka jadilah ia.” (QS, 3:59)
Pada dasarnya Islam adalah agama Tauhid, dalam pengertian Tauhid yang
murni dan kuat sekali, dan dalam pengertian Tauhid yang sederhana dan jelas
sekali. Setiap kemungkinan yang akan mengaburkan pengertian dan pikiran
Tauhid, Islam tegas menolaknya dan menganggapnya kufur. “Allah tidak akan
mengampuni bila Dia dipersekutukan. Tetapi selain itu akan diampuniNya siapa
saja yang dikehendakiNya.” (QS, 4:48) Bagaimanapun konsepsi Masehi tentang
Trinitas, yang memang mempunyai hubungan sejarah dengan beberapa agama
lama, namun bagi Muhammad itu sama sekali bukan suatu kebenaran. Yang
benar ialah Allah itu Esa, tidak bersekutu, tidak beranak dan tidak diperanakkan,
dan tak ada apapun yang menyerupaiNya. Jadi tidak heran kalau antara
Muhammad dengan pihak Nasrani masa itu terjadi diskusi dengan cara yang
baik, dan wahyupun memperkuat Muhammad seperti dalam ayat-ayat itu.
MASALAH PENYALIBAN AL-MASIH
Masalah lain yang menimbulkan perbedaan pendapat Islam dan Nasrani, dan
menjadi puncak perdebatan antara dua golongan itu pada masa Nabi, ialah
masalah penyaliban Isa untuk menebus dosa orang dengan darahnya. Secara
tegas Quran telah membantah bahwa orang-orang Yahudi membunuh dan
menyalib Isa. “Dan perkataan mereka bahwa: kami telah membunuh Almasih Isa
anak Mariam – Utusan Allah. Tetapi mereka tidak membunuhnya dan tidak
menyalibnya, melainkan begitu terbayang pada mereka. Dan mereka yang masih
berselisih pendapat tentang itu sebenarnya masih ragu, sebab tak ada
pengetahuan mereka tentang itu, selain berdasarkan prasangka saja, dan
merekapun tidak yakin telah membunuhnya. Bahkan Allah telah mengangkatnya
kepadaNya. Maha Mulia Kekuasaan Allah dan Bijaksana.” (QS, 4:157-148)
Kalaupun konsepsi tentang penebusan dosa anak-cucu Adam dengan darah Isa
memang indah sekali, dan apa yang ditulis orang tentang itu patut menjadi
bahan studi dari segala seginya, baik literair, etika atau psikologi, namun prinsip
yang telah ditentukan Islam, bahwa orang tidak dibenarkan memikul beban dosa
orang lain, dan bahwa setiap orang pada hari kemudian diganjar sesuai dengan
perbuatannya – kalau ia berbuat baik dibalas dengan kebaikan, kalau jahat
dibalas dengan kejahatan – menyebabkan pendekatan logis antara kedua ajaran
ini tidak mungkin. Di sini logika Islam sangat konkrit, sehingga tak ada gunanya
usaha mencari persesuaian, melihat garis perbedaan yang begitu tajam antara
konsepsi penebusan dan konsepsi hukum yang bersifat pribadi. “Seorang bapa
takkan dapat menolong anaknya, dan anakpun tiada sedikit juga akan dapat
menolong bapanya.” (QS, 31:33)
20
Tentang agama baru ini, sudah adakah dari kalangan Nasrani ketika itu yang
mau memikirkannya, serta melihat kemungkinan bertemunya konsepsi Tauhid
dengan ajaran yang dibawa Isa itu? Ya, memang ada, dan banyak di antara
mereka itu yang lalu beriman kepada ajaran ini.
RUMAWI DAN KAUM MUSLIMIN
Akan tetapi Kerajaan Rumawi – yang karena kemenangannya kaum Muslimin
telah turut gembira dan menganggapnya suatu kemenangan bagi agama-agama
Kitab – penguasa-penguasanya tidak mau bersusah payah mempelajari agama
baru itu. Mereka memandang semua kemungkinan hanya dari segi politik
semata dan yang dipikirkan hanya nasib kerajaannya bila agama yang baru itu
kelak mendapat kemenangan. Oleh karena itu mereka malah bersekongkol
menentangnya, dengan mengirimkan pasukan besar-besaran – suatu sumber
mengatakan seratus ribu, yang lain mengatakan duaratus ribu – yang
mengakibatkan timbulnya perang Tabuk. Pihak Rumawi ternyata mundur
berhadapan dengan pasukan Muslimin – dengan Muhammad sebagai
komandannya – yang hendak menangkis serangan musuh yang tidak diinginkan
itu.
Sejak itulah kaum Muslimin dan kaum Nasrani berada dalam posisi permusuhan
politik, yang selama berabad-abad berikutnya kemenangan berada di tangan
kaum Muslimin. Selama itu lingkungan kekuasaan mereka membentang sampai
ke Andalusia di sebelah barat, ke India dan Tiongkok di sebelah timur. Sebagian
besar daerah-daerah ini menerima agama baru itu dan bahasa Arab sebagai
bahasa yang sudah ditentukan.
Setelah tiba masanya sejarah harus beredar, pihak Nasrani pun mengusir kaum
Muslimin dari Andalusia, memerangi mereka dengan serangkaian Perang Salib.
Mereka menyerang agama dan Nabi dengan cara yang sangat keji, disertai
kebohongan dan fitnah semata-mata. Demikian kejinya mereka itu, sehingga
lupa mereka tentang apa yang pernah disampaikan Muhammad ‘alaihissalam
dalam hadis-hadis dan dalam Qur’an melalui wahyu yang diturunkan kepadanya,
bahwa Islam mengangkat martabat Isa ‘alaihissalarn setinggi yang diberikan
Allah kepadanya.
PENULIS-PENULIS KRISTEN DAN MUHAMMAD
Ketika menguraikan, pandangan penulis-penulis Kristen sampai pada
pertengahan abad kesembilanbelas, sehubungan dengan adanya mereka yang
berprasangka jahat terhadap Muhammad Dictionnaire Larousse menyebutkan
demikian: “Dalam pada itu Muhammad masih tetap sebagai tukang sihir yang
hanyut dalam kerusakan akhlak, perampok unta, seorang kardinal yang tidak
berhasil menduduki kursi Paus, lalu menciptakan agama baru untuk membalas
dendam kepada kawan-kawannya. Cerita-cerita khayal dan cabul banyak terjadi
dalam sejarah hidupnya. Sejarah hidup Bahaume (Muhammad) hampir terdiri
dari hasil lektur semacam itu. ‘Cerita Muhammad’ yang disiarkan oleh Reinaud
dan Francisque Michel tahun 1831 melukiskan kepada kita pandangan orangorang
yang hidup dalam Abad Pertengahan itu tentang dia. Dalam abad
ketujuhbelas Bell memberikan suatu tanggapan tentang sejarah yang sifatnya
merendahkan arti Qur’an dengan suatu tinjauan berdasarkan sejarah.
Sungguhpun begitu ia masih diliputi oleh ketentuan-ketentuan yang salah
mengenai dirinya. Akan tetapi dia mengakui, bahwa ketentuan moral dan sosial
yang dibuatnya tidak berbeda dengan ketentuan Kristen, kecuali soal hukum
qishash (Lex Talionis?) dan polygyny.”
Dari sekian banyak Orientalis yang telah membuat analisa tentang sejarah hidup
Muhammad, ada seorang di antaranya yang agak jujur, yaitu penulis Perancis
Emile Dermenghem. Ia memperingatkan kolega-kolega yang menulis tentang
agama ini dengan mengatakan: “Sesudah pecah perang Islam-Kristen, dengan
21
sendirinya jurang pertentangan dan salah-pengertian bertambah lebar, tambah
tajam. Orang harus mengakui, bahwa orang-orang Baratlah yang memulai
timbulnya pertentangan itu sampai begitu memuncak. Sejak zaman penulispenulis
Bizantium, tanpa mau bersusah payah mengadakan studi – kecuali Jean
Damasceme – telah melempari Islam dengan pelbagai macam penghinaan. Para
penulis dan penyair menyerang kaum Muslimin Andalusia dengan cara yang
sangat rendah. Mereka menuduh, bahwa Muhammad adalah perampok unta,
orang yang hanyut dalam foya-foya, mereka menuduhnya tukang sihir, kepala
bandit dan perampok, bahkan menuduhnya sebagai seorang pendeta Rumawi
yang marah dan dendam karena tidak dipilih menduduki kursi Paus … Dan yang
sebagian mengiranya ia adalah tuhan palsu, yang oleh pengikut-pengikutnya
dibawakan sesajen berupa kurban-kurban manusia. Bahkan Guibert de Nogent
sendiri, orang yang begitu serius masih menyebutkan, bahwa Muhammad mati
karena krisis mabuk yang jelas sekali, dan bahwa tubuhnya kedapatan
terdampar di atas timbunan kotoran binatang dan sudah dimakan babi. Oleh
karena itu, lalu ditafsirkan, bahwa itulah sebabnya minuman keras dan daging
binatang itu diharamkan.
Di samping itu ada beberapa nyanyian yang melukiskan Muhammad sebagai
berhala dari emas, dan mesjid-mesjid sebagai kuil-kuil kuno yang penuh dengan
patung-patung dan gambar-gambar. Pencipta “Nyanyian Antakia” (Chanson
d’Antioche) membawa cerita tentang adanya orang yang pernah melihat berhala
“Mahom” terbuat dari emas dan perak murni dan dia duduk di atas seekor gajah
di tempat yang terbuat dari lukisan mosaik. Sedang “Nyanyian Roland” (Chanson
de Roland) melukiskan pahlawan-pahlawan Charlemagne menghancurkan
berhala-berhala Islam, dan mengira bahwa kaum Muslimin di Andalusia itu
menyembah trinitas terdiri dari Tervagant, Mahom dan Apollo. Dan “Cerita
Muhammad” (Le Roman de Mahomet) itu menganggap, bahwa Islam
membenarkan wanita melakukan polyandri.
“Cara berpikir yang penuh dengan kedengkian dan penuh legenda itu tetap
menguasai kehidupan mereka. Sejak zaman Rudolph de Ludheim, sampai
saat kita sekarang ini, masih ada saja orangorang semacam Nicolas de Cuse,
Vives, Maracci, Hottinger, Bibliander, Prideaux dan yang lain. Mereka itu
menggambarkan Muhammad sebagai penipu, dan Islam merupakan
sekumpulan kaum bidat. Semua itu adalah perbuatan setan. Kaum Muslimin
adalah orang-orang buas sedang Qur’an adalah suatu gubahan yang tak
berarti. Mereka tidak membicarakannya secara sungguh-sungguh, karena
sudah dianggap tidak ada artinya. Tetapi, dalam pada itu Pierre le Venerable,
pengarang pertama yang telah menulis risalah anti Islam di Barat dalam abad
keduabelas telah menterjemahkan Qur’an ke dalam bahasa Latin. Dalam
abad keempatbelas Peirre Pascal termasuk orang yang mau mendalami studistudi
tentang Islam. Innocent III pernah melukiskan Muhammad, bahwa dia
adalah musuh Kristus (Antichrist). Sedang abad Pertengahan menganggap
Muhammad seorang heretik (melanggar ajaran agama Kristen). Orang-orang
semacam Raymond Lulle dalam abad keempatbelas, Guellaume Postel dalam
abad keenambelas, Roland dan Gagnier dalam abad kedelapanbelas,
Pendeta de Broglie dan Renan dalam abad kesembilanbelas, mempunyai
tanggapan yang beraneka ragam. Sebaliknya orang-orang semacam Comte
Boulainvilliers, Scholl, Caussin de Perceval, Dozy, Sprenger, Barthelemy
Saint-Hilaire, de Casteries, Carlyle dan yang lain, pada umumnya mereka
memperlihatkan sikap jujur terhadap Islam dan Nabi, dan kadang
memperlihatkan sikap hormat. Sungguhpun begitu, dalam tahun 1876
Droughty bicara tentang Muhammad dengan mengatakan: “Itu Arab munafik
yang kotor.” Sebelum itu, dalam tahun 1822 juga Foster telah mencacinya.
Sampai sekarang sebenarnya masih ada musuh-musuh Islam itu yang
bersemangat.”5
22
Catatan kaki:
5. Emile Dermenghem, La Vie de Mahomet, halaman 135 dan berikutnya.
Kita sudah melihat, bukan, penulis-penulis Barat itu, begitu rendah
menyerangnya? Juga sudah kita lihat kegigihan mereka selama berabad-abad
yang mau menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di kalangan umat
manusia. Padahal di kalangan mereka itu ada orang-orang yang sudah
mengalami zaman yang biasa disebut zaman ilmu pengetahuan, zaman riset dan
zaman kebebasan berpikir serta adanya deklarasi persaudaraan antara sesama
manusia.
Dengan adanya orang-orang yang jujur dalam batas-batas tertentu telah
mengurangi juga adanya pengaruh yang menyesatkan seperti yang diisyaratkan
oleh Dermenghem itu. Di antara mereka ada yang mengakui kebenaran iman
Muhammad membawakan risalah itu yang dipercayakan Allah kepadanya
melalui wahyu yang harus disampaikan. Ada pula yang sangat menghargai
kebesaran Muhammad dalam arti rohani, ketinggian akhlaknya, harga dirinya
serta jasanya yang tidak sedikit. Ada yang melukiskan semua itu dengan gaya
yang kuat dan indah sekali. Meskipun demikian, pihak Barat masih juga
berprasangka buruk terhadap Islam dan terhadap Nabi, kemudian demikian
beraninya mereka itu sampai-sarnpai di daerah-daerah Islam sendiri kalangan
misionaris melancarkan penghinaan yang begitu rendah, dan berusaha
membelokkan kaum Muslimin dari ajaran agamanya kepada agama Kristen.
SEBAB PERMUSUHAN ISLAM-KRISTEN
Atas semua itu harus kita selidiki sebab-sebab timbulnya permusuhan sengit dan
peperangan yang begitu dahsyat yang telah dimulai oleh pihak Kristen terhadap
Islam itu. Menurut hemat kita, kurangnya pengetahuan pihak Barat tentang
hakekat Islam dan sejarah Nabi adalah sebab pertama yang menimbulkan
permusuhan itu. Kurangnya pengetahuan ini sudah tentu merupakan sebabsebab
timbulnya sikap kaku dan fanatisma yang paling berat dan rumit. Seabad
demi seabad kurangnya pengetahuan demikian ini makin bertimbun dan
kemudian ia menjelma menjadi patung-patung dan berhala-berhala dalam jiwa
generasi berikutnya, yang untuk menghilangkannya tentu memerlukan suatu
kekuatan jiwa yang besar, seperti pada mula lahirnya kekuatan Islam dulu.
KRISTEN TIDAK SESUAI DENGAN WATAK BARAT
Akan tetapi kita melihat ada sebab lain di luar kurangnya pengetahuan itu saja
yang telah mendorong pihak Barat menjadi fanatik dan sampai membangkitkan
peperangan yang begtu fatal, sebentar-sebentar dilancarkan terhadap Islam dan
kaum Muslimin. Juga tidak terlintas dalam pikiran kita tentang apa yang biasa
kita rasakan adanya hubungan politik yang buruk dan ingin menguasai bangsa
lain untuk dieksploitir. Menurut hemat kita itu adalah akibat -bukan sebab- dan
adanya fanatisma yang sudah begitu merasuk sampai ke soal ilmu dan
penyelidikan-penyelidikan ilmiah. Sebabnya ialah, menurut hemat kita, oleh
karena ajaran Kristen yang mengajak orang menjauhkan kehidupan duniawi,
sifat maaf dan pengampunan serta pengertian-pengertian hidup rohani yang
luhur, tidak sesuai dengan perangai Barat, yang sejak ribuan tahun dalam
lingkungan agama polytheisma, dan letak geografisnya menghendaki perjuangan
sengit melawan iklim dingin, melawan kesulitan dan keadaan yang serba sukar.
Apabila peristiwa-peristiwa sejarah mengharuskan juga Barat menganut agama
Kristen ini, maka tidak bisa lain ia harus juga dilibatkan ke dalam kancah
perjuangan itu dan memaksa agama itu meninggalkan sifatnya yang lemahlembut
dan indah, meninggalkan keseimbangan rohani yang seharusnya menjadi
23
mata rantai kesatuan yang telah disempurnakan oleh Islam: yakni kesatuan yang
membuat harmonis antara rohani dan jasmani, antara perasaan dan akal, emosi
dan rasio, secara individu dan universal bersama-sama berada dalam hukum
alam, yakni keduanya sejalan dalam ruang dan waktu yang tak terbatas.
Menurut hemat kita, inilah sumber yang menyebabkan fanatisma Barat yang
memusuhi Islam, suatu sikap yang menyebabkan kaum Kristen Abisinia menjadi
jijik melihatnya – tatkala kaum Muslimin mencari perlindungan pada masa mulamula
Nabi mengajak orang kepada agama Allah.
Inilah, menurut pendapat saya, sebab timbulnya ekses dan cara yang berlebihlebihan
di kalangan orang-orang Barat, baik dalam beragama maupun dalam
atheisma, fanatisma yang berlebih-lebihan serta perjuangan yang tidak
mengenal belas kasihan dan tidak mengenal ampun. Apabila dari mereka
sejarah sudah mengenal adanya orang-orang suci, yang dalam hidup mereka
mengikuti jejak Isa Al-Masih dan pengikut-pengikutnya, juga sejarah sudah
mengenal kehidupan bangsa-bangsa di Barat yang selalu hidup dalam
pertentangan, dalam perjuangan, peperangan-peperangan yang dahsyat, atas
nama politik atau atas nama agama, dan dikenalnya pula, bahwa paus-paus atau
pembesar-penmbesar gereja dan mereka yang memegang kekuasaan temporal,
selalu dalam persaingan mau saling mengalahkan. Suatu saat golongan ini yang
menang, nantinya yang lain lagi yang menang.
Oleh karena kemenangan terakhir dalam abad kesembilanbelas itu berada di
tangan kekuasaan temporal6, maka kekuasaan ini berusaha hendak membasmi
kehidupan rohani atas nama ilmu pengetahuan. Ia mengira, bahwa dalam
kehidupan umat manusia ilmu itu akan dapat menggantikan iman seperti dalam
kehidupan rohani. Sesudah melalui perjuangan yang cukup lama, sekarang
mereka mengetahui bahwa pendapat demikian itu salah sekali, dan bahwa apa
yang mereka tuju itu dalam kenyataannya tak mungkin dapat dilaksanakan.
Sekarang di Barat terdengar jeritan disana-sini mengajak mereka kembali
mencari pegangan rohani yang sudah hilang. Mereka mencari pegangan itu d
dalam maupun diluar teosofi.7 Sekiranya ajaran Kristen itu memang sesuai
dengan naluri perjuangan yang telah dibawa oleh hukum alam sebagai sebagian
cara hidup Barat, sesudah ternyata konsepsi materialisma mereka tidak berhasil
memberikan konsumsi rohani, tentu akan kita lihat mereka kembali mencari
pegangan agama Kristen yang begitu indah, agama Isa anak Mariam -kalaupun
Tuhan belum akan membimbing mereka kepada Islam- dan tidak perlu mereka
pergi berpindah ke India atau ke tempat lain, mencari pegangan hidup rohani,
yang oleh manusia sangat dirasakan perlunya seperti kebutuhan bernapas;
sebab ini merupakan sebagian kodratnya, bahkan merupakan sebagian dari jiwa
raganya.
PENJAJAHAN DAN PROPAGANDA ANTI ISLAM
Ternyata imperialisma Barat memberikan bantuan dalam meneruskan serangan
yang mereka lancarkan terhadap Islam dan terhadap Muhammad, dan minta
mereka supaya berpendirian seperti penduduk Mekah yang menginginkan
supaya agama Nasrani menderita kehinaan karena kekalahan Heraklius dan
Rumawi menghadapi Persia. Pernah mereka mengatakan – dan masih banyak di
antara mereka yang mengatakan – bahwa Islam itulah yang menyebabkan
mundurnya bangsa-bangsa yang menganutnya dan menyebabkan mereka
tunduk kepada pihak lain. Ini adalah kebohongan yang kita tolak dengan cukup
mengingatkan kepada mereka yang mengatakan itu, bahwa peradaban
umumnya dan kekuasaan dunia yang cukup dikenal selama berabad-abad itu
berada di tangan bangsa-bangsa yang yang terdiri dari umat Islam itulah. Di
sana pusat ilmu pengetahuan dan tempat sarjana-sarjana, dari sana pula
datangnya pelopor kemerdekaan, yang oleh Barat belum selang lama ini baru
dikenalnya. Apabila mungkin mundurnya beberapa golongan bangsa akan
dihubungkan dengan agama yang dianutnya, maka agama itu tentu bukan Islam,
24
Islam yang telah membuat orang-orang pedalaman seluruh jazirah Arab jadi
bangkit dan dapat membuat mereka menguasai dunia.
Akan tetapi kemunduran bangsa-bangsa yang telah menjadi beban bagi Islam itu
sangat disayangkan bila akan dihubungkan kepada agama yang sebenarnya
tidak demikian; bukan itu yang dikehendaki oleh Allah dan oleh Rasul. Tapi
mereka menganggap bahwa yang demikian itulah dasar agama dan barangsiapa
yang menentang ia akan dianggap atheis.
ISLAM DAN APA YANG TERJADI DENGAN UMAT ISLAM
Kita tinggalkan dulu bicara tentang agama ini, dan mari kita lihat sejarah orang
yang membawanya – Muhammad ‘alaihissalam.
Banyak buku-buku sejarah tentang kehidupan Nabi itu yang telahmenambahkan
hal-hal yang tak dapat diterima akal dan yang memang tidak
diperlukan menambahkan demikian untuk menguatkan risalahnya itu. Dan apa
yang ditambah-tambahkan, itulah yang dijadikan pegangan oleh kalangan
Orientalis dan oleh mereka yang mau mendiskreditkan Islam dan Nabi, juga oleh
mereka yang mau mengecam umat Islam; dijadikannya itu tongkat penunjuk
dalam kecaman mereka yang akan cukup memanaskan hati setiap orang yang
berpikir jujur.
Hal semacam ini dan apa yang mereka ciptakan sendiri, itulah yang menjadi
pegangan mereka, lalu mereka mengatakan, bahwa mereka menulis itu
berdasarkan metoda ilmiah yang modern, metoda yang mengemukakan
peristiwa-peristiwa, orang-orang dan pahlawan-pahlawan. Lalu diberikannya
suatu penilaian yang pantas jika dianggap pada tempatnya mengeluarkan
penilaian demikian. Dan kalau kita baca dengan seksama apa yang mereka tulis
itu akan kita lihat bahwa hal itu sebenarnya penuh dengan nafsu permusuhan
dan caci-maki, terbungkus dalam susunan kata-kata yang tidak kurang indahnya,
menarik hati mereka yang sepaham dengan anggapannya, bahwa
pembahasannya itu ilmiah, terdorong hanya akan mencari kebenaran sematamata,
ingin meneropongnya dari segenap penjuru. Inilah yang dituju oleh
penulis-penulis dan ahli-ahli sejarah yang fanatik itu. Hanya saja, adanya
beberapa orang yang masih dapat berpikir lebih tenang – baik penulis atau
sarjana -menyebabkan mereka yang berpikiran bebas itu dapat bersikap lebih
adil dan jujur, sekalipun dari pihak Kristen sendiri.
Dalam berbagai macam bidang beberapa ulama Islam telah tampil dan berusaha
menangkis tuduhan orang-orang Barat yang fanatik itu. Dan nama Syaikh
Muhammad Abduh tentu yang paling menonjol dalam bidang ini. Tetapi mereka
ini tidak menempuh metoda yang ilmiah -seperti didakwakan oleh penulis-penulis
dan ahli-ahli sejarah Eropa, sebab hanya merekalah yang memakai cara itu.
Maksudnya supaya dalam menghadapi lawan alasan mereka lebih kuat.
Kemudian lagi ulama Islam itu – dan Syaikh Muhammad Abduh yang terutama –
telah dituduh atheis dan kufur. Maka argumentasi mereka itu menjadi makin
lemah di depan lawan Islam.
SIKAP JUMUD DI KALANGAN PEMUDA
Tuduhan mereka itu sebenarnya memberi pengaruh besar dalam jiwa angkatan
muda Islam yang terpelajar. Terkesan di kalangan pemuda itu, bahwa atheisma
dan logika sejalan dengan ijtihad (aktif), sedang iman sama dengan Jumud
(pasif). Oleh karena itu jiwa mereka gelisah. Mereka pergi membaca buku-buku
Barat; dengan itu mereka akan mencari kebenaran, dengan keyakinan bahwa
mereka tidak mendapatkan yang demikian itu dalam buku-buku kaum Muslimin.
Dengan sendirinya buku-buku agama dan sejarah Kristen tidak juga terpikirkan
oleh mereka; mereka sudah hanyut ke dalam buku-buku filsafat, yang dengan
gayanya yang ilmiah itu mereka mencari setitik air yang akan menghilangkan
25
rasa dahaga akan kebenaran yang ada dalam jiwa mereka itu, dan dengan
logika yang dikemukakannya sudah merupakan nyala suci yang masih
tersembunyi dalam jiwa umat manusia dan dijadikannya pula alat komunikasi
yang akan mengantarkan mereka kepada alam serta kebenaran yang tertinggi.
Dalam buku-buku Barat, baik dalam filsafat, etika atau humanities pada
umumnya banyak sekali yang akan mereka dapati dengan sangat menarik hati,
baik karena gayanya yang indah, atau karena logikanya yang kuat serta apa
yang tampaknya hendak memperlihatkan adanya kemauan baik dan niat yang
ikhlas hendak mencapai pengetahuan demi kebenaran. Oleh karena itu jiwa
pemuda-pemuda itu jadi jauh dari pemikiran tentang agama-agama semua dan
tentang risalah Islam serta pembawanya.
Sikap mereka itu guna menghindarkan diri jangan sampai timbul konflik antara
mereka dengan kebekuan beragama sebab mereka yakin takkan dapat
mengalahkannya, juga karena mereka tidak menyadari, betapa pentingnya
hubungan yang akan mengangkat martabat manusia ke tingkat yang lebih
sempurna, sehingga kekuatan moralnyapun akan berlipat-ganda.
Catatan kaki:
6. Az zamani, harfiah mengenai zaman, mengenai tempo, yang secara
termenologi berarti temporal. Untuk menghindarkan adanya perbedaan
semantik, yang juga dapat diartikan “sementara, duniavii” atau “sekular” maka di
sini saya mempergunakan istilah secara harfiah (A).
7. Teosofi adalah suatu ajaran yang ditanamkan oleh Madame Blavatsky dari
bermacam-macam agama terutama Buddha dan Brahma. Ajaran ini mendirikan
sebuah organisasi di Amerika dipimpin oleh Madame Blavatsky sendiri, bernama
The Theosophical Society, dan cabang-cabangnya tersebar di beberapa tempat
di Eropa. Tetapi begitu Madame Blavatsky meninggal, organisasi Teosofl inipun
pecah menjadi tiga. Aktifitasnya didasarkan kepada adanya kesatuan hidup
dengan mengadakan semacam latihan mistik untuk mencapai Nirwana menurut
ajaran Buddha. Tingkat ini dapat dicapai bilamana dalam latihannya itu orang
sudah benar-benar dapat memisahkan ruh dari pengaruh hidup kebendaan.
Apabila dengan demikian ruh sudah mencapai tempat yang suci, maka ruh yang
lebih tinggi dapat menghubunginya. Ajaran Teosofi menyerukan persaudaraan
secara menyeluruh, tanpa membeda-bedakan bangsa, bahasa dan segala yang
akan membatasi manusia dari tujuan tersebut.
ILMU DAN LITERATUR BARAT
Pemuda-pemuda itu telah menghindarkan diri dari pemikiran tentang agamaagama
itu semuanya, juga tentang risalah Islam dan pembawanya. Lebih-lebih
lagi mereka menghindarkan diri itu karena ilmu pengetahuan positif dan filsafat
positivisma yang mereka lihat mengatakan bahwa masalah-masalah agama
berada di luar logika dan tidak masuk ke dalam lingkungan pemikiran ilmiah, dan
segala yang berhubungan dengan itu, dalam bentuk pemikiran metafisika juga
sama sekali tidak termasuk dalam metoda ilmiah. Kemudian mereka melihat
adanya pemisahan yang begitu jelas dan tajam antara gereja dan negara di
Barat, serta melihat negara-negara yang sudah menentukan dalam undangundang
dasarnya, bahwa kepala negara adalah pelindung Protestan atau
Katolik, atau menentukan bahwa agama negara yang resmi adalah Kristen,
dengan maksud supaya dengan demikian hari-hari besar yang berhubungan
dengan itu tidak bertambah banyak. Bertambah kuat mereka bertahan dalam
pemikiran ilmiah dan segala yang berhubungan dengan itu, perhatian merekapun
akan bertambah besar pula terhadap masalah-masalah filsafat, ilmu dan budaya.
Setelah tiba masanya mereka harus berpindah dari dunia studi ke tengah-tengah
kehidupan praktis, kehidupan itu membuat mereka lebih sibuk daripada hanya
memikirkan masalah-masalah, yang tadinya sudah mereka tinggalkan. Maka
26
arah pemikiran itu masih tetap dalam arus yang pertama: melihat kebekuan
berpikir itu dengan rasa kasihan dan sinis-Ia terus menghirup udara pemikiran
Barat dan filsafat Barat, yang dirasakannya begitu lejat, sehingga bertambah
kagum ia, bertambah kuat bertahan atas apa yang sudah diperolehnya itu.
Memang tak dapat disangkal, bahwa dewasa ini Timur sangat perlu sekali
menghirup udara Barat dalam cara berpikir, dalam ilmu dan budaya. Dunia Islam
di Timur dewasa ini sudah terputus dari Islam masa lampau oleh adanya
kebekuan berpikir dan fanatisma selama berabad-abad. Cara berpikir masa
lampau yang sehat sudah begitu tebal tertimbun oleh kebodohan dan serba
prasangka terhadap segala yang baru. Maka tak ada jalan lain, bagi yang ingin
mengikis semua timbunan itu, ia harus bersandar pada bentuk-bentuk pemikiran
dunia yang lebih baru, supaya dengan demikian dapat mencapai masa kini yang
cemerlang serta peninggalan masa lampau yang gemilang.
USAHA-USAHA MODERNISASI DUNIA ISLAM
Sudah sepantasnya kalau kita mengatakan kepada Barat, bahwa penyelidikanpenyelidikan
berharga yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Barat dewasa ini
tentang sejarah dan studi-studi Islam dan Dunia Timur, telah membuka jalan
baru bagi pemuda-pemuda Islam sendiri dan pemuda-pemuda di Timur dalam
memperbanyak bahan-bahan penyelidikan tentang studi itu. Dan harapan akan
sampai kepada kebenaranpun lebih besar pula. Dengan sendirinya mereka akan
lebih mudah memahami jiwa Islam dan jiwa Timur. Oleh karena orientasi baru itu
sudah dimulai dari Barat, maka pemuda-pemuda itu harus mengikutinya terus
sambil mengadakan koreksi atas kesalahan-kesalahan yang ada, lalu
menanamkan jiwa yang sebenarnya hidup dalam sejarah, diteruskan sampai ke
masa kini. Bukan hanya sebagai studi dan penyelidikan saja, tetapi juga harus
dilihat sebagai suatu peninggalan rohani dan mental yang patut diwakili oleh
para pewarisnya; penerangan harus ditambah dan diperbanyak, sehingga
kebenaran yang tersembunyi itu akan tampak lebih jelas.
Dewasa ini banyak sudah pemuda-pemuda yang mengadakan penyelidikanpenyelidikan
dengan metoda ilmiah yang sebenarnya. Kalangan Orientalis
sendiripun mendukung usaha-usaha mereka dan sangat menghargai jasa-jasa
mereka itu.
MISI PENGINJIL DAN GOLONGAN YANG BERPIKIRAN BEKU
Sementara kerja-sama ilmiah yang seharusnya akan memberikan hasil yang
baik ini lahir, tiba-tiba timbul pula kegiatan pihak gereja Kristen melakukan
serangkaian serangan terhadap Islam dan terhadap Muhammad demikian rupa,
tidak kurang dan apa yang kita sebutkan tadi. Di samping itu pihak imperialisma
Baratpun mendukung pula kegiatan ini, dengan segala kemampuan yang ada
padanya, atas nama kemerdekaan berpikir. Padahal mereka yang melakukan
serangan dan kecaman itu telah keluar meninggalkan negerinya sendiri, mereka
terpisah dari apa yang mereka namakan ,peneguhan iman, dalam jiwa saudarasaudara
mereka seagama itu. Juga penganjur-penganjur kebekuan berpikir
(jumud) di kalangan kaum Muslimin sendiri telah mendapat dukungan
imperialisma pula. Selanjutnya tangan imperialisma ini juga yang memberikan
dorongan kepada apa saja yang dapat diselundupkan ke dalam Islam – dan yang
sebenarnya bukan dari Islam – dan ke dalam sejarah hidup Rasul, berupa
dongengan-dongengan yang tak masuk akal dan bertentangan dengan selera. Ia
memberikan dorongan kepada usaha-usaha orang yang mengecam Islam dan
mengecam Muhammad dengan apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam
Islam dan ke dalam sejarah Rasul.
TERPIKIR MENULIS BUKU INI
Tugas pekerjaan saya memberi kesempatan kepada saya melihat peristiwa27
peristiwa itu pada beberapa daerah Islam sebelah timur, bahkan di seluruh
daerah Islam, serta mempelajari adanya maksud yang ingin mengikis habis
kehidupan moral daerah-daerah itu dengan jalan membasmi kemerdekaan
berfikir, kebebasan menyelidiki demi kebenaran itu. Terasa oleh saya bahwa
saya memikul suatu kewajiban dalam hal ini. Maksud yang menjadi tujuan
rencana itu, yang sebenarnya akan membahayakan seluruh umat manusia –
bukan hanya membahayakan Islam dan dunia Timur saja – harus dipatahkan.
Apatah kiranya bencana yang lebih besar menimpa umat manusia daripada
kekerdilan dan kebekuan berpikir, yang sepanjang sejarah lebih dari separohnya
telah menimpa peradaban.
Karena itu terpikir oleh saya -dan lama sekali saya memikirkan hal itu- yang
akhirnya mengantarkan pemikiran saya itu kepada suatu studi tentang kehidupan
Muhammad, pembawa risalah Islam itu, tentang sasaran kecaman pihak Kristen
di satu segi, dan tentang kebekuan berpikir kaum Muslimin sendiri dari segi lain.
Akan tetapi studi ini hendaknya bersifat ilmiah, sejalan dengan metoda modern di
Barat, demi kebenaran, dan untuk kebenaran semata.
Saya mulai dengan membahas sejarah hidup Muhammad. Saya ulangi lagi
dengan memeriksa Sirat ibn Hisyam, Tabaqat oleh Ibn Sa’d, al-Maqhazi oleh al-
Waqidi, demikian juga buku Syed Ameer, Ali The Spirit of Islam. Kemudian tidak
lepas saya membaca buku-buku beberapa Orientalis, seperti Dermenghem dan
Washington Irving. Ketika pada musim dingin tahun 1932 saya berada di Luxor,
saya pergunakan kesempatan ini dengan mulai menulis. Ketika itu saya masih
ragu-ragu akan mengadakan penyelidikan yang akan saya kemukakan kepada
para pembaca ini sebagai suatu hasil pekerjaan saya sendiri, sebab saya kuatir
akan timbul heboh dari golongan yang masih beku cara berpikirnya dan masih
percaya kepada bermacam-macam takhayul, sehingga kelak tujuan saya semula
akan terganggu karenanya.
Akan tetapi adanya sambutan yang saya terima, dorongan dan sumbangan
pikiran yang diberikan kepada saya oleh pemuka-pemuka lembaga cukup
menunjukkan adanya perhatian terhadap penyelidikan yang akan saya lakukan
ini. Saya jadi berpikir lebih sungguh-sungguh lagi hendak melaksanakan niat
saya menulis sejarah hidup Muhammad ini lebih terperinci, dengan cara yang
ilmiah. Sekarang saya memikirkan jalan yang paling baik dalam meneliti sejarah
itu, sesuai dengan kemampuan yang ada pada saya.
QUR’AN SEBAGAI SUMBER PALING OTENTIK
Sudah jelas buat saya, bahwa sumber yang paling otentik dalam penulisan
sejarah ini ialah Qur’an Suci. Segala peristiwa yang berhubungan dengan
kehidupan Nabi, diberikan isyaratnya dalam Qur’an, sehingga dapat dipakai
sebagai bahan penunjuk dalam mengadakan pembahasan itu. Dengan dasar itu
dapat pula diteliti apa yang terdapat dalam buku-buku Hadis dan sejarah Nabi
yang bermacam-macam itu. Saya pun berusaha hendak mengetahui sesuatu
dalam Qur’an yang ada hubungannya dengan kehidupan Nabi. Suatu bantuan
besar dalam hal ini telah diberikan kepada saya oleh Tuan Ahmad Lutfi as-
Sayyid, pejabat pada Perpustakaan (Nasional) Mesir, berupa buku-buku
referensi, bab demi bab, tentang ayat-ayat Qur’an yang berhubungan dengan
kehidupan orang yang telah diberi Wahyu Kitab Suci itu. Saya cocokkan ayatayat
itu, dan rupanya harus juga saya pelajari sebab-sebab turunnya, waktu
turunnya serta hubungannya satu sama lain. Harus saya akui juga – sedemikian
jauh saya berusaha – belum juga bertemu dengan semua yang saya maksudkan.
Kadang kitab-kitab tafsir Qur’an memberi petunjuk ke arah ini, tapi kadang juga
tidak. Buku-buku seperti Asbab’n-Nuzul oleh al-Wahidi dan An-Nasikh wal-
Mansukh oleh Ibn Sallama hanya dengan singkat saja membicarakan persoalan
yang sangat berharga ini, yang justru patut mendapat penelitian dan
pembahasan.
28
Akan tetapi apa yang saya temukan dalam kedua buku itu dan dalam buku-buku
tafsir mengenai beberapa rnasalah, dapat juga saya pergunakan sebagai bahan
penelitian terhadap buku-buku lain mengenai sejarah Nabi. Dalam kedua buku
itu dan dalam buku-buku tafsir tersebut saya temukan beberapa hal yang patut
sekali dikoreksi oleh ulama yang sudah mendalami pengetahuan Qur’an dan
Hadis serta mencocokkannya kembali secara lebih teliti.
KONSULTASI YANG TEPAT
Setelah agak jauh saya mengadakan penyelidikan, tampak oleh saya adanya
konsultasi yang tepat sekali disampaikan kepada saya dari beberapa pihak,
lebih-lebih lagi -dengan sendirinya- dari kalangan guru-guru besar dan pemukapemuka
agama. Dan bantuan paling besar saya terima ialah dari Perpustakaan
(Nasional) Mesir dan para pejabatnya yang telah mengulurkan tangan
memberikan bermacam-macam bantuan, yang sebagai penghargaan tidak
cukuplah rasanya ucapan terimakasih saya ini. Memadai juga kiranya bila saya
sebutkan, bahwa Tuan ‘Abd’r-Rahim Mahmud, Korektor bagian Lektur pada
Perpustakaan, tidak jarangpula membebaskan saya dari harus pergi sendiri ke
perpustakaan serta meminjamkan buku-buku yangsaya kehendaki disertai sikap
ramah-tamah, baik oleh Direktur atau pejabat-pejabat tinggi lainnya
yangbertugas. Juga perlu saya sebutkan, bahwa setiap kali saya mengunjungi
perpustakaan itu sehubungandengan penyelidikan yang perlu saya lakukan,
selalu saya menerima layanan yang begitu baik sekali,baik dari pejabat tinggi
atau pejabat ba’vahan, baik yang saya kenal atau yang tidak saya kenal. Dalam
hal saya kadang terbentur pada beberapa masalah, maka datanglah kawankawan
itu membukakan jalan, sehingga tidak jarang hal ini merupakan bantuan
yang besar sekali bagi saya Sering juga saya jumpai bantuan demikian itu dari
Syaikh Muhammad Mustafa al-Maraghi, Rektor Al-Azhar, dari sahabat karib saya
Ja’far (Pasya) Wali, yang telah meminjamkan beberapa buah buku kepada saya
seperti Shahih Muslim dan buku-buku sejarah tentang Mekah. Ditunjukkannya
pula beberapa masalah, diantarkannya saya ke tempat yang saya perlukan.
Demikian juga sahabat saya Makram ‘Obaid, telah meminjamkan buku Sir
William Muir, The Life of Mohammad8, buku Lammens, L’Islam, di samping
pertolongan yang saya peroleh dari karya-karya kontemporer yang sangat
berharga seperti Fajr’l-lslam oleh Ahmad Amin, Qishah’l-Anbia’ oleh ‘Abd’l
Wahhab an-Najjar, Fil-Adab’l-Jahili oleh Dr. Taha Husain, Al Yahud fi Bilad’l-
‘Arab oleh Israel Wilfinson. Selain itu banyak lagi buku-buku lain oleh penulispenuliskontemporer
yang saya sebutkan dalam bibliografi buku-buku lama dan
baru, yang saya pergunakan dalam menyiapkan buku ini.
DALAM BATAS-BATAS BIOGRAFI, TIDAK LEBIH
Setiap saya mengadakan penyelidikan demikian ini lebih dalam, ternyata ada
beberapa problema di depan saya yang perlu dipikirkan lagi dan diselidiki lebih
lanjut guna dapat mengatasinya. Seperti buku-buku sejarah dan tafsir yang telah
memberikan petunjuk kepada saya dengan cukup memuaskan, demikian juga
halnya dengan buku-buku para Orientalis. Akan tetapi dalam menghadapi
masalah-masalah itu tampaknya terpaksa saya harus membatasi diri hanya
dalam menyelidiki kehidupan Muhammad saja, dengan tidak mengurangi
persoalan-persoalan lain yang kiranya ada hubungannya dengan penyelidikan
ini. Kalau saya mau menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan
sejarah hidup orang yang begitu besar dan cemerlang ini, tentu diperlukan
penulisan beberapa jilid dalam ukuran seperti buku ini. Baik juga saya sebutkan,
bahwa Caussin de Perceval menulis tiga jilid buku dengan judul Essai sur
l’Histoir des Arabes, jilid pertama dan kedua mengenai sejarah dan kehidupan
kabilah-kabilah Arab, jilid ketiga tentang Muhammad dan dua orang Khalifahnya,
Abu Bakr dan Umar. Demikian juga Tabaqat Ibn Sa’d yang terdiri dari beberapa
jilid, jilid pertamanya khusus tentang kehidupan Muhammad, sedang yang
selebihnya mengenai kehidupan para Sahabatnya.
29
Dalam mengadakan penyelidikan ini pada mulanya memang tidak saya
maksudkan hendak melampaui batas sejarah kehidupan Muhammad, sebab
saya tidak ingin membiarkan ini nanti menjadi kacau, sehingga akan
menyimpang dari tujuan yang saya maksud.
Hal lain yang menahan saya hanya pada batas-batas sejarah hidup ini, ialah
karena indahnya dan besarnya peristiwa itu, sehingga yang lainpun rasanya
akan tertutup karenanya. Alangkah besarnya Abu Bakr! Alangkah besarnya
Umar! Keduanya dalam masa Khilafat mereka masing-masing merupakan
cahaya bintang sehingga yang lain tertutup karenanya. Betapa besarnya
sahabat-sahabat dahulu itu mendampingi Muhammad, dibuktikan oleh generasi
demi generasi dan yang kemudian menjadi kebanggaan generasi itu!
Akan tetapi – selama masa hidup Nabi – mereka semua masih dapat bernaung di
bawah kebesarannya, masih mendapat percikan sinarnya.
Bagi orang yang menyelidiki sejarah hidup Rasul, tidak mudah akan dapat
meninggalkan hal itu untuk berpindah ke soal yang lain. Hal ini terasa sekali
apabila pembahasan demikian ini didasarkan kepada metoda ilmiah yang baru,
seperti yang akan saya coba ini; yang dengan metoda itu pula justru kelak akan
terlihat kebesaran Muhammad, kebesaran yang sekaligus menguasai pikiran,
hati nurani dan perasaan manusia, dan menanamkan rasa hormat karenanya,
hormat dan percaya betapa kuatnya kebesaran itu, yang dalam hal ini baik bagi
Muslim atau non-Muslim tidakkan berbeda pendapat.
PENYELIDIKAN BERGUNA BAGI SELURUH UMAT MANUSIA
Kalau kita ke sampingkan mereka yang masih fanatik dan keras kepala, yang
dalam merendahkan kebesaran Muhammad sudah menjadi kebiasaan mereka,
seperti yang dilakukan oleh kaum misi penginjil dan sebangsanya, maka rasa
hormat akan kebesaran dan percaya akan kuatnya kebesaran itu akan kita baca
jelas sekali dalam buku-buku sarjana-sarjana Orientalis. Dalam Heroes and Hero
Worship, Carlyle membicarakan satu pasal tentang Muhammad yang
digambarkannya sebagai percikan sinar Ilahi yang kudus yang telah diberikan
kepadanya, kemudian dilukiskannya rasa hormat atas kebesaran yang luarbiasa
kuatnya itu. Demikian juga Irving, Sprenger, Weil dan Orientalis lainnya, masingmasing
dapat menggambarkan kebesaran Muhammad dengan cara yang kuat
sekali. Apabila salah seorang di antara mereka itu, dalam memasuki beberapa
masalah masih menganggap ada suatu kekurangan pada diri pembawa risalah
Islam itu, maka tidak lain itu hanya karena mereka belum lagi mengujinya dan
meneliti secara ilmiah yang lebih saksama, atau karena mereka berpegang pada
beberapa buku sejarah atau tafsir yang masih diragukan kebenaran sumbernya,
dengan melupakan bahwa buku-buku biografi yang pertama itu baru dua abad
kemudian sesudah masa Muhammad ditulis orang, dengan menyelip-nyelipkan, –
baik dalam sejarah atau dalam ajaran-ajarannya,- Israiliat (dongeng-dongeng
Judaica) dan ribuan hadis-hadis palsu. Meskipun kaum Orientalis itu mengakui
kenyataan ini, namun mereka tidak mau mengakui kelalaiannya sendiri untuk
dapat menentukan sesuatu yang dianggapnya benar itu; padahal dengan sedikit
penelitian saja sudah akan dapat ditolak. Di antaranya soal gharaniq misalnya,
soal Zaid dan Zainab, soal perkawinan atau isteri-isteri Nabi, yang justru akan
menjadi bahan pengujian dan penelitian dalam buku ini.
Sungguhpun begitu saya tidak beranggapan bahwa saya sudah sampai ke
tujuan terakhir dalam menyelidiki sejarah hidup Muhammad. Bahkan barangkali
akan lebih tepat bila saya katakan, bahwa saya baru dalam taraf permulaan
mengadakan penyelidikan dengan metoda ilmiah yang baru ini, dalam bahasa
Arab. Segala daya upaya yang saya gunakan dalam hal ini tidak lepas dari,
bahwa buku ini baru merupakan taraf permulaan dalam penyelidikan Islam dari
segi ilmiahnya. Bilamana sudah ada sarjana-sarjana dan ahli-ahli sejarah yang
30
mengkhususkan diri menyelidiki salah satu kurun (perioda) dalam sejarah –
seperti Aulard9 yang khusus menyelidiki sejarah revolusi Perancisl dan beberapa
sarjana lain yang juga menyelidiki masa-masa tertentu dalam sejarah pelbagai
bangsa maka patut sekali bila atas biografi Muhammad ini secara khusus juga
diadakan penyelidikan ilmiah yang menyeluruh, yang dapat dilakukan oleh kaum
cendekiawan, yang khusus pula dalam bidangnya masing-masing. Tidak sangsi
lagi saya, bahwa pengkhususan dan penyelidikan ilmiah untuk waktu yang begitu
singkat dalam sejarah tanah Arab serta hubungannya dengan aneka macam
bangsa waktu itu, hasilnya akan berguna sekali, bukan saja bagi Islam dan umat
Islam, tetapi juga untuk seluruh dunia. Dari segi psikologi dan kehidupan rohani
hal ini akan merupakan masalah yang berguna sekali bagi ilmu pengetahuan, di
samping penerangan yang akan diperoleh dari segi-segi kehidupan sosial, etika
dan hukum. Dalam menghadapi masalah ini ilmu pengetahuan masih saja majumundur,
terpengaruh oleh pertentangan agama – Islam dan Kristen – serta
adanya usaha-usaha yang sia-sia hendak melakukan westernisasi terhadap
orang Timur atau kristenisasi terhadap kaum Muslimin, suatu hal yang telah
menghasilkan kegagalan dan kekecewaan generasi demi generasi, dan di manamana
telah menimbulkan pengaruh yang buruk dalam hubungan umat manusia
satu sama lain.
Dengan melihat lebih jauh dari semua itu saya berpendapat, bahwa penyelidikan
demikian sudah seharusnya akan mengantarkan umat manusia ke jalan
peradaban modern yang selama ini dicarinya. Apabila pihak Nasrani di Barat
merasa terlalu besar akan mendapatkan cahaya baru itu dari Islam dan dari
Rasulnya, lalu menantikan cahaya itu akan datang dari teosofi India dan dari
pelbagai macam aliran Timur Jauh lainnya, maka orang-orang di Timur, baik
umat Islam, Yahudi atau Kristen, sudah layak sekali mengadakan penyelidikan
berharga ini dengan sikap yang bersih dan jujur – yakni satu-satunya cara yang
akan mencapai kebenaran.
Cara pemikiran Islam -yang pada dasarnya adalah pemikiran ilmiah menurut
metoda modern dalam hubungan manusia dengan lingkungan hidup sekitarnya,
yang dari segi ini realistik sekali berubah menjadi pemikiran yang subyektif, yang
bersifat pribadi, ketika masalahnya menjadi hubungan manusia dengan alam
semesta dan Pencipta alam.
Dengan demikian, dari segi psikologi dan kerohanian, timbullah pengaruhpengaruh,
yang di dalam menghadapinya ilmu pengetahuan sendiri jadi
kebingungan, tak dapat mengiakan atau meniadakannya. Dengan demikian ia
lalu tidak menganggapnya sebagai kenyataan-kenyataan ilmiah. Sungguhpun
begitu kenyataan ini menjadi sendi kebahagiaan hidup manusia dan merupakan
unsur formatif dalam tingkah-lakunya. Apakah hidup itu? Apa pula hubungan
manusia dengan alam semesta ini? Apa yang menggairahkan hidupnya. Apakah
arti kepercayaan bersama, yang memberikan kekuatan moril dalam masyarakat,
yang dengan lemahnya kepercayaan bersama itu, masyarakatpun akan turut
pula menjadi lemah? Apakah wujud itu? Dan apa pula kesatuan wujud itu?
Bagaimana kedudukan manusia dalam kesunyian dan eksistensinya?
Masalah-masalah demikian ini berada di bawah kekuasaan logika abstraksi yang
sudah mempunyai bahan literatur yang begitu berlimpah-limpah banyaknya.
Akan tetapi, dalam menyampaikan manusia kepada kebahagiaannya,
pemecahannya akan lebih dekat kita peroleh dalam kehidupan dan ajaran-ajaran
Muhammad daripada dalam logika abstraksi, yang selama berabad-abad sejak
dinasti Abbasia, kaum Muslimin telah menghabiskan umurnya untuk itu.
Demikian juga orang-orang di Barat, selama tiga abad sejak abad ke-16 hingga
abad ke-19 mereka telah menghabiskan umur mereka – kecuali ilmu
pengetahuan modern – yang berakhir membawa nasib Barat seperti yang dialami
kaum Muslimin masa lampau. Seperti pada masa lampau, masa kinipun ilmu itu
kemudian terancam akan terbentur pula tanpa dapat memberikan kebahagiaan
kepada umat manusia.
31
Maka tak ada jalan lain kiranya untuk mencapai kebahagiaan hidup kecuali
dengan kembali mencari hubungan subyektif dengan alam ini sebaik-baiknya
serta dengan Pencipta alam ini, Yang tak terikat oleh ruang dan waktu, Yang
mutlak dalam kesatuan yang tak berubah-ubah, selain dalam arti nisbi dalam
hubungannya dengan hidup kita yang singkat ini.
Sudah tentu, sejarah hidup Muhammad ini adalah contoh terbaik dalam
mengadakan studi tentang hubungan subyektif dalam arti teori, atau dalam arti
praktek, bagi orang yang mempunyai kemampuan ke arah itu. Mengingat
jauhnya jarak dalam arti hubungan Ilahi, seperti yang telah dianugerahkan Tuhan
kepada Rasulullah, maka orang akan dapat mencoba hal itu pada taraf
permulaan. Menurut hemat saya, kedua macam studi ini – bila sudah dapat
disesuaikan – akan dapat mengangkat martabat dunia kita sekarang ini dari
lembah paganisma, menurut kepercayaan agama dan pengetahuan masingmasing;
paganisma yang telah membuat harta satu-satunya tempat pujaan
(mammonisma), dengan meremehkan nilai-nilai seni, ilmu, moral dan bakat
manusia. Bisa jadi penyesuaian demikian ini masih jauh. Akan tetapi adanya
gejala-gejala akan lenyapnya paganisma yang sekarang menguasai dunia kita,
mengemudikan kebudayaan yang berkuasa sekarang, tampak jelas sekali bagi
setiap orang yang mau mengikuti jalannya sejarah dan peristiwa-peristiwa dunia.
Apabila secara khusus dipelajari sungguh-sungguh sejarah hidup Muhammad itu
sebagai Nabi serta ajaran-ajarannya, masanya dan revolusi rohani yang
dibawanya yang telah tersebar ke seluruh dunia, barangkali gejala-gejala ini
akan makin jelas di depan mata dunia, bahwa masalah-masalah rohani ini
adalah timbul dari pengaruh yang ditinggalkannya. Jika studi ilmiah dan studi
yang subyektif mengenai tenaga umat manusia yang masih tersimpan ini, dapat
menambah hubungan umat manusia dengan hakikat alam yang lebih tinggi,
maka itu sudah merupakan perletakan batu pertama dalam sendi peradaban
modern.
Buku inipun tidak lebih adalah sebagai usaha permulaan kearah itu, seperti
sudah saya sebutkan. Kiranya cukuplah bagi saya bilamana buku ini dapat
meyakinkan orang, dapat meyakinkan para sarjana dan ahli-ahli akan pentingnya
spesialisasi dan pengkhususan guna mencapai tujuan dalam menyelidiki sesuatu
bidang itu. Andaikata usaha ini dapat memberi hasil kepada salah satu atau
kedua tujuan itu, inipun sudah merupakan imbalan yang cukup besar terhadap
daya upaya yang saya lakukan. Dan Allah jualah yang akan membalas jasa
mereka yang telah berbuat kebaikan.
MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
Catatan kaki:
8. Buku Muir ini terdiri dari dua edisi, aslinya dengan judul The Life of Mahomet
and the History of Islam (1858) 4 jilid. Kemudian diringkaskan oleh T.H. Weir
dengan judul The Life of Mohammad from Original Sources (1923) (A). [9] A.
Aulard pengarang Histoire Politique de la Revolution Francaise mengkhususkan
penulisan sejarah revolusi Perancis untuk masa 15 tahun saja (1789 – 1804)
dalam 4 jilid (A)
9 A. Aulard pengarang Histoire Politique de la RevolutionFrancaise
mengkhususkan penulisan sejarah revolusi Perancisuntuk masa 15 tahun saja
(1789 – 1804) dalam 4 jilid (A).
32
PENGANTAR CETAKAN KEDUA
CETAKAN pertama buku ini habis lebih cepat dari yang diduga semula- Buku
yang diterbitkan 10.000 buah ini sepertiganya telah habis dipesan ketika sedang
dicetak, sedang selebihnya habis dalam waktu tiga bulan setelah buku terbit.
Sambutan yang diberikan atas buku ini menunjukkan adanya perhatian dari para
pembaca, terutama terhadap penyelidikan yang saya lakukan ini. Oleh karena
itu, untuk cetakan ulangan sudah harus dipikirkan, isinya perlu ditinjau kembali.
Timbulnya sambutan itu sudah tentu karena persoalan yang ada dalam buku ini.
Boleh jadi metoda yang dipergunakan memecahkan persoalan-persoalan itu
berpengaruh juga atas adanya sambutan ini. Tetapi apapun yang menjadi
sebabnya, saya bertanya-tanya di dalam hati ketika terpikir akan menghadapi
cetakan kedua ini: Akan diulang sajakah seperti apa adanya pada cetakan
pertama, tanpa ditambah atau dikurangi, ataukah harus saya tinjau lagi dengan
mengadakan revisi, penambahan atau koreksi lagi, mana-mana yang ternyata
perlu dilakukan?
Beberapa orang yang sangat saya hargai pendapatnya menyarankan supaya
cetakan kedua ini sama seperti cetakan pertama, supaya mereka yang memiliki
dua macam cetakan ini sama adanya, dan supaya waktu buat sayapun cukup
terluang dalam mengadakan koreksi dan revisi nanti sesudah cetakan kedua ini.
Saran ini hampir-hampir saya terima. Kalaupun saran ini juga yang saya terima,
tentu cetakan kedua ini sejak beberapa bulan yang lalu sudah berada di tangan
pembaca. Tetapi saya masih maju-mundur juga menerima pendapat ini.
Kemudian karena beberapa pertimbangan, akhirnya saya mengambil keputusan,
bahwa memang penting rasanya mengadakan revisi dan tambahan.
Pertimbangan pertama dalam hal ini ialah karena adanya bebeberapa catatan
yang. diberikan oleh Syaikh Muhammad Mustafa al-Maraghi, Rektor Al-Azhar,
kepada saya, ketika sebagian yang sudah selesai dicetak dari buku ini saya
perlihatkan kepadanya. Kemudian beliau berkenan pula memberikan kata
perkenalan seperti pada permulaan buku ini.
Sesudah kemudian buku ini terbit, beberapa pengarang dan ulamapun
memberikan pula tanggapan dan pendapat mereka yang baik sekali melalui
surat-surat kabar, majalah dan radio. Semua tanggapan itu disertai dengan
pujian yang tidak sedikit pula ditujukan kepada usaha yang saya lakukan ini,
yang saya rasa tidak seharusnya saya menerima semua penghargaan demikian
itu. Dan yang pertama saya harapkan ialah jangan sampai buku tentang Nabi ini
tercampur dengan hal-hal yang kurang layak, sementara pengarang dengan
karangannya itu berhasil, sehingga dapat diterima dan dapat dihargai orang.
Oleh karena itu saya sangat memperhatikan sekali tanggapan itu.
Adanya penghargaan dan sambutan demikian ini agaknya telah menyebabkan
timbulnya beberapa pendapat yang bertolak dari masalah-masalah pelengkap
saja, yang tak ada hubungannya dengan sumber-sumber yang terdapat -atau
dengan pokok persoalan yang ada- dalam buku ini. Misalnya ada yang meminta
supaya beberapa masalah yang dianggap perlu dijelaskan diberi penjelasan
lebih lanjut; yang lain minta supaya diteliti lebih banyak lagi mengenai pemakaian
kata-kata perangkai, atau juga diusulkan mengenai beberapa kata pengganti
yang lain, yang menurut hemat para pengusul akan lebih tepat dalam
mengungkapkan arti yang dikehendaki. Tetapi ada lagi pendapat yang lebih
ditujukan pada inti pembahasan dalam buku ini, yang membuat saya lebih
banyak lagi memikirkan dan mengoreksinya. Alangkah besarnya keinginan saya
supaya cetakan kedua ini lebih mendekati kehendak sarjana-sarjana dan ulama
itu semua, meskipun saya sendiri menganggap penyelidikan ini -seperti saya
sebutkan dalam prakata – hanya sebagai langkah permulaan saja dalam bidang
ini dengan bahasa Arab yang diolah menurut metoda baru.
33
Hal lain yang menyebabkan saya mengadakan revisi dan tambahan-tambahan
dari cetakan pertama ini ialah setelah saya membaca kembali buku tersebut dan
sesudah mempelajari beberapa pendapat yang saya terima, yang memang
sebagian sudah saya sadari ketika saya sedang menulis. Kemudian juga saya
dapat menerima alasan perlunya mengadakan pengamatan lebih luas sesuai
dengan yang diusulkan itu guna meyakinkan mereka sehubungan dengan
pendapat dan argumentasi saya. Koreksi-koreksi yang saya lakukan untuk
maksud tersebut telah membawa beberapa masalah yang patut direnungkan dan
patut digarap oleh setiap penulis biografi Nabi.
Kalaupun pada cetakan pertama itu saya bergembira karena adanya tanggapantanggapan
yang sampai kepada saya, maka sekali inipun lebih-lebih lagi saya
merasa gembira, karena saya masih akan mengadakan penyelidikanpenyelidikan
itu lebih luas lagi. Hal ini saya anggap perlu sekali mengingat studi
pendahuluan yang saya lakukan ini menyangkut sejarah hidup seorang manusia
terbesar yang pernah dikenal sejarah, Nabi dan Rasul terakhir -selawat dan
salam baginya.
Pada pengantar cetakan kedua ini saya berusaha mengadakan pengamatan
terhadap beberapa tanggapan tentang metoda penyelidikan yang saya
kemukakan pada cetakan pertama. Pada bagian terakhir buku ini saya
tambahkan dua pasal mengenai beberapa persoalan yang secara sepintas-lalu
sudah disinggung juga pada bagian penutup cetakan pertama. Demikian juga
beberapa revisi dan tambahan saya lakukan mana-mana yang saya anggap
perlu direvisi dan ditambah dalam teks buku itu, sesuai dengan koreksi-koreksi
dan beberapa pertimbangan saya sekalian guna melengkapi penyelidikan dan
memenuhi beberapa tanggapan yang sudah pernah disampaikan.
PEMBELA-PEMBELA ORIENTALIS
Yang mula-mula saya terima sebagai sanggahan ialah adanya sebuah karangan
yang disampaikan kepada saya oleh seorang penulis bangsa Mesir yang
menyebutkan, bahwa itu adalah sebuah terjemahan bahasa Arab dari artikel
yang dikirimkannya ke sebuah majalah Orientalis berbahasa Jerman, sebagai
kritik atas buku ini. Artikel ini tidak saya siarkan dalam surat-surat kabar
berbahasa Arab, karena isinya hanya berupa kecaman-kecaman yang tidak
berdasar. Oleh karena itu terserah kepada penulisnya jika mau menyiarkannya
sendiri. Saya rasa nama orang itupun tidak perlu disebutkan dalam pengantar ini
dengan keyakinan bahwa dia sudah akan mengenal identitasnya sendiri sesudah
membaca sanggahannya itu dimuat di sini. Artikel itu ringkasnya ialah bahwa
penyelidikan yang saya lakukan tentang peri hidup Muhammad ini bukan suatu
penyelidikan ilmiah dalam arti modern, sebab saya hanya berpegang pada
sumber berbahasa Arab saja, tidak pada penyelidikan-penyelidikan kaum
Orientalis sebangsa Weil, Goldziher, Noldeke dan yang lain; bukan mengambil
dari hasil penyelidikan mereka, dan karena saya menganggap Qur’an sebagai
dokumentasi sejarah yang sudah tidak diragukan, padahal studi Orientalisorientalis
itu menunjukkan bahwa Qur’an sudah diubah dan diganti-ganti setelah
Nabi wafat dan pada permulaan sejarah Islam, dan bahwa nama Nabipun
pernah diganti. Semula bernama “Qutham” atau “Quthama.” Sesudah itu
kemudian diganti menjadi “Muhammad” untuk disesuaikan dengan bunyi ayat,
“Dan membawa berita gembira kedatangan seorang rasul sesudahku, namanya
Ahmad,” sebagai isyarat yang terdapat dalam Injil tentang nabi yang akan datang
sesudah Isa. Dalam keterangannya penulis itu menambahkan bahwa
penyelidikan kaum Orientalis itu juga menunjukkan, bahwa Nabi menderita
penyakit ayan, dan apa yang disebut wahyu yang diturunkan kepadanya itu tidak
lain adalah akibat gangguan ayan yang menyerangnya; dan bahwa gejala-gejala
34
penyakit ayan itu terlihat pada Muhammad ketika sedang tidak sadarkan diri,
keringatnya mengalir disertai kekejangan, dari mulutnya keluar busa. Bila sudah
kembali ia sadar dikatakannya bahwa yang diterimanya itu adalah wahyu, lalu
dibacakan kepada mereka yang percaya pada apa yang diduga wahyu dari
Tuhan itu.
Sebenarnya saya tidak perlu menghiraukan karangan semacam ini atau pada
sanggahannya kalau tidak karena penulisnya itu seorang Mesir dan Muslim pula.
Andaikata penulisnya itu seorang Orientalis atau misi penginjil, akan saya
biarkan saja ia bicara menurut kehendak nafsunya sendiri. Apa yang sudah saya
sebutkan pada kata pengantar dan dalam teks buku ini sudah cukup sebagai
argumen yang akan menggugurkan pendapat mereka itu. Bagaimanapun juga
penulis surat ini adalah sebuah contoh dari sebagian pemuda-pemuda dan
orang-orang Islam yang begitu saja menyambut baik segala apa yang dikatakan
pihak Orientalis dan menganggapnya sebagai hasil yang benar-benar ilmiah, dan
berdasarkan kebenaran sepenuhnya. Kepada mereka itulah tulisan ini saya
alamatkan sekadar mengingatkan tentang adanya kesalahan yang telah
dilakukan oleh kaum Orientalis. Ada pula kaum Orientalis yang memang jujur
dalam penyelidikan mereka, meskipun tentunya tidak lepas dari kesalahan juga.
SEBAB-SEBAB KESALAHAN ORIENTALIS
Kesalahan-kesalahan demikian itu terselip dalam penyelidikannya kadang
disebabkan oleh kurang telitinya memahami liku-liku bahasa Arab, kadang juga
karena adanya maksud yang tersembunyi dalam jiwa sebagian sarjana-sarjana
itu, yang tujuannya hendak menghancurkan sendi-sendi salah satu agama, atau
semua agama. Ini adalah sikap berlebih-lebihan yang selayaknya dihindarkan
saja oleh kalangan cendekiawan. Kita melihat ada juga orang-orang Kristen yang
begitu terdorong oleh sikap berlebih-lebihan ini sampai mereka mengingkari
bahwa Isa pernah ada dalam sejarah.
Yang lain kita lihat bahkan sudah melampaui batas-batas yang berlebih-lebihan
itu dengan menulis tentang Isa yang sudah gila misalnya.
Timbulnya pertentangan antara gereja dengan negara di Eropa itu telah pula
menyebabkan kalangan sarjana di satu pihak dan kaum agama di pihak lain
hendak saling mencari kemenangan dalam merebut kekuasaan.
Sebaliknya Islam, sama sekali bersih dari adanya pertentangan serupa itu.
Hendaknya mereka yang mengadakan penyelidikan di kalangan Islam dapat
menghindarkan diri dari kekuasaan nafsu demikian ini, yang sebenarnya telah
menimpa orang-orang Barat, dan sering menodai penyelidikan sarjana-sarjana
itu. Juga hendaknya mereka berhati-hati bila mempelajari hasil yang datang dari
Barat, yang berhubungan dengan masalah-masalah agama. Segala sesuatu
yang telah dilukiskan oleh para sarjana sebagai suatu kebenaran, hendaklah
diteliti lebih seksama. Banyak di antaranya yang sudah terpengaruh begitu jauh,
sehingga telah menimbulkan permusuhan antara orang-orang agama dengan
kalangan ilmu pengetahuan secara terus-menerus selama berabad-abad.
BUKU BIOGRAFI PENULIS-PENULIS ISLAM SEBAGAI PEGANGAN
Apa yang disebutkan dalam karangan si Muslim berbangsa Mesir yang saya
ringkaskan itu sudah suatu bukti perlunya ada sikap berhati-hati. Pertama-tama
ia menyalahkan saya karena saya masih berpegang pada sumber-sumber Arab
sebagai dasar penyelidikan saya; dan ini memang tidak saya bantah.
Sungguhpun begitu buku-buku kalangan Orientalis seperti yang saya sebutkan
dalam bibliografi, juga saya pakai. Akan tetapi, sumber-sumber bahasa Arab
selalu saya pergunakan sebagai dasar pertama dalam pembahasan ini. Dan
sumber-sumber bahasa Arab ini jugalah yang dipakai sebagai dasar pertama
dalam penyelidikan-penyelidikan kaum Orientalis itu semua.
35
Ini wajar sekali. Sumber-sumber tersebut – terutama sekali Qur’an – adalah yang
pertama sekali bicara tentang sejarah hidup Nabi. Sudah tentu itu jugalah yang
menjadi pegangan dan dasar bagi setiap orang yang ingin menulis biografi
dengan gaya dan metoda sekarang. Baik Noldeke, Goldziher, Weil, Sprenger,
Muir atau Orientalis lain semua berpegang pada sumber-sumber itu juga dalam
penyelidikan mereka, seperti yang saya lakukan ini. Dalam membuat
pengamatan dan kritik, mereka menempuh cara yang bebas, demikian juga
saya. Dalam hal ini juga saya tidak mengabaikan beberapa sumber buku Kristen
yang lama-lama yang menjadi pegangan mereka, sekalipun mereka masih
terdorong oleh fanatisma agama Kristen, dan samasekali bukan oleh kritik ilmiah.
Kalau ada orang yang menyalahkan saya karena saya tidak terikat oleh
kesimpulan-kesimpulan yang dicapai oleh beberapa kaum Orientalis itu, atau
karena saya sampai hati tidak sependapat dengan mereka dan malah
melakukan kritik terhadap mereka, maka dalam bidang ilmiah yang demikian itu
adalah suatu pendirian yang beku sekali, yang tidak kurang pula beku dan
kolotnya dari pendirian yang bagaimanapun dalam bidang intelektual ataupun
rohani. Saya rasa tidak seorangpun dari kalangan Orientalis itu sendiri yang
akan menyetujui sikap beku demikian itu dalam bidang ilmiah. Andaikata ada di
antara mereka yang dapat membenarkan sikap demikian, tentu ia akan
membenarkan juga sikap beku itu dalam bidang agama.
Tidak saya inginkan dua hal ini terjadi, baik terhadap diri saya atau terhadap
siapapun yang mau bekerja dalam penyelidikan sejarah atas dasar ilmiah yang
sebenarnya. Apa yang saya lakukan dan saya ajak orang lain akan dapat
melakukannya ialah mengamati hasil-hasil studi yang dilakukan orang lain itu.
Apabila ia sudah merasa puas oleh pembuktian yang meyakinkan, maka tentu
itulah yang kita harapkan. Kalau tidak, lakukan sendirilah supaya ia dapat
mencapai kebenaran itu dengan keyakinan bahwa ia sudah berhasil.
Ke arah inilah saya ajak pemuda-pemuda kita dan orang-orang yang mengagumi
hasil-hasil penyelidikan kaum Orientalis itu, dan memang ini pula yang saya
lakukan. Saya akan merasa sudah mendapat imbalan sebagai orang yang
berhasil, sekiranya pekerjaan ini memang sudah tepat; sebaliknya saya akan
dapat dimaafkan kiranya sebagai orang yang mencari kebenaran dengan tujuan
yang jujur dalam menempuh jalan itu, jika ternyata saya salah.
ORIENTALIS DAN KETENTUAN-KETENTUAN AGAMA
Sebagai bukti atas agitasi beberapa kaum Orientalis yang ingin menghancurkan
ketentuan-ketentuan agama dengan cara-cara mereka yang berlebih-lebihan itu,
ialah pendirian si Muslim bangsa Mesir yang telah menulis karangan tersebut,
bahwa hasil-hasil studi kaum Orientalis itu menunjukkan, bahwa Qur’an bukan
suatu dokumen sejarah yang tidak boleh diragukan, dan bahwa Qur’an sudah
diubah-ubah setelah Nabi wafat dan pada masa permulaan sejarah Islam, yang
dalam pada itu lalu ditambah-tambah dengan ayat-ayat untuk maksud-maksud
agama atau politik. Saya bukan mau berdiskusi atau mau berdebat dengan
penulis karangan itu dari segi Islamnya dia sebagai Muslim – atas apa yang
sudah ditentukan oleh Islam, bahwa Qur’an itu Kitabullah, yang takkan
dikaburkan oleh kepalsuan, baik pada mula diturunkan atau kemudian sesudah
itu. Dia sependirian dengan golongan Orientalis, bahwa Qur’an dikarang oleh
Muhammad, padahal dia percaya juga, bahwa Kitab itu adalah wahyu Allah
kepada Muhammad seperti pendapat beberapa kaum Orientalis, dan karena
ingin menguatkan isi karangannya atas apa yang disebutnya itu, dikatakannya
bahwa Qur’an menurut pendapat yang sebagian lagi adalah memang wahyu
Allah. Jadi baiklah saya berdialog dengan dia menurut bahasanya atas dasar dia
sebagai orang yang berpikir bebas, yang tidak mau terikat oleh apapun kecuali
atas dasar yang telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dengan cara yang
benar-benar meyakinkan.
36
QUR’AN TIDAK DIUBAH-UBAH
Ia percaya sekali kepada kaum Orientalis dan kepada pendapat mereka.
Memang ada segolongan Orientalis yang beranggapan seperti yang dikutipnya
itu. Tetapi anggapan mereka ini menunjukkan, bahwa mereka terdorong oleh
maksud-maksud yang tak ada hubumgannya dengan ilmu pengetahuan. Hal ini
sudah bukan rahasia lagi. Sebagai bukti, cukup apa yang mereka katakan,
bahwa versi “Dan membawa berita gembira dengan kedatangan seorang rasul
sesudahku, namanya Ahmad,” yang tersebut dalam Surah “Ash-Shaf” (61) ayat
6, adalah ditambahkan sesudah Nabi wafat untuk dijadikan bukti atas kenabian
Muhammad dan Risalahnya dari Kitab-kitab Suci sebelum Qur’an.
Andaikata yang berpendapat demikian ini dari kalangan Orientalis yang benarbenar
jujur demi ilmu pengetahuan, tentu tidak perlu mereka bersandar kepada
argumen semacam itu, yang bagi mereka juga berlaku bahwa Bible itu memang
kitab-kitab suci. Kalau mereka memang mau mencari ilmu untuk ilmu, tentu akan
mereka samakan Qur’an dengan kitab-kitab suci sebelum itu, yakni
menganggapnya sebagai kitab suci juga dengan menyebutkan, bahwa kitabkitab
suci yang sudah dikenal orang sebelumnya adalah wajar, tak perlu lagi
dibantah, atau menganggap kitab-kitab suci itu semua sama juga dengan
anggapannya terhadap Qur’an. Terhadap keduanya itu pendapat merekapun
tentu akan serupa, dengan menentukan bahwa itu diadakan untuk maksudmaksud
agama atau politik tertentu juga. Andaikata memang ini pendapat
mereka, maka selesailah sudah logika demikian itu. Pendirian mereka tentang
adanya perubahan dalam Qur’an untuk maksud politik dan agama tadi, dengan
sendirinya jadi gugur pula.
Bagi kaum Muslimin tidak perlu lagi mencari bukti dari kitab-kitab suci itu
sesudah raja-raja mereka dan imperium Kristen seperti juga bangsa-bangsa lain
di dunia menerimanya dan sesudah orang-orang Kristen sendiri beramai-ramai,
bahkan bangsa-bangsa secara keseluruhan, menganut agama Islam. Inilah
logika yang berlaku bagi penyelidikan yang murni ilmiah.
Adapun adanya anggapan Taurat dan Injil itu kitab-kitab suci dan menolak sifat
demikian pada Qur’an, maka ini adalah hal yang tak diterima oleh ilmu
pengetahuan. Sedang pendapat yang mengatakan adanya perubahan dalam
Qur’an karena bukti dari Taurat dan Injil, itu adalah omong-kosong, tidak pula
diterima oleh logika.
Dari kalangan Orientalis yang paling fanatik sekalipun, sedikit sekali yang
beranggapan seburuk itu. Sebaliknya sebagian besar mereka sepakat, bahwa
Qur’an yang kita baca sekarang ini, itu jugalah Qur’an yang dibacakan oleh
Muhammad kepada kaum Muslimin semasa hidupnya, tanpa suatu cacat atau
perubahan apapun.- Mereka ingin sekali menyebutkan hal ini, sekalipun – dalam
bentuk kritik – mereka kaitkan dengan cara pengumpulan Qur’an dan
penyusunan Surah-surah yang pembahasannya tentu di luar bidang studi ini.
[Kalangan Muslimin sendiri yang sudah mencurahkan perhatiannya dalam selukbeluk
ilmu Qur’an telah menerima bermacam-macam kritik dan sudah mereka
tangkis pula. Adapun yang mengenai masalah yang kita hadapi sekarang ini,
cukuplah kalau kita mengutip apa yang dikatakan kalangan Orientalis sendiri
dalam hal ini, kalau-kalau si Muslim Mesir yang kita bicarakan artikelnya itu akan
merasa puas, demikian juga mereka yang masih berpikir semacam dia akan
turut merasa puas pula.
PENDAPAT MUIR
Sebenarnya apa yang diterangkan kaum Orientalis dalam hal ini cukup banyak.
37
Tapi coba kita ambil apa yang ditulis oleh Sir William Muir dalam The Life of
Mohammad supaya mereka yang sangat berlebih-lebihan dalam memandang
sejarah dan dalam memandang diri mereka yang biasanya menerima begitu saja
apa yang dikatakan orang tentang pemalsuan dan perubahan Qur’an itu, dapat
melihat sendiri. Muir adalah seorang penganut Kristen yang teguh dan yang juga
berdakwah untuk itu. Diapun ingin sekali tidak akan membiarkan setiap
kesempatan melakukan kritik terhadap Nabi dan Qur’an, dan berusaha
memperkuat kritiknya.
Ketika bicara tentang Qur’an dan akurasinya yang sampai kepada kita, Sir
William Muir menyebutkan:
“Wahyu Ilahi itu adalah dasar rukun Islam. Membaca beberapa ayat
merupakan bagian pokok dari sembahyang sehari-hari yang bersifat umum
atau khusus. Melakukan pembacaan ini adalah wajib dan sunah, yang dalam
arti agama adalah perbuatan baik yang akan mendapat pahala bagi yang
melakukannya. Inilah sunah pertama yang sudah merupakan konsensus. Dan
itu pula yang telah diberitakan oleh wahyu. Oleh karena itu yang hafal Qur’an
di kalangan Muslimin yang mula-mula itu banyak sekali, kalau bukan
semuanya. Sampai-sampai di antara mereka pada awal masa kekuasaan
Islam itu ada yang dapat membaca sampai pada ciri-cirinya yang khas. Tradisi
Arab telah membantu pula mempermudah pekerjaan ini. Kecintaan mereka
luar biasa besarnya. Oleh karena untuk memburu segala yang datang dari
para penyairnya tidak mudah dicapai, maka seperti dalam mencatat segala
sesuatu yang berhubungan dengan nasab keturunan dan kabilah-kabilah
mereka, sudah biasa pula mereka mencatat sajak-sajak itu dalam lembaran
hati mereka sendiri. Oleh karena itu daya ingat (memori) mereka tumbuh
dengan subur. Kemudian pada masa itu mereka menerima Qur’an dengan
persiapan dan dengan jiwa yang hidup. Begitu kuatnya daya ingat sahabatsahabat
Nabi, disertai pula dengan kemauan yang luar biasa hendak
nnenghafal Qur’an, sehingga mereka, bersama-sama dengan Nabi dapat
mengulang kembali dengan ketelitian yang meyakinkan sekali segala yang
diketahui dari pada Nabi sampai pada waktu mereka membacanya itu.”
“Sungguhpun dengan tenaga yang sudah menjadi ciri khas daya ingatnya itu,
kita juga bebas untuk tidak melepaskan kepercayaan kita bahwa kumpulan itu
adalah satu-satunya sumber. Tetapi ada alasan kita yang akan membuat kita
yakin, bahwa sahabat-sahabat Nabi menulis beberapa macam naskah selama
masa hidupnya dari berbagai macam bagian dalam Qur’an. Dengan naskahnaskah
inilah hampir seluruhnya Qur’an itu ditulis. Pada umumnya tulismenulis
di Mekah sudah dikenal orang jauh sebelum masa kerasulan
Muhammad. Tidak hanya seorang saja yang diminta oleh Nabi untuk
menuliskan kitab-kitab dan surat-surat itu. Tawanan perang Badr yang dapat
mengajarkan tulis-menulis di Mekah sudah dikenal orang jauh sebelum masa
kerasulan Muhammad. Tidak hanya seorang saja yang diminta oleh Nabi
untuk menuliskan kitab-kitab dan surat-surat itu. Tawanan perang Badr yang
dapat mengajarkan tulis-menulis kepada kaum Anshar di Medinah, sebagai
imbalannya mereka dibebaskan. Meskipun penduduk Medinah dalam
pendidikan tidak sepandai penduduk Mekah, namun banyak juga di antara
mereka yang pandai tulis-menulis sejak sebelum Islam. Dengan adanya
kepandaian menulis ini, mudah saja kita mengambil kesimpulan tanpa salah,
bahwa ayat-ayat yang dihafal menurut ingatan yang sangat teliti itu, itu juga
yang dituliskan dengan ketelitian yang sama pula.”
“Kemudian kitapun mengetahui, bahwa Muhammad telah mengutus seorang
sahabat atau lebih kepada kabilah-kabilah yang sudah menganut Islam,
supaya mengajarkan Qur’an dan mendalami agama. Sering pula kita
membaca, bahwa ada utusan-utusan yang pergi membawa perintah tertulis
mengenai masalah-masalah agama itu. Sudah tentu mereka membawa apa
yang diturunkan oleh wahyu, khususnya yang berhubungan dengan upacara38
upacara dan peraturan-peraturan Islam serta apa yang harus dibaca selama
melakukan ibadat.”
PENULISAN QUR’AN PADA ZAMAN NABI
“Qur’an sendiripun menentukan adanya itu dalam bentuk tulisan. Begitu juga
buku-buku sejarah sudah menentukan demikian, ketika menerangkan tentang
Islamnya Umar, tentang adanya sebuah naskah Surat ke-20 [Surah Taha] milik saudaranya yang perempuan dan keluarganya. Umar masuk Islam tiga
atau empat tahun sebelum Hijrah. Kalau pada masa permulaan Islam wahyu
itu ditulis dan saling dipertukarkan, tatkala jumlah kaum Muslimin masih
sedikit dan mengalami pelbagai macam siksaan, maka sudah dapat
dipastikan sekali, bahwa naskah-naskah tertulis itu sudah banyak jumlahnya
dan sudah banyak pula beredar, ketika Nabi sudah mencapai puncak
kekuasaannya dan kitab itu sudah menjadi undang-undang seluruh bangsa
Arab.”
BILA BERSELISIH KEMBALI KEPADA NABI
“Demikian halnya Qur’an itu semasa hidup Nabi, dan demikian juga halnya
kemudian sesudah Nabi wafat; tetap tercantum dalam kalbu kaum mukmin.
Berbagai macam bagiannya sudah tercatat belaka dalam naskah-naskah
yang makin hari makin bertambah jumlahnya itu. Kedua sumber itu sudah
seharusnya benar-benar cocok. Pada waktu itu pun Qur’an sudah sangat
dilindungi sekali, meskipun pada masa Nabi masih hidup, dengan keyakinan
yang luarbiasa bahwa itu adalah kalam Allah. Oleh karena itu setiap ada
perselisihan mengenai isinya, untuk menghindarkan adanya perselisihan
demikian itu, selalu dibawa kepada Nabi sendiri. Dalam hal ini ada beberapa
contoh pada kita: ‘Amr bin Mas’ud dan Ubayy bin Ka’b membawa hal itu
kepada Nabi. Sesudah Nabi wafat, bila ada perselisihan, selalu kembali
kepada teks yang sudah tertulis dan kepada ingatan sahabat-sahabat Nabi
yang terdekat serta penulis-penulis wahyu.”
PENGUMPULAN QUR’AN LANGKAH PERTAMA
“Sesudah selesai menghadapi peristiwa Musailima – dalam perang Ridda –
penyembelihan Yamama telah menyebabkan kaum Muslimin banyak yang
mati, di antaranya tidak sedikit mereka yang telah menghafal Qur’an dengan
baik. Ketika itu Umar merasa kuatir akan nasib Qur’an dan teksnya itu;
mungkin nanti akan menimbulkan keragu-raguan orang bila mereka yang
telah menyimpannya dalam ingatan itu, mengalami suatu hal lalu meninggal
semua. Waktu itulah ia pergi menemui Khalifah Abu Bakr dengan
mengatakan: “Saya kuatir sekali pembunuhan terhadap mereka yang sudah
hafal Qur’an itu akan terjadi lagi di medan pertempuran lain selain Yamama
dan akan banyak lagi dari mereka yang akan hilang. Menurut hemat saya,
cepat-cepatlah kita bertindak dengan memerintahkan pengumpulan Qur’an.”
“Abu Bakr segera menyetujui pendapat itu. Dengan maksud tersebut ia
berkata kepada Zaid bin Thabit, salah seorang Sekretaris Nabi yang besar:
“Engkau pemuda yang cerdas dan saya tidak meragukan kau. Engkau adalah
penulis wahyu pada Rasulullah s.a.w. dan kau mengikuti Qur’an itu; maka
sekarang kumpulkanlah.”
“Oleh karena pekerjaan ini terasa tiba-tiba sekali di luar dugaan, mula-mula
Zaid gelisah sekali. Ia masih meragukan gunanya melakukan hal itu dan tidak
pula menyuruh orang lain melakukannya. Akan tetapi akhirnya ia mengalah
juga pada kehendak Abu Bakr dan Umar yang begitu mendesak. Dia mulai
berusaha sungguh-sungguh mengumpulkan surah-surah dan bagianbagiannya
dari segenap penjuru, sampai dapat juga ia mengumpulkan yang
tadinya di atas daun-daunan, di atas batu putih, dan yang dihafal orang.
39
Setengahnya ada yang menambahkan, bahwa dia juga mengumpulkannya
dari yang ada pada lembaran-lembaran, tulang-tulang bahu dan rusuk unta
dan kambing. Usaha Zaid ini mendapat sukses.”
“Ia melakukan itu selama dua atau tiga tahun terus-menerus, mengumpulkan
semua bahan-bahan serta menyusun kembali seperti yang ada sekarang ini,
atau seperti yang dilakukan Zaid sendiri membaca Qur’an itu di depan
Muhammad, demikian orang mengatakan. Sesudah naskah pertama lengkap
adanya, oleh Umar itu dipercayakan penyimpanannya kepada Hafsha,
puterinya dan isteri Nabi. Kitab yang sudah dihimpun oleh Zaid ini tetap
berlaku selama khilafat Umar, sebagai teks yang otentik dan sah.
“Tetapi kemudian terjadi perselisihan mengenai cara membaca, yang timbul
baik karena perbedaan naskah Zaid yang tadi atau karena perubahan yang
dimasukkan ke dalam naskah-naskah itu yang disalin dari naskah Zaid. Dunia
Islam cemas sekali melihat hal ini. Wahyu yang didatangkan dari langit itu
“satu,” lalu dimanakah sekarang kesatuannya? Hudhaifa yang pernah
berjuang di Armenia dan di Azerbaijan, juga melihat adanya perbedaan
Qur’an orang Suria dengan orang Irak.”
MUSHAF USMAN
“Karena banyaknya dan jauhnya perbedaan itu, ia merasa gelisah sekali.
Ketika itu ia lalu meminta agar Usman turun tangan. “Supaya jangan ada lagi
orang berselisih tentang kitab mereka sendiri seperti orang-orang Yahudi dan
Nasrani.” Khalifahpun dapat menerima saran itu. Untuk menghindarkan
bahaya, sekali lagi Zaid bin Thabit dimintai bantuannya dengan diperkuat oleh
tiga orang dari Quraisy. Naskah pertama yang ada di tangan Hafsha lalu
dibawa, dan cara membaca yang berbeda-beda dari seluruh
persekemakmuran Islam itupun dikemukakan, lalu semuanya diperiksa
kembali dengan pengamatan yang luarbiasa, untuk kali terakhir. Kalaupun
Zaid berselisih juga dengan ketiga sahabatnya dari Quraisy itu, ia lebih
condong pada suara mereka mengingat turunnya wahyu itu menurut logat
Quraisy, meskipun dikatakan wahyu itu diturunkan dengan tujuh dialek Arab
yang bermacam-macam.”
“Selesai dihimpun, naskah-naskah menurut Qur’an ini lalu dikirimkan ke
seluruh kota persekemakmuran. Yang selebihnya naskah-naskah itu
dikumpulkan lagi atas perintah Khalifah lalu dibakar. Sedang naskah yang
pertama dikembalikan kepada Hafsha.”
PERSATUAN ISLAM ZAMAN USMAN
“Maka yang sampai kepada kita adalah Mushhaf Usman. Begitu cermat
pemeliharaan atas Qur’an itu, sehingga hampir tidak kita dapati -bahkan
memang tidak kita dapati- perbedaan apapun dari naskah-naskah yang tak
terbilang banyaknya, yang tersebar ke seluruh penjuru dunia Islam yang luas
itu. Sekalipun akibat terbunuhnya Usman sendiri – seperempat abad kemudian
sesudah Muhammad wafat – telah menimbulkan adanya kelompok-kelompok
yang marah dan memberontak sehingga dapat menggoncangkan kesatuan
dunia Islam – dan memang demikian adanya – namun Qur’an yang satu, itu
juga yang selalu tetap menjadi Qur’an bagi semuanya. Demikianlah, Islam
yang hanya mengenal satu kitab itu ialah bukti yang nyata sekali, bahwa apa
yang ada di depan kita sekarang ini tidak lain adalah teks yang telah dihimpun
atas perintah Usman yang malang itu.
“Agaknya di seluruh dunia ini tak ada sebuah kitabpun selain Qur’an yang
sampai duabelas abad lamanya tetap lengkap dengan teks yang begitu murni
dan cermatnya. Adanya cara membaca yang berbeda-beda itu sedikit sekali
untuk sampai menimbulkan keheranan. Perbedaan ini kebanyakannya
terbatas hanya pada cara mengucapkan huruf hidup saja atau pada tempat40
tempat tanda berhenti, yang sebenarnya timbul hanya belakangan saja dalam
sejarah, yang tak ada hubungannya dengan Mushhaf Usman.”
“Sekarang, sesudah ternyata bahwa Qur’an yang kita baca ialah teks Mushaf
Usman yang tidak berubah-ubah, baiklah kita bahas lagi: Adakah teks ini yang
memang persis bentuknya seperti yang dihimpun oleh Zaid sesudah adanya
persetujuan menghilangkan segi perbedaan dalam cara membaca yang
hanya sedikit sekali jumlahnya dan tidak pula penting itu? Segala pembuktian
yang ada pada kita meyakinkan sekali, bahwa memang demikian. Tidak ada
dalam berita-berita lama atau yang patut dipercaya yang melemparkan
kesangsian terhadap Usman sedikitpun, bahwa dia bermaksud mengubah
Qur’an guna memperkuat tujuannya. Memang benar, bahwa Syi’ah kemudian
menuduh bahwa dia mengabaikan beberapa ayat yang mengagungkan Ali.
Akan tetapi dugaan ini tak dapat diterima akal. Ketika Mushhaf ini diakui,
antara pihak Umawi dengan pihak Alawi (golongan Mu’awiya dan golongan
Ali) belum terjadi sesuatu perselisihan faham. Bahkan persatuan Islam masa
itu benar-benar kuat tanpa ada bahaya yang mengancamnya. Di samping itu
juga Ali belum melukiskan tuntutannya dalam bentuknya yang lengkap. Jadi
tak adalah maksud-maksud tertentu yang akan membuat Usman sampai
melakukan pelanggaran yang akan sangat dibenci oleh kaum Muslimin itu.
Orang-orang yang memahami dan hafal benar Qur’an seperti yang mereka
dengar sendiri waktu Nabi membacanya mereka masih hidup tatkala Usman
mengumpulkan Mushhaf itu. Andaikata ayat-ayat yang mengagungkan Ali itu
sudah ada, tentu terdapat juga teksnya di tangan pengikut-pengikutnya yang
banyak itu. Dua alasan ini saja sudah cukup untuk menghapus setiap usaha
guna menghilangkan ayat-ayat itu. Lagi pula, pengikut-pengikut Ali sudah
berdiri sendiri sesudah Usman wafat, lalu mereka mengangkat Ali sebagai
Pengganti.”
“Dapatkah diterima akal – pada waktu kemudian mereka sudah memegang
kekuasaan – bahwa mereka akan sudi menerima Qur ‘an yang sudah
terpotong-potong, dan terpotong yang disengaja pula untuk menghilangkan
tujuan pemimpin mereka?! Sungguhpun begitu mereka tetap membaca
Qur’an yang juga dibaca oleh lawan-lawan mereka. Tak ada bayangan
sedikitpun bahwa mereka akan menentangnya. Bahkan Ali sendiripun telah
memerintahkan supaya menyebarkan naskah itu sebanyak-banyaknya. Malah
ada diberitakan, bahwa ada beberapa di antaranya yang ditulisnya dengan
tangannya sendiri.”
“Memang benar bahwa para pemberontak itu telah membuat pangkal
pemberontakan mereka karena Usman telah mengumpulkan Qur’an lalu
memerintahkan supaya semua naskah dimusnahkan selain Mushhaf Usman.
Jadi tantangan mereka ditujukan kepada langkah-langkah Usman dalam hal
itu saja, yang menurut anggapan mereka tidak boleh dilakukan. Tetapi di balik
itu tidak seorangpun yang menunjukkan adanya usaha mau mengubah atau
menukar isi Qur’an. Tuduhan demikian pada waktu itu adalah suatu usaha
perusakan terang-terangan. Hanya kemudian golongan Syi’ah saja yang
mengatakan itu untuk kepentingan mereka sendiri.”
“Sekarang kita dapat mengambil kesimpulan dengan meyakinkan, bahwa
Mushhaf Usman itu tetap dalam bentuknya yang persis seperti yang dihimpun
oleh Zaid bin Thabit, dengan lebih disesuaikan bahan-bahannya yang sudah
ada lebih dulu dengan dialek Quraisy. Kemudian menyisihkan jauh-jauh
bacaan-bacaan selebihnya yang pada waktu itu terpencar-pencar di seluruh
daerah itu.”
MUSHAF USMAN CERMAT DAN LENGKAP
“Tetapi sungguhpun begitu masih ada suatu soal penting lain yang
terpampang di depan kita, yakni: adakah yang dikumpulkan oleh Zaid itu
41
merupakan bentuk yang sebenarnya dan lengkap seperti yang diwahyukan
kepada Muhammad? Pertimbangan-pertimbangan di bawah ini cukup
memberikan keyakinan, bahwa itu adalah susunan sebenarnya yang telah
selengkapnya dicapai waktu itu:”
“Pertama – Pengumpulan pertama selesai di bawah pengawasan Abu Bakr.
Sedang Abu Bakr seorang sahabat yang jujur dan setia kepada Muhammad.
Juga dia adalah orang yang sepenuhnya beriman pada kesucian sumber
Qur’an, orang yang hubungannya begitu erat sekali dengan Nabi selama
waktu duapuluh tahun terakhir dalam hayatnya, serta kelakuannya dalam
khilafat dengan cara yang begitu sederhana, bijaksana dan bersih dari gejala
ambisi, sehingga baginya memang tak adalah tempat buat mencari
kepentingan lain. Ia beriman sekali bahwa apa yang diwahyukan kepada
kawannya itu adalah wahyu dari Allah, sehingga tujuan utamanya ialah
memelihara pengumpulan wahyu itu semua dalam keadaan murni
sepenuhnya.” Pernyataan semacam ini berlaku juga terhadap Umar yang
sudah menyelesaikan pengumpulan itu pada masa khilafatnya. Pernyataan
semacam ini juga yang berlaku terhadap semua kaum Muslimin waktu itu, tak
ada perbedaan antara para penulis yang membantu melakukan pengumpulan
itu, dengan seorang mu’min biasa yang miskin, yang memiliki wahyu tertulis di
atas tulang-tulang atau daun-daunan, lalu membawanya semua kepada Zaid.
Semangat mereka semua sama, ingin memperlihatkan kalimat-kalimat dan
kata-kata seperti yang dibacakan oleh Nabi, bahwa itu adalah risalah dari
Tuhan. Keinginan mereka hendak memelihara kemurnian itu sudah menjadi
perasaan semua orang, sebab tak ada sesuatu yang lebih dalam tertanam
dalam jiwa mereka seperti rasa kudus yang agung itu, yang sudah mereka
percayai sepenuhnya sebagai firman Allah. Dalam Qur’an terdapat
peringatan-peringatan bagi barangsiapa yang mengadakan kebohongan atas
Allah atau menyembunyikan sesuatu dari wahyuNya. Kita tidak akan dapat
menerima, bahwa pada kaum Muslimin yang mula-mula dengan semangat
mereka terhadap agama yang begitu rupa mereka sucikan itu, akan terlintas
pikiran yang akan membawa akibat begitu jauh membelakangi iman.”
“Kedua – Pengumpulan tersebut selesai selama dua atau tiga tahun sesudah
Muhammad wafat. Kita sudah melihat beberapa orang pengikutnya, yang
sudah hafal wahyu itu di luar kepala, dan setiap Muslim sudah hafal sebagian,
juga sudah ada serombongan ahli-ahli Qur’an yang ditunjuk oleh pemerintah
dan dikirim ke segenap penjuru daerah Islam guna melaksanakan upacaraupacara
dan mengajar orang memperdalam agama. Dari mereka semua itu
terjalinlah suatu mata rantai penghubung antara wahyu yang dibaca
Muhammad pada waktu itu dengan yang dikumpulkan oleh Zaid. Kaum
Muslimin bukan saja bermaksud jujur dalam mengumpulkan Qur’an dalam
satu Mushhaf itu, tapi juga mempunyai segala fasilitas yang dapat menjamin
terlaksananya maksud tersebut, menjamin terlaksananya segala yang sudah
terkumpul dalam kitab itu, yang ada di tangan mereka sesudahdengan teliti
dan sempurna dikumpulkan.”
“Ketiga – Juga kita mempunyai jaminan yang lebih dapat dipercaya tentang
ketelitian dan kelengkapannya itu, yakni bagian-bagian Qur’an yang tertulis,
yang sudah ada sejak masa Muhammad masih hidup, dan yang sudah tentu
jumlah naskahnyapun sudah banyak sebelum pengumpulan Qur’an itu.
Naskah-naskah demikian ini kebanyakan sudah ada di tangan mereka semua
yang dapat membaca. Kita mengetahui, bahwa apa yang dikumpulkan Zaid itu
sudah beredar di tangan orang dan langsung dibaca sesudah
pengumpulannya. Maka logis sekali kita mengambil kesimpulan, bahwa
semua yang terkandung dalam bagian-bagian itu, sudah tercakup belaka.
Oleh karena itu keputusan mereka semua sudah tepat pada tempatnya. Tidak
ada suatu sumber yang sampai kepada kita yang menyebutkan, bahwa para
penghimpun itu telah melalaikan sesuatu bagian, atau sesuatu ayat, atau
kata-kata, ataupun apa yang terdapat di dalamnya itu, berbeda dengan yang
42
ada dalam Mushhaf yang sudah dikumpulkan itu. Kalau yang demikian ini
memang ada, maka tidak bisa tidak tentu terlihat juga, dan tentu dicatat pula
dalam dokumen-dokumen lama yang sangat cermat itu; tak ada sesuatu yang
diabaikan sekalipun yang kurang penting.”
“Keempat – Isi dan susunan Qur’an itu jelas sekali menunjukkan cermatnya
pengumpulan. Bagian-bagian yang bermacam-macarn disusun satu sama lain
secara sederhana tanpa dipaksa-paksa atau dibuat-buat.”
“Tak ada bekas tangan yang mencoba mau mengubah atau mau
memperlihatkan keahliannya sendiri. Itu menunjukkan adanya iman dan
kejujuran sipenghimpun dalam menjalankan tugasnya itu. Ia tidak berani lebih
daripada mengambil ayat-ayat suci itu seperti apa adanya, lalu meletakkannya
yang satu di samping yang lain.”
“Jadi kesimpulan yang dapat kita sebutkan dengan meyakinkan sekali ialah,
bahwa Mushhaf Zaid dan Usman itu bukan hanya hasil ketelitian saja, bahkan
– seperti beberapa kejadian menunjukkan – adalah juga lengkap, dan bahwa
penghimpunnya tidak bermaksud mengabaikan apapun dari wahyu itu. Juga
kita dapat meyakinkan, berdasarkan bukti-bukti yang kuat, bahwa setiap ayat
dari Qur’an itu, memang sangat teliti sekali dicocokkan seperti yang dibaca
oleh Muhammad.”
Panjang juga kita mengutip kalimat-kalimat Sir William Muir seperti yang
disebutkan dalam kata pengantar The Life of Mohammad (p.xiv-xxix) itu. Dengan
apa yang sudah kita kutip itu tidak perlu lagi rasanya kita menyebutkan tulisan
Lammens atau Von Hammer dan Orientalis lain yang sama sependapat. Secara
positif mereka memastikan tentang persisnya Qur’an yang kita baca sekarang,
serta menegaskan bahwa semua yang dibaca oleh Muhammad adalah wahyu
yang benar dan sempurna diterima dari Tuhan. Kalaupun ada sebagian kecil
kaum Orientalis berpendapat lain dan beranggapan bahwa Qur’an sudah
mengalami perubahan, dengan tidak menghiraukan alasan-alasan logis yang
dikemukakan Muir dan sebagian besar Orientalis, yang telah mengutip dari
sejarah Islam dan dari sarjana-sarjana Islam, maka itu adalah suatu dakwaan
yang hanya didorong oleh rasa dengki saja terhadap Islam dan terhadap Nabi.
Betapapun pandainya tukang-tukang tuduh itu menyusun tuduhannya, namun
mereka tidak dapat meniadakan hasil penyelidikan ilmiah yang murni. Dengan
caranya itu mereka takkan dapat menipu kaum Muslimin, kecuali beberapa
pemuda yang masih beranggapan bahwa penyelidikan yang bebas itu
mengharuskan mereka mengingkari masa lampau mereka sendiri, memalingkan
muka dari kebenaran karena sudah terbujuk oleh kepalsuan yang indah-indah.
Mereka percaya kepada semua yang mengecam masa lampau sekalipun
pengecamnya itu tidak mempunyai dasar kebenaran ilmiah dan sejarah.
CARA YANG SEBENARNYA DALAM MENGADAKAN PENYELIDIKAN
Sebenarnya kita dapat saja memberikan argumen-argumen seperti yang
dikemukakan oleh Sir Muir dan Orientalis-orientalis lain, yang diambil dari
sejarah Islam, kemudian mengembalikan semua itu kepada sumbernya yang
semula. Tetapi kita sengaja mengutamakan kutipan itu dari salah seorang
Orientalis, mengingat pemuda-pemuda kita masih sangat mendambakan segala
yang datang dari Barat, tanpa pengamatan lebih dalam. Ketelitian dalam
penyelidikan ilmiah dengan maksud baik hendak mencari kebenaran,
seharusnya akan mengantarkan orang ke jalan yang ditempuhnya itu sematamata
untuk kebenaran, lepas dari segala pemalsuan. Seseorang yang mau
mengadakan penelitian harus menyelidiki benar-benar sehingga ia sampai
kepada kebenaran yang menjadi tujuannya itu, tanpa terpengaruh oleh hawa
nafsu dan tanpa teralang oleh tradisi. Kaum Orientalis kadang memang berhasil
mencari kebenaran demikian, tapi kadang juga, karena tujuan-tujuan tertentu,
43
merekapun lalu menyimpang. Dan sebagian besar memang begitu. Dalam halhal
yang berhubungan dengan sejarah Nabi kita mendapat kesempatan dalam
buku ini mengadakan penelitian lebih lanjut.
Baik juga kalau dalam kesempatan ini kita sebutkan bahwa tugas seorang
penyelidik tidak akan a priori menerima atau menolak sesuatu masalah, sebelum
penelitian atau penyelidikannya itu benar-benar meyakinkan bahwa ia sudah
sepenuhnya puas dengan kenyataan yang dicapainya itu tanpa ada kekurangan.
Seorang ahli sejarah dalam hal ini tidak berbeda dengan sarjana dalam ilmu
pengetahuan lainnya atau dalam bidang-bidang fisika. Penulis sejarah dalam hal
ini seharusnya mempelajari buku-buku Orientalis, juga buku-buku sarjanasarjana
Islam.
Apabila untuk mencapai kebenaran dan pengetahuan itu kita diharuskan
mengadakan kritik dan pengamatan terhadap hasil-hasil peninggalan penulispenulis
Arab dan penulis-penulis Islam seperti dalam ilmu kedokteran, astronomi,
kimia dan sebagainya, lalu kita menolak mana yang tidak dapat diterima oleh
kritik ilmiah, dan menerima mana yang dapat dibuktikan oleh cara-cara kritik
demikian itu, maka untuk mencapai kebenaran dan pengetahuan dalam bidang
sejarah inipun kita berkewajiban pula meneliti benar-benar, sekalipun yang
berhubungan dengan sejarah Nabi s.a.w. Seorang penulis sejarah bukan hanya
sekadar menyalin saja, tapi juga harus membuat kritik terhadap yamg disalinnya
itu. Ia harus mengadakan penelitian guna mengetahui kebenaran yang ada
sesungguhnya. Kritik adalah langkah kepada penelitian itu.
IImu dan pengetahuan adalah dasar kritik dan penelitian. Sesudah kita
mengadakan penelitian seperti yang kita kutipkan mengenai Qur’an dan
akurasinya, kita tinggalkan dulu artikel si Muslim Mesir, yang begitu percaya atas
segala yang ditulis oleh Orientalis mengenai ayat-ayat yang katanya
ditambahkan ke dalam Qur’an, juga tentang nama Nabi yang katanya Qutham
atau Quthama itu. Kata-kata demikian ini bukanlah karena terdorong oleh rasa
kebenaran, melainkan karena nafsu belaka.
FITNAH SEKITAR AYAN
Baiklah kita kembali sekarang pada titik persoalan terakhir dalam sanggahan si
Muslim Mesir itu. Dia menyebutkan, bahwa hasil penyelidikan kaum Orientalis itu
menunjukkan, bahwa Nabi menderita penyakit ayan. Gejala-gejala demikian itu
tampak padanya ketika ia tidak sadarkan diri, keringatnya mengucur dengan
disertai kekejangan-kekejangan dan busa yang keluar dari mulutnya. Apabila ia
sudah sadar kembali, ia lalu membacakan apa yang dikatakannya wahyu Tuhan
kepadanya itu – kepada orang-orang yang mempercayainya. Padahal yang
dikatakan wahyu itu tidak lain ialah akibat serangan-serangan ayan tersebut.
KEMBALI KEPADA ILMU PENGETAHUAN
Menggambarkan apa yang terjadi pada Muhammad pada waktu datangnya
wahyu dengan cara yang demikian itu, dari segi ilmiah adalah samasekali salah.
Serangan penyakit ayan tidak akan meninggalkan sesuatu bekas yang dapat
diingat oleh si penderita selama masa terjadinya itu. Bahkan sesudah ia sadar
kembali pun samasekali dia lupa apa yang telah terjadi selama itu. Dia tidak
ingat apa-apa lagi, apa yang terjadi dan apa yang dilakukannya selama itu.
Sebabnya ialah, segala pekerjaan saraf dan pikirannya sudah menjadi lumpuh
total. Inilah gejala-gejala ayan yang dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Jadi
bukan yang dialami Nabi Muhammad selama menerima wahyu. Bahkan selama
itu inteleknya sedang dalam puncak kesadarannya. Dengan sangat teliti sekali ia
ingat semua yang diterimanya dan sesudah itu dibacakannya kembali kepada
sahabat-sahabatnya.
44
Dengan kesadaran rohani yang besar itu, samasekali ia tidak dibarengi oleh
ketidaksadaran jasmani. Bahkan sebaliknya yang terjadi, pada waktu itu Nabi
sedang dalam puncak kesadarannya yang biasa. Cukuplah kalau kita tunjukkan
saja pada apa yang kita sebutkan dalam buku ini tentang turunnya Sarah al-Fath
(48) yaitu ketika kaum Muslimin kembali dari Mekah ke Medinah sesudah
Perjanjian Hudaibiya.
Jadi ilmu pengetahuan dalam hal ini membantah bahwa Muhammad dihinggapi
penyakit ayan. Yang mengatakan demikian dari kalangan Orientalispun hanya
sebagian kecil saja. Mereka itulah yang mengatakan bahwa Qur’an sudah
diubah. Mereka mengatakan begitu bukan karena ingin mencari kebenaran,
melainkan menurut dugaan mereka dengan demikian mereka mau merendahkan
martabat Nabi di mata segolongan kaum Muslimin. Ataukah dengan kata-kata itu
mereka mengira, bahwa mereka telah menyebarkan keragu-raguan atas wahyu
yang diturunkan kepada Muhammad, sebab turunnya itu -menurut dugaan
mereka-waktu ia sedang mendapat serangan ayan? Kalau memang begitu, ini
adalah suatu kesalahan besar pada mereka, seperti sudah kita sebutkan.
Pendapat mereka inilah yang secara ilmiah telah samasekali tertolak.
Kalau yang dipakai pedoman olelm kaum Orientalis demikian itu adalah tujuan
yang murni, tentu mereka tidak akan membawa-bawa ilmu yang bertentangan
dengan itu. Mereka melakukan itu mau mengelabui orang-orang yang belum
penguasai pengetahuan tentang gejala-gejala ayan, dan mereka yang cara
berpikirnya masih sederhana yang sudah merasa puas dengan apa yang telah
dikatakan oleh kaum Orientalis itu, tanpa mau bertanya-tanya kepada para ahli
dari kalangan kedokteran atau mau membaca buku-buku tentang itu. Kalau saja
mereka mau melakukan itu, sebenarnya tidak sulit buat mereka untuk
menemukan kesalahan kaum Orientalis itu – disengaja atau tidak disengaja.
Mereka akan melihat bahwa kegiatan rohani dan intelek manusia akan sama
sekali tertutup selama terjadi krisis ayan. Sipenderita dibiarkan dalam keadaan
mekanik semata, bergerak-gerak seperti sebelum mendapat serangan, atau
meronta-ronta kalau serangannya itu sudah bertambah keras sehingga dapat
mengganggu orang lain. Dalam pada itu, diapun kehilangan kesadarannya. Ia
tidak sadar apa yang diperbuatnya dan apa yang terjadi terhadap dirinya. Ia
seperti orang yang sedang tidur, tidak merasakan gerak-geriknya sendiri. Bila itu
sudah berlalu, iapun tidak ingat apa-apa lagi.
KADANG ILMU YANG TIDAK CUKUP
Ini tentu berbeda dengan suatu kegiatan rohani yang begitu kuat membawanya
jauh ke alam ilahiah, dengan penuh kesadaran dan suasana intelek yang
meyakinkan. Apa yang diwahyukan kepadanya itu, kemudian dapat diteruskan.
Sebaliknya ayan, melumpuhkan seluruh kesadaran manusia. Ia membawa orang
berada dalam tingkat mekanik, yang selama itu perasaan dan kesadarannya
menjadi hilang. Tidak demikian halnya dengan wahyu, yang merupakan puncak
ketinggian rohani, yang khusus diberikan Tuhan kepada para nabi. Kepada
mereka kenyataan-kenyataan alam positif yang tertinggi itu diberikan, supaya
kemudian disampaikan kepada umat manusia. Kadang ilmu pengetahuan
sampai juga memahami beberapa kenyataan-kenyataan itu, mengetahui
ketentuan-ketentuan dan rahasianya – sesudah lampau beberapa generasi dan
beberapa abad. Kadang juga ilmu pengetahuan belum dapat menjangkaunya.
Sungguhpun begitu itu adalah kenyataan positif, yang dapat dimasuki hanya oleh
hati nurani orang-orang beriman, yang percaya kepada kebenarannya. Dalam
pada itu ada juga hati yang tetap tertutup rapat dan tidak mengetahui atau
karena memang tidak mau mengindahkannya.
Kita dapat mengerti bila Orientalis-orientalis itu berkata, bahwa wahyu ialah
suatu gejala psikologi tersendiri dalam penilaian ilmu pengetahuan yang sampai
ke tangan kita hingga saat sekarang. Jadi, adalah hal yang tidak mungkin dapat
ditafsirkan dengan cara ilmu. Tetapi bagaimanapun juga pendapat ini
45
menunjukkan, bahwa pengetahuan kita – dengan ruang lingkupnya yang luas –
masih merasa terbatas akan menafsirkan bagian terbesar dari gejala-gejala
spiritual dan psikologis itu. Buat ilmu pengetahuan ini bukan suatu cacat, juga
bukan hal yang aneh. Ilmu pengetahuan kita masih terbatas dalam menafsirkan
beberapa gejala alam yang dekat pada kita. Kodrat matahari, bulan, bintangbintang,
tata-surya dan lainnya dalam ilmu pengetahuan, masih merupakan
hipotesa-hipotesa penemuan. Semua benda cakrawala ini sebagian ada yang
dapat kita lihat dengan mata telanjang, dan tidak sedikit pula yang masih
tersembunyi, yang baru akan dapat kita lihat bila menggunakan alat peneropong.
Sampai abad yang lalu banyak sekali penemuan-penemuan yang masih
dianggap sebagai suatu ciptaan khayal belaka, tak ada jalan akan dapat
dijelmakan depan mata kita. Tetapi ternyata sekarang sudah menjadi kenyataan.
Malah kita menganggap sebagai hal yang mudah saja. Adanya gejala-gejala
spiritual dan psikologis sekarang menjadi sasaran pengamatan para sarjana.
Tetapi ini belum lagi dapat dikuasai oleh ilmu, dan hukumnya yang positifpun
juga belum ditemukan.
Sering kita membaca tentang beberapa masalah yang sudah diketahui oleh para
sarjana dan sudah diterima. Tetapi kemudian ternyata bahwa dalam hukum alam
yang berlaku menurut kaidah-kaidah ilmu pengetahuan belum lagi memberikan
arti yang meyakinkan. Psikologi misalnya, dalam menghadapi beberapa
masalah, secara umum masih belum mempunyai hukum yang pasti. Kalau ini
terjadi dalam kehidupan biasa, maka langkah cepat-cepat mau menafsirkan
gejala-gejala seluruh hidup dengan cara ilmiah adalah suatu usaha yang
memang sia-sia saja, suatu penghamburan yang patut dicela.
MENYERANG MUHAMMAD KARENA GAGAL MENYERANG AJARANNYA
Datangnya wahyu yang pernah disaksikan oleh beberapa kaum Muslimin selama
masa hidup Muhammad – demikian juga Qur’an – setiap dibacakan kepada
mereka, ternyata menambah keteguhan iman mereka. Di antara mereka itu
terdapat juga orang Yahudi dan Nasrani. Sesudah lama terjadi debat dan diskusi
dengan Nabi, kemudian merekapun mempercayai. Sekitar risalah dan masalah
waktu itu tak ada yang mereka tolak. Memang ada segolongan orang-orang
Quraisy yang berusaha menuduh hal itu sebagai perbuatan sihir dan gila. Tetapi
kemudian merekapun mengakui, bahwa dia bukan tukang sihir dan bukan pula
orang gila. Merekapun lalu jadi pengikutnya dan beriman atas ajakan itu. Inilah
yang sudah pasti dan meyakinkan.
Jadi sekarang yang tak dapat diterima oleh ilmu, dan bertentangan dengan
kaidah-kaidah yang ilmiah ialah sikap mengingkari terjadinya wahyu itu dan
merendahkan orang yang menerimanya disertai kecaman dengan pelbagai rupa.
Inilah yang justru bertentangan dengan ilmu.
Seorang sarjana yang sungguh-sungguh bertujuan mencari kebenaran, tidak
dapat berkata lain daripada suatu penegasan bahwa apa yang telah dicapai oleh
ilmu pengetahuan sampai sekarang, masih terbatas sekali, belum dapat
menguraikan wahyu itu dengan cara ilmiah. Akan tetapi, begaimanapun juga,
ilmu tak dapat menolak terjadinya gejala-gejala wahyu, seperti yang dilukiskan
oleh sahabat-sahabat Nabi dan penulis-penulis lain pada permulaan sejarah
Islam itu. Kalaupun ada yang mengingkarinya, ia berusaha mencari dalih dengan
menggunakan ilmu sebagai senjata yang sia-sia dengan sikap keras kepala.
Sikap keras kepala dengan ilmu sebenarnya takkan pernah bertemu.
Kalau sikap yang menyedihkan ini harus menjurus kepada sesuatu maka
sesuatu itu ialah nafsu mereka yang keras hendak menanamkan syak ke dalam
hati orang tentang Islam. Agama ini sendiri tidak dapat mereka serang. Mereka
telah menyaksikan, betapa kuat dan luhurnya agama ini, dengan sifatnya yang
sederhana dan serba mudah yang justru menjadi dasar kekuatannya.
46
Oleh karena itu, mereka lalu menggunakan cara orang yang lemah. Mereka tak
mampu menyerang jejak yang sungguh besar itu, mereka lalu menyerang orang
yang meninggalkan jejak itu. Ini adalah kelemahan yang tidak seharusnya
menjadi pegangan seorang sarjana. Dalam pada itu ia juga bertentangan dengan
hukum kodrat insani. Kodrat manusia ialah memperhatikan jejak itu sendiri saja,
menikmati buahnya tanpa ia harus bersusah payah mencari-cari asal-usulnya
atau mencari-cari apa yang menyebabkan hal itu terjadi atau tumbuh. Dengan
demikian mereka tidak perlu menyusahkan diri mencari-cari asalnya pohon yang
telah menghasilkan buah-buahan yang disukainya itu, atau tentang pupuk yang
menyebabkan pohon tersebut jadi subur, selama tidak terpikirkan olehnya akan
menanam pohon lain yang lebih enak buahnya.
Ketika orang mengadakan pembahasan tentang filsafat Plato atau tentang
drama Shakespeare atau karya-karya Raphael misalnya, orang tidak perlu
mencari bahan kecamannya pada kehidupan orang-orang besar itu – yang
menjadi lambang kemegahan dan kebanggaan umat manusia – kalau dalam
karya-karyanya itu tak ada yang dapat dijadikan sasaran kecamannya. Kalau
mereka mencari bahan kecaman yang tidak punya dasar kebenaran, mereka
takkan dapat mencapai tujuan. Kalau niat jahat atau rasa dengki itu juga yang
mereka perlihatkan, argumentasi mereka akan jatuh dan orangpun takkan mau
mendengarkan. Hal ini takkan berubah hanya dengan menuangkan rasa dengki
itu ke dalam pola ilmu. Sifat dengki itu tidak pernah mengenal kebenaran.
Menyedihkan sekali tentunya bila perasaan dengki itu juga yang menjadi sumber
kebenaran. Inilah dasar kecaman Orientalis-orientalis itu terhadap Nabi, Rasul
penutup itu. Tetapi dengan demikian kecaman mereka itupun jadi gugur
samasekali.
Sekarang saya sudahi sanggahan saya ini terhadap pendapat Orientalisorientalis
yang oleh si Muslim orang Mesir itu dijadikan pegangan dalam
penulisan artikelnya. Sudah saya kemukakan dalil-dalil kelemahan pendapat
mereka itu.
PERTIMBANGAN MEREKA YANG AKTIF DALAM SOAL-SOAL ISLAM
Baiklah sekarang saya pindah kebahagian lain dalam tinjauan ini. Sesudah
cetakan pertama buku ini terbit, beberapa kalangan Islam yang aktif dalam
bidang pengetahuan agama, memberikan pula pendapatnya.
Menurut hemat saya kecaman-kecaman rendah semacam ini, yang tak dapat
diterima oleh ilmu pengetahuan, hendaknya tidakkan berulang lagi. Terhadap
kaum Orientalis barangkali masih dapat dimaafkan, terutama atas tindakan
mereka yang sebelum itu memang sangat berlebih-lebihan. Mereka merasa,
bahwa mereka menulis buat orang-orang Kristen Eropa. Dengan demikian pada
waktu itu mereka telah menjalankan suatu tugas nasional atau tugas agama.
Mereka didorong oleh keyakinan mereka, dengan memperkosa ilmu
pengetahuan sebagai alat dalam melaksanakan tugasnya itu.
Tetapi sekarang, dengan adanya komunikasi via telegram dan radio, via pers
dan mass media lainnya ke seluruh penjuru dunia, segala apa yang diterbitkan
atau diucapkan orang di Eropa atau di Amerika sudah dapat ditangkap hari itu
atau saat itu juga di negeri-negeri lain di Timur. Mereka yang ingin memperoleh
pengetahuan dan kenyataan sebenarnya, seharusnya segala kabut nasional,
rasial dan agama disingkirkan dari depan mata dan dari dalam hati mereka.
Mereka hendaknya dapat memperkirakan bahwa apa yang mereka katakan atau
mereka tulis, akan secepatnya diketahui oleh semua orang. Di segenap penjuru
bumi orang akan mengujinya dan menerima dengan sikap kritis. Biarlah,
kebenaran yang sebenarnya tidak terikat oleh apapun itulah yang akan menjadi
47
pedoman kita semua. Kita arahkan semua perhatian kita pada suatu ikatan masa
lampau dan masa datang umat manusia, bahwa itu adalah suatu kesatuan
keluarga besar yang mengarah kepada pelaksanaan tujuan yang lebih tinggi,
yang dinanti-nantikan oleh segenap manusia sejak pertumbuhannya yang
pertama; suatu ikatan persaudaraan yang merdeka di bawah naungan
kebenaran dan keindahan. Inilah satu-satunya ikatan yang akan menjamin
tercapainya tujuan umat manusia dalam peredaran sejarahnya yang begitu pesat
ke arah kebahagiaan dan kesempurnaan itu.
Sementara ada orang-orang yang begitu percaya pada apa yang dilontarkan
oleh kaum Orientalis secara berlebih-lebihan itu menyalahkan kami, karena kami
katanya begitu terikat dan berpegang pada sumber-sumber berbahasa Arab,
maka mereka yang aktif dalam bidang pengetahuan agama Islam juga
menyalahkan kami, karena kami katanya terlalu berpegang pada pendapatpendapat
kaum Orientalis; bahwa kami katanya tidak memperhatikan segala
yang diceritakan oleh buku-buku hadis bertalian dengan sejarah hidup Nabi dan
bahwa kami tidak memakai cara seperti yang ada dalam buku-buku sejarah lama
itu.
Atas dasar ini sebagian mereka telah mengemukakan pendapat-pendapat, yang
kebanyakannya disampaikan dengan cara yang lemah-lembut dan baik sekali
dengan tujuan hendak mencari kebenaran. Sebagian lagi, karena keras kepala
atau bodoh, tidak mau mengalah kepada yang lebih berpengetahuan. Adapun
mereka yang memberikan kritik dengan lemah-lembut, kebanyakan dititik
beratkan pada, bahwa apa yang diterangkan dalam buku-buku sejarah dan
Hadis Nabi tentang mujizat-mujizat, tidak ada kami sebutkan. Bahkan kami
sebutkan pada penutup cetakan pertama: “Sejarah hidup Muhammad adalah
sejarah hidup manusia yang telah sampai ke puncak tertinggi yang pernah
dicapai seorang manusia. Pada waktu itu Muhammad s.a.w. suka hati karena
kaum Muslimin menghargainya sebagai manusia biasa seperti mereka, hanya
diberi wahyu. Ia tidak suka apabila ia akan dihubung-hubungkan kepada sesuatu
mujizat selain Qur’an. Hal ini dinyatakannya kepada para sahabat.” Pada
bahagian cerita membelah dada ada kita katakan:
“Dengan demikian apa yang diminta oleh kaum Orientalis dan pemikir-pemikir
Muslim dalam hal ini ialah bahwa peri hidup Muhammad sifatnya adalah
manusia semata-mata dan bersifat peri kemanusiaan yang luhur. Dan untuk
memperkuat kenabiannya itu memang tidak perlu harus bersandar kepada
hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang suka kepada yang ajaibajaib.
Dengan demikian mereka beralasan sekali menolak tanggapan penulispenulis
Arab dan kaum Muslimin tentang peri hidup Nabi yang tidak masuk
akal itu. Mereka berpendapat, bahwa apa yang telah dikemukakan itu tidak
sejalan dengan yang diminta oleh Qur’an, yakni supaya merenungkan ciptaan
Tuhan, dan bahwa undang-undang Tuhan takkan ada yang berubah-ubah.
Jadi tidak sesuai dengan ekspresi Qur’an tentang kaum musyrik yang tidak
mau mendalami dan tidak mau mengeti juga.”
Mereka yang mengkeritik saya dengan cara lemah-lembut itu di antaranya ada
juga yang menyalahkan, karena saya mengambil kecaman-kecaman kaum
Orientalis terhadap Nabi itu sebagai pengantar untuk menyanggah mereka,
sedang bunyi kecaman itu menurut hemat mereka tidak sesuai dengan
penghargaan dan penghormatan yang harus mereka berikan kepada Nabi a.s.
Adapun mereka yang cuma memaki-maki sudah memang ada sebelum cetakan
pertama buku ini terbit, dan sebelum pembahasan ini dikumpulkan menjadi buku.
SELAWAT KEPADA NABI
Dalam menyalahkan saya yang paling keras mereka lakukan ialah karena
pembahasan saya ini saya beri judul Sejarah Hidup Muhammad tanpa saya
berikutkan ucapan sallallahu ‘alaihi wasallama (s.a.w.), ucapan Salam dan
48
Selawat kepada Rasulullah, sekalipun sambil tulisan ini berjalan sudah beberapa
kali saya sebutkan. Saya rasa mereka baru reda dari memaki-maki itu sesudah
pada judul cetakan pertama saya hiasi dengan ayat Qur’an: “Allah dan para
malaikat memberikan rahmat kepada Nabi. Orang-orang beriman, berikanlah
selawat dan salam kepadanya” (Qur’an, 33: 56) dan sesudah buku ini
mengemukakan sejarah hidup Nabi dengan metoda seperti apa adanya
sekarang.
Akan tetapi mereka masih bersikeras juga dengan pendirian mereka itu. Dengan
begitu, dengan sikap keras kepala dan kebodohan mereka tentang esensi Islam
itu menunjukkan, bahwa mereka sudah cukup merasa puas hanya dengan ikut
saja apa yang mereka terima dari nenek-moyang dahulu kala.
Baik kita mulai sekarang dengan menyanggah pandangan yang salah ini dengan
harapan tidak akan terulang lagi dilakukan orang, baik oleh pihak bersangkutan
di atas atau oleh pihak lain dalam menanggapi buku apapun yang terbit. Kita
mulai sanggahan ini dengan kembali kepada buku-buku kaum cendekiawan
Islam terkemuka supaya orang mengetahui sampai di mana taraf ketinggian
Islam itu, yang sebenarnya tidak terbatas hanya pada kata-kata saja, melainkan
sudah dapat menempatkan nilai hadis: “Bahwasanya agama ini kukuh sekali.
Tanamkanlah dalam-dalam dengan lemah-lembut. Sebenarnya orang yang
terputus dalam perjalanan takkan mencapai tujuan, binatang bebanpun binasa.”
Dalam Kulliat-nya Abu’l-Baqa’ menerangkan, bahwa “penulisan ash-shalat
(s.a.w.) dalam buku-buku dahulu terjadi pada masa kekuasaan Abbasia. Oleh
karena itu, yang ada dalam kitab-kitab Bukhari dan yang lain tidak
mempergunakan kata-kata itu.” Para Imam sebagian besar sepakat, bahwa
Selawat kepada Nabi cukup sekali saja diucapkan orang selama hidupnya. Ibn
Najm dalam Al-Bahru’r Ra’iq menyebutkan: “Perintah dalam firman Tuhan
‘ucapkan selawat dan salam kepadanya’ kewajibannya berlaku sekali saja
selama hidup, baik dalam sembahyang atau di luar itu. Tentang ini tak ada
perselisihan pendapat.”
Adanya perbedaan pendapat antara Syafi’i dan yang lain tentang kewajiban
mengucapkan selawat kepada Nabi, berlaku selama dalam sembahyang, bukan
di luar itu. Selawat ialah doa, artinya mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan
salam kepada Nabi.”
Demikian sumber para Imam dan ulama Islam menyebutkan mengenai masalah
ini. Adanya dugaan bahwa mengucapkan selawat kepada Nabi pada setiap
menyebutkan dan menuliskan namanya merupakan suatu keharusan
menunjukkan, bahwa dalam hal ini mereka bersikap sangat berlebih-lebihan.
Akibat dari kesalahan mereka itu, maka mereka yang mengikutinya akan salah
pula jika mereka mengetahui apa yang sudah kita sebutkan tadi. Ahli-ahli hadis
terkemuka tidak menuliskan kata-kata selawat itu dalam kitab-kitab mereka yang
mula-mula.
MENANGKIS KECAMAN
Mereka yang berpendapat bahwa tidak selayaknya menyebutkan kecamankecaman
kaum Orientalis dan misi penginjil terhadap Nabi yang mulia ini sebagai
pendahuluan untuk menyanggah mereka, pendapat ini tidak punya dasar selain
dan pada rasa sentimen keislaman yang mereka agung-agungkan. Sedang dari
segi ilmu dan agama, dasarnya tidak ada. Apa yang dikatakan kaum musyrik
tentang Nabi, Qur’an menyebutkannya, lalu menyanggahnya dengan argumen
yang kuat. Jadi, moral Qur’an adalah moral yang lebih sesuai dan tinggi adanya.
Qur’an menyebutkan tuduhan Quraisy terhadap Muhammad sebagai tukang sihir
dan gila: “Kami mengetahui benar, bahwa mereka berkata: ‘Hanyalah seorang
manusia yang mengajarkannya.’ Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan
itu adalah bahasa asing, sedang ini adalah bahasa Arab yang jelas sekali”
(Qur’an 16: 103). Hal semacam ini sering sekali ter]adi.
49
Selanjutnya alasan tuduhan mereka itu tidak akan dapat ditangkis secara ilmiah,
kalau tidak disebutkan dan dicatat secara jujur dan teliti. Dengan buku ini saya
mencoba mengemukakan pembahasan ilmiah guna mencari kenyataan ilmiah
semata. Juga saya maksudkan supaya dibaca baik oleh kaum Muslimin atau
bukan.
Hendaknya mereka semua dapat diyakinkan tentang kenyataan ilmiah ini. Hal ini
baru akan tercapai bilamana pembahasannya benar-benar bersih dalam
kecenderungannya mencari kebenaran itu, tidak terikat oleh apapun selain oleh
kecenderungan tersebut, dan tidak pula ragu-ragu mengakui kebenaran itu dan
manapun datangnya.
BUKU-BUKU SEJARAH DAN BUKU-BUKU HADIS
Sekarang kita kembali ke pokok pertama, kepada mereka yang aktif dalam
bidang pengetahuan agama Islam, yang mengkritik saya dengan cara lemahlembut
dan dengan cara yang baik itu. Mereka mengatakan, bahwa saya tidak
menuruti apa yang ada dalam buku-buku sejarah hidup Nabi dan kitab-kitab
hadis. Dalam mengungkapkan berbagai peristiwa saya tidak menempuh cara
yang sudah ada.
Dalam hal ini cukuplah kiranya bila saya jawab, bahwa dalam pembahasan ini
saya memakai metoda ilmiah, saya tulis dengan gaya zaman kini. Yang demikian
ini saya lakukan, karena inilah cara yang baik menurut pandangan ilmu
pengetahuan yang berlaku sekarang dengan berbagai macam cabangnya, baik
yang berkenaan dengan sejarah atau tidak. Bagi saya – dan ini pendirian saya –
tidak perlu kita terikat pada buku-buku lama. Antara kedua cara dan cara-cara
lama dengan yang berlaku sekarang terdapat perbedaan yang besar sekali.
Secara mudahnya, dalam buku-buku lama tidak dibenarkan adanya kritik seperti
yang berlaku sekarang. Kebanyakan buku-buku lama ditulis untuk suatu maksud
keagamaan dalam arti ubudiah, sementara penulis-penulis dewasa ini terikat
oleh metoda dan kritik-kritik ilmiah. Ini saja sudah cukup buat saya menangkis
setiap tantangan dan sekaligus membenarkan metoda yang saya pakai dalam
penyelidikan ini. Tetapi saya pikir ada baiknya juga saya jelaskan barang sedikit
sehubungan dengan sebab-sebab yang membawa ahli-ahli pikir dari pemukapemuka
Islam masa lampau itu – dan masa kini – juga yang membawa setiap
penyelidik yang teliti – untuk tidak secara serampangan mengambil begitu saja
apa yang ada dalam buku-buku sejarah dan buku-buku hadis. Kita terikat pada
kaidah-kaidah kritik ilmiah demikian ialah guna menghindarkan diri dari
kesalahan sedapat mungkin.
Sebab pertama yang menimbulkan perbedaan yang terdapat dalam buku-buku
itu ialah; banyaknya peristiwa-peristiwa dan hal-hal yang terjadi, yang dihubunghubungkan
kepada Nabi sejak ia lahir hingga wafatnya. Mereka yang
mempelajari buku-buku ini melihat adanya beberapa berita yang ajaib-ajaib,
mujizat-mujizat dan cerita-cerita lain semacam itu. Di sana-sini ditambah atau
dikurangi tanpa alasan yang tepat, kecuali perbedaan-perbedaan waktu ketika
buku-buku tersebut ditulis. Buku-buku lama tidak seberapa banyak
menghidangkan cerita yang aneh-aneh itu dibandingkan dengan buku-buku yang
datang kemudian. Peristiwa-peristiwa yang serba ajaib yang terdapat dalam
buku-buku lama tidak begitu jauh dari jangkauan akal, dibandingkan dengan
yang terdapat dalam buku penulis-penulis yang belakangan. Buku Sirat Ibn
Hisyam misalnya – sebagai buku biografi tertua yang pernah dikenal sampai
sekarang – tidak banyak menyebutkan apa yang disebutkan oleh Abu’l-Fida’
dalam Tarikh-nya, atau seperti apa yang disebutkan oleh Qadzi Iyadz dalam
Asy-Syifa’, juga seperti yang disebutkan dalam buku penulis-penulis kemudian.
KONTRADIKSI
Begitu juga tentunya tentang buku-buku hadis dengan segala perbedaannya
50
yang ada. Ada yang mengemukakan satu cerita, yang lain menghilangkannya,
ada pula yang menambahkan. Dalam mengadakan pembahasan ilmiah dalam
buku-buku demikian seorang penyelidik harus membuat sebuah kriterium yang
dapat mengukur mana-mana yang cocok dan mana pula yang tidak. Mana-mana
yang dapat dipercaya oleh kriterium itu, itu pula yang diakui oleh penyelidik
tersebut. Mana-mana yang tidak dapat dipercaya, ia akan dimasukkan ke dalam
daftar pengujian kalau memang perlu diuji.
Dalam beberapa hal orang-orang dahulu memang menggunakan metoda ini, dan
dalam hal yang lain tidak. Tentang cerita gharaniq misalnya yang menyebutkan
bahwa ketika Nabi merasa kesal terhadap kepada pemuka-pemuka Quraisy
maka lalu dibacakan Surah “an-Najm.” Ketika sampai pada ayat “Adakah kamu
perhatikan al-Lat dan al-‘Uzza, dan Manat ketiga, yang terakhir?” (Qur’an 53:19-
20) dibacanya pula, “Dan itu gharaniq yang luhur, perantaraannya dapat
diharapkan.” Kemudian pembacaan Surah itu diteruskan sampai selesai. Nabi
lalu sujud diikuti oleh kaum Muslimin dan kaum musyrik yang juga sama-sama
bersujud.
Cerita ini dibawa oleh Ibn Said dalam At-Tabaqat’l-Kubra dan tidak pula diberi
suatu kritik. Dalam beberapa buku hadis shahih disebutkan juga adanya cerita
gharaniq ini dengan beberapa perbedaan. Tetapi Ibn Is-haq membawa cerita ini
dengan mengatakan: “itu berasal dari karangan orang-orang atheis.” Juga dalam
Al Bidaya wan-Nihaya fit-Tarikh Ibn Kathir menyebutkan: “Orang bicara tentang
cerita gharaniq ini. Tetapi lebih baik kita menghindari pembicaraan ini, supaya
jangan ada orang yang mendengarnya lalu menempatkannya tidak pada
tempatnya. Akan tetapi mulanya cerita ini memang terdapat dalam Shahih.”
Kemudian ia menyebutkan sebuah hadis tentang ini melalui Bukhari dengan
mengatakan: “Hanya Bukhari sendiri yang menyebutkan. Muslim tidak.” Saya
sendiri tidak ragu-ragu lagi akan menolak cerita ini dari dasarnya. Saya setuju
dengan Ibn Ishaq, bahwa cerita ini adalah bikinan orang-orang atheis. Dalam
menyanggah ini saya dapat menarik beberapa argumentasi, bukan saja karena
dalam cerita tersebut terdapat kontradiksi, mengingat bahwa para rasul itu
mendapat perlindungan dalam menyampaikan risalah Tuhan, tetapi juga saya
bersandar pada kaidah-kaidah kritik ilmiah yang berlaku sekarang.
FAKTOR WAKTU, KETIKA CERITA ITU DITULIS
Sebab-sebab lain yang masih perlu diuji sehubungan dengan buku-buku lama
itu, dengan mengadakan suatu kritik yang teliti menurut metoda ilmiah, ialah
bahwa buku tertua yang pernah ditulis orang baru seratus tahun atau lebih
kemudian sesudah Nabi wafat, dan sesudah meluasnya issue-issue – baik politik
atau bukan politik – dalam dunia Islam, dengan menciptakan cerita-cerita dan
hadis-hadis sebagai salah satu alat penyebaran. Apalagi kesan kita tentang yang
ditulis orang kemudian, yang sudah mengalami zaman yang sangat kacau dan
gelisah.
PENGARUH PERTENTANGAN POLITIK DALAM DUNIA ISLAM
Pertentangan-pertentangan politik yang telah dialami oleh mereka yang
mengumpulkan hadis – dengan membuang mana yang palsu dan mencatat
mana yang dianggap sahih – menyebabkan mereka berusaha lebih berhati-hati
lagi. Mereka berusaha melakukan ketelitian dalam menguji, supaya tidak sampai
menimbulkan keragu-raguan. Orang akan cukup menyadari apa yang dialami
Bukhari yang begitu susah-payah dengan perjalanan yang dilakukannya ke
berbagai tempat dunia Islam, guna mengumpulkan hadis dan lalu mengujinya.
Apa yang diceritakannya kemudian, bahwa dari hadis-hadis yang beredar yang
dijumpainya sampai melebihi 600.000 buah itu, yang dipandang benar (sahih)
olehnya tidak lebih dari hanya 4.000 buah hadis saja. Ini berarti bahwa dari
setiap 150 buah hadis yang dipandang benar olehnya hanya sebuah saja.
Sedang pada Abu Dawud, dari 500.000 buah hadis, yang dianggap sahih
51
menurut dia hanya 4.800 saja. Demikian juga halnya dengan penghimpunpenghimpun
hadis yang lain. Banyak sekali dari hadis-hadis itu, yang oleh
sebagian dianggap sahih, oleh ulama lain masih dijadikan bahan penelitian dan
mendapat kritik, yang akhirnya banyak pula yang ditolak. Ini sama halnya
dengan soal gharaniq.
PENGHIMPUNAN HADIS
Jadi, kalau demikian inilah yang sudah terjadi dengan hadis, yang sudah
demikian rupa diperjuangkan oleh para penghimpun hadis itu, apalagi dengan
buku-buku sejarah hidup Nabi yang datang kemudian, bagaimana kita dapat
mengandalkannya tanpa mengadakan penelitian dan pengujian ilmiah!
Sebenarnya, pertentangan politik yang terjadi sesudah permulaan sejarah Islam,
telah menimbulkan lahirnya cerita-cerita dan hadis-hadis bikinan untuk
mendukung maksud tersebut. Sampai pada saat-saat terakhir zaman Banu
Umayya penulisan hadis belum lagi dilakukan orang. Umar bin Abdul Aziz
pernah memerintahkan supaya hadis-hadis itu dihimpun. Kemudian baru
dikumpulkan pada zaman Ma’mun, yaitu sesudah terjadi “Hadis yang sahih
dalam hadis yang palsu itu seperti rambut putih pada kerbau hitam,” seperti kata
Ad-Daraqutni. Dan mungkin tidak dikumpulkannya hadis pada masa permulaan
Islam, karena seperti diberitakan bahwa Nabi berkata: “Jangan menuliskan
sesuatu tentang aku, selain Qur’an. Barangsiapa menuliskan itu selain Qur’an,
hendaklah dihapus.”
Akan tetapi pada waktu itu hadis Nabi sudah beredar dari mulut ke mulut dan
penceritaannyapun berbeda-beda. ‘Umar ibn’l-Khattab ketika menjadi Khalifah
pernah mengambil langkah dalam hal ini dengan maksud akan menuliskan
hadis-hadis itu. Ia minta pendapat sahabat-sahabat Nabi yang lain. Merekapun
memberikan pendapat yang sama. Selama sebulan lamanya ia melakukan
istikharah, yang kemudian setelah mendapat ketetapan hati ia berkata: “Saya
bermaksud akan menulis hadis dan sunah, tapi saya takkan mencampuradukkan
Qur’an dengan apapun.” Penulisan hadis-hadis itu tidak jadi dilakukan.
Ditulisnya surat ke kota-kota lain: “Barangsiapa memilikinya supaya dihapuskan.”
Sesudah itu hadis-hadis terus juga beredar dan berkembang biak, sehingga
akhirnya terhimpun juga hadis-hadis yang dianggap sahih menurut para
penghimpunnya, yakni pada masa Ma’mun.
KRITERIUM YANG SEBENARNYA TENTANG HADIS
Dengan segala usaha penelitian yang sudah tentu dilakukan oleh para
penghimpun hadis itu, tapi masih banyak juga hadis-hadis yang oleh mereka
sudah dinyatakan sahih itu, oleh beberapa ulama lain masih dinyatakan tidak
otentik. Dalam Syarah Muslim Nawawi menyebutkan:
“Ada golongan yang membuat koreksi terhadap Bukhari dan Muslim
mengenai hadis-hadis itu sehingga syarat-syarat mereka tidak begitu
dihiraukan dan mengurangi pula arti yang menjadi pegangan mereka, yakni
para penghimpun itu, yang sebagai kriterium mereka hanya berpegang pada
sanad (askripsi) dan pada kepercayaan mereka kepada sumber cerita
sebagai dasar: menerima atau menolak hadis itu. Ini memang suatu, kriterium
yang berharga. Tetapi itu saja tentu tidak cukup.”
Bagi kita kriterium yang baik dalam mengukur hadis – dan mengukur setiap berita
yang berhubungan dengan Nabi – ialah seperti yang pernah diceritakan orang
tentang Nabi ‘alaihissalam ketika menyatakan:
“Kamu akan berselisih sesudah kutinggalkan. Maka (oleh karena itu) apa yang
dikatakan orang tentang diriku, cocokkanlah dengan Qur’an. Mana yang
cocok itu dari aku, dan mana yang bertentangan, bukan dari aku.”
52
Ini adalah suatu kriterium yang tepat, yang sudah menjadi pegangan pemukapemuka
Islam sejak permulaan sejarah Islam. Dan sampai sekarang mereka
sebagai ahli pikir masih berpegang pada ini. Seperti dikatakan oleh Ibn Khaldun:
“Saya tidak percaya akan kebenaran sanad sebuah hadis, juga tidak percaya
akan kata-kata seorang sahabat terpelajar yang bertentangan dengan Qur’an,
sekalipun ada orang-orang yang memperkuatnya. Beberapa pembawa hadis
dipercayai karena keadaan lahirnya yang dapat mengelabui, sedang batinnya
tidak baik. Kalau sumber-sumber itu dikritik dari segi matn (teks), begitu juga
dari segi sanadnya, tentu akan banyaklah sanad-sanad itu akan gugur oleh
matn. Orang sudah mengatakan: bahwa tanda hadis maudzu, (buatan) itu,
ialah yang bertentangan dengan kenyataan Qur’an atau dengan kaidahkaidah
yang sudah ditentukan oleh hukum agama (syariat) atau dibuktikan
oleh akal atau pancaindra dan ketentuan-ketentuan axioma lainnya.”
Kriterium inilah yang terdapat dalam hadis Nabi tersebut. Dan apa yang
dikatakan oleh Ibn Khaldun tadi sesuai sekali dengan kaidah kritik ilmiah modern
sekarang.
PENGHIMPUNAN HADIS PADA MASA MA’MUN
Sebenarnya, perselisihan kaum Muslimin sudah mencapai puncaknya setelah
ditinggalkan Nabi, sehingga menimbulkan adanya ribuan hadis dan sumbersumber
yang saling bertentangan. Sesudah Abu Lu’lu’a, bujang Al-Mughira,
membunuh Umar ibn’l Khattab, dan sesudah Usman bin ‘Affan memangku
jabatan Khalifah, permusuhan lama antara Banu Hasyim dan Banu Umayya
yang terjadi sebelum Islam mulai timbul lagi. Setelah Usman terbunuh, perang
saudara antara kaum Musliminpun pecah. Aisyah melawan Ali dan Alipun
mendapat pendukungnya pula. Maka mulailah hadis-hadis buatan bertambah
banyak, sampai-sampai Ali bin Abi Talib sendiri menolaknya. Konon dia berkata:
“Tak ada kitab pada kami yang dapat kami bacakan kepada kamu, kecuali apa
yang ada dalam Qur’an. Dan apa yang ada dalam kitab itu kuterima dari
Rasulullah; terdapat kewajiban-kewajiban sadakah.”
Akan tetapi ini tidak menghalangi para penyiar hadis itu melancarkan ceritanya,
tidak menghalangi adanya golongan tertentu membuat-buat hadis karena
sesuatu ambisi atau karena maksud-maksud baik dengan mengajak pula orang
lain. Mereka memduga orang lain akan senang sekali menerimanya bila
hadisnya itu dihubung-hubungkan kepada Rasulullah.
Sesudah keadaan Banu Umayya stabil, juru-juru hadis yang ada hubungannya
dengan Keluarga Umayya itu berusaha melemahkan semua hadis tentang Ali bin
Abi Talib dan jasa-jasanya. Sementara oleh pembela-pembela Ali dan keluarga
Nabi hadis-hadis itu ditambah-tambah serta berusaha pula menyebarkannya
dengan segala cara. Sebaliknya segala yang datang dari Aisyah Umm’l-Mu’-
minin oleh mereka dihalang-halangi.
CERITA-CERITA TIDAK MASUK AKAL DAN TIDAK ILMIAH
Yang aneh lagi dalam hal ini ialah apa yang diceritakan oleh Ibn ‘Asakir dari Abu
Sa’d Isma’il bin Muthanna al-Astrabadhi. Tatkala ia sedang berkhutbah di
Damsyik, salah seorang yang hadir bertanya tentang hadis Nabi yang berbunyi:
“Saya gudang ilmu dan Ali pintunya” Ismail menekur sebentar, lalu diangkatnya
kepalanya seraya katanya: “Ya, tak ada yang mengetahui hadis ini dari Nabi,
kecuali yang hidup pada masa permulaan Islam. Akan tetapi Nabi berkata:
“Saya gudang ilmu, Abu Bakr fondasinya, Umar dindingnya, Usman atapnya dan
Ali pintunya.”
Dengan demikian para hadirin puas rasanya. Tetapi ketika diminta kepadanya
supaya menerangkan sanadnya, ia merasa gusar sekali karena memang tidak
mampu.
53
Begitulah hadis-hadis itu dipalsukan orang karena memang ada maksud politik
atau kemauan-kemauan insidentil lainnya. Demikian banyaknya hadis-hadis
palsu itu sehingga kaum Muslimin kemudian terkejut sekali, karena ternyata
banyak pula yang tidak cocok dengan yang ada dalam Kitabullah. Usaha hendak
menghentikannyapun sudah banyak pula dikerahkan pada zaman Umayya, tapi
tidak juga berhasil.
Bagaimanapun juga pada masa dinasti Abbasia, dan Ma’mun yang berkuasa
dua abad kemudian sesudah Nabi wafat, puluhan atau ratusan ribu hadis-hadis
maudzu’ (buatan) itu sudah tersebar – diantaranya terdapat banyak yang lemah
dan kontradiksi sekali, yang tidak diduga semula. Pada waktu itulah para
penghimpun hadis dan penulis-penulis biografi Nabi juga menuliskan biografinya.
Al-Waqidi, ‘Ibn Hisyam dan Al-Mada’ini hidup dan menuliskan buku-buku itu
pada masa Ma’mun. Baik mereka ini atau yang lain pada waktu itu, karena takut
akibatnya, tidak ada yang berani menentang pendapat Khalifah. Oleh karena itu,
sesuai dengan apa yang harus mendapat penelitian mana kriterium yang
menurut suatu sumber berasal dari Nabi a.s., yakni dengan mencocokkannya
kepada Qur’an sebagaimana mestinya, tidak mereka pakai lagi, yaitu: manamana
yang cocok dengan Qur’an, adalah dari Rasul dan yang tidak, bukan dari
Rasul.
Sekiranya kriterium itu dipakai dengan penelitian sebagaimana mestinya, segala
yang sudah ditulis oleh tokoh-tokoh itu niscaya akan berubah. Kritik ilmiah
menurut metoda modern sama sekali tidak berbeda dari kriterium ini. Akan tetapi
situasi masa itu mengharuskan tokoh-tokoh tersebut menyesuaikan kriterium
mereka itu untuk sesuatu golongan, sedang untuk golongan lain tidak pula
demikian. Cara-cara ini dalam penulisan sejarah hidup Nabi oleh penulis-penulis
kemudian telah diwarisi juga dari orang-orang dahulu, dengan pertimbanganpertimbangan
yang lain dari pertimbangan mereka itu. Kalau orang mau berlaku
jujur terhadap sejarah, tentu mereka menyesuaikan hadis itu dengan sejarah
hidup Nabi, baik dalam garis besar, maupun dalam perinciannya, tanpa
mengecualikan sumber lain, yang tidak cocok dengan yang ada dalam Qur’an.
Mana yang tidak sejalan dengan hukum alam dan tidak tersebut pula dalam
Kitabullah tidak perlu mereka catat. Yang tidak sejalan dengan hukum alam itu
diteliti dulu dengan saksama, sesudah itu baru diperkuat dengan yang ada pada
mereka, disertai pembuktian yang positif, dan mana-mana yang tak dapat
dibuktikan seharusnya ditinggalkan.
Pendapat cara ini telah dijadikan pegangan oleh imam-imam terkemuka dari
kalangan Muslimin dahulu, dan beberapa imam lainpun mengikuti mereka
sampai sekarang. Syaikh Muhammad Mustafa al-Maraghi dalam kata perkenalan
buku ini menyebutkan: “Kekuatan mujizat Muhammad s.a.w. hanyalah dalam
Qur’an, dan mujizat ini sungguh rasional adanya. Sajak Bushiri berikut ini
memang indah sekali:
“Tidak juga sampai kita dicoba Yang akan meletihkan akal karenanya Karena
sayangnya kepada kita Kitapun tak ragu, kitapun tak sangsi.”
Almarhum Sayid Muhammad Rasyid Ridza, Redaktur majalah Al-Manar dalam
menjawab kritik orang yang menentang buku kita ini, menulis: “Kalangan Al-
Azhar dan pengikut-pengikut tarekat yang paling keberatan terhadap Haekal
sebagian besar mengenai mujizat-mujizat dan hal-hal yang ajaib-ajaib di luar
kebiasaan. Pada pasal dua bahagian dua dan pasal lima dalam buku Al-Wahy’l-
Muhammadi, dari segala segi dan persoalannya mengenai hal ini, ada saya tulis,
bahwa hanya Qur’anlah satu-satunya pembuktian Tuhan yang positif khusus
tentang kenabian Muhammad s.a.w. dan kenabian para nabi yang lain. Ciri-ciri
mereka zaman kita sekarang ini tak dapat dibuktikan tanpa kenyataan tersebut.
“Masalah-masalah alam gaib (supernatural) adalah masalah-masalah yang
54
diragukan, bukan suatu pembuktian yang meyakinkan menurut para ahli. Hal
tersebut terdapat juga pada zaman kita ini, dan terdapat juga pada setiap
zaman. Mereka yang masih terpesona oleh masalah semacam itu, adalah
orang-orang yang suka pada takhayul yang memang terdapat pada setiap
aliran kepercayaan. Saya terangkan juga sebab timbulnya daya tarik itu serta
perbedaan-perbedaan mana yang umumnya termasuk hukum alam, hukum
rohani dan lain-lain.” [Majalah Al-Manar, 3 Mei 1935].
Syaikh Muhammad Abduh pada bahagian pertama buku Al-Islam wan-Nashrania
(“Islam dan Kristen”) menyebutkan: “Dengan adanya ajaran dan tuntutan
terhadap keimanan kepada Allah dan keesaanNya, Islam tidak memerlukan apaapa
lagi selain pembuktian rasional dan pemikiran insani yang sejalan dengan
ketentuan yang wajar. Orang tidak perlu bingung terhadap hal yang gaib, tidak
perlu menutup mata terhadap kejadian-kejadian yang tidak biasa, tidak perlu
membisu karena ada ledakan dari langit; dan pikiran kitapun jangan terputus
karena pekikan yang membawa suara suci. Kaum Muslimin sudah sepakat –
kecuali sejumlah kecil dengan pendapat yang tidak berarti – bahwa kepercayaan
kepada Allah adalah mendahului kepercayaan kepada nabi-nabi. Tidak mungkin
orang percaya kepada rasul-rasul, sebelum ia beriman kepada Allah; sedang
beriman kepada Allah melalui ucapan para rasul atau melalui kitab-kitab suci,
tidak dibenarkan. Sungguh tidak masuk akal orang akan percaya kepada adanya
kitab yang diturunkan Allah, jika sebelum itu kita tidak percaya akan adanya
Allah. Maka Dialah yang harus menurunkan kitab dan mengutus rasul.”
Saya kira mereka yang pernah menulis sejarah hidup Nabi akan lebih condong
pada pandangan semacam ini, kalau tidak karena situasi pada masa mereka
dahulu dan kalau tidak karena dugaan mereka yang datang kemudian bahwa
dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa gaib dan mujizat-mujizat yang tidak
terdapat dalam Qur’an itu akan menanamkan rasa keimanan dalam hati orang
lebih dalam lagi. Oleh karena itu mereka menduga pula, bahwa dengan
menyebutkan mujizat-mujizat itu akan berguna sekali, dan tidak akan merugikan.
Sekiranya mereka hidup pada masa kita sekarang ini dan menyaksikan betapa
musuh-musuh Islam itu mempergunakan apa yang mereka sebutkan itu sebagai
argumen mereka menghantam Islam dan umat Islam, niscaya mereka akan
berpegang pada apa yang ada dalam Qur’an, mereka akan berkata seperti Imam
Ghazali, Muhammad ‘Abduh, Maraghi dan pemuka-pemuka lain yang cukup
teliti. Sekiranya mereka hidup pada masa kita sekarang ini, dan menyaksikan
betapa cerita-cerita demikian itu menyesatkan hati dan kepercayaan orang –
bukan sebaliknya, menanamkan dan menguatkan iman – niscaya cukuplah
mereka menyebutkan saja ayat-ayat Qur’an yang begitu jelas dengan dalil-dalil
yang memang sudah tak dapat dibantah lagi.
Adapun dari segi yang merugikan cerita-cerita yang tidak diterima oleh akal dan
tidak pula ilmiah itu sudah jadi jelas sekali: bagi setiap orang yang mau
menggarap masalah-masalah serupa ini hendaknya selalu berpegang pada segi
ketelitian ilmiah dalam mengadakan pengujian, demi pengabdiannya kepada
kebenaran, kepada Islam dan kepada sejarah Nabi. Kebenaran-kebenaran yang
diungkapkan oleh hasil penyelidikan dalam sejarah yang besar ini, adalah
sebagai penyuluh yang akan membawa umat manusia kepada peradaban yang
sebenarnya.
QUR’AN DAN MUJIZAT
Kalau beberapa masalah yang terdapat dalam buku-buku sejarah hidup Nabi
dan kitab-kitab hadis kita perbandingkan dengan apa yang terdapat dalam
Qur’an, tentu tak bisa lain kita akan menerima pendapat-pendapat para imam
yang sangat teliti itu. Pada waktu itu penduduk Mekah minta kepada Nabi
berbangsa Arab itu supaya Tuhan menurunkan mujizat-mujizat kepadanya, kalau
ia ingin supaya mereka mempercayainya. Maka Qur’an datang menyebutkan
apa yang mereka minta itu dan menolaknya dengan beberapa argumen:
55
“Dan kata mereka: ‘Kami takkan percaya kepadamu, sebelum kaupancarkan
mata air untuk kami dari bumi ini. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma
dan anggur, dan di tengah-tengahnya memancar sungai-sungai yang deras
mengalir. Atau seperti kauterangkan kepada kami kaujatuhkan langit berkepingkeping.
Atau kaudatangkan Tuhan dan malaikat-malaikat itu berhadap-hadapan
dengan kami. Atau engkau mempunyai sebuah mahligai berhiaskan emas. Atau
engkau naik ke langit, dan kenaikanmu itu tidak akan kami percayai, sebelum
kaubawakan sebuah kitab kepada kami yang akan kami baca’ Ya, katakan:
Maha suci Tuhanku. Bukankah aku hanya seorang manusia yang diutus?”
(Qur’an 17:90-93)
“Mereka bersumpah sungguh-sungguh demi Allah, bahwa jika sebuah tanda
(mujizat) dibuktikan kepada mereka, niscaya mereka akan mempercayainya.
Katakan: tanda-tanda itu hanya ada pada Allah. Tapi, sadarkah kamu, bahwa
kalaupun itu dibuktikan, mereka tidak juga akan percaya? Juga akan Kami
balikkan jantung dan pandangan mata mereka; karena tidak mempercayainya
pada pertama kali. Dan akan kami biarkan mereka mengembara membawa
durhaka. Kalaupun Kami kirimkan malaikat-malaikat kepada mereka dan mayatmayatpun
mengajak mereka bicara, lalu segalanya Kami kumpulkan di depan
hidung mereka, tidak juga mereka akan mau beriman; kecuali bila Allah
menghendaki. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti.” (Qur’an 6:109-111)
Di dalam Qur’an tidak ada disebutkan sesuatu mujizat yang oleh Allah
dimaksudkan supaya segenap manusia – menurut zamannya masing-masing –
mempercayai kerasulan Muhammad, selain daripada Qur’an. Padahal, beberapa
mujizat disebutkan dengan ijin Allah terhadap para rasul yang datang sebelum
Muhammad sama halnya seperti apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada
Muhammad serta dari percakapan yang ditujukan kepadanya. Apa yang tersebut
dalam Qur’an tentang Muhammad, samasekali tidak bertentangan dengan
hukum alam.
Kalau memang sudah itu yang digariskan oleh Qur’an dan begitu pula yang
terjadi terhadap diri Rasulullah, apa lagi yang mendorong setengah kaum
Muslimin – baik pada masa dahulu ataupun sekarang – menerapkan mujizatmujizat
kepada Nabi? Mereka terdorong demikian, karena mereka membaca
dalam Qur’an adanya mujizat-mujizat pada para rasul sebelum Muhammad. Lalu
mereka berkeyakinan, bahwa keajaiban-keajaiban materi (mujizat-mujizat)
semacam itu perlu juga melengkapi kerasulan Muhammad. Mereka lalu percaya
tentang itu sekalipun dalam Qur’an tidak disebutkan. Merekapun menduga,
bahwa makin banyak jumlah mujizat-mujizat itu, akan makin kuat membuktikan
kedudukan Nabi, akan makin besar pula merangsang orang beriman kepada
kerasulan itu. Memperbandingkan Nabi dengan para rasul yang sebelumnya,
ada perbedaannya. Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Sekalipun
begitu dia adalah Rasul pertama diutus Allah kepada seluruh umat manusiabukan
diutus hanya kepada bangsanya saja – supaya memberi penerangan.
MUJIZAT TERBESAR
Oleh karena itu Allah menghendaki supaya mujizat Muhammad itu adalah
mujizat insani yang rasional, yang masuk akal, yang takkan dapat ditiru, baik
oleh manusia maupun jin, sekalipun mereka satu sama lain saling membantu.
Mujizat itu ialah Qur’an. Ini adalah mujizat terbesar yang pernah diberikan Allah.
Dengan itu Tuhan menghendaki akan memperkuat kerasulan NabiNya itu
dengan argumen yang jelas dan dalil yang tak dapat dibantah. Ia menghendaki –
dengan itu – agar agama ini mendapat kemenangan pada masa hidup Rasul,
supaya dalam kemenangan itu orang melihat kemahakuasaanNya. Kalau Tuhan
menghendaki adanya mujizat yang akan membuat mereka yang hidup pada
masa Nabi merasa puas, tentu itu akan disebutkan dalam Qur’an. Tapi ada
orang yang tidak mau percaya kalau tidak dibuktikan dengan akal. Karena itu
56
maka ayat yang akan meyakinkan seluruh umat manusia akan kerasulan
Muhammad itu ialah yang dekat sekali hubungannya dengan jantung dan pikiran
mereka. Maka Allah telah memperlihatkan itu dalam bentuk Qur’an, sebagai
argumen yang paling nyata dan sebagai mujizat kepada mereka dari Nabi yang
ummi itu. Ia memperlihatkan kemenangan agama dan kekuatan iman kepadanya
itu dengan melalui dalil dan keyakinan yang positif. Agama yang dibangun atas
dasar inilah yang lebih kuat menanamkan iman ke dalam hati umat manusia
sepanjang zaman, kepada pelbagai bangsa dan aneka macam bahasa.
Sekiranya ada segolongan masyarakat yang bukan Islam beriman kepada
agama ini sekarsng, dan sebagai argumennya supaya ia yakin dan percaya,
tidak ada sesuatu mujizat lain daripada Qur’an, niscaya itu tidak akan
mengurangi imannya, juga tidak akan pula kurang Islamnya. Selama wahyu itu
memang bukan bertugas membawa mujizat-mujizat semacam itu, tak ada
salahnya apabila orang yang sudah beriman kepada Allah dan kepada RasulNya
itu rnau menguji lagi segala yang mengenai mujizat, yang ada hubungannya
dengan wahyu itu. Mana yang dapat dibuktikan dengan alasan positif dapat saja
diterima; dan mana yang tak dapat.dibuktikan, terserah pada pendapatnya
sendiri. Iapun tidak salah. Beriman kepada Allah yang tunggal tiada bersekutu
memang memerlukan suatu mujizat, dan untuk itu cukup dengan merenungkan
alam semesta yang telah diciptakan Allah. Begitu juga, sebagai bukti kerasulan
Muhammad, yang dengan perintah Tuhan mengajak manusia beriman serta
menyelamatkan mereka agar jangan berpaling hati, juga tidak memerlukan
sesuatu mujizat selain Qur’an: tidak diperlukan lebih daripada membacakan
Kitab Suci yang telah diwahyukan Allah kepadanya itu.
Sekiranya ada segolongan masyarakat yang bukan Islam beriman kepada
agama ini sekarang, dan untuk meyakinkan itu tidak diperlukan sesuatu mujizat
lain daripada Qur’an, niscaya orang yang pernah beriman itu akan terdiri dari dua
macam: pertama orang yang sudah tidak tergoyahkan lagi hatinya; sejak
pertama kali ia mendapat ajakan, hatinya sudah terbuka menerima iman, seperti
halnya yang terjadi dengan Abu Bakr. Ia berimam dan percaya tanpa ragu-ragu
lagi. Yang kedua, orang yang untuk imannya itu sudah tidak perlu lagi mencari
mujizat-mujizat lain dari balik hukum alam, melainkan dicarinya di dalam
penciptaan alam yang luas ini. Jangkauan persepsi kita terbatas sekali.
Perbatasan alam dalam arti ruang dan waktu, tak dapat kita tangkap.
Sungguhpun demikian ketentuan-ketentuan itu berjalan menurut hukum yang
tidak berubah-ubah dan tidak pula bertukar-tukar. Melalui undang-undang Tuhan
yang ada dalam alam itu ia akan terbimbing sampai kepada Penciptanya.
Buat dua macam golongan ini sama saja: baik dengan mujizat atau tidak.
Bahkan keduanya tak pernah memikirkan tentang mujizat-mujizat itu selain
daripada, bahwa itu adalah bukti karunia Tuhan. Iman yang semacam inilah yang
menurut pendapat bilangan besar pemuka-pemuka Muslimin sebagai bentuk
iman yang tertinggi. Yang sebagian lagi berpendapat, bahwa sumber iman yang
sejati seharusnya jangan karena takut kepada siksa Allah atau karena
mengharapkan pahalaNya, melainkan harus iman itu semata-mata karena Allah
serta fana total ke dalam Ego Tuhan. KepadaNyalah semua persoalan itu akan
kembali. Kita adalah kepunyaan Allah dan kepadaNya pula kita kembali.
ORANG-ORANG MUKMIN PADA MASA NABI
Orang-orang sekarang yang sudah beriman, mereka beriman kepada Allah dan
Rasul tanpa didorong oleh adanya mujizat-mujizat, sama halnya seperti mereka
yang beriman kepada Allah dan Rasul itu pada masa hidup Nabi. Sejarah tidak
menyebutkan, bahwa mujizat-mujizat itu pernah membuat orang jadi beriman
Malah bukti mujizat Tuhan terbesar ialah wahyu yang diturunkan melalui
NabiNya, dan peri hidup Nabi sendiri dengan akhlaknya yang begitu tinggi, itulah
yang mengajak orang jadi beriman. Semua buku sejarah hidupnya menyebutkan
bahwa ada segolongan orang yang sudah beriman kepada kerasulan
57
Muhammad sebelum Isra, telah jadi murtad dari imannya tatkala Nabi
menyebutkan, bahwa Tuhan telah memperjalankannya pada malam haji dari
Mesjid Suci ke Mesjid Aqsha. Tatkala mengejar Muhammad yang sedang hijrah
ke Medinah, dengan maksud supaya membawanya kembali ke Mekah, hidup
atau mati, dengan harapan akan mendapat hadiah uang, Suraqa b. Ju’syum
tidak juga beriman meskipun buku-buku riwayat hidup Nabi menceritakan
adanya mujizat Tuhan sehubungan dengan peristiwa Suraqa dan kudanya itu.
Juga sejarah tidak pernah menyebutkan bahwa ada orang musyrik yang beriman
kepada kerasulan Muhammad hanya karena salah satu mujizat, seperti tukangtukang
sihir Firaun yang beriman setelah melihat tongkat Musa menelan semua
yang telah mereka buat itu.
GHARANIQ DAN TABUK
Lalu apa yang terdapat dalam buku riwayat hidup Nabi dan hadis tentang mujizat
itu kadang berbeda-beda pula. Sekalipun menurut buku-buku hadis sudah
dipastikan benar tapi kadang masih merupakan sasaran kritik juga. Masalah
gharaniq misalnya, dalam pengantar ini ada juga kita sebutkan sepintas lalu, dan
akan kita sebutkan lagi lebih terperinci dalam teks nanti. Cerita membelah dada
juga sudah berbeda-beda sebagaimana diceritakan oleh Halima inang pengasuh
Nabi kepada ibunya; begitu juga mengenai waktu terjadinya sehubungan dengan
usia Muhammad.
Apa yang diceritakan oleh buku-buku riwayat hidupnya dan buku-buku hadis
tentang cerita Zaid dan Zainab sudah dapat ditolak dari dasarnya, dengan
alasan-alasan yang kita kemukakan ketika membicarakan peristiwa tersebut
dalam buku ini juga terdapat perbedaan-perbedaan mengenai beberapa kejadian
selama perjalanan pasukan ‘Usra (yang mengalami kesukaran) itu ke Tabuk.
Dalam Shahih Muslim melalui Mu’adh b. Jabal diceritakan, bahwa Nabi berkata
kepada mereka yang pergi bersama-sama ke Tabuk itu: “Besok kamu akan
sampai ke mata air Tabuk, dan kamu baru akan sampai ke sana sesudah siang
hari. Barangsiapa di antara kamu sampai ke tempat itu jangan ada yang
menjamah air itu samasekali sebelum aku sampai.” Kamipun lalu sampai tapi
sudah ada dua orang yang sudah sampai terlebih dulu ke tempat tersebut. Mata
air itu memercik seperti tali. Katanya: Lalu Rasulullah s.a.w. bertanya kepada
dua orang itu: Adakah air itu kamu jamah? Jawab mereka: Ya. Lalu Nabi s.a.w.
memakinya dan dikata-katakannya mereka itu. Katanya: Lalu mereka menciduk
mata air itu dengan tangan mereka sedikit-sedikit sampai dapat ditampung
dalam sebuah tempat. Katanya: Rasulullah s.a.w. lalu mencuci kedua tamgan
dan mukanya dengan itu. Kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya. Maka mata
air itupun lalu memercikkan air berlimpah-limpah – atau katanya deras – Abu Ali
sangsi yang mana yang dikatakan – sehingga orang-orangpun mendapatkan air
itu. Kemudian katanya:
Mu’adh, kalau kau masih akan pamjang umur kau akan melihat di sini penuh
dengan kebun-kebun” (Shahih Muslim, jilid 7, p. 60, cetakan Astana, 1382H).
Sedang buku-buku sejarah hidup Nabi menceritakan kisah Tabuk itu lain lagi
gambarannya. Dalam cerita itu soal mujizat tidak disebut-sebut. Tapi ceritanya
berjalan lain sekali, tidak sama dengan yang terdapat dalam Shahih Muslim. Di
antaranya seperti yang diceritakan oleh Ibn Hisyam dengan menyebutkan:
“Ibn Ishaq mengatakan: Sesudah tiba waktu pagi dan air tidak ada, mereka
mengadukan hal itu kepada Rasulullah s.a.w. Lalu Rasulullah s.a.w. berdoa.
Maka Allah mengirimkan awan dan hujanpun turun. Orang-orang dapat
minum dan dapat membawa air menurut keperluan mereka. Ibn Ishaq
mengatakan: Maka ‘Ashim b. ‘Umar b. Qatada menceritakan kepada saya,
lewat Mahmud b. Labid melalui orang-orang dari Banu Abd’l Asyhal,
mengatakan, kataku kepada Mahmud: Adakah diantara orang-orang itu yang
sudah dapat membeda-bedakan saudara, bapa, paman dan keluarganya.
Lalu kata Mahmud lagi: Beberapa orang dari golongan saya mengatakan
58
tentang adanya orang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Ia selalu
pergi bersama Rasulullah s.a.w. ke mana saja. Demikian juga mengenai soal
air di Hijr dan mengenai Rasulullah s.a.w. yang berdoa, sehingga Allah
mengirimkan awan, dan turunnya air hujan. Orang-orang dapat minum. Kata
mereka kami mendatanginya seraya mengatakan: Apalagi sesudah itu!?
Katanya: Awan lalu.”
METODA SAYA DALAM PENYELIDIKAN INI
Adanya perbedaan ini di mata ilmu pengetahuan sebenarnya tidak mudah untuk
dapat dipastikan. Orang yang mau menguji ini jangan hanya berpegang pada
pendapat yang lebih besar dan berpengaruh saja dengan dua macam sumber
yang berlain-lainan, yang satu tak dapat menguatkan, yang lain tak dapat pula
membantah. Apabila mereka memang tak dapat menguatkan sumber itu, paling
kurang mendiamkannya. Jika nanti ada orang lain yang menemukan bukti-bukti
positif, sudahlah; kalau tidak, dalam arti ilmiah ia tetap belum dapat dipastikan.
Inilah metoda yang saya pakai dari semula, ketika saya mengadakan
penyelidikan mengenai peri hidup Muhammad pembawa risalah Islam ini. Sejak
terniat oleh saya akan membuat karangan ini, memang yang saya kehendaki
ialah suatu studi ilmiah sesuai dengan metoda ilmu pengetahuan sekarang, demi
kebenaran semata-mata. Itu jugalah yang saya sebutkan dalam prakata buku ini,
dan yang menjadi harapan saya pada penutup cetakan pertama buku ini.
Mudah-mudahan maksud saya itu dapat terlaksana dan usaha inipun sudah
merupakan suatu penyelidikan ilmiah demi kebenaran ilmiah semata. Saya
harapkan dengan ini bahwa saya telah merintis jalan ke arah penyelidikanpenyelidikan
dalam bidang yang sama dengan lebih luas dan dalam, meliputi
masalah-masalah psikologi dan spiritual, yang pada dasarnya akan
mengantarkan umat manusia kepada peradaban modern yang sama-sama kita
cari itu. Saya yakin bahwa dengan mendalami penyelidikan demikian ini, rahasiarahasia
akan banyak diketemukan orang, suatu hal yang pada mulanya diduga
tak ada jalan bagi ilmu pengetahuan akan dapat mengungkapkannya. Tetapi
kemudian ternyata, penyelidikan-penyelidikan psikologis dalam hal ini dapat
memberikan analisa dan menjelaskan sejelas-jelasnya kepada segenap kaum
cendekiawan. Rahasia-rahasia alam semesta dalam arti spiritual dan psikologis
itu makin dikenal oleh umat manusia, hubungannya dengan alampun akan makin
erat, dan akan bertambah pula ia merasa bahagia. Ia akan merasa makin
senang terhadap segala yang ada dalam alam ini bilamana ia makin mengenal
segala rahasia gerak dan tenaga yang tadinya masih tersembunyi, seperti
tenaga listrik dan gerakan ether, yang kemudianpun diketahui orang pula.
Oleh karena itu, setiap orang yang mau menggarap penyelidikan seperti ini,
seharushya itu ditujukan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada
kaum Muslimin saja. Tujuan pekerjaan inipun sebenarnya tidak bersifat agama
semata-mata – seperti mungkin ada yang menduganya demikian – melainkan
tujuan sebenarnya ialah agar umat manusia mengenal bagaimana ia harus
menempuh jalan yang akan mengantarkannya kepada hidup yang lebih
sempurna, yang oleh Muhammad sudah ditunjukkan jalannya kepada kita. Guna
memahami tujuan itu memang tidak mudah, bila orang belum mendapatkan jalan
ini dengan hati terbuka, dengan dada yang lapang. Sumber daripada ini semua
ialah pengetahuan dan iImu yang sebenarnya. Pemikiran yang tidak dilandasi
oleh pengetahuan, tidak didasarkan kepada metoda-metoda ilmiah, sering akan
membawa hasil yang salah dan meleset. Karena itu malah jauh dari tujuan
sebenarnya. Kodrat kita sebagai manusia akan membuat pemikiran kita besar
sekali terpengaruh oleh temperamen (watak) kita sendiri. Sering juga mereka
yang bersamaan ilmunya berbeda-beda pula pemikirannya. Tidak lain sebabnya
ialah karena adanya perbedaan temperamen itu, sekalipun dalam mencapai
maksud dan tujuan mereka sama jujur. Ada orang yang temperamennya tinggi,
pemikirannya tajam, cepat bereaksi. Ada pula yang punya kecenderungan sufi,
bawaannya stoik (tenang), menjauhi segala yang bersifat kebendaan serta
59
pengaruhnya. Ada juga yang punya kecenderungan materialistik yang begitu
besar, terpengaruh oleh segi materialismanya saja, sehingga tak dapat lagi ia
memikirkan adanya tenaga-tenaga lain yang dapat dirasakan, yang ada di
sekitarnya, yang sebenarnya menguasai benda (materi) itu.
Di samping itu banyak lagi yang lain. Karena temperamen mereka yang berbedabeda,
maka berbeda pula pandangan dan penilaian mereka terhadap sesuatu.
Dalam bidang kulturil dan kehidupan praktis, perbedaan ini merupakan suatu
kenikmatan besar bagi umat manusia, tapi dalam bidang ilmu dan nilai-nilai
hidup yang lebih tinggi, yang hendak mencari kebaikan bagi seluruh umat
manusia, hal ini merupakan suatu bencana. Tujuan studi sejarah hendaknya
mencari nilai-nilai yang lebih tinggi dari hakekat hidup itu, dan hendaknya dapat
pula menghindari pengaruh-pengaruh emosi dan temperamen itu. Tak ada jalan
lain dalam menghindarkan diri dari hal semacam itu kecuali bila orang benarbenar
mau disiplin terhadap metoda ilmiah, dan jangan pula ilmu dan
pembahasan ilmiah tentang sejarah atau bukan tentang sejarah itu hanya
sebagai alat guna memperkuat nafsu dan tingkah lakunya sendiri.
PENYELIDIKAN-PENYELIDIKAN ORIENTALIS
Dari kalangan Orientalis yang dalam penyelidikan mereka disusun dalam pola
ilmiah itu, masih banyak yang terpengaruh oleh tingkah laku dan temperamen
demikian itu, juga tidak sedikit dari kalangan penulis-penulis Muslimin sendiri
yang demikian. Dan anehnya, kedua mereka itu masing-masing mengikuti apa
yang enak saja menurut selera dan kecenderungan mereka sendiri – dengan
mengambil peristiwa-peristiwa yang dipakainya sebagai dasar penulisan mereka,
yang katanya ilmiah, dengan maksud demi kebenaran. Dalam pada itu ia masih
terpengaruh sekali oleh temperamen dan kecenderungan nafsunya sendiri.
Sebagai bukti, bagaimanapun mereka masing-masing berusaha secara jujur dan
teliti mau menguji satu sama lain tentang apa yang mereka tulis, namun pasti
yang terbayang depan mata mereka, ialah peristiwa-peristiwa yang diciptakan
oleh khayal mereka sendiri juga.
Sekiranya orang mau berusaha menurut kemampuannya, melepaskan diri dari
hawa-nafsu, dan berpegang hanya pada cara-cara ilmiah saja, tentu tulisan
demikian itu akan lebih kuat berpengaruh dalam jiwa, tidak seperti tulisan yang
dipengaruhi oleh nafsu belaka. Saya sudah mencoba seperlunya menerangkan
kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu masing-masing – dalam
pengantar cetakan kedua ini – seringkas mungkin, disesuaikan dengan tempat
yang ada ini pula. Mudah-mudahan berhasil juga kiranya saya mencari kejujuran
yang dimaksud itu.
Memang tidak mudah bagi kaum Orientalis itu dalam menyelidiki masalahmasalah
Islam demikian atau mengadakan penelitian dengan bersikap jujur,
betapapun mereka mau berniat baik dan bersikap bebas dalam penelitian ilmiah
itu. Tidak mudah bagi mereka menguasai semua seluk-beluk bahasa Arab
sekalipun ilmu bahasa itu sudah mereka kuasai. Ditambah lagi mereka masih
terpengaruh oleh cara hidup Kristen Eropa demikian rupa, sehingga kebanyakan
mereka memandang agama-agama itu dengan pandangan penuh prasangka
pula, sedang sebagian kecil lagi, yang masih memegang ajaran Kristennya,
terpengaruh pula oleh adanya pertentangan agama Kristen dengan ilmu
pengetahuan. Maka dalam penyelidikan-penyelidikan mereka tentang Islam,
merekapun lalu terpengaruh seperti dalam penyelidikan-penyelidikan mereka
tentang Kristen atau tentang agama pada umumnya. Maksud saya ialah
terpengaruh oleh pertentangan yang merusak. Bagi kaum Orientalis yang jujur ini
bukan suatu hal yang tereela. Tak ada orang yang dapat membebaskan diri dari
ketentuan-ketentuan lingkungannya sesuai dengan tempat dan waktu.
KAUM MUSLIMIN DAN PENYELIDIKAN
60
Akan tetapi, penyelidikan-penyelidikan mereka dalam masalah-masalah Islam
masih diliputi oleh kabut purbasangka, yang jauh dari kebenaran. Karena itu
juga, beban yang berat dan penting itu, hendaknya dipikulkan ke atas bahu para
cendekiawan dari kalangan dunia Islam sendiri, baik yang aktif dalam ilmu
agama atau dalam bidang ilmu lainnya, yakni beban melakukan pembahasanpembahasan
mengenai Islam secara teliti dan jujur, dalam lingkungan metoda
yang ilmiah. Kalau mereka melakukan itu, dengan bantuan pengetahuan mereka
mengenai seluk-beluk bahasa Arab dan kehidupan orang Arab, maka
penyelidikan mereka ini akan ada artinya sehingga akan membuat Orientalisorientalis
itu – atau sekurang-kurangnya sebagian dari mereka – meninjau
kembali sebagian besar pendapat mereka itu. Mereka akan dapat diyakinkan
dengan hasil yang diperoleh oleh kaum cendekiawan dunia Islam itu dengan
rasa puas dan senang hati.
Untuk mencapai hasil demikian inipun bukan soal yang mudah. Ia memerlukan
kesabaran dan kegigihan dalam penyeIidikan itu, perlu mengadakan
perbandingan dan pemikiran yang bebas. Tapi itu bukan suatu hal yang tidak
mungkin, juga bukan soal yang terlalu sulit. Sungguhpun begitu ini adalah soal
penting sekali dan akan besar pula pengaruhnya bagi hari kemudian Islam dan
hari kemudian seluruh umat manusia.
Menurut hemat saya, melakukan pekerjaan ini sebaiknya harus dibedakan dulu
antara dua perioda yang berlain-lainan dalam sejarah Islam: Yang pertama, dari
permulaan Islam hingga terbunuhnya Usman. Yang kedua, dari terbunuhnya
Usman hingga tertutupnya pintu ijtihad. Pada perioda pertama kaum Muslimin
masih sepenuhnya kompak, belum dirusak oleh cerita-cerita perbedaan tentang
khilafat, juga tidak oleh perang Ridda atau oleh penaklukan kaum Muslimin atas
beberapa daerah yang sudah mereka kuasai.
Tetapi sesudah Usman terbunuh, perselisihan di kalangan kaum Muslimin mulai
berjangkit. Perang saudara antara Ali dan Muawiya pecah dan pemberontakanpemberontakan
terus berkecamuk, kadang terang-terangan, kadang dengan
sembunyi-sembunyi. Ambisi politik telah memegang peranan penting dalam
kehidupan agama. Guna menilai adanya kontradiksi itu, dapatlah orang
membandingkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pidato Abu Bakr
sesudah pelantikannya (sebagai Khalifah) tatkala ia berkata:
“Kemudian, saudara-saudara. Saya sudah dijadikan penguasa atas kamu
sekalian, dan saya bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau saya
berlaku tidak baik, luruskanlah saya. Kebenaran adalah suatu kepercayaan
dan dusta adalah pengkhianatan. Orang lemah di kalangan kamu adalah kuat
sesudah haknya nanti saya berikan kepadanya insya Allah, dan yang kuat
bagi saya adalah lemah sesudah haknya itu nanti saya ambil, insya Allah.
Apabila ada golongan yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka
Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Apabila kejahatan itu
meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana pada
mereka. Taatilah saya selama saya taat kepada (perintah) Allah dan
RasulNya. Tapi apabila saya membangkang terhadap (perintah) Allah dan
Rasul, maka gugurlah kesetiaanmu kepada saya. Laksanakanlah shalat
kamu, Allah akan merahmati kamu sekalian,” – dengan pidato Mansur dari
Banu ‘Abbas, yang sesudah ia mencapai puncak mahligainya mengatakan:
“Saudara-saudara, saya adalah penguasa kamu dengan anugerah dan
dukunganNya. Saya adalah pengawal hartaNya. Saya melaksanakan ini atas
kehendakNya dan keinginanNya, memberikan harta atas perkenanNya. Allah
telah menjadikan saya sebagai kunci. Kalau dikehendakiNya akan dibuka,
maka dibukaNyalah saya, supaya dapat.memberikan dan membagi-bagi rejeki
kamu. Kalau Ia menghendaki menutup saya, maka ditutupNyalah saya …”
Biarlah orang membandingkan sendiri kedua macam pidato itu supaya dapat
melihat perubahan yang begitu besar atas prinsip-prinsip kehidupan Islam
61
selama masa kurang dari dua abad, suatu perubahan yang mengalihkan cara
musyawarah kaum Muslimin, kepada kekuasaan mutlak yang diambil atas nama
hak suci itu.
Terjadinya pemberontakan-pemberontakan yang sampai membawa akibat
perubahan dasar-dasar hukum, adalah kenyataan yang telah menyebabkan
kedaulatan Islam kemudian menjadi lemah dan mundur. Di samping
berkembangnya Islam dan peradaban Islam selama dua abad berturut-turut
sesudah terbunuhnya Usman, di samping adanya kegiatan Islam memasuki
beberapa kerajaan, menaklukkan raja-raja di bawah Mongolia dan Saljuk –
sesudah yang pertama mengalami kehancuran – maka perioda pertama yang
berakhir dengan terbunuhnya Usman, adalah perioda yang telah membina
prinsip-prinsip yang sebenarnya dalam kehidupan Islam pada umumnya. Hanya
ini yang boleh dijadikan pegangan yang pasti dan positif akan segala yang telah
terjadi itu supaya orang mengetahui prinsip-prinsip yang sebenarnya.
Adapun sesudah perioda itu, di samping adanya perkembangan ilmu dan
pengetahuan pada masa dinasti Umayya – lebih-lebih pada masa dinasti
‘Abbasia, tangan-tangan kotor sudah mulai menodai prinsip-prinsip pokok yang
sebenarnya itu, untuk kemudian diganti dengan ajaran-ajaran yang sering sekali
bertentangan dengan jiwa Islam, dan kebanyakannya malah untuk maksudmaksud
politik syu’ubia 1 (rasialisma).
Adanya orang-orang asing, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang pura-pura
masuk Islam, mereka itulah pula yang turut menyebarkan cara-cara baru itu,
mereka tidak ragu-ragu turut mendorong diciptakannya hadis-hadis yang
dihubung-hubungkan kepada Nabi ‘alaihissalam, atau mendakwakan sesuatu
kepada para Khalifah yang mula-mula, yang memang tidak sesuai dengan
sejarah hidup dan sifat-sifat mereka itu.
Apa yang ditulis orang mengenai perioda belakangan ini, tidak dapat dijadikan
pegangan secara ilmiah tanpa mengadakan penelitian kembali dan kritik yang
benar-benar mendalam dengan tidak dipengaruhi oleh nafsu atau
kecenderungan-kecenderungan pribadi. Yang pertama sekali perlu kita lakukan
ialah menolak segala yang bersifat kontradiksi dan tidak sesuai dengan Qur’an,
meskipun tumbuhnya kontradiksi itu dihubung-hubungkan kepada Nabi. Yang
boleh dipercaya dari apa yang langsung diceritakan dan dapat juga dipakai
sebagai dasar menguji yang datang kemudian, ialah masa permulaan Islam
sampai waktu terbunuhnya Khalifah yang ketiga. Saya kira kalau semua ini kita
lakukan dengan segala ketelitian ilmiah, kita akan dapat memberikan suatu
lukisan yang sebenarnya tentang ajaran Islam yang murni, dan dari kehidupan
Islam yang pertama pula; yakni kehidupan intelektual dan spiritual yang begitu
kuat dan luhur, sehingga membuat Arab pedalaman dari jazirah itu dalam waktu
beberapa puluh tahun saja dapat tersebar di muka bumi ini, guna menegakkan –
dalam pelbagai negara – dasar-dasar peri kemanusiaan yang paling luhur yang
pernah dikenal sejarah. Kalau dalam hal ini kita berhasil, kepada umat manusia
tentu kita akan dapat mengungkapkan suatu ufuk baru yang akan mengantarkan
kita sampai dapat mengetahui seluk-beluk alam dalam arti psikologis dan
spiritual, dan dengan mengetahui ini, akan makin erat pula hubungan itu dan
akan membawa kenikrnatan dan kebahagiaan hidup bagi umat manusia. Ia akan
merasa makin senang terhadap segala yang ada dalam alam ini bilamana ia
makin mengenal segala rahasia gerak dan tenaga yang tadinya masih
tersembunyi seperti tenaga listrik dan gerakan ether, yang kemudianpun
diketahui orang pula.
Kalau dalam hal ini kita berhasil, tentu itu adalah jasa Islam terhadap umat
manusia sekarang, seperti yang juga sudah terjadi pada permulaan sejarah
Islam dahulu, tatkala orang-orang Arab keluar dari lingkungan jazirahnya, keluar
menyebarkan prinsip-prinsip Islam yang luhur ke seluruh dunia.
62
Langkah pertama yang perlu kita lakukan dalam hal ini – dalam mengabdi
kepada kebenaran dan kemanusiaan – ialah benar-benar mendalami studi
tentang sejarah hidup Nabi, sehingga dapat membukakan jalan bagi umat
manusia ke arah peradaban yang selama ini menjadi cita-citanya. Dalam
melakukan studi ini Qur’an adalah sumber yang paling otentik, sebagai kitab
yang tidak akan membawa kepalsuan dan tidak pula dicampur dengan segala
hal yang masih meragukan. Kitab yang selama tigabelas abad ini tetap dan akan
tetap terus demikian selama hidup manusia, sebagai suatu mujizat sejarah
dalam kemurnian teksnya, sebagaimana sudah dikuatkan oleh firman Allah:
“Kami yang telah memberikan Qur’an ini dan Kami pula yang menjaganya”
(Qur’an, 15: 9). Seperti sejak dahulu juga, ia akan tetap sebagai mujizat
Muhammad yang hidup, sejak diwahyukan Allah kepadanya sampai berakhirnya
dunia dengan segala isinya ini. Segala yang berhubungan dengan sejarah hidup
Muhammad harus dihadapkan kepada Qur’an, mana yang cocok itu adalah
benar, dan mana yang tidak cocok samasekali tidak benar.
Dalam studi permulaan ini, memang ke arah itu yang saya usahakan, sekuat
kemampuan saya. Sesudah selesai cetakan pertama buku ini saya tinjau
kembali, saya bersyukur kepada Allah atas taufikNya itu. Sayapun berharap
semoga Tuhan akan memberi petunjuk dan pertolongan serta membukakan
jalan bagi barangsiapa yang akan meneruskan studi demikian ini secara ilmiah
dengan lebih mendalam lagi.
Tuhan, kepadaMu juga kami mempercayakan diri, kepadaMu juga kami kembali
dan kepadaMu juga kesudahan segala ini.
Catatan kaki:
1. Suatu paham politik pada masa permulaan persekemakmuran Islam bangsabangsa
yang menolak hak-hak istimewa orang-orang Arab (A).
BAGIAN PERTAMA
ARAB PRA ISLAM
– Sumber peradaban pertama – Agama Yahudi dan
Kristen –
– Sekta-sekta Kristen dan Pertentangannya –
– Majusi Persia di jazirah Arab – Jalan-jalan kafilah –
– Yaman dan peradabannya –
– Sebabnya Jazirah bertahan pada paganisma –
PENYELIDIKAN mengenai sejarah peradaban manusia dan dari mana pula asalusulnya,
sebenarnya masih ada hubungannya dengan zaman kita sekarang ini.
Penyelidikan demikian sudah lama menetapkan, bahwa sumber peradaban itu
sejak lebih dari enam ribu tahun yang lalu adalah Mesir. Zaman sebelum itu
dimasukkan orang kedalam kategori pra-sejarah. Oleh karena itu sukar sekali
akan sampai kepada suatu penemuan yang ilmiah. Sarjana-sarjana ahli
purbakala (arkelogi) kini kembali mengadakan penggalian-penggalian di Irak dan
Suria dengan maksud mempelajari soal-soal peradaban Asiria dan Funisia serta
menentukan zaman permulaan daripada kedua macam peradaban itu: adakah ia
mendahului peradaban Mesir masa Firaun dan sekaligus mempengaruhinya,
ataukah ia menyusul masa itu dan terpengaruh karenanya?
Apapun juga yang telah diperoleh sarjana-sarjana arkelogi dalam bidang sejarah
itu, samasekali tidak akan mengubah sesuatu dari kenyataan yang sebenarnya,
yang dalam penggalian benda-benda kuno Tiongkok dan Timur Jauh belum
63
memperlihatkan hasil yang berlawanan. Kenyataan ini ialah bahwa sumber
peradaban pertama – baik di Mesir, Funisia atau Asiria – ada hubungannya
dengan Laut Tengah; dan bahwa Mesir adalah pusat yang paling menonjol
membawa peradaban pertama itu ke Yunani atau Rumawi, dan bahwa
peradaban dunia sekarang, masa hidup kita sekarang ini, masih erat sekali
hubungannya dengan peradaban pertama itu.
Apa yang pernah diperlihatkan oleh Timur Jauh dalam penyelidikam tentang
sejarah peradaban, tidak pernah memberi pengaruh yang jelas terhadap
pengembangan peradaban-peradaban Fira’un, Asiria atau Yunani, juga tidak
pernah mengubah tujuan dan perkembangan peradaban-peradaban tersebut.
Hal ini baru terjadi sesudah ada akulturasi dan saling-hubungan dengan
peradaban Islam. Di sinilah proses saling pengaruh-mempengaruhi itu terjadi,
proses asimilasi yang sudah sedemikian rupa, sehingga pengaruhnya terdapat
pada peradaban dunia yang menjadi pegangan umat manusia dewasa ini.
Peradaban-peradaban itu sudah begitu berkembang dan tersebar ke pantaipantai
Laut Tengah atau di sekitarnya, di Mesir, di Asiria dan Yunani sejak ribuan
tahun yang lalu, yang sampai saat ini perkembangannya tetap dikagumi dunia:
perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bidang pertanian,
perdagangan, peperangan dan dalam segala bidang kegiatan manusia. Tetapi,
semua peradaban itu, sumber dan pertumbuhannya, selalu berasal dari agama.
Memang benar bahwa sumber itu berbeda-beda antara kepercayaan trinitas
Mesir Purba yang tergambar dalam Osiris, Isis dan Horus, yang memperlihatkan
kesatuan dan penjelmaan hidup kembali di negerinya serta hubungan kekalnya
hidup dari bapa kepada anak, dan antara paganisma Yunani dalam melukiskan
kebenaran, kebaikan dan keindahan yang bersumber dan tumbuh dari gejalagejala
alam berdasarkan pancaindera; demikian sesudah itu timbul perbedaanperbedaan
yang dengan penggambaran semacam itu dalam pelbagai zaman
kemunduran itu telah mengantarkannya ke dalam kehidupan duniawi. Akan
tetapi sumber semua peradaban itu tetap membentuk perjalanan sejarah dunia,
yang begitu kuat pengaruhnya sampai saat kita sekarang ini, sekalipun
peradaban demikian hendak mencoba melepaskan diri dan melawan sumbernya
sendiri itu dari zaman ke zaman. Siapa tahu, hal yang serupa kelak akan hidup
kembali.
Dalam lingkungan masyarakat ini, yang menyandarkan peradabannya sejak
ribuan tahun kepada sumber agama, dalam lingkungan itulah dilahirkan para
rasul yang membawa agama-agama yang kita kenal sampai saat ini. Di Mesir
dilahirkan Musa, dan dalam pangkuan Firaun ia dibesarkan dan diasuh, dan di
tangan para pendeta dan pemuka-pemuka agama kerajaan itu ia mengetahui
keesaan Tuhan dan rahasia-rahasia alam.
Setelah datang ijin Tuhan kepadanya supaya ia membimbing umat di tengahtengah
Firaun yang berkata kepada rakyatnya: “Akulah tuhanmu yang tertinggi”
iapun berhadapan dengan Firaun sendiri dan tukang-tukang sihirnya, sehingga
akhirnya terpaksa ia bersama-sama orang-orang Israil yang lain pindah ke
Palestina. Dan di Palestina ini pula dilahirkan Isa, Ruh dan Firman Allah yang
ditiupkan ke dalam diri Mariam. Setelah Tuhan menarik kembali Isa putera
Mariam, murid-muridnya kemudian menyebarkan agama Nasrani yang
dianjurkan Isa itu. Mereka dan pengikut-pengikut mereka mengalami bermacammacam
penganiayaan. Kemudian setelah dengan kehendak Tuhan agama ini
tersebar, datanglah Maharaja Rumawi yang menguasai dunia ketika itu,
membawa panji agama Nasrani. Seluruh Kerajaan Rumawi kini telah menganut
agama Isa. Tersebarlah agama ini di Mesir, di Syam (Suria-Libanon dan
Palestina) dan Yunani, dan dari Mesir menyebar pula ke Ethiopia. Sesudah itu
selama beberapa abad kekuasaan agama ini semakin kuat juga. Semua yang
berada di bawah panji Kerajaan Rumawi dan yang ingin mengadakan
persahabatan dan hubungan baik dengan Kerajaan ini, berada di bawah panji
agama Masehi itu.
64
Berhadapan dengan agama Masehi yang tersebar di bawah panji dan pengaruh
Rumawi itu berdiri pula kekuasaan agama Majusi di Persia yang mendapat
dukungan moril di Timur Jauh dan di India. Selama beberapa abad itu Asiria dan
Mesir yang membentang sepanjang Funisia, telah merintangi terjadinya suatu
pertarungan langsung antara kepercayaan dan peradaban Barat dengan Timur.
Tetapi dengan masuknya Mesir dan Funisia ke dalam lingkungan Masehi telah
pula menghilangkan rintangan itu. Paham Masehi di Barat dan Majusi di Timur
sekarang sudah berhadap-hadapan muka. Selama beberapa abad berturut-turut,
baik Barat maupun Timur, dengan hendak menghormati agamanya masingmasing,
yang sedianya berhadapan dengan rintangan alam, kini telah
berhadapan dengan rintangan moril, masing-masing merasa perlu dengan
sekuat tenaga berusaha mempertahankan kepercayaannya, dan satu sama lain
tidak saling mempengaruhi kepercayaan atau peradabannya, sekalipun
peperangan antara mereka itu berlangsung terus-menerus sampai sekian lama.
Akan tetapi, sekalipun Persia telah dapat mengalahkan Rumawi dan dapat
menguasai Syam dan Mesir dan sudah sampai pula di ambang pintu Bizantium,
namun tak terpikir oleh raja-raja Persia akan menyebarkan agama Majusi atau
menggantikan tempat agama Nasrani. Bahkan pihak yang kini berkuasa itu
malahan menghormati kepercayaan orang yang dikuasainya. Rumah-rumah
ibadat mereka yang sudah hancur akibat perang dibantu pula membangun
kembali dan dibiarkan mereka bebas menjalankan upacara-upacara
keagamaannya. Satu-satunya yang diperbuat pihak Persia dalam hal ini
hanyalah mengambil Salib Besar dan dibawanya ke negerinya. Bilamana kelak
kemenangan itu berganti berada di pihak Rumawi Salib itupun diambilnya
kembali dari tangan Persia. Dengan demikian peperangan rohani di Barat itu
tetap di Barat dan di Timur tetap di Timur. Dengan demikian rintangan moril tadi
sama pula dengan rintangan alam dan kedua kekuatan itu dari segi rohani tidak
saling berbenturan.
Keadaan serupa itu berlangsung terus sampai abad keenam. Dalam pada itu
pertentangan antara Rumawi dengan Bizantium makin meruncing. Pihak
Rumawi, yang benderanya berkibar di benua Eropa sampai ke Gaul dan Kelt di
Inggris selama beberapa generasi dan selama zaman Julius Caesar yang
dibanggakan dunia dan tetap dibanggakan, kemegahannya itu berangsur-angsur
telah mulai surut, sampai akhirnya Bizantium memisahkan diri dengan
kekuasaan sendiri pula, sebagai ahliwaris Kerajaan Rumawi yang menguasai
dunia itu. Puncak keruntuhan Kerajaan Rumawi ialah tatkala pasukan Vandal
yang buas itu datang menyerbunya dan mengambil kekuasaan pemerintahan di
tangannya. Peristiwa ini telah menimbulkan bekas yang dalam pada agama
Masehi yang tumbuh dalam pangkuan Kerajaan Rumawi. Mereka yang sudah
beriman kepada Isa itu telah mengalami pengorbanan-pengorbanan besar,
berada dalam ketakutan di bawah kekuasaan Vandal itu.
Mazhab-mazhab agama Masehi ini mulai pecah-belah.Dari zaman ke zaman
mazhab-mazhab itu telah terbagi-bagi ke dalam sekta-sekta dan golongangolongan.
Setiap golongan mempunyai pandangan dan dasar-dasar agama
sendiri yang bertentangan dengan golongan lainnya. Pertentangan-pertentangan
antara golongan-golongan satu sama lain karena perbedaan pandangan itu telah
mengakibatkan adanya permusuhan pribadi yang terbawa oleh karena moral dan
jiwa yang sudah lemah, sehingga cepat sekali ia berada dalam ketakutan,
mudah terlibat dalam fanatisma yang buta dan dalam kebekuan. Pada masamasa
itu, di antara golongan-golongan Masehi itu ada yang mengingkari bahwa
Isa mempunyai jasad disamping bayangan yang tampak pada manusia; ada pula
yang mempertautkan secara rohaniah antara jasad dan ruhnya sedemikian rupa
sehingga memerlukan khayal dan pikiran yang begitu rumit untuk dapat
menggambarkannya; dan disamping itu ada pula yang mau menyembah Mariam,
sementara yang lain menolak pendapat bahwa ia tetap perawan sesudah
melahirkan Almasih.
65
Terjadinya pertentangan antara sesama pengikut-pengikut Isa itu adalah
peristiwa yang biasa terjadi pada setiap umat dan zaman, apabila ia sedang
mengalami kemunduran: soalnya hanya terbatas pada teori kata-kata dan
bilangan saja, dan pada tiap kata dan tiap bilangan itu ditafsirkan pula dengan
bermacam-macam arti, ditambah dengan rahasia-rahasia, ditambah dengan
warna-warni khayal yang sukar diterima akal dan hanya dapat dikunyah oleh
perdebatan-perdebatan sophisma yang kaku saja.
Salah seorang pendeta gereja berkata: “Seluruh penjuru kota itu diliputi oleh
perdebatan. Orang dapat melihatnya dalam pasar-pasar, di tempat-tempat
penjual pakaian, penukaran uang, pedagang makanan. Jika ada orang
bermaksud hendak menukar sekeping emas, ia akan terlibat ke dalam suatu
perdebatan tentang apa yang diciptakan dan apa yang bukan diciptakan. Kalau
ada orang hendak menawar harga roti maka akan dijawabnya: Bapa lebih besar
dari putera dan putera tunduk kepada Bapa. Bila ada orang yang bertanya
tentang kolam mandi adakah airnya hangat, maka pelayannya akan segera
menjawab:
“Putera telah diciptakan dari yang tak ada.”
Tetapi kemunduran yang telah menimpa agama Masehi sehingga ia terpecahbelah
kedalam golongan-golongan dan sekta-sekta itu dari segi politik tidak
begitu besar pengaruhnya terhadap Kerajaan Rumawi. Kerajaan itu tetap kuat
dan kukuh. Golongan-golongan itupun tetap hidup dibawah naungannya dengan
tetap adanya semacam pertentangan tapi tidak sampai orang melibatkan diri
kedalam polemik teologi atau sampai memasuki pertemuan-pertemuan
semacam itu yang pernah diadakan guna memecahkan sesuatu masalah. Suatu
keputusan yang pernah diambil oleh suatu golongan tidak sampai mengikat
golongan yang lain. Dan Kerajaanpun telah pula melindungi semua golongan itu
dan memberi kebebasan kepada mereka mengadakan polemik, yang
sebenarnya telah menambah kuatnya kekuasaan Kerajaan dalam bidang
administrasi tanpa mengurangi penghormatannya kepada agama. Setiap
golongan jadinya bergantung kepada belas kasihan penguasa, bahkan ada
dugaan bahwa golongan itu menggantungkan diri kepada adanya pengakuan
pihak yang berkuasa itu.
Sikap saling menyesuaikan diri di bawah naungan Imperium itu itulah pula yang
menyebabkan penyebaran agama Masehi tetap berjalan dan dapat diteruskan
dari Mesir dibawah Rumawi sampai ke Ethiopia yang merdeka tapi masih dalam
lingkungan persahabatan dengan Rumawi. Dengan demikian ia mempunyai
kedudukan yang sama kuat di sepanjang Laut Merah seperti di sekitar Laut
Tengah itu. Dari wilayah Syam ia menyeberang ke Palestina. Penduduk
Palestina dan penduduk Arab Ghassan yang pindah ke sana telah pula
menganut agama itu, sampai ke pantai Furat, penduduk Hira, Lakhmid dan
Mundhir yang berpindah dari pedalaman sahara yang tandus ke daerah-daerah
subur juga demikian, yang selanjutnya mereka tinggal di daerah itu beberapa
lama untuk kemudian hidup di bawah kekuasaan Persia Majusi.
Dalam pada itu kehidupan Majusi di Persia telah pula mengalami kemunduran
seperti agama Masehi dalam Imperium Rumawi. Kalau dalam agama Majusi
menyembah api itu merupakan gejala yang paling menonjol, maka yang
berkenaan dengan dewa kebaikan dan kejahatan pengikut-pengikutnya telah
berpecah-belah juga menjadi golongan-golongan dan sekta-sekta pula. Tapi
disini bukan tempatnya menguraikan semua itu. Sungguhpun begitu kekuasaan
politik Persia tetap kuat juga. Polemik keagamaan tentang lukisan dewa serta
adanya pemikiran bebas yang tergambar dibalik lukisan itu, tidaklah
mempengaruhinya. Golongan-golongan agama yang berbedabeda itu semua
berlindung di bawah raja Persia. Dan yang lebih memperkuat pertentangan itu
ialah karena memang sengaja digunakan sebagai suatu cara supaya satu
66
dengan yang lain saling berpukulan, atas dasar kekuatiran, bila salah satunya
menjadi kuat, maka Raja atau salah satu golongan itu akan memikul akibatnya
Kedua kekuatan yang sekarang sedang berhadap-hadapan itu ialah: kekuatan
Kristen dan kekuatan Majusi, kekuatan Barat berhadapan dengan kekuatan
Timur. Bersamaan dengan itu kekuasaan-kekuasaan kecil yang berada dibawah
pengaruh kedua kekuatan itu, pada awal abad keenam berada di sekitar jazirah
Arab. Kedua kekuatan itu masing-masing mempunyai hasrat ekspansi dan
penjajahan. Pemuka-pemuka kedua agama itu masing-masing berusaha sekuat
tenaga akan menyebarkan agamanya ke atas kepercayaan agama lain yang
sudah dianutnya. Sungguhpun demikian jazirah itu tetap seperti sebuah oasis
yang kekar tak sampai terjamah oleh peperangan, kecuali pada beberapa tempat
di bagian pinggir saja, juga tak sampai terjamah oleh penyebaran agama-agama
Masehi atau Majusi, kecuali sebagian kecil saja pada beberapa kabilah. Gejala
demikian ini dalam sejarah kadang tampak aneh kalau tidak kita lihat letak dan
iklim jazirah itu serta pengaruh keduanya terhadap kehidupan penduduknya,
dalam aneka macam perbedaan dan persamaan serta kecenderungan hidup
mereka masing-masing.
Jazirah Arab bentuknya memanjang dan tidak parallelogram. Ke sebelah utara
Palestina dan padang Syam, ke sebelah timur Hira, Dijla (Tigris), Furat
(Euphrates) dan Teluk Persia, ke sebelah selatan Samudera Indonesia dan
Teluk Aden, sedang ke sebelah barat Laut Merah. Jadi, dari sebelah barat dan
selatan daerah ini dilingkungi lautan, dari utara padang sahara dan dari timur
padang sahara dan Teluk Persia. Akan tetapi bukan rintangan itu saja yang telah
melindunginya dari serangan dan penyerbuan penjajahan dan penyebaran
agama, melainkan juga karena jaraknya yang berjauh-jauhan. Panjang
semenanjung itu melebihi seribu kilometer, demikian juga luasnya sampai seribu
kilometer pula. Dan yang lebih-lebih lagi melindunginya ialah tandusnya daerah
ini yang luar biasa hingga semua penjajah merasa enggan melihatnya. Dalam
daerah yang seluas itu sebuah sungaipun tak ada. Musim hujan yang akan dapat
dijadikan pegangan dalam mengatur sesuatu usaha juga tidak menentu. Kecuali
daerah Yaman yang terletak di sebelah selatan yang sangat subur tanahnya dan
cukup banyak hujan turun, wilayah Arab lainnya terdiri dari gunung-gunung,
dataran tinggi, lembah-lembah tandus serta alam yang gersang. Tak mudah
orang akan dapat tinggal menetap atau akan memperoleh kemajuan.
Samasekali hidup di daerah itu tidak menarik selain hidup mengembara terusmenerus
dengan mempergunakan unta sebagai kapalnya di tengah-tengah
lautan padang pasir itu, sambil mencari padang hijau untuk makanan ternaknya,
beristirahat sebentar sambil menunggu ternak itu menghabiskan makanannya,
sesudah itu berangkat lagi mencari padang hijau baru di tempat lain. Tempattempat
beternak yang dicari oleh orang-orang badwi jazirah biasanya di sekitar
mata air yang menyumber dari bekas air hujan, air hujan yang turun dari celahcelah
batu di daerah itu. Dari situlah tumbuhnya padang hijau yang terserak di
sana-sini dalam wahah-wahah yang berada di sekitar mata air.
Sudah wajar sekali dalam wilayah demikian itu, yang seperti Sahara Afrika Raya
yang luas, tak ada orang yang dapat hidup menetap, dan cara hidup manusia
yang biasapun tidak pula dikenal. Juga sudah biasa bila orang yang tinggal di
daerah itu tidak lebih maksudnya hanya sekadar menjelajahinya dan
menyelamatkan diri saja, kecuali di tempat-tempat yang tak seberapa, yang
masih ditumbuhi rumput dan tempat beternak. Juga sudah sewajarnya pula
tempat-tempat itu tetap tak dikenal karena sedikitnya orang yang mau
mengembara dan mau menjelajahi daerah itu. Praktis orang zaman dahulu tidak
mengenal jazirah Arab, selain Yaman. Hanya saja letaknya itu telah dapat
menyelamatkan dari pengasingan dan penghuninyapun dapat bertahan diri.
Pada masa itu orang belum merasa begitu aman mengarungi lautan guna
mengangkut barang dagangan atau mengadakan pelayaran. Dari peribahasa
Arab yang dapat kita lihat sekarang menunjukkan, bahwa ketakutan orang
menghadapi laut sama seperti dalam menghadapi maut. Tetapi, bagaimanapun
67
juga untuk mengangkut barang dagangan itu harus ada jalan lain selain
mengarungi bahaya maut itu. Yang paling penting transpor perdagangan masa
itu ialah antara Timur dan Barat: antara Rumawi dan sekitarnya, serta India dan
sekitarnya. Jazirah Arab masa itu merupakan daerah lalu-lintas perdagangan
yang diseberanginya melalui Mesir atau melalui Teluk Persia, lewat terusan yang
terletak di mulut Teluk Persia itu. Sudah tentu wajar sekali bilamana penduduk
pedalaman jazirah Arab itu menjadi raja sahara, sama halnya seperti pelautpelaut
pada masa-masa berikutnya yang daerahnya lebih banyak dikuasai air
daripada daratan, menjadi raja laut. Dan sudah wajar pula bilamana raja-raja
padang pasir itu mengenal seluk-beluk jalan para kafilah sampai ke tempattempat
yang berbahaya, sama halnya seperti para pelaut, mereka sudah
mengenal garis-garis perjalanan kapal sampai sejauh-jauhnya. “Jalan kafilah itu
bukan dibiarkan begitu saja,” kataHeeren, “tetapi sudah menjadi tempat yang
tetap mereka lalui. Di daerah padang pasir yang luas itu, yang biasa dilalui oleh
para kafilah, alam telah memberikan tempat-tempat tertentu kepada mereka,
terpencar-pencar di daerah tandus, yang kelak menjadi tempat mereka
beristirahat. Di tempat itu, di bawah naungan pohon-pohon kurma dan di tepi air
tawar yang mengalir di sekitarnya, seorang pedagang dengan binatang
bebannya dapat menghilangkan haus dahaga sesudah perjalanan yang
melelahkan itu. Tempat-tempat peristirahatan itu juga telah menjadi gudang
perdagangan mereka, dan yang sebagian lagi dipakai sebagai tempat
penyembahan, tempat ia meminta perlindungan atas barang dagangannya atau
meminta pertolongan dari tempat itu.”1
Lingkungan jazirah itu penuh dengan jalan kafilah. Yang penting di antaranya
ada dua. Yang sebuah berbatasan dengan Teluk Persia, Sungai Dijla, bertemu
dengan padang Syam dan Palestina. Pantas jugalah kalau batas daerah-daerah
sebelah timur yang berdekatan itu diberi nama Jalan Timur. Sedang yang
sebuah lagi berbatasan dengan Laut Merah; dan karena itu diberi nama Jalan
Barat. Melalui dua jalan inilah produksi barang-barang di Barat diangkut ke Timur
dan barang-barang di Timur diangkut ke Barat. Dengan demikian daerah
pedalaman itu mendapatkan kemakmurannya.
Akan tetapi itu tidak menambah pengetahuan pihak Barat tentang negeri-negeri
yang telah dilalui perdagangan mereka itu. Karena sukarnya menempuh daerahdaerah
itu, baik pihak Barat maupun pihak Timur sedikit sekali yang mau
mengarunginya – kecuali bagi mereka yang sudah biasa sejak masa mudanya.
Sedang mereka yang berani secara untung-untungan mempertaruhkan nyawa
banyak yang hilang secara sia-sia di tengah-tengah padang tandus itu. Bagi
orang yang sudah biasa hidup mewah di kota, tidak akan tahan menempuh
gunung-gunung tandus yang memisahkan Tihama dari pantai Laut Merah
dengan suatu daerah yang sempit itu. Kalaupun pada waktu itu ada juga orang
yang sampai ke tempat tersebut – yang hanya mengenal unta sebagai kendaraan
– ia akan mendaki celah-celah pegunungan yang akhirnya akan menyeberang
sampai ke dataran tinggi Najd yang penuh dengan padang pasir. Orang yang
sudah biasa hidup dalam sistem politik yang teratur dan dapat menjamin segala
kepuasannya akan terasa berat sekali hidup dalam suasana pedalaman yang
tidak mengenal tata-tertib kenegaraan. Setiap kabilah, atau setiap keluarga,
bahkan setiap pribadipun tidak mempunyai suatu sistiem hubungan dengan
pihak lain selain ikatan keluarga atau kabilah atau ikatan sumpah setia kawan
atau sistem jiwar (perlindungan bertetangga) yang biasa diminta oleh pihak yang
lemah kepada yang lebih kuat. Pada setiap zaman tata-hidup bangsa-bangsa
pedalaman itu memang berbeda dengan kehidupan di kota-kota. Ia sudah puas
dengan cara hidup saling mengadakan pembalasan, melawan permusuhan
dengan permusuhan, menindas yang lemah yang tidak mempunyai pelindung.
Keadaan semacam ini tidak menarik perhatian orang untuk membuat
penyelidikan yang lebih dalam.
Oleh karena itu daerah Semenanjung ini tetap tidak dikenal dunia pada waktu itu.
Dan barulah kemudian – sesudah Muhammad s.a.w. lahir di tempat tersebut –
68
orang mulai mengenal sejarahnya dari berita-berita yang dibawa orang dari
tempat itu, dan daerah yang tadinya samasekali tertutup itu sekarang sudah
mulai dikenal dunia.
Tak ada yang dikenal dunia tentang negeri-negeri Arab itu selain Yaman dan
tetangga-tetangganya yang berbatasan dengan Teluk Persia. Hal ini bukan
karena hanya disebabkan oleh adanya perbatasan Teluk Persia dan Samudera
Indonesia saja, tetapi lebih-lebih disebabkan oleh – tidak seperti jazirah-jazirah
lain – gurun sahara yang tandus. Dunia tidak tertarik, negara yang akan
bersahabatpun tidak merasa akan mendapat keuntungan dan pihak penjajah
juga tidak punya kepentingan. Sebaliknya, daerah Yaman tanahnya subur, hujan
turun secara teratur pada setiap musim. Ia menjadi negeri peradaban yang kuat,
dengan kota-kota yang makmur dan tempat-tempat beribadat yang kuat
sepanjang masa. Penduduk jazirah ini terdiri dari suku bangsa Himyar, suatu
suku bangsa yang cerdas dan berpengetahuan luas. Air hujan yang menyirami
bumi ini mengalir habis menyusuri tanah terjal sampai ke laut. Mereka membuat
Bendungan Ma’rib yang dapat menampung arus air hujan sesuai dengan syaratsyarat
peradaban yang berlaku.
Sebelum di bangunnya bendungan ini , air hujan yang deras terjun dari
pegunungan Yaman yang tinggi-tinggi itu, menyusur turun ke lembah-lembah
yang terletak di sebelah timur kota Ma’rib. Mula-mula air turun melalui celahcelah
dua buah gunung yang terletak di kanan-kiri lembah ini, memisahkan satu
sama lain seluas kira-kira 400 meter. Apabila sudah sampai di Ma’rib air itu
menyebar ke dalam lembah demikian rupa sehingga hilang terserap seperti di
bendungan-bendungan Hulu Sungai Nil. Berkat pengetahuan dan kecerdasan
yang ada pada penduduk Yaman itu, mereka membangun sebuah bendungan,
yaitu Bendungan Ma’rib. Bendungan ini dibangun daripada batu di ujung lembah
yang sempit, lalu dibuatnya celah-celah guna memungkinkan adanya distribusi
air ke tempat-tempat yang mereka kehendaki dan dengan demikian tanah
mereka bertambah subur. Peninggalan-peninggalan peradaban Himyar di
Yaman yang pernah diselidiki – dan sampai sekarang penyelidikan itu masih
diteruskan -menunjukkan, bahwa peradaban mereka pada suatu saat memang
telah mencapai tingkat yang tinggi sekali, juga sejarahpun menunjukkan bahwa
Yaman pernah pula mengalami bencana.
Sungguhpun begitu peradaban yang dihasilkan dari kesuburan negerinya serta
penduduknya yang menetap menimbulkan gangguan juga dalam lingkungan
jazirah itu. Raja-raja Yaman kadang dari keluarga Himyar yang sudah turuntemurun,
kadang juga dari kalangan rakyat Himyar sampai pada waktu Dhu
Nuwas al-Himyari berkuasa. Dhu Nuwas sendiri condong sekali kepada agama
Musa (Yudaisma), dan tidak menyukai penyembahan berhala yang telah
menimpa bangsanya. Ia belajar agama ini dari orang-orang Yahudi yang pindah
dan menetap di Yaman. Dhu Nuwas inilah yang disebut-sebut oleh ahli-ahli
sejarah, yang termasuk dalam kisah “orang-orang yang membuat parit,” dan
menyebabkan turunnya ayat: “Binasalah orang-orang yang telah membuat parit.
Api yang penuh bahan bakar. Ketika mereka duduk di tempat itu. Dan apa yang
dilakukan orang-orang beriman itu mereka menyaksikan. Mereka menyiksa
orang-orang itu hanya karena mereka beriman kepada Allah Yang Maha Mulia
dan Terpuji.” (Qur’an 85:4-8)
Cerita ini ringkasnya ialah bahwa ada seorang pengikut Nabi Isa yang saleh
bernama Phemion telah pindah dari Kerajaan Rumawi ke Najran. Karena orang
ini baik sekali, penduduk kota itu banyak yang mengikuti jejaknya, sehingga
jumlah mereka makin lama makin bertambah juga. Setelah berita itu sampai
kepada Dhu Nuwas, ia pergi ke Najran dan dimintanya kepada penduduk supaya
mereka masuk agama Yahudi, kalau tidak akan dibunuh. Karena mereka
menolak, maka digalilah sebuah parit dan dipasang api di dalamnya. Mereka
dimasukkan ke dalam parit itu dan yang tidak mati karena api, dibunuhnya
kemudian dengan pedang atau dibikin cacat. Menurut beberapa buku sejarah
69
korban pembunuhan itu mencapai duapuluh ribu orang. Salah seorang di
antaranya dapat lolos dari maut dan dari tangan Dhu Nuwas, ia lari ke Rumawi
dan meminta bantuan Kaisar Yustinianus atas perbuatan Dhu Nuwas itu. Oleh
karena letak Kerajaan Rumawi ini jauh dari Yaman, Kaisar itu menulis surat
kepada Najasyi (Negus) supaya mengadakan pembalasan terhadap raja Yaman.
Pada waktu itu [abad ke-6] Abisinia yang dipimpin oleh Najasyi sedang berada
dalam puncak kemegahannya. Perdagangan yang luas melalui laut disertai oleh
armada yang kuat2 dapat menancapkan pengaruhnya sampai sejauh-jauhnya.
Pada waktu itu ia menjadi sekutu Imperium Rumawi Timur dan yang memegang
panji Kristen di Laut Merah, sedang Kerajaan Rumawi Timur sendiri
menguasainya di bagian Laut Tengah.
Catatan kaki:
1 Dikutip oleh Sir Muir dalam The Life of Mohammad, p.xc.
2 Cerita demikian terdapat dalam beberapa buku sejarah.
Encylopedia Britannica juga menyebutnya, dan dikutip oleh penulis-penulis buku
Historian’s History of the World dan juga dijadikan pegangan oleh Emile
Derminghem dalam la Vie de Mahomet. Akan tetapi At-Tabari menceritakan
melalui Hisyam ibn Muhammad bahwa setelah orang Yaman itu pergi meminta
bantuan Najasyi atas perbuatan Dhu Nuwas serta menjelaskan apa yang telah
dilakukannya terhadap orang-orang Kristen oleh pembela agama Yahudi itu dan
memperlihatkan sebuah Injil yang sudah sebagian dimakan api, Najasyi berkata:
“Tenaga manusia di sini banyak, tapi aku tidak punya kapal. Sekarang aku
menulis surat kepada Kaisar supaya mengirimkan kapal dan dengan itu akan
kukirimkan pasukanku.” Lalu ia menulis surat kepada Kaisar dengan
melampirkan Injil yang sudah terbakar. Dan menambahkan:
“Hisyam ibn Muhammad menduga, bahwa setelah kapal-kapal itu sampai ke
tempat Najasyi, pasukannyapun dinaikkan dan berangkat ke pantai Mandab.”
Lihat Tarikh’t-Tabari cetakan Al-Husainia, vol. 2, p. 106 dan 108.
Setelah surat Kaisar sampai ke tangan Najasyi, ia mengirimkan bersama orang
Yaman itu – yang membawa surat – sepasukan tentara di bawah pimpinan Aryat
(Harith) dan Abraha al-Asyram salah seorang prajuritnya. Aryat menyerbu
Kerajaan Yaman atas nama penguasa Abisinia. Ia memerintah Yaman ini
sampai ia dibunuh oleh Abraha yang kemudian menggantikan kedudukannya.
Abraha inilah yang memimpin pasukan gajah, dan dia yang kemudian menyerbu
Mekah guna menghancurkan Ka’bah tetapi gagal, seperti yang akan terlihat nanti
dalam pasal berikut.
Anak-anak Abraha kemudian menguasai Yaman dengan tindakan sewenangwenang.
Melihat bencana yang begitu lama menimpa penduduk, Saif bin Dhi
Yazan pergi hendak menemui Maharaja Rumawi. Ia mengadukan hal itu
kepadanya dan memintanya supaya mengirimkan penguasa lain dan Rumawi ke
Yaman. Tetapi karena adanya perjanjian persekutuan antara Kaisar Yustinianus
dengan Najasyi tidak mungkin ia dapat memenuhi permintaan Saif bin Dhi Yazan
itu. Oleh karena itu Saif meninggalkan Kaisar dan pergi menemui Nu’man bin’l-
Mundhir selaku Gubernur yang diangkat oleh Kisra untuk daerah Hira dan
sekitarnya di Irak.3
Nu’man dan Saif bin Dhi Yazan bersama-sama datang menghadap Kisra Parvez.
Waktu itu ia sedang duduk dalam Ruangan Resepsi (Iwan Kisra) yang megah
dihiasi oleh lukisan-lukisan bimasakti pada bagian tahta itu. Di tempat musim
dinginnya bagian ini dikelilingi dengan tabir-tabir dari bulu binatang yang mewah
sekali. Di tengah-tengah itu bergantungan lampu-lampu kendil terbuat daripada
perak dan emas dan diisi penuh dengan air tawar. Di atas tahta itulah terletak
mahkotanya yang besar berhiaskan batu delima, kristal dan mutiara bertali emas
70
dan perak, tergantung dengan rantai dari emas pula. Ia sendiri memakai pakaian
serba emas. Setiap orang yang memasuki tempat itu akan merasa terpesona
oleh kemegahannya. Demikian juga halnya dengan Saif bin Dhi Yazan.
Kisra menanyakan maksud kedatangannya itu dan Saifpun bercerita tentang
kekejaman Abisinia di Yaman. Sungguhpun pada mulanya Kisra Parvez raguragu,
tetapi kemudian ia mengirimkan juga pasukannya di bawah pimpinan
Wahraz (Syahrvaraz?), salah seorang keluarga ningrat Persia yang paling
berani. Persia telah mendapat kemenangan dan orang-orang Abisinia dapat
diusir dari Yaman yang sudah didudukinya selama 72 tahun itu.
Sejak itulah Yaman berada di bawah kekuasaan Persia, dan ketika Islam lahir
seluruh daerah Arab itu berada dalam naungan agama baru ini. Akan tetapi
orang-orang asing yang telah menguasai Yaman itu tidak langsung di bawah
kekuasaan Raja Persia. Terutama hal itu terjadi setelah Syirawih (Shiruya
Kavadh II) membunuh ayahnya, Kisra Parvez, dan dia sendiri menduduki takhta.
Ia membayangkan – dengan pikirannya yang picik itu bahwa dunia dapat
dikendalikan sekehendaknya dan bahwa kerajaannya membantu memenuhI
kehendaknya yang sudah hanyut dalam hidup kesenangan itu. Masalah-masalah
kerajaan banyak sekali yang tidak mendapat perhatian karena dia sudah
mengikuti nafsunya sendiri. Ia pergi memburu dalam suatu kemewahan yang
belum pernah terjadi Ia berangkat diiringi oleh pemuda-pemuda ningrat
berpakaian merah, kuning dan lembayung, dikelilingi oleh pengiring-pengiring
yang membawa burung elang dan harimau yang sudah dijinakkan dan ditutup
moncongnya; oleh budak-budak yang membawa wangi-wangian, oleh pengusirpengusir
lalat dan pemain-pemain musik. Supaya merasa dirinya dalam suasana
musim semi sekalipun sebenarnya dalam musim dingin yang berat, ia beserta
rombongannya duduk di atas permadani yang lebar dilukis dengan lorong-lorong,
ladang dan kebun yang ditanami bunga-bungaan aneka warna, dan
dilatarbelakangi oleh semak-semak, hutan hijau serta sungai-sungai berwarna
perak.
Tetapi sungguhpun Syirawih begitu jauh mengikuti kesenangannya, kerajaan
Persia tetap dapat mempertahankan kemegahannya, dan tetap merupakan
lawan yang kuat terhadap kekuasaan Bizantium dan penyebaran Kristen.
Sekalipun dengan naik tahtanya Syirawih ini telah mengurangi kejayaan
kerajaannya, ia telah memberi kesempatan kepada kaum Muslimin memasuki
negerinya dan menyebarkan Islam.
Yaman yang telah dijadikan gelanggang pertentangan sejak abad ke-4 itu
sebenarnya telah meninggalkan bekas yang dalam sekali dalam sejarah
Semenanjung Arab dari segi pembagian penduduknya. Disebutkan bahwa
Bendungan Ma’rib yang oleh suku-bangsa Himyar telah dimanfaatkan untuk
keuntungan negerinya, telah hancur pula dilanda banjir besar. Disebabkan oleh
adanya pertentangan yang terus-menerus itu, lalailah mereka yang harus selalu
mengawasi dan memeliharanya. Bendungan itu lapuk dan tidak tahan lagi
menahan banjir. Dikatakan juga, bahwa setelah Rumawi melihat Yaman menjadi
pusat pertentangan antara kerajaannya dengan Persia dan bahwa
perdagangannya terancam karena pertentangan itu, iapun menyiapkan
armadanya menyeberangi Laut Merah – antara Mesir dengan negeri-negeri
Timur yang jauh – guna menarik perdagangan yang dibutuhkan oleh negerinya.
Dengan demikian tidak perlu lagi ia menempuh jalan kafilah.
Mengenai peristiwanya, ahli-ahli sejarah sependapat, tetapi mengenai sebab
terjadinya peristiwa itu mereka berlainan pendapat. Peristiwanya ialah mengenai
pindahnya kabilah Azd di Yaman ke Utara. Semua mereka sependapat tentang
kepindahan ini, sekalipun sebagian menghubungkannya dengan sepinya
beberapa kota di Yaman karena mundurnya perdagangan yang biasa melalui
tempat itu. Yang lain menghubung-hubungkan kepada rusaknya bendungan
Ma’rib, sehingga banyak di antara kabilah-kabilah yang pindah karena takut
71
binasa. Tetapi apapun juga kejadiannya, namun adanya imigrasi ini telah
menyebabkan Yaman jadi berhubungan dengan negeri-negeri Arab lainnya,
suatu hubungan keturunan dan percampuran yang sampai sekarang masih
dicoba oleh para sarjana menyelidikinya.
Apabila sistem politik di Yaman sudah menjadi kacau seperti yang dapat kita
saksikan, yang disebabkan oleh keadaan yang menimpa negeri itu serta
dijadikannya tempat itu medan pertarungan, maka struktur politik serupa itu tidak
dikenal pada beberapa negeri Semenanjung Arab lainnya waktu itu. Segala
macam sistem yang dapat dianggap sebagai suatu sistem politik seperti
pengertian kita sekarang atau seperti pengertian negara-negara yang sudah
maju pada masa itu, di daerah-daerah seperti Tihama, Hijaz, Najd dan
sepanjang dataran luas yang meliputi negeri-negeri Arab, pengertian demikian
itu belum dikenal. Anak negeri pada masa itu bahkan sampai sekarang adalah
penduduk pedalaman yang tidak biasa di kota-kota. Mereka tidak betah tinggal
menetap di suatu tempat. Yang mereka kenal hanyalah hidup mengembara
selalu, berpindah-pindah mencari padang rumput dan menuruti keinginan
hatinya. Mereka tidak mengenal hidup cara lain selain pengembaraan itu.
Seperti juga ditempat-tempat lain, disinipun dasar hidup pengembaraan itu ialah
kabilah. Kabilah-kabilah yang selalu pindah dan mengembara itu tidak mengenal
suatu peraturan atau tata-cara seperti yang kita kenal. Mereka hanya mengenal
kebebasan pribadi, kebebasan keluarga dan kebebasan kabilah yang penuh.
Sedang orang kota, atas nama tata-tertib mau mengalah dan membuang
sebagian kemerdekaan mereka untuk kepentingan masyarakat dan penguasa,
sebagai imbalan atas ketenangan dan kemewahan hidup mereka. Sedang
seorang pengembara tidak pedulikan kemewahan, tidak betah dengan
ketenangan hidup menetap, juga tidak tertarik kepada apapun – seperti kekayaan
yang menjadi harapan orang kota – selain kebebasannya yang mutlak. Ia hanya
mau hidup dalam persamaan yang penuh dengan anggota-anggota kabilahnya
atau kabilah-kabilah lain sesamanya. Dasar kehidupannya ialah seperti makhlukmakhluk
lain, mau survive, mau bertahan terus sehingga sesuai dengan kaidahkaidah
kehormatannya yang sudah ditanamkan dalam hidup mengembara yang
serba bebas itu.
Oleh karena itu, kaum pengembara tidak menyukai tindakan ketidak adilan yang
ditimpakan kepada mereka. Mereka mau melawannya mati-matian, dan kalau
tidak dapat melawan, ditinggalkannya tempat tinggal mereka itu, dan mereka
mengembara lagi ke seluruh jazirah, bila memang terpaksa harus demikian.
Juga itu pula sebabnya, perang adalah jalan yang paling mudah bagi kabilahkabilah
ini bila harus juga timbul perselisihan yang tidak mudah diselesaikan
dengan cara yang terhormat. Karena bawaan itu juga, maka tumbuhlah di
kalangan sebagian besar kabilah-kabilah itu sifat-sifat harga diri, keberanian,
suka tolong-menolong, melindungi tetangga serta sikap memaafkan sedapat
mungkin dan semacamnya. Sifat-sifat ini akan makin kuat apabila semakin dekat
ia kepada kehidupan pedalaman, dan akan makin hilang apabila semakin dekat
ia kepada kehidupan kota.
Seperti kita sebutkan, karena faktor-faktor ekonomi juga, baik Rumawi maupun
Persia, hanya merasa tertarik kepada Yaman saja dari antara jazirah lainnya
yang memang tidak mau tunduk itu. Mereka lebih suka meninggalkan tanah air
daripada tunduk kepada perintah. Baik pribadi-pribadi atau kabilah-kabilah tidak
akan taat kepada peraturan apapun yang berlaku atau kepada lembaga apapun
yang berkuasa.
Sifat-sifat pengembaraan itu cukup mempengaruhi daerah yang kecil-kecil yang
tumbuh di sekitar jaziarah karena adanya perdagangan para kafilah, seperti yang
sudah kita terangkan. Daerah-daerah ini dipakai oleh para pedagang sebagai
tempat beristirahat sesudah perjalanan yang begitu meletihkan. Di situ mereka
72
bertemu dengan tempat-tempat pemujaan sang dewa guna memperoleh
keselamatan bagi mereka serta menjauhkan marabahaya gurun sahara serta
mengharapkan perdagangan mereka selamat sampai di tempat tujuan.
Kota-kota seperti Mekah, Ta’if, Yathrib dan yang sejenis itu seperti wahah-wahah
(oase) yang terserak di celah-celah gunung atau gurun pasir, terpengaruh juga
oleh sifat-sifat pengembaraan demikian itu. Dalam susunan kabilah serta
cabang-cabangnya, perangai hidup, adat-istiadat serta kebenciannya terhadap
segala yang membatasi kebebasannya lebih dekat kepada cara hidup
pedalaman daripada kepada cara-cara di kota, sekalipun mereka dipaksa oleh
sesuatu cara hidup yang menetap, yang tentunya tidak sama dengan cara-hidup
pedalaman. Dalam pembicaraan tentang Mekah dan Yathrib pada pasal berikut
ini akan terlihat agak lebih terperinci.
Lingkungan masyarakat dalam alam demikian ini serta keadaan moral, politik
dan sosial yang ada pada mereka, mempunyai pengaruh yang sama terhadap
cara beragamanya. Melihat hubungannya dengan agama Kristen Rumawi dan
Majusi Persia, adakah Yaman dapat terpengaruh oleh kedua agama itu dan
sekaligus mempengaruhi kedua agama tersebut di jazirah Arab lainnya? Ini juga
yang terlintas dalam pikiran kita, terutama mengenai agama Kristen. Misi Kristen
yang ada pada masa itu sama giatnya seperti yang sekarang dalam
mempropagandakan agama. Pengaruh pengertian agama dalam jiwa serta cara
hidup kaum pengembara tidak sama dengan orang kota. Dalam kehidupan kaum
pengembara manusia berhubungan dengan alam, ia merasakan adanya wujud
yang tak terbatas dalam segala bentuknya. Ia merasa perlu mengatur suatu cara
hidup antara dirinya dengan alam dengan ketak-terbatasannya itu. Sedang bagi
orang kota ketak-terbatasan itu sudah tertutup oleh kesibukannya hari-hari, oleh
adanya perlindungan masyarakat terhadap dirinya sebagai imbalan atas
kebebasannya yang diberikan sebagian kepada masyarakat, serta kesediaannya
tunduk kepada undang-undang penguasa supaya memperoleh jaminan dan hak
perlindungan. Hal ini menyebabkannya tidak merasa perlu berhubungan dengan
yang di luar penguasa itu, dengan kekuatan alam yang begitu dahsyat terhadap
kehidupan manusia. Hubungan jiwa dengan unsur-unsur alam yang di sekitarnya
jadi berkurang.
Dalam keadaan serupa ini, apakah yang telah diperoleh Kristen dengan
kegiatannya yang begitu besar sejak abad-abad permulaan dalam menyebarkan
ajaran agamanya itu? Barangkali soalnya hanya akan sampai di situ saja kalau
tidak karena adanya soal-soal lain yang menyebabkan negeri-negeri Arab itu,
termasuk Yaman, tetap bertahan pada paganisma agama nenek-moyangnya,
dan hanya beberapa kabilah saja yang mau menerima agama Kristen.
Manifestasi peradaban dunia yang paling jelas pada masa itu – seperti yang
sudah kita saksikan – berpusat di sekitar Laut Tengah dan Laut Merah. Agamaagama
Kristen dan Yahudi bertetangga begitu dekat sekitar tempat itu. Kalau
keduanya tidak memperlihatkan permusuhan yang berarti, juga tidak
memperlihatkan persahabatan yang berarti pula. Orang-orang Yahudi masa itu
dan sampai sekarang juga masih menyebut-nyebut adanya pembangkangan dan
perlawanan Nabi Isa kepada agama mereka. Dengan diam-diam mereka bekerja
mau membendung arus agama Kristen yang telah mengusir mereka dari
Palestina, dan yang masih berlindung dibawah panji Imperium Rumawi yang
membentang luas itu.
Catatan kaki:
3 Beberapa keterangan dalam buku-buku sejarah berbeda-beda tentang sebab
penyerbuan Abisinia (Habasya) ini ke Yaman. Keterangan itu mengatakan,
bahwa hubungan dagang antara Arab Musta’riba di Hijaz dengan Yaman dan
Abisinia terus berlangsung. Pada waktu itu pantai-pantai Habasya membentang
73
sepanjang Laut Merah lengkap dengan armada perdagangannya. Karena
kekayaan dan kesuburannya, Kerajaan Rumawi ingin sekali menguasai Yaman.
Aelius Galius penguasa (prefek) Kaisar Rumawi di Mesir mengadakan
persiapan. akan menyerbu Yaman. Pasukannya dikerahkan menyeberangi Laut
Merah ke Yaman dan juga menyerang Najran. Tetapi karena adanya penyakit
yang menyerang mereka. Orang-orang Yaman mudah sekali mengusir mereka
itu dan merekapun kembali ke Mesir. Sesudah itupun Rumawõ berturut-turut
menyerang jazirah Arab di Yaman dan di luar Yaman, tapi kenyataannya tidak
lebih menguntungkan dan yang pernah dilakukan oleh Galius. Saat itu Najasyi di
Abisinia merasa perlu mengadakan pembalasan terhadap Yaman yang telah
memaksakan agama Yahudi terhadap orangorang Rumawi yang beragama
Kristen. Pasukan Aryat dikerahkan menyerbu Yaman dan berkuasa di tempat itu
sampai pada waktu Persia datang mengusir mereka.
Orang-orang Yahudi di negeri-negeri Arab merupakan kaum imigran yang besar,
kebanyakan mereka tinggal di Yaman dan Yathrib. Di samping itu kemudian
agama Majusi (Mazdaisma) Persia tegak menghadapi arus kekuatan Kristen
supaya tidak sampai menyeberangi Furat (Euphrates) ke Persia, dan kekuatan
moril demikian itu didukung oleh keadaan paganisma di mana saja ia berada.
Jatuhnya Rumawi dan hilangnya kekuasaan yang di tangannya, ialah sesudah
pindahnya pusat peradaban dunia itu ke Bizantium.
Gejala-gejala kemunduran berikutnya ialah bertambah banyaknya sekta-sekta
Kristen yang sampai menimbulkan pertentangan dan peperangan antara sesama
mereka. Ini membawa akibat merosotnya martabat iman yang tinggi ke dalam
kancah perdebatan tentang bentuk dan ucapan, tentang sampai di mana
kesucian Mariam: adakah ia yang lebih utama dari anaknya Isa Almasih atau
anak yang lebih utama dari ibu – suatu perdebatan yang terjadi di mana-mana,
suatu pertanda yang akan membawa akibat hancurnya apa yang sudah biasa
berlaku.
Ini tentu disebabkan oleh karena isi dibuang dan kulit yang diambil, dan terus
menimbun kulit itu di atas isi sehingga akhirnya mustahil sekali orang akan dapat
melihat isi atau akan menembusi timbunan kulit itu.
Apa yang telah menjadi pokok perdebatan kaum Nasrani Syam, lain lagi dengan
yang menjadi perdebatan kaum Nasrani di Hira dan Abisinia. Dan orang-orang
Yahudipun, melihat hubungannya dengan orang-orang Nasrani, tidak akan
berusaha mengurangi atau menenteramkan perdebatan semacam itu. Oleh
karena itu sudah wajar pula orang-orang Arab yang berhubungan dengan kaum
Nasrani Syam dan Yaman dalam perjalanan mereka pada musim dingin atau
musim panas atau dengan orang-orang Nasrani yang datang dari Abisinia, tetap
tidak akan sudi memihak salah satu di antara golongan-golongan itu. Mereka
sudah puas dengan kehidupan agama berhala yang ada pada mereka sejak
mereka dilahirkan, mengikuti cara hidup nenek-moyang mereka.
Oleh karena itu, kehidupan menyembah berhala itu tetap subur di kalangan
mereka, sehingga pengaruh demikian inipun sampai kepada tetangga-tetangga
mereka yang beragama Kristen di Najran dan agama Yahudi di Yathrib, yang
pada mulanya memberikan kelonggaran kepada mereka, kemudian turut
menerimanya. Hubungan mereka dengan orang-orang Arab yang menyembah
berhala untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu baik-baik saja.
Yang menyebabkan orang-orang Arab itu tetap bertahan pada paganismanya
bukan saja karena ada pertentangan di antara golongan-golongan Kristen.
Kepercayaan paganisma itu masih tetap hidup di kalangan bangsa-bangsa yang
sudah menerima ajaran Kristen. Paganisma Mesir dan Yunani masih tetap
berpengaruh ditengah-tengah pelbagai mazhab yang beraneka macam dan di
antara pelbagai sekta-sekta Kristen sendiri. Aliran Alexandria dan filsafat
74
Alexandria masih tetap berpengaruh, meskipun sudah banyak berkurang
dibandingkan dengan masa Ptolemies dan masa permulaan agama Masehi.
Bagaimanapun juga pengaruh itu tetap merasuk ke dalam hati mereka.
Logikanya yang tampak cemerlang sekalipun pada dasarnya masih bersifat
sofistik – dapat juga menarik kepercayaan paganisma yang polytheistik, yang
dengan kecintaannya itu dapat didekatkan kepada kekuasaan manusia.
Saya kira inilah yang lebih kuat mengikat jiwa yang masih lemah itu pada
paganisma, dalam setiap zaman, sampai saat kita sekarang ini. Jiwa yang lemah
itu tidak sanggup mencapai tingkat yang lebih tinggi, jiwa yang akan
menghubungkannya pada semesta alam sehingga ia dapat memahami adanya
kesatuan yang menjelma dalam segala yang lebih tinggi, yang sublim dari semua
yang ada dalam wujud ini, menjelma dalam Wujud Tuhan Yang Maha Esa.
Kepercayaan demikian itu hanya sampai pada suatu manifestasi alam saja
seperti matahari, bulan atau api misalnya. Lalu tak berdaya lagi mencapai segala
yang lebih tinggi, yang akan memperlihatkan adanya manifestasi alam dalam
kesatuannya itu.
Bagi jiwa yang lemah ini cukup hanya dengan berhala saja. Ia akan membawa
gambaran yang masih kabur dan rendah tentang pengertian wujud dan
kesatuannya. Dalam hubungannya dengan berhala itu lalu dilengkapi lagi
dengan segala gambaran kudus, yang sampai sekarang masih dapat kita
saksikan di seluruh dunia, sekalipun dunia yang mendakwakan dirinya modern
dalam ilmu pengetahuan dan sudah maju pula dalam peradaban. Misalnya
mereka yang pernah berziarah ke gereja Santa Petrus di Roma, mereka melihat
kaki patung Santa Petrus yang didirikan di tempat itu sudah bergurat-gurat
karena diciumi oleh penganut-penganutnya, sehingga setiap waktu terpaksa
gereja memperbaiki kembali mana-mana yang rusak.
Melihat semua itu kita dapat memaklumi. Mereka belum nmendapat petunjuk
Tuhan kepada iman yang sebenarnya Mereka melihat pertentanganpertentangan
kaum Kristen yang menjadi tetangga mereka serta cara-cara hidup
paganisma yang masih ada pada mereka, di tengah-tengah mereka sendiri yang
masih menyembah berhala itu sebagai warisan dari nenek-moyang mereka.
Betapa kita tak akan memaafkan mereka. Situasi demikian ini sudah begitu
berakar di seluruh dunia, tak putus-putusnya sampai saat ini, dan saya kira
memang tidak akan pernah berakhir. Kaum Muslimin dewasa inipun membiarkan
paganisma itu dalam agama mereka, agama yang datang hendak menghapus
paganisma, yang datang hendak menghilangkan segala penyembahan kepada
siapa saja selain kepada Allah Yang Maha Esa.
Cara-cara penyembahan berhala orang-orang Arab dahulu itu banyak sekali
macamnya. Bagi kita yang mengadakan penyelidikan dewasa ini sukar sekali
akan dapat mengetahui seluk-beluknya. Nabi sendiri telah menghancurkan
berhala-berhala itu dan menganjurkan para sahabat menghancurkannya di mana
saja adanya. Kaum Muslimin sudah tidak lagi bicara tentang itu sesudah semua
yang berhubungan dengan pengaruh itu dalam sejarah dan lektur dihilangkan.
Tetapi apa yang disebutkan dalam Quran dan yang dibawa oleh ahli-ahli sejarah
dalam abad kedua Hijrah – sesudah kaum Muslimin tidak lagi akan tergoda
karenanya – menunjukkan, bahwa sebelum Islam paganisma dalam bentuknya
yang pelbagai macam, mempunyai tempat yang tinggi.
Di samping itu menunjukkan pula bahwa kekudusan berhala-berhala itu
bertingkat-tingkat adanya. Setiap kabilah atau suku mempunyai patung sendiri
sebagai pusat penyembahan. Sesembahan-sesembahan zaman jahiliah inipun
berbeda-beda pula antara sebutan shanam (patung), wathan (berhala) dan
nushub. Shanam ialah dalam bentuk manusia dibuat dari logam atau kayu,
Wathan demikian juga dibuat dari batu, sedang nushub adalah batu karang
tanpa suatu bentuk tertentu. Beberapa kabilah melakukan cara-cara ibadahnya
sendiri-sendiri. Mereka beranggapan batu karang itu berasal dari langit meskipun
75
agaknya itu adalah batu kawah atau yang serupa itu. Di antara berhala-berhala
yang baik buatannya agaknya yang berasal dari Yaman. Hal ini tidak
mengherankan. Kemajuan peradaban mereka tidak dikenal di Hijaz, Najd atau di
Kinda. Sayang sekali, buku-buku tentang berhala ini tidak melukiskan secara
terperinci bentuk-bentuk berhala itu, kecuali tentang Hubal yang dibuat dari batu
akik dalam bentuk manusia, dan bahwa lengannya pernah rusak dan oleh orangorang
Quraisy diganti dengan lengan dari emas. Hubal ini ialah dewa orang Arab
yang paling besar dan diletakkan dalam Ka’bah di Mekah. Orang-orang dari
semua penjuru jazirah datang berziarah ke tempat itu.
Tidak cukup dengan berhala-berhala besar itu saja buat orang-orang Arab guna
menyampaikan sembahyang dan memberikan kurban-kurban, tetapi kebanyakan
mereka itu mempunyai pula patung-patung dan berhala-berhala dalam rumah
masing-masing. Mereka mengelilingi patungnya itu ketika akan keluar atau
sesudah kembali pulang, dan dibawanya pula dalam perjalanan bila patung itu
mengijinkan ia bepergian. Semua patung itu, baik yang ada dalam Ka’bah atau
yang ada disekelilingnya, begitu juga yang ada di semua penjuru negeri Arab
atau kabilah-kabilah dianggap sebagai perantara antara penganutnya dengan
dewa besar. Mereka beranggapan penyembahannya kepada dewa-dewa itu
sebagai pendekatan kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan sudah
mereka lupakan karena telah menyembah berhala-berhala itu.
[
Meskipun Yaman mempunyai peradaban yang paling tinggi di antara seluruh
jazirah Arab, yang disebabkan oleh kesuburan negerinya serta pengaturan
pengairannya yang baik, namun ia tidak menjadi pusat perhatian negeri-negeri
sahara yang terbentang luas itu, juga tidak menjadi pusat keagamaan mereka.
Tetapi yang menjadi pusat adalah Mekah dengan Ka’bah sebagai rumah Ismail.
Ke tempat itu orang berkunjung dan ke tempat itu pula orang melepaskan
pandang. Bulan-bulan suci sangat dipelihara melebihi tempat lain.
Oleh karena itu, dan sebagai markas perdagangan jazirah Arab yang istimewa,
Mekah dianggap sebagai ibukota seluruh jazirah. Kemudian takdirpun
menghendaki pula ia menjadi tanah kelahiran Nabi Muhammad, dan dengan
demikian ia menjadi sasaran pandangan dunia sepanjang zaman. Ka’bah tetap
disucikan dan suku Quraisy masih menempati kedudukan yang tinggi, sekalipun
mereka semua tetap sebagai orang-orang Badwi yang kasar sejak berabad-abad
lamanya.
B A G I A N K E D U A
MEKAH, KABAH DAN QURAISY
Letak Mekah – Ibrahim dan Ismail – Kisah penyembelihan dan penebusan –
Zamzam – Perkawinan Ismail dengan Jurhum – Pembangunan Ka’bah –
Mekah di bawah Jurhum –
– Qushay dan anak-anaknya – Mekah di tangan Qushay – Hasyim dan Abdul
Muttalib –
– Tugas-tugas duniawi dan agama di Mekah – Berhaji ke Mekah – Kisah
Abraha dan gajah – Abdullah bin Abdul Muttalib – Kisah penebusannya.
DI TENGAH-TENGAH jalan kafilah yang berhadapan dengan Laut Merah –
antara Yaman dan Palestina – membentang bukit-bukit barisan sejauh kira-kira
delapanpuluh kilometer dari pantai. Bukit-bukit ini mengelilingi sebuah lembah
yang tidak begitu luas, yang hampir-hampir terkepung samasekali oleh bukitbukit
itu kalau tidak dibuka oleh tiga buah jalan: pertama jalan menuju ke Yaman,
yang kedua jalan dekat Laut Merah di pelabuhan Jedah, yang ketiga jalan yang
76
menuju ke Palestina.
Dalam lembah yang terkepung oleh bukit-bukit itulah terletak Mekah. Untuk
mengetahui sejarah dibangunnya kota ini sungguh sukar sekali. Mungkin sekali
ia bertolak ke masa ribuan tahun yang lalu. Yang pasti, lembah itu digunakan
sebagai tempat perhentian kafilah sambil beristirahat, karena di tempat itu
terdapat sumber mata air. Dengan demikian rornbongan kafilah itu
membentangkan kemah-kemah mereka, baik yang datang dari jurusan Yaman
menuju Palestina atau yang datang dari Palestina menuju Yaman. Mungkin
sekali Ismail anak Ibrahim itu orang pertama yang menjadikannya sebagai
tempat tinggal, yang sebelum itu hanya dijadikan tempat kafilah lalu saja dan
tempat perdagangan secara tukar-menukar antara yang datang dari arah selatan
jazirah dengan yang bertolak dari arah utara.
Kalau Ismail adalah orang pertama yang menjadikan Mekah sebagai tempat
tinggal, maka sejarah tempat ini sebelum itu gelap sekali. Mungkin dapat juga
dikatakan, bahwa daerah ini dipakai tempat ibadat juga sebelum Ismail datang
dan menetap di tempat itu. Kisah kedatangannya ketempat itupun memaksa kita
membawa kisah Ibrahim a.s. secara ringkas.
Ibrahim dilahirkan di Irak (Chaldea) dari ayah seorang tukang kayu pembuat
patung. Patung-patung itu kemudian dijual kepada masyarakatnya sendiri, lalu
disembah. Sesudah ia remaja betapa ia melihat patung-patung yang dibuat oleh
ayahnya itu kemudian disembah oleh masyarakat dan betapa pula mereka
memberikan rasa hormat dan kudus kepada sekeping kayu yang pernah
dikerjakan ayahnya itu. Rasa syak mulai timbul dalam hatinya. Kepada ayahnya
ia pernah bertanya, bagaimana hasil kerajinan tangannya itu sampai disembah
orang?
Kemudian Ibrahim menceritakan hal itu kepada orang lain. Ayahnyapun sangat
memperhatikan tingkah-laku anaknya itu; karena ia kuatir hal ini akan
rnenghancurkan perdagangannya. Ibrahim sendiri orang yang percaya kepada
akal pikirannya. Ia ingin membuktikan kebenaran pendapatnya itu dengan
alasan-alasan yang dapat diterima. Ia mengambil kesempatan ketika orang
sedang lengah. Ia pergi menghampiri sang dewa, dan berhala itu dihancurkan,
kecuali berhala yang paling besar. Setelah diketahui orang, mereka berkata
kepadanya:
“Engkaukah yang melakukan itu terhadap dewa-dewa kami,
hai Ibrahim?” Dia menjawab: “Tidak. Itu dilakukan oleh yang
paling besar diantara mereka. Tanyakanlah kepada mereka,
kalau memang mereka bisa bicara.” (Qur’an, 21: 62-63)
Ibrahim melakukan itu sesudah ia memikirkan betapa sesatnya mereka
menyembah berhala, sebaliknya siapa yang seharusnya mereka sembah.
“Bila malam sudah gelap, dilihatnya sebuah bintang. Ia
berkata: Inilah Tuhanku. Tetapi bilamana bintang itu kemudian
terbenam, iapun berkata: ‘Aku tidak menyukai segala yang
terbenam.’ Dan setelah dilihatnya bulan terbit, iapun berkata:
‘Inilah Tuhanku.’ Tetapi bilamana bulan itu kemudian
terbenam, iapun berkata: ‘Kalau Tuhan tidak memberi
petunjuk kepadaku, pastilah aku akan jadi sesat.’ Dan setelah
dilihatnya matahari terbit, iapun berkata: ‘Ini Tuhanku. Ini yang
lebih besar.’ Tetapi bilamana matahari itu juga kemudian
terbenam, iapun berkata: ‘Oh kaumku. Aku lepas tangan
terhadap apa yang kamu persekutukan itu. Aku mengarahkan
wajahku hanya kepada yang telah menciptakan semesta
langit dan bumi ini. Aku tidak termasuk mereka yang
mempersekutukan Tuhan.” (Qur’an 6: 76-79)
77
Ibrahim tidak berhasil mengajak masyarakatnya itu. Malah sebagai balasan ia
dicampakkan ke dalam api. Tetapi Tuhan masih menyelamatkannya. Ia lari ke
Palestina bersama isterinya Sarah. Dari Palestina mereka meneruskan
perjalanan ke Mesir. Pada waktu itu Mesir di bawah kekuasaan raja-raja
Amalekit (Hyksos).
Sarah adalah seorang wanita cantik. Pada waktu itu raja-raja Hyksos biasa
mengambil wanita-wanita bersuami yang cantik-cantik. Ibrahim memperlihatkan,
seolah Sarah adalah saudaranya. Ia takut dibunuh dan Sarah akan diperisterikan
raja. Dan raja memang bermaksud akan memperisterikannya. Tetapi dalam
tidurnya ia bermimpi bahwa Sarah bersuami. Kemudian dikembalikan kepada
Ibrahim sambil dimarahi. Ia diberi beberapa hadiah di antaranya seorang gadis
belian bernama Hajar- Olelm karena Sarah sesudah bertahun-tahun dengan
Ibrahim belum juga beroleh keturunan, maka oleh Sarah disuruhnya ia bergaul
dengan Hajar, yang tidak lama kemudian telah beroleh anak, yaitu Ismail.
Sesudah Ismail besar kemudian Sarahpun beroleh keturunan, yaitu Ishaq.
Beberapa ahli berselisih pendapat tentang penyembelihan Ismail serta kurban
yang telah dipersembahkan oleh Ibrahim. Adakah sebelum kelahiran Ishaq atau
sesudahnya? Adakah itu terjadi di Palestina atau di Hijaz? Ahli-ahli sejarah
Yahudi berpendapat, bahwa yang disembelih itu adalah Ishaq, bukan Ismail.
Disini kita bukan akan menguji adanya perselisihan pendapat itu. Dalam
Qishash’l-Anbia’ Syaikh Abd’l Wahhab an-Najjar berpendapat, bahwa yang
disembelih itu adalah Ismail. Argumentasi ini diambilnya dari Taurat sendiri
bahwa yang disembelih itu dilukiskan sebagai anak Ibrahim satu-satunya. Pada
waktu itu Ismail adalah anak satu-satunya sebelum Ishaq dilahirkan. Setelah
Sarah melahirkan, maka anak Ibrahim tidak lagi tunggal, melainkan sudah ada
Ismail dan Ishaq. Dengan mengambil cerita itu seharusnya kisah penyembelihan
dan penebusan itu terjadi di Palestina. Hal ini memang bisa terjadi demikian
kalau yang dimaksudkan itu terjadi terhadap diri Ishaq. Selama itu Ishaq dengan
ibunya hanya tinggal di Palestina, tidak pernah pergi ke Hijaz. Akan tetapi cerita
yang mengatakan bahwa penyembelihan dan penebusan itu terjadi diatas bukit
Mina, maka ini tentu berlaku terhadap diri Ismail. Oleh karena di dalam Qur’an
tidak disebutkan nama person korban itu, maka ahli-ahli sejarah kaum Muslimin
berlain-lainan pendapat.
Tentang pengorbanan dan penebusan itu kisahnya ialah bahwa Ibrahim
bermimpi, bahwasanya Tuhan memerintahkan kepadanya supaya anaknya itu
dipersembahkan sebagai kurban dengan menyembelihnya. Pada suatu pagi
berangkatlah ia dengan anaknya. “Bila ia sudah mencapai usia cukup untuk
berusaha, ia (Ibrahim) berkata: ‘O anakku, dalam tidur aku bermimpi, bahwa aku
menyembelihmu. Lihatlah, bagaimanakah pendapatmu?’ Ia menjawab: ‘Wahai
ayahku. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jika dikehendaki Tuhan,
akan kaudapati aku dalam kesabaran.’ Setelah keduanya menyerahkan diri dan
dibaringkannya ke sebelah keningnya, ia Kami panggil: ‘Hai Ibrahim. Engkau
telah melaksanakan mimpi itu.’ Dengan begitu, Kami memberikan balasan
kepada mereka yang berbuat kebaikan. Ini adalah suatu ujian yang nyata. Dan
kami menebusnya dengan sebuah kurban besar.” (Qur’an, 37: 103-107)
Beberapa cerita melukiskan kisah ini dalam bentuk puisi yang indah sekali,
sehingga disini perlu kita kemukakan, sekalipun tidak membawa kisah tentang
Mekah. Kisahnya, setelah Ibrahim bermimpi dalam tidurnya bahwa ia harus
menyembelih anaknya dan memastikan bahwa itu adalah perintah Tuhan, ia
berkata kepada anaknya itu: ‘Anakku, bawalah tali dan parang itu, mari kita pergi
ke bukit mencari kayu untuk keluarga kita.’ Anak itupun menurut perintah
ayahnya. Ketika itu datang setan dalam bentuk seorang laki-laki, mendatangi ibu
anak itu seraya berkata: ‘Tahukah engkau ke mana Ibrahim membawa anakmu?’
‘Ia pergi mencari kayu dari lereng bukit itu,’ jawab ibunya. ‘Tidak,’ kata setan lagi,
‘ia pergi akan menyembelihnya.’ Ibu itu menjawab lagi: ‘Tidak. Ia lebih sayang
78
kepada anaknya.’ ‘Ia mendakwakan bahwa Tuhan yang memerintahkan itu.’
‘Kalau itu memang perintah Tuhan biarkan dia menaati perintahNya,’ jawab ibu
itu. Setan itu lalu pergi dengan perasaan kecewa. Ia segera menyusul anak yang
sedang mengikuti ayahnya itu. Kepada anak itupun ia berkata seperti terhadap
ibunya tadi. Tapi jawabannyapun sama dengan jawaban ibunya juga. Kemudian
setan mendatangi Ibrahim dan mengatakan, bahwa mimpinya itu hanya tipumuslihat
setan supaya ia menyembelih anaknya dan akhirnya akan menyesal.
Tetapi oleh Ibrahim ia ditinggalkan dan dilaknatnya. Dengan rasa jengkel Iblis itu
mundur teratur, karena maksudnya tidak berhasil, baik dari Ibrahim, dari isterinya
atau dari anaknya.
Kemudian itu Ibrahim menyatakan kepada anaknya tentang mimpinya itu dan
minta pendapatnya. ‘Ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan.’ Lalu katanya lagi
dalam ballada itu: ‘Ayah, kalau ayah akan menyembelihku, kuatkanlah ikatan itu
supaya darahku nanti tidak kena ayah dan akan mengurangi pahalaku. Aku tidak
menjamin bahwa aku takkan gelisah bila dilaksanakan. Tajamkanlah parang itu
supaya dapat sekaligus memotongku. Bila ayah sudah merebahkan aku untuk
disembelih, telungkupkan aku dan jangan dimiringkan. Aku kuatir bila ayah kelak
melihat wajahku ayah akan jadi lemah, sehingga akan menghalangi maksud
ayah melaksanakan perintah Tuhan itu. Kalau ayah berpendapat akan
membawa bajuku ini kepada ibu kalau-kalau menjadi hiburan baginya,
lakukanlah, ayah.’
‘Anakku,’ kata Ibrahim, ‘ini adalah bantuan besar dalam melaksanakan perintah
Allah.’
Kemudian ia siap melaksanakan. Diikatnya kuat-kuat tangan anak itu lalu
dibaringkan keningnya untuk disembelih. Tetapi kemudian ia dipanggil: ‘Hai
Ibrahim! Engkau telah melaksanakan mimpi itu.’ Anak itu kemudian ditebusnya
dengan seekor domba besar yang terdapat tidak jauh dari tempat itu. Lalu
disembelihnya dan dibakarnya.
Demikianlah kisah penyembelihan dan penebusan itu. Ini adalah kisah
penyerahan secara keseluruhan kepada kehendak Allah.
Ishaq telah menjadi besar disamping Ismail. Kasih-sayang ayah sama terhadap
keduanya. Akan tetapi Sarah menjadi gusar melihat anaknya itu dipersamakan
dengan anak Hajar dayangnya itu. Ia bersumpah tidak akan tinggal bersamasama
dengan Hajar dan anaknya tatkala dilihatnya Ismail memukul adiknya itu.
Ibrahim merasa bahwa hidupnya takkan bahagia kalau kedua wanita itu tinggal
dalam satu tempat. Oleh karena itu pergilah ia dengan Hajar dan anak itu
menuju ke arah selatan. Mereka sampai ke suatu lembah, letak Mekah yang
sekarang. Seperti kita sebutkan di atas, lembah ini adalah tempat para kafilah
membentangkan kemahnya pada waktu mereka berpapasan dengan kafilah dari
Syam ke Yaman, atau dari Yaman ke Syam. Tetapi pada waktu itu adalah saat
yang paling sepi sepanjang tahun. Ismail dan ibunya oleh Ibrahim ditinggalkan
dan ditinggalkannya pula segala keperluannya. Hajar membuat sebuah gubuk
tempat ia berteduh dengan anaknya. Dan Ibrahimpun kembali ke tempat semula.
Sesudah kehabisan air dan perbekalan, Hajar melihat ke kanan kiri. Ia tidak
melihat sesuatu. Ia terus berlari dan turun ke lembah mencari air. Dalam berlarilari
itu – menurut cerita orang – antara Shafa dan Marwa, sampai lengkap tujuh
kali, ia kembali kepada anaknya dengan membawa perasaan putus asa. Tetapi
ketika itu dilihatnya anaknya sedang mengorek-ngorek tanah dengan kaki, yang
kemudian dari dalam tanah itu keluar air. Dia dan Ismail dapat melepaskan
dahaga. Disumbatnya mata air itu supaya jangan mengalir terus dan menyerap
ke dalam pasir. Anak yang bersama ibunya itu membantu orang-orang Arab
yang sedang dalam perjalanan, dan merekapun mendapat imbalan yang akan
cukup menjamin hidup mereka sampai pada musim kafilah yang akan datang.
79
Mata air yang memancar dari sumur Zamzam itu menarik hati beberapa kabilah
akan tinggal di dekat tempat itu. Beberapa keterangan mengatakan, bahwa
kabilah Jurhum adalah yang pertama sekali tinggal di tempat itu, sebelum datang
Hajar dan anaknya. Sementara yang lain berpendapat, bahwa mereka tinggal di
tempat itu setelah adanya sumber sumur Zamzam, sehingga memungkinkan
mereka hidup di lembah gersang itu.
Ismail sudah semakin besar, dan kemudian ia kawin dengan gadis kabilah
Jurhum. Ia dengan isterinya tinggal bersama-sama keluarga Jurhum yang lain.
Di tempat itu rumah suci sudah dibangun, yang kemudian berdiri pula Mekah
sekitar tempat itu.
Juga disebutkan bahwa pada suatu hari Ibrahim minta ijin kepada Sarah akan
mengunjungi Ismail dan ibunya. Permintaan ini disetujui dan ia pergi. Setelah ia
mencari dan menemui rumah Ismail ia bertanya kepada isterinya: “Mana
suamimu?”
“Ia sedang berburu untuk hidup kami,” jawabnya.
Kemudian ditanya lagi, dapatkah ia menjamu makanan atau minuman, dijawab
bahwa dia tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan.
Ibrahim pergi, setelah mengatakan: “Kalau suamimu datang sampaikan salamku
dan katakan kepadanya: “Ganti ambang pintumu.”
Setelah pesan ayahnya itu kemudian disampaikan kepada Ismail, ia segera
menceraikan isterinya, dan kemudian kawin lagi dengan wanita Jurhum lainnya,
puteri Mudzadz bin ‘Amr. Wanita ini telah menyambut Ibrahim dengan baik
setelah beberapa waktu kemudian ia pernah datang. “Sekarang ambang pintu
rumahmu sudah kuat,” (kata Ibrahim).
Dari perkawinan ini Ismail mempunyai duabelas orang anak, dan mereka inilah
yang menjadi cikal-bakal Arab al-Musta’-riba, yakni orang-orang Arab yang
bertemu dari pihak ibu pada Jurhum dengan Arab al-‘Ariba keturunan Ya’rub ibn
Qahtan. Sedang ayah mereka, Ismail anak Ibrahim, dari pihak ibunya erat sekali
bertalian dengan Mesir, dan dari pihak bapa dengan Irak (Mesopotamia) dan
Palestina, atau kemana saja Ibrahim menginjakkan kaki.
Cerita ini diambil dari sejarah yang hampir merupakan konsensus dalam garis
besarnya tentang kepergian Ibrahim dan Ismail ke Mekah, meskipun terdapat
perbedaan dalam detail. Dan yang memajukan kritik atas peristiwa secara
mendetail itu berpendapat, bahwa Hajar dan Ismail telah pergi ke lembah yang
sekarang terletak Mekah itu dan bahwa di tempat itu terdapat mata air yang
ditempati oleh kabilah Jurhum. Hajar disambut dengan senang hati oleh mereka
ketika ia datang bersama Ibrahim dan anaknya ke tempat itu. Sesudah Ismail
besar ia kawin dengan wanita Jurhum dan mempunyai beberapa orang anak.
Dari percampuran perkawinan antara Ismail dengan unsur-unsur Ibrani-Mesir di
satu pihak dan unsur Arab di pihak lain, menyebabkan keturunannya itu
membawa sifat-sifat Arab, Ibrani dan Mesir. Mengenai sumber yang mengatakan
tentang Hajar yang kebingungan setelah melihat air yang habis menyerap serta
tentang usahanya berlari tujuh kali dari Shafa dan Marwa dan tentang sumur
Zamzam dan bagaimana air menyembur, oleh mereka masih diragukan.
Sebaliknya William Muir menyangsikan kepergian Ibrahim dan Ismail itu ke Hijaz
dan ia menolak dasar cerita itu. Dikatakannya, bahwa itu adalah Israiliat
(Yudaica) yang dibuat-buat orang Yahudi beberapa generasi sebelum Islam,
80
guna mengikat hubungan dengan orang Arab yang sama-sama sebapa dengan
lbrahim, kalau Ishaq itu yang menjadi nenek-moyang orang Yahudi. Jadi apabila
saudaranya, Ismail itu moyang orang Arab, maka mereka adalah saudara
sepupu yang akan menjadi kewajiban orang Arab pula menerima baik emigran
orang-orang Yahudi ke tengah-tengah mereka, dan akan memudahkan
perdagangan orang Yahudi di seluruh jazirah Arab. Pengarang Inggris ini
mendasarkan pendapatnya pada cara-cara peribadatan di negeri-negeri Arab
yang tak ada hubungannya dengan agama Ibrahim, sebab mereka sudah benarbenar
hanyut dalam paganisma, sedang agama Ibrahim agama murni.
Kita tidak melihat bahwa argumentasi demikian itu sudah cukup kuat untuk
menghilangkan kenyataan sejarah. Jauh beberapa abad sesudah meninggalnya
Ibrahim dan Ismail paganisma Arab tidak menunjukkan bahwa mereka memang
sudah demikian tatkala Ibrahim datang ke Hijaz dan tatkala ia dan Ismail
bersama-sama membangun Ka’bah. Andaikata waktu itu paganisma sudah ada,
tentu itu akan memperkuat pendapat Sir William Muir. Masyarakat Ibrahim
sendiri waktu itu menyembah berhala dan ia berusaha mengajak mereka ke jalan
yang benar, tapi tidak berhasil. Apabila ia mengajak masyarakat Arab seperti
mengajak masyarakatnya sendiri, lalu tidak berhasil, dan orang-orang Arab itu
tetap menyembah berhala, tentu hal itu tidak sesuai dengan kepergian Ibrahim
dan Ismail ke Mekah. Keterangan sejarah itu secara logika bahkan lebih kuat.
Ibrahim yang telah keluar dari Irak karena mau menghindar dari keluarganya, ia
pergi ke Palestina dan Mesir, adalah orang yang mudah bepergian dan biasa
mengarungi sahara. Sedang jalan antara Palestina dan Mekah sejak dahulu kala
sudah merupakan lalu-lintas terbuka bagi para kafilah. Dengan demikian tidak
pula pada tempatnya orang meragukan kenyataan sejarah yang dalam garis
besamya sudah menjadi konsensus itu.
Sir William Muir dan mereka yang menunjang pendapatnya itu mengatakan
tentang kemungkinan adanya segolongan anak-anak Ibrahim dan Ismail
sesudah itu yang pindah dari Palestina ke negeri-negeri Arab serta adanya
pertalian mereka dalam arti hubungan darah. Kita tidak mengerti, kalau
kemungkinan mengenai anak-anak Ibrahim dan Ismail ini bagi mereka dapat
diterima, sedang kemungkinan mengenai kedua orang itu sendiri tidak!
Bagaimana akan dikatakan belum dapat dipastikan padahal peristiwa sejarah
sudah memperkuatnya. Bagaimana pula takkan terjadi padahal sumbernya
sudah tak dapat diragukan lagi dan sudah disebutkan dalam Quran dan
dibicarakan juga dalam kitab-kitab suci lainnya!
Ibrahim dan Ismail lalu mengangkat sendi-sendi Rumah Suci itu dan “Bahwa
rumah pertama dibuat untuk manusia beribadat ialah yang di Mekah itu, sudah
diberi berkah dan bimbingan bagi semesta alam. Disitulah terdapat keteranganketerangan
yang jelas sebagai Maqam (tempat) Ibrahim; barangsiapa
memasukinya menjadi aman.” (Qur’an, 3: 96-97)
“Dan ingatlah, Kami jadikan Rumah itu tempat berkumpul bagi
manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah Maqam
Ibrahim itu tempat bersembahyang, dan kami serahkan
kepada Ibrahim dan Ismail menyucikan RumahKu bagõ
mereka yang bertawaf, mereka yang tinggal menetap dan
mereka yang ruku’ dan sujud. Dan ingatlah tatkala Ibrahim
berkata: ‘Tuhanku, jadikan tempat ini Kota yang aman dan
berikanlah buah-buahan kepada penduduknya, mereka yang
beriman kepada Allah dan Hari Kemudian.’ Ia berkata: ‘Dan
bagi barangsiapa yang menolak iman akan Kuberi juga
kesenangan sementara, kemudian Kutarik ia ke dalam siksa
api, tujuan yang paling celaka,. Dan ingatlah tatkala Ibrahim
dan Ismail mengangkat sendi-sendi Rumah Suci itu (mereka
berdoa): ‘Tuhan, terimalah ini dari kami. Sesungguhnyalah
81
Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui.” (Qur,an, 2:
125-127)
Bagaimana Ibrahim mendirikan Rumah itu sebagai tempat tujuan dan tempat
yang aman, untuk mengantarkan manusia supaya beriman hanya kepada Allah
Yang Tunggal lalu kemudian menjadi tempat berhala dan pusat
penyembahannya? Dan bagaimana pula cara-cara peribadatan itu dilakukan
sesudah lbrahim dan Ismail, dan dalam bentuk bagaimana pula dilakukan? Dan
sejak kapan cara-cara itu berubah lalu dikuasi oleh paganisma? Hal ini tidak
diceritakan kepada kita oleh sejarah yang kita kenal. Semua itu baru merupakan
dugaan-dugaan yang sudah dianggap sebagai suatu kenyataan. Kaum Sabian1
yang menyembah bintang mempunyai pengaruh besar di tanah Arab. Pada
mulanya mereka – menurut beberapa keterangan – tidak menyembah bintang itu
sendiri, melainkan hanya menyembah Allah dan mereka mengagungkan bintangbintang
itu sebagai ciptaan dan manifestasi kebesaranNya. Oleh karena lebih
banyak yang tidak dapat memahami arti ketuhanan yang lebih tinggi, maka
diartikannya bintang-bintang itu sebagai tuhan. Beberapa macam batu gunung
dikhayalkan sebagai benda yang jatuh dan langit, berasal dan beberapa macam
bintang. Dari situ mula-mula manifestasi tuhan itu diartikan dan dikuduskan,
kemudian batu-batu itu yang disembah, kemudian penyembahan itu dianggap
begitu agung, sehingga tidak cukup bagi seorang orang Arab hanya menyembah
hajar aswad (batu hitam) yang di dalam Ka’bah, bahkan dalam setiap perjalanan
ia mengambil batu apa saja dan Ka’bah untuk disembah dan dimintai
persetujuannya: akan tinggal ataukah akan melakukan perjalanan. Mereka
melakukan cara-cara peribadatan yang berlaku bagi bintang-bintang atau bagi
pencipta bintang-bintang itu. Dengan cara-cara demikian menjadi kuatlah
kepercayaan paganisma itu, patung-patung dikuduskan dan dibawanya sesajensesajen
untuk itu sebagai kurban.
Ini adalah suatu gambaran tentang perkembangan agama itu di tanah Arab sejak
Ibrahim membangun rumah sebagai tempat beribadat kepada Tuhan,
sebagaimana dilukiskan oleh beberapa ahli sejarah dan bagaimana pula hal itu
kemudian berbalik dan menjadi pusat berhala. Herodotus, bapa sejarah,
menerangkan tentang penyembahan Lat itu di negeri Arab. Demikian juga
Diodorus Siculus mcnyebutkan tentang rumah di Mekah yang diagungkan itu. Ini
menunjukkan tentang paganisma yang sudah begitu tua di jazirah Arab dan
bahwa agama yang dibawa Ibrahim di sana bertahan tidak begitu lama.
Dalam abad-abad itu sudah datang pula para nabi yang mengajak kabilahkabilah
jazirah itu supaya menyembah Allah semata-mata. Tetapi mereka
menolak dan tetap bertahan pada paganisma. Datang Hud mengajak kaum ‘Ad
yang tinggal di sebelah utara Hadzramaut supaya menyembah hanya kepada
Allah; tapi hanya sebagian kecil saja yang ikut. Sedang yang sebagian besar
malah menyombongkan diri dan berkata: “O Hud, kau datang tidak membawa
keterangan yang jelas, dan kami tidak akan meninggalkan tuhan-tuhan kami
hanya karena perkataanmu itu. Kami tidak percaya kepadamu.” (Qur’an, 11: 53)
Bertahun-tahun lamanya Hud mengajak mereka. Hasilnya malah mereka
bertambah buas dan congkak. Demikian juga Saleh datang mengajak kaum
Thamud supaya beriman. Mereka ini tinggal di Hijr yang terletak antara Hijaz
dengan Syam di Wadi’l-Qura ke arah timur daya dari Mad-yan (Midian) dekat
Teluk ‘Aqaba. Sama saja, hasil ajakan Saleh itu tidak lebih seperti ajakan Hud
juga. Kemudian datang Syu’aib kepada bangsa Mad-yan yang terletak di Hijaz,
mengajak supaya mereka menyembah Allah. Juga tidak didengar Merekapun
mengalami kehancuran seperti yang terjadi terhadap golongan ‘Ad dan Thamud.
Selain para nabi itu juga Qur’an telah menceritakan tentang ajakan mereka
supaya menyembah Allah yang Esa. Sikap golongan itu begitu sombong.
Mereka tetap bersikeras hendak menyembah berhala dan bermohon kepada
berhala-berhala dalam Ka’bah itu. Mereka berziarah ke tempat itu setiap tahun;
mereka datang dari segenap pelosok jazirah Arab. Dalam hal ini turun firman
82
Tuhan: “Dan Kami tidak akan mengadakan siksaan sebelum Kami mengutus
seorang rasul.”(Qur’an 17: 15)
Sejak didirikannya Mekah di tempat itu sudah ada jabatan-jabatan penting
seperti yang dipegang oleh Qushayy bin Kilab pada pertengahan abad kelima
Masehi. Pada waktu itu para pemuka Mekah berkumpul. Jabatan-jabatan hijaba,
siqaya, rifada, nadwa, liwa’ dan qiyada dipegang semua oleh Qushay. Hijaba
ialah penjaga pintu Ka’bah atau yang memegang kuncinya. Siqaya ialah
menyediakan air tawar – yang sangat sulit waktu itu bagi mereka yang datang
berziarah serta menyediakan minuman keras yang dibuat dari kurma. Rifada
ialah memberi makan kepada mereka semua. Nadwa ialah pimpinan rapat pada
tiap tahun musim. Liwa’ ialah panji yang dipancangkan pada tombak lalu
ditancapkan sebagai lambang tentara yang sedang menghadapi musuh, dan
qiyada ialah pimpinan pasukan bila menuju perang. Jabatan-jabatan demikian itu
di Mekah sangat terpandang. Dalam masalah ibadat seolah pandangan orangorang
Arab semua tertuju ke Ka’bah itu.
Saya kira semua itu datangnya bukan sekaligus ketika rumah itu dibangun,
melainkan satu demi satu, pada satu pihak tak ada hubungannya satu sama lain
dengan Ka’bah serta kedudukannya dalam arti agama, di pihak lain sedikit
banyak memang ada juga hubungannya.
Tatkala Ka’bah dibangun menurut gambaran yang ada dalam khayal kita – tidak
lebih Mekah hanya terdiri dari kabilah-kabilah Amalekit dan Jurhum. Sesudah
Ismail menetap di sana dan bersama-sama dengan ayahnya memasang sendisendi
rumah itu, barulah Mekah mengalami perkembangan. Untuk beberapa
waktu yang cukup lama kemudian ia menjadi sebuah kota atau yang menyerupai
kota. Kita katakan menyerupai kota, karena Mekah dengan penduduknya waktu
itu masih membawa sifat sisa-sisa keterbelakangan dalam arti yang sangat
bersahaja. Beberapa penulis sejarah tidak keberatan dalam menyebutkan,
bahwa Mekah itu masih terbelakang sebelum semua urusan berada di tangan
Qushayy pada pertengahan abad kelima Masehi itu. Sukar bagi kita akan dapat
membayangkan suatu daerah seperti Mekah dengan Rumah Purbanya yang
dianggap suci itu akan tetap berada dalam suasana hidup pengembaraan.
Padahal sejarah membuktikan bahwa persoalan Rumah Suci itu berada di
tangan Ismail dalam lingkungan keluarga Jurhum selama beberapa generasi
kemudian. Mereka tinggal di sekitar tempat itu, di samping Mekah masa itu
memang tempat pertemuan kafilah-kafilah dalam perjalanan ke Yaman, Hira,
Syam dan Najd. Juga hubungannya dengan Laut Merah yang tidak jauh dari
tempat itu merupakan hubungan langsung dengan perdagangan dunia. Sukar
akan dapat dibayangkan adanya suatu daerah dalam keadaan demikian itu akan
tetap tanpa ada pendekatan dari dunia lain dari segi peradabannya. Beralasan
sekali dugaan kita, bahwa Mekah, yang sudah didoakan oleh Ibrahim dan
ditetapkan Allah akan menjadi suatu daerah yang aman sentosa, sudah
mengenal hidup stabil selama beberapa generasi sebelum Qushayy.
Meskipun sudah dikalahkan oleh Amalekit, Mekah masih di tangan Jurhum
sampai pada masa Mudzadz bin ‘Amr ibn Harith. Selama dalam masa generasi
ini perdagangan Mekah mengalami perkembangan yang pesat sekali di bawah
kekuasaan orang-orang yang biasa hidup mewah, sehingga mereka lupa bahwa
mereka berada di tanah tandus dan bahwa mereka perlu selalu berusaha dan
selalu waspada. Demikian lalainya mereka itu sehingga Zamzam menjadi kering
dan pihak kabilah Khuza’a merasa perlu memikirkan akan turut terjun memegang
pimpinan di tanah suci itu.
Peringatan Mudzadz kepada masyarakatnya tentang akibat hidup berfoya-foya,
tidak berhasil. Ia yakin sekali bahwa hal ini akan menghanyutkan mereka semua.
Kemudian ia berusaha menggali Zamzam lebih dalam lagi. Diambilnya dua buah
pangkal pelana emas dari dalam Ka’bah beserta harta yang dibawa orang
sebagai sesajen ke dalam Rumah Suci itu. Dimasukkannya semua itu ke dalam
83
dasar sumur, sedang pasir yang masih ada di dalamnya dikeluarkan, dengan
harapan pada suatu waktu ia akan menemukannya kembali. Ia keluar dengan
anak-anak Ismail dari Mekah. Kekuasaan sesudah itu dipegang oleh Khuza’a.
Demikian seterusnya turun-temurun sampai kepada Qushayy bin Kilab, nenek
(kakek) Nabi Muhammad yang kelima.
Fatimah bint Sa’d bin Sahl kawin dengan Kilab dan mempunyai anak bernama
Zuhra dan Qushayy. Kilab meninggal dunia ketika Qushayy masih bayi.
Kemudian Fatimah kawin lagi dengan Rabi’a bin Haram. Kemudian mereka pergi
ke Syam dan di sana Fatimah melahirkan Darraj. Qushayy semakin besar juga
dan ia hanya mengenal Rabi’a sebagai ayahnya. Lambat-laun antara Qushayy
dengan pihak kabilah Rabi’a terjadi permusuhan. Ia dihina dan dikatakan berada
di bawah perlindungan mereka, padahal bukan dari pihak mereka Qushayy
mengadukan penghinaan itu kepada ibunya.
“Ayahmu lebih mulia dari mereka,” kata ibunya kepada Qushayy. “Engkau
anak Kilab bin Murra, dan keluargamu di Mekah menempati Rumah Suci.”
Qushayy lalu pergi ke Mekah, dan menetap di sana. Karena pandangannya yang
baik dan mempunyai kesungguhan, orang-orang di Mekah sangat
menghormatinya. Pada waktu itu pengawasan Rumah Suci di tangan Hulail bin
Hubsyia – orang yang berpandangan tajam dari kabilah Khuza’a. Tatkala
Qushayy melamar puterinya, Hubba, ternyata lamarannya diterima baik dan
kawinlah mereka. Qushayy terus maju dalam usaha dan perdagangannya, yang
membuat ia jadi kaya, harta dan anak-anaknya pun banyak pula. Di kalangan
masyarakatnya ia makin terpandang. Hulail meninggal dengan meninggalkan
wasiat supaya kunci Rumah Suci di tangan Hubba puterinya. Tetapi Hubba
menolak dan kunci itu dipegang oleh Abu Ghibsyan dari kabilah Khuza’a. Tetapi
Abu Ghibsyan ini seorang pemabuk. Ketika pada suatu hari ia kehabisan
minuman keras kunci itu dijualnya kepada Qushayy dengan cara menukarnya
dengan minuman keras.
Khuza’a sudah memperhitungkan betapa kedudukannya nanti bila pimpinan
Ka’bah itu berada di tangan Qushayy sebagai orang yang banyak hartanya dan
orang yang mulai berpengaruh di kalangan Quraisy. Mereka merasa keberatan
bilamana masalah pimpinan Rumah Suci berada di tangan pihak lain selain
mereka sendiri. Pada waktu Qushayy meminta bantuan Quraisy, beberapa
kabilah memang sudah berpendapat bahwa dialah penduduk yang paling kuat
dan sangat dihargai di Mekah. Mereka mendukung Qushayy dan berhasil
mengeluarkan Khuza’a dari Mekah. Sekarang seluruh pimpinan Rumah Suci itu
sudah di tangan Qushayy dan dia diakui sebagai pemimpin mereka.
Seperti sudah kita kemukakan, beberapa orang berpendapat, bahwa sampai
pada waktu pimpinan Mekah berada di tangan Qushayy, bangunan apapun
belum ada di tempat itu, selain Ka bah. Alasannya ialah, karena baik Khuza’a
atau Jurhum tidak ingin melihat ada bangunan lain di sekitar Rumah Tuhan itu,
juga karena pada malam hari mereka tidak pernah tinggal di tempat itu,
melainkan pergi ke tempat-tempat terbuka. Ditambahkan pula bahwa setelah
Qushayy memegang pimpinan Mekah ia mengumpulkan Quraisy dan menyuruh
mereka membangun di tempat itu. Dengan dipelopori oleh Qushayy sendiri
dibangunnya Dar’n-Nadwa sebagai tempat pertemuan pembesar-pembesar
Mekah yang dipimpin oleh Qushayy sendiri. Di tempat ini mereka
bermusyawarah mengenai masalah-masalah negeri itu. Menurut kebiasaan
mereka, setiap persoalan yang mereka hadapi selalu diselesaikan dengan
persetujuan bersama. Baik wanita atau laki-laki yang akan melangsungkan
perkawinan harus di tempat ini pula.
Dengan perintah Qushayy orang-orang Quraisy lalu membangun tempat-tempat
tinggal mereka di sekitar Ka’bah itu, dengan meluangkan tempat yang cukup
luas untuk mengadakan tawaf sekitar Rumah itu dan pada setiap dua rumah
84
disediakan jalan yang menembus ke tempat tawaf tersebut.
Anak Qushayy yang tertua ialah Abd’d-Dar. Akan tetapi Abd Manaf adiknya,
sudah lebih dulu tampil ke depan umum dan sudah mendapat tempat pula.
Sesudah usianya makin lanjut, kekuatannyapun sudah berkurang dan sudah
tidak kuat lagi ia mengurus Mekah sebagaimana mestinya, kunci Rumah itupun
diserahkannya kepada Abd’d-Dar, demikian juga soal air minum, panji dan
persediaan makanan. Setiap tahun Quraisy memberikan sumbangan dari harta
mereka yang diserahkannya kepada Qushayy guna membuatkan makanan pada
musim ziarah. Makanan ini kemudian diberikan kepada mereka yang datang
tidak dalam kecukupan. Qushayy adalah orang yang pertama mewajibkan
kepada Quraisy menyiapkan persediaan makanan. Dikumpulkannya mereka itu
dan ia sangat merasa bangga terhadap mereka ketika bersama-sama mereka
berhasil mengeluarkan Khuza’a dari Mekah. Ketika mewajibkan itu ia berkata
kepada mereka:
“Saudara-saudara Quraisy! Kamu sekalian adalah tetangga Tuhan, keluarga
RumahNya dan Tempat yang Suci. Mereka yang datang berziarah adalah
tamu Tuhan dan pengunjung RumahNya. Mereka itulah para tamu yang
paling patut dihormati. Pada musim ziarah itu sediakanlah makanan dan
minuman sampai mereka pulang kembali.”
Seperti ayahnya, Abd’d-Dar juga telah memegang pimpinan Ka’bah dan
kemudian diteruskan oleh anak-anaknya. Akan tetapi anak-anak Abd Manaf
sebenarnya mempunyai kedudukan yang lebih baik dan terpandang juga di
kalangan masyarakatnya. Oleh karena itu, anak-anak Abd Manaf, yaitu Hasyim,
Abd Syams, Muttalib dan Naufal sepakat akan mengambil pimpinan yang ada di
tangan sepupu-sepupu mereka itu. Tetapi pihak Quraisy berselisih pendapat:
yang satu membela satu golongan yang lain membela golongan yang lain lagi.
Keluarga Abd Manaf mengadakan Perjanjian Mutayyabun dengan memasukkan
tangan mereka ke dalam tib, (yaitu bahan wangi-wangian) yang dibawa ke dalam
Ka’bah. Mereka bersumpah takkan melanggar janji. Demikian juga pihak
Keluarga Abd,d-Dar mengadakan pula Perjanjian Ahlaf: Antara kedua golongan
itu hampir saja pecah perang yang akan memusnakan Quraisy, kalau tidak
cepat-cepat diadakan perdamaian. Keluarga Abd Manaf diberi bagian mengurus
persoalan air dan makanan, sedangkan kunci, panji dan pimpinan rapat di
tangan Keluarga Abd’d-Dar. Kedua belah pihak setuju, dan keadaan itu berjalan
tetap demikian, sampai pada waktu datangnya Islam.
Hasyim termasuk pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Dialah
yang memegang urusan air dan makanan. Dia mengajak masyarakatnya seperti
yang dilakukan oleh Qushayy kakeknya, yaitu supaya masing-masing
menafkahkan hartanya untuk memberi makanan kepada pengunjung pada
musim ziarah. Pengunjung Baitullah, tamu Tuhan inilah yang paling berhak
mendapat penghormatan. Kenyataannya memang para tamu itu diberi makan
sampai mereka pulang kembali.
Peranan yang dipegang Hasyim tidak hanya itu saja, bahkan jasanya sampai ke
seluruh Mekah. Pernah terjadi musim tandus, dia datang membawakan
persediaan makanan, sehingga kembali penduduk itu menghadapi hidupnya
dengan wajah berseri. Hasyim jugalah yang membuat ketentuan perjalanan
musim, musim dingin dan musim panas. Perjalanan musim dingin ke Yaman,
dan perjalanan musim panas ke Suria.
Dengan adanya semua kenyataan ini keadaan Mekah jadi berkembang dan
mempunyai kedudukan penting di seluruh jazirah, sehingga ia dianggap sebagai
ibukota yang sudah diakui. Dengan perkembangan serupa itu tidak ragu-ragu
lagi anak-anak Abd Manaf membuat perjanjian perdamaian dengan tetanggatetangganya.
Hasyim sendiri membuat perjanjian sebagai tetangga baik dan
85
bersahabat dengan Imperium Rumawi dan dengan penguasa Ghassan. Pihak
Rumawi mengijinkan orang-orang Quraisy memasuki Suria dengan aman.
Demikian juga Abd Syams membuat pula perjanjian dagang dengan Najasyi
(Negus). Selanjutnya Naufal dan Muttalib juga membuat persetujuan dengan
Persia dan perjanjian dagang dengan pihak Himyar di Yaman.
Mekah sekarang bertambah kuat dan bertambah makmur. Demikian pandainya
penduduk kota itu dalam perdagangan sehingga tak ada pihak lain yang semasa
yang dapat menyainginya. Rombongan kafilah datang ke tempat itu dari segenap
penjuru dan berangkat lagi pada musim dingin dan musim panas. Di sekitar
tempat itu didirikan pasar-pasar guna menjalankan perdagangan itu. Itu pula
sebabnya mereka jadi cekatan sekali dalam utang-piutang dan riba serta segala
sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan. Tak ada yang teringat akan
menyaingi Hasyim yang kini sudah makin lanjut usianya itu dalam kedudukannya
sebagai penguasa Mekah. Hanya kemudian terbayang oleh Umayya anak Abd
Syams -sepupunya – bahwa sudah tiba masanya kini ia akan bersaing. Tetapi dia
tidak berdaya, dan kedudukan itu tetap dipegang Hasyim. Sementara itu Umayya
telah meninggalkan Mekah dan selama sepuluh tahun tinggal di Suria.
Pada suatu ketika dalam perjalanan pulang dari Suria, ketika Hasyim melalui
Jathrib dilihatnya seorang wanita baik-baik dan terpandang, muncul di tengahtengah
orang yang sedang mengadakan perdagangan dengan dia. Wanita itu
ialah Salma anak ‘Amr dari kabilah Khazraj. Hasyim merasa tertarik.
Ditanyakannya, adakah ia sedang dalam ikatan dengan laki-laki lain? Setelah
diketahui bahwa dia seorang janda dan tidak mau kawin lagi kecuali bila ia
memegang kebebasan sendiri, Hasyim lalu melamarnya. Dan wanita itupun
menerima, karena dia mengetahui kedudukan Hasyim di tengah-tengah
masyarakatnya.
Beberapa waktu lamanya ia tinggal di Mekah dengan suaminya. Kemudian ia
kembali ke Jathrib. Di kota ini ia melahirkan seorang anak yang diberi nama
Syaiba.
Beberapa tahun kemudian dalam suatu perjalanan musim panas ke Ghazza
(Gaza). Hasyim meninggal dunia. Kedudukannya digantikan oleh adiknya,
Muttalib. Sebenarnya Muttalib ini masih adik Abd Syams. Tetapi dia sangat
dihormati oleh masyarakatnya. Karena sikapnya yang suka menenggang dan
murah hati oleh Quraisy ia dijuluki Al-Faidz’, (“Yang melimpah”). Dengan
keadaan Muttalib yang demikian itu di tengah-tengah masyarakatnya, sudah
tentu segalanya akan berjalan tenteram sebagaimana mestinya.
Pada suatu hari terpikir oleh Muttalib akan kemenakannya, anak Hasyim itu. Ia
pergi ke Jathrib. Dan karena anak itu sudah besar, dimintanya kepada Salma
supaya anaknya itu diserahkan kepadanya. Oleh Muttalib dibawanya pemuda itu
ke atas untanya dan dengan begitu ia memasuki Mekah. Orang-orang Quraisy
menduga bahwa yang dibawa itu budaknya. Oleh karena itu mereka lalu
memanggilnya: Abd’l Muttalib (Budak Muttalib). “Hai,” kata Muttalib. “Dia
kemenakanku anak Hasyim yang kubawa dari Jathrib.” Tetapi sebutan itu sudah
melekat pada pemuda tersebut. Orang sudah memanggilnya demikian dan nama
Syaiba yang diberikan ketika dilahirkan sudah dilupakan orang.
Pada mulanya Muttalib ingin sekali mengembalikan harta Hasyim untuk
kemenakannya. Tetapi Naufal menolak, lalu menguasainya. Sesudah Abd’l-
Muttalib mempunyai kekuatan ia meminta bantuan kepada saudara-saudara
ibunya di Jathrib terhadap tindakan saudara ayahnya itu dengan maksud supaya
miliknya dikembalikan kepadanya. Untuk memberikan bantuan itu pihak Khazraj
di Jathrib mengirimkan delapan puluh orang pasukan perang. Dengan demikian
Naufal terpaksa mengembalikan harta itu.
Sekarang Abd’l-Muttalib sudah menempati kedudukan Hasyim. Sesudah
86
pamannya Muttalib, dialah yang mengurus pembagian air dan persediaan
makanan. Dalam mengurus dua jabatan ini terutama urusan air – ia menemui
kesulitan yang tidak sedikit. Sampai saat itu anaknya hanyalah seorang, yaitu
Harith. Sedang persediaan air untuk tamu – sejak terserapnya sumur Zamzam
didatangkan dari beberapa sumur yang terpencar-pencar sekitar Mekah, yang
kemudian diletakkan di sebuah kolam di dekat Ka’bah. Anak yang banyak itu
akan merupakan bantuan besar dan memudahkan pekerjaan serupa ini serta
pengawasannya sekaligus. Sebaliknya, kalau Abd’l-Muttalib harus memikul
jabatan penyediaan air dan makanan sedang anak hanya Harith satu-satunya,
tentu hal ini akan terasa berat sekali. Ini jugalah yang lama menjadi pikiran.
Orang-orang Arab masih selalu ingat kepada sumur Zamzam yang telah
dicetuskan oleh Mudzadz bin Amr beberapa abad yang lalu. Menjadi harapan
mereka selalu andaikata sumur itu masih tetap ada. Dan sesuai dengan
kedudukannya Abd’l-Muttalib pun tentu lebih banyak lagi memikirkan dam
mengharapkan hal itu. Demikian kerasnya keinginan itu hingga terbawa dalam
tidurnya seolah ada suara gaib menyuruhnya menggali kembali sumur yang
pernah menyembur di kaki Ismail neneknya dulu itu. Demikian mendesaknya
suara itu dengan menunjukkan sekali letak sumur itu. Dan diapun memang gigih
sekali ingin mencari letak Zamzam tersebut, sampai achirnya diketemukannya
juga, yaitu terletak antara dua patung: Isaf dan Na’ila.
Ia terus mengadakan penggalian, dibantu oleh anaknya, Harith. Waktu itu tibatiba
air membersit dan dua pangkal pelana emas dan pedang Mudzadz mulai
tampak. Sementara itu orang-orang lalu mau mencampuri Abd’l-Muttalib dalam
urusan sumur itu serta apa yang terdapat di dalamnya. Akan tetapi Abd’l-Muttalib
berkata:
“Tidak! Tetapi marilah kita mengadakan pembagian, antara aku dengan kamu
sekalian. Kita mengadu nasib dengan permainan qid-h (anak panah). Dua anak
panah buat Ka’bah, dua buat aku dan dua buat kamu. Kalau anak panah itu
keluar, ia mendapat bagian, kalau tidak, dia tidak mendapat apa-apa.”
Usul ini disetujui. Lalu anak-anak panah itu diberikan kepada juru qid-h yang
biasa melakukan itu di tempat Hubal di tengah-tengah Ka’bah. Anak panah
Quraisy ternyata tidak keluar. Sekarang pedang-pedang itu buat Abd’l-Muttalib
dan dua buah pangkal pelana emas buat Ka’bah. Pedang-pedang itu oleh Abd’l-
Muttalib dipasang di pintu Ka’bah, sedang kedua pelana emas dijadikan
perhiasan dalam Rumah Suci itu. Abd’l Muttalib meneruskan tugasnya mengurus
air untuk keperluan tamu, sesudah sumur Zamzam dapat berjalan lancar.
Karena tidak banyak anak, Abd’l-Muttalib di tengah-tengah masyarakatnya
sendiri itu merasa kekurangan tenaga yang akan dapat membantunya. Ia
bernadar; kalau sampai beroleh sepuluh anak laki-laki kemudian sesudah besarbesar
tidak beroleh anak lagi seperti ketika ia menggali sumur Zamzam dulu,
salah seorang di antaranya akan disembelih di Ka’bah sebagai kurban untuk
Tuhan. Tepat juga anaknya yang laki-laki akhirnya mencapai sepuluh orang dan
takdirpun menentukan pula sesudah itu tidak beroleh anak lagi.
Dipanggilnya semua anak-anaknya dengan maksud supaya dapat memenuhi
nadarnya. Semua patuh. Sebagai konsekwensi kepatuhannya itu setiap anak
menuliskan namanya masing-masing di atas qid-h (anak panah). Kemudian
semua itu diambilnya oleh Abd’l-Muttalib dan dibawanya kepada juru qid-h di
tempat berhala Hubal di tengah-tengah Ka’bah.
Apabila sedang menghadapi kebingungan yang luarbiasa, orang-orang Arab
masa itu lalu minta pertolongan juru qid-h supaya memintakan kepada Maha
Dewa Patung itu dengan jalan (mengadu nasib) melalui qid-h. Abdullah bin Abd’l-
Muttalib adalah anaknya yang bungsu dan yang sangat dicintai.
87
Setelah juru qid-h mengocok anak panah yang sudah dicantumi nama-nama
semua anak-anak yang akan menjadi pilihan dewa Hubal untuk kemudian
disembelih oleh sang ayah, maka yang keluar adalah nama Abdullah.
Dituntunnya anak muda itu oleh Abd’l-Muttalib dan dibawanya untuk disembelih
ditempat yang biasa orang-orang Arab melakukan itu di dekat Zamzam yang
terletak antara berhala Isaf dengan Na’ila.
Tetapi saat itu juga orang-orang Quraisy serentak sepakat melarangnya supaya
jangan berbuat, dan atas pembatalan itu supaya memohon ampun kepada
Hubal. Sekalipun mereka begitu mendesak, namun Abd’l-Muttalib masih raguragu
juga. Ditanyakannya kepada mereka apa yang harus diperbuat supaya
sang berhala itu berkenan. Mughira bin Abdullah dari suku Makhzum berkata:
“Kalau penebusannya dapat dilakukan dengan harta kita, kita tebuslah.”
Setelah antara mereka diadakan perundingan, mereka sepakat akan pergi
menemui seorang dukun di Jathrib yang sudah biasa memberikan pendapat
dalam hal semacam ini. Dalam pertemuan mereka dengan dukun wanita itu
kepada mereka dimintanya supaya menangguhkan sampai besok.
“Berapa tebusan yang ada pada kalian?” tanya sang dukun.
“Sepuluh ekor unta.”
“Kembalilah ke negeri kamu sekalian,” kata dukun itu. “Sediakanlah tebusan
sepuluh ekor unta. Kemudian keduanya itu diundi dengan anak panah. Kalau
yang keluar itu atas nama anak kamu, ditambahlah jumlah unta itu sampai dewa
berkenan.”
Merekapun menyetujui.
Setelah yang demikian ini dilakukan ternyata anak panah itu keluar atas nama
Abdullah juga. Ditambahnya jumlah unta itu sampai mencapai jumlah seratus
ekor. Ketika itulah anak panah keluar atas nama unta itu. Sementara itu orangorang
Quraisy berkata kepada Abd’l-Muttalib – yang sedang berdoa kepada
tuhannya: “Tuhan sudah berkenan.”
“Tidak,” kata Abd’l-Muttalib. “Harus kulakukan sampai tiga kali.” Tetapi sampai
tiga kali dikocok anak panah itupun tetap keluar atas nama unta itu juga. Barulah
Abd’l-Muttalib merasa puas setelah ternyata sang dewa berkenan.
Disembelihnya unta itu dan dibiarkannya begitu tanpa dijamah manusia atau
binatang.
Dengan begitu itulah buku-buku biografi melukiskan. Digambarkannya beberapa
macam adat-istiadat orang Arab, kepercayaan serta cara-cara mereka
melakukan upacara kepercayaan itu. Hal ini menunjukkan sekaligus betapa
mulianya kedudukan Mekah dengan Rumah Sucinya itu di tengah-tengah tanah
Arab. At-Tabari menceritakan – sehubungan dengan kisah penebusan ini –
bahwa pernah ada seorang wanita Islam bernadar bahwa bila maksudnya
terlaksana dalam melakukan sesuatu, ia akan menyembelih anaknya. Ternyata
kemudian maksudnya terkabul. Ia pergi kepada Abdullah bin Umar. Orang ini
tidak memberikan pendapat. Kemudian ia pergi kepada Abdullah bin Abbas yang
ternyata memberikan fatwa supaya ia menyembelih seratus ekor unta, seperti
halnya dengan penebusan Abdullah anak Abd’l-Muttalib. Tetapi Marwan –
penguasa Medinah ketika itu – merasa heran sekali setelah mengetahui hal itu.
“Nadar tidak berlaku dalam suatu perbuatan dosa,” katanya.
Kedudukan Mekah dengan status Rumah Sucinya itu menyebabkan beberapa
daerah lain yang jauh-jauh juga membuat rumah-rumah ibadat sendiri-sendiri,
dengan maksud mengalihkan perhatian orang dari Mekah dan Rumah Sucinya.
Di Hira pihak Ghassan mendirikan rumah suci, Abraha al-Asyram membangun
rumah suci di Yaman. Tetapi bagi orang Arab itu tak dapat menggantikan Rumah
88
Suci yang di Mekah, juga tak dapat memalingkan mereka dari Kota Suci itu.
Bahkan sampai demikian rupa Abraha menghiasi rumah sucinya yang di Yaman,
dengan membawa perlengkapan yang paling mewah yang kira-kira akan
menarik orang-orang Arab – bahkan orang-orang Mekah sendiri – ke tempat itu.
Akan tetapi setelah ternyata bahwa tujuan orang-orang Arab itu hanya Rumah
Purba itu juga, dan orang-orang Yaman sendiripun meninggalkan rumah yang
dibangunnya itu serta menganggap ziarah mereka tidak sah kalau tidak ke
Mekah, maka sekarang tak ada jalan lain bagi penguasa Negus itu kecuali ia
harus menghancurkan rumah Ibrahim dan Ismail itu. Dengan pasukan yang
besar didatangkan dari Abisinia dia sudah mempersiapkan perang dan dia
sendiri di depan sekali di atas seekor gajah besar.
Tatkala pihak Arab mendengar hal itu, besar sekali kekuatirannya akan akibat
yang mungkin ditimbulkan karenanya. Suatu hal yang luarbiasa bagi mereka,
kedatangan seorang laki-laki Abisinia akan menghancurkan rumah suci mereka
dan tempat berhala-berhala mereka. Seorang laki-laki bernama Dhu-Nafar –
salah seorang bangsawan dan terpandang di Yaman – tampil ke depan
mengerahkan masyarakatnya dan orang Arab lainnya yang bersedia berjuang
melawan Abraha serta maksudnya yang hendak menghancurkan Baitullah.
Tetapi dia tak dapat menghalangi Abraha. Malah dia sendiri terpukul dan menjadi
tawanan. Nasib yang demikian itu juga yang menimpa Nufail bin Habib al-
Khath’ami ketika ia mengerahkan masyarakatnya dari kabilah Syahran dan
Nahis, malah dia sendiri yang tertawan, yang kemudian menjadi anggota
pasukannya dan menjadi penunjuk jalan. Ketika Abraha sampai di Ta’if
penduduk tempat itu mengatakan, bahwa rumah suci mereka bukanlah rumah
suci yang dimaksudkan Abraha. Itu adalah rumah Lat. Kemudian ia diantar oleh
orang-orang yang bersedia menunjukkan jalan ke Mekah.
Bila Abraha sudah mendekati Mekah dikirimnya pasukan berkuda sebagai kurir.
Dari Tihama mereka dapat membawa harta benda Quraisy dan yang lain-lain, di
antaranya seratus ekor unta kepunyaan Abd’l-Muttalib bin Hasyim. Pada
mulanya orang-orang Quraisy bermaksud mengadakan perlawanan. Tapi
kemudian berpendapat, bahwa mereka takkan mampu. Sementara itu Abraha
sudah mengirimkan salah seorang pengikutnya sebagai utusan bernama Hunata
dan Himyar untuk menemui pemimpin Mekah. Ia diantar menghadap Abd’l-
Muttalib bin Hasyim, dan kepadanya ia menyampaikan pesan Abraha, bahwa
kedatangannya bukan akan berperang melainkan akan menghancurkan
Baitullah. Kalau Mekah tidak mengadakan perlawanan tidak perlu ada
pertumpahan darah.
Begitu Abd’l-Muttalib mendengar, bahwa mereka tidak bermaksud berperang, ia
pergi ke markas pasukan Abraha bersama Hunata, bersama anak-anaknya dan
beberapa pemuka Mekah lainnya. Kedatangan delegasi Abd’l-Muttalib ini
disambut baik oleh Abraha, dengan menjanjikan akan mengembalikan unta
Abd’l-Muttalib. Akan tetapi segala pembicaraan mengenai Ka’bah serta supaya
menarik kembali maksudnya yang hendak menghancurkan tempat suci itu
ditolaknya belaka. Juga tawaran delegasi Mekah yang akan mengalah sampai
sepertiga harta Tihama baginya, ditolak. Abd’l-Muttalib dan rombongan kembali
ke Mekah. Dinasehatkannya supaya orang meninggalkan tempat itu dan pergi ke
lereng-lereng bukit, menghindari Abraha dan pasukannya yang akan memasuki
kota suci dan menghancurkan Rumah Purba itu.
Malam gelap gelita tatkala mereka memikirkan akan meninggalkan kota itu dan
di mana pula akan tinggal. Malam itulah Abd’l-Muttalib pergi dengan beberapa
orang Quraisy, berkumpul sekeliling pintu Ka’bah. Dia bermohon, mereka pun
bermohon minta bantuan berhala-berhala terhadap agresor yang akan
menghancurkan Baitullah itu.
Ketika mereka sudah pergi dan seluruh Mekah sunyi dan tiba waktunya bagi
89
Abraha mengerahkan pasukannya menghancurkan Ka’bah dan sesudah itu akan
kembali ke Yaman, ketika itu pula wabah cacar datang berkecamuk menimpa
pasukan Abraha dan membinasakan mereka. Serangan ini hebat sekali, belum
pernah dialami sebelumnya. Barangkali kuman-kuman wabah itu yang datang
dibawa angin dari jurusan laut, dan. menular menimpa Abraha sendiri. Ia merasa
ketakutan sekali. Pasukannya diperintahkan pulang kembali ke Yaman, dan
mereka yang tadinya menjadi penunjuk jalan sudah lari, dan ada pula yang mati.
Bencana wabah ini makin hari makin mengganas dan anggota-anggota pasukan
yang mati sudah tak terbilang lagi banyaknya.
Sampai juga Abraha ke Shan’a’ tapi badannya sudah dihinggapi penyakit. Tidak
berselang lama kemudian diapun mati seperti anggota pasukannya yang lain.
Dan dengan demikian orang Mekah mencatatnya sebagai Tahun Gajah. Dan ini
yang diabadikan dalam Qur’an:
“Tidakkah kau perhatikan, bagaimana Tuhanmu berbuat
terhadap pasukan orang-orang bergajah? Bukankah Dia
gagalkan rencana mereka? Dan dilepaskan di atas mereka
pasukan-pasukan burung. Melempari mereka dengan batu
yang keras membakar. Sehingga mereka seperti daun-daun
kering yang binasa berserakan.“( Qur’an 105: 1-4)
Peristiwa yang luarbiasa ini lebih memperkuat kedudukan Mekah dalam arti
agama, di samping itu telah memperkuat pula kedudukannya dalam arti
perdagangan. Juga menyebabkan penduduknya lebih banyak memperhatikan
dan memelihara kedudukan yang tinggi dan istimewa itu serta
mempertahankannya dari segala usaha yang akan mengurangi arti atau akan
menye,rang kota ini. Orang-orang Mekah lebih bersemangat lagi
mempertahankan kota mereka, mengingat kehidupan yang mereka peroleh
karenanya, hidup makmur dan mewah sejauh yang dapat kita bayangkan
kemewahan hidup mereka di daerah padang-pasir ini, gersang dan tandus.
Kegemaran penduduk daerah ini yang luarbiasa ialah minum nabidh (minuman
keras). Dalam keadaan mabuk itu mereka menemukan suatu kenikmatan yang
tak ada taranya! Suatu kenikmatan yang akan memudahkan mereka
melampiaskan hawa nafsu, akan menjadikan dayang-dayang dan budak-budak
belian yang diperjual-belikan sebagai barang dagangan itu lebih memikat hati
mereka. Yang demikian ini mendorong semangat mereka mempertahankan
kebebasan pribadi dan kebebasan kota mereka serta kesadaran
mempertahankan kemerdekaan dan menangkis segala serangan yang mungkin
datang dari musuh. Yang paling enak bagi mereka bersenang-senang waktu
malam sambil minum-minum hanyalah di pusat kota sekeliling bangunan Ka’bah.
Di tempat itu – di samping tiga ratus buah berhala atau lebih, masing-masing
kabilah dengan berhalanya – pembesar-pembesar Quraisy dan pemuka-pemuka
Mekah duduk-duduk; masing-masing menceritakan hal-hal yang berhubungan
dengan keadaan pedalaman, dengan Yaman, orang-orang Mundhir di Hira dan
orang-orang Ghassan di Suria, tentang datangnya kafilah serta lalu-lintas orangorang
pedalaman.
Kejadian demikian itu sampai kepada mereka dalam bentuk cerita, dari suatu
kabilah kepada kabilah yang lain. Setiap kabilah mempunyai “pemancar” dan
“pesawat radio” yang menerima berita-berita kemudian disiarkan kembali.
Masing-masing membawa cerita yang ada hubungannya dengan berita-berita
orang pedalaman, kisah-kisah tetangga dan handai-tolan sambil minum-minum
nabidh. Dan sesudah mereka bermalam suntuk di Ka’bah mereka menyiapkan
diri untuk hal yang sama guna lebih memuaskan kehendak hawa-nafsu. Dengan
mata batu permata berhala-berhala itu menjenguk melihat kepada mereka yang
sedang berdagang itu, dan mereka merasa mendapat perlindungan, karena
Ka’bah itu dijadikan Rumah Suci dan Mekah menjadi kota aman sentosa.
90
Demikian juga berhala-berhala mendapat jaminan mereka, bahwa tak
seorangpun Ahli Kitab akan memasuki Mekah kecuali tenaga kerja yang takkan
bicara tentang agama atau kitabnya.
Itulah sebabnya di sana tak ada koloni-koloni Yahudi seperti di Jathrib atau
Nasrani seperti di Najran. Bahkan :Ka’bah yang dijadikan tempat paganisma
yang paling suci ketika itu mereka lindungi dari semua yang akan menghinanya,
dan merekapun berlindung ke sana dari segala serangan. Begitulah seterusnya
Mekah itu bebas berdiri sendiri, seperti kabilah-kabilah Arab yang bebas pula
berdiri sendiri-sendiri. Mereka tidak mau kalau kebebasannya itu diganti, dan
mereka tidak pedulikan cara hidup lain selain kebebasannya ini di bawah
perlindungan berhala-berhala. Masing-masing kabilah tidak pula terganggu, dan
tidak pula terpikir oleh mereka akan mengadakan suatu kesatuan bangsa yang
kuat, seperti yang dilakukan oleh Rumawi dan Persia dalam meluaskan
kekuasaan dan melakukan peperangan.
Oleh karena itu tetaplah kabilah-kabilah itu semua tidak mempunyai sesuatu
bentuk apapun selain cara-cara hidup pedalaman, tempat mereka mencari
padang rumput untuk ternak, kemudian hidup di tengah-tengah itu dengan cara
hidup yang kasar, tertarik oleh segala kebebasan, kemerdekaan, kebanggaan
dan kepahlawanan.
Pada dasarnya tempat-tempat tinggal di Mekah mengelilingi lingkungan Ka’bah.
Jauh dekatnya rumah-rumah itu dari Ka’bah tergantung dari penting dan
tingginya kedudukan sesuatu keluarga atau suku. Kaum Quraisy adalah yang
terdekat letaknya dan paling banyak berhubungan dengan Rumah Suci itu.
Merekalah yang memegang kuncinya dan kepengurusan air Zamzam, juga
segala gelar-gelar kebangsawanan menurut paganisma ada pada mereka, yang
sampai menimbulkan perang karenanya, menyebabkan adanya persekutuan,
atau perjanjian-perjanjian perdamaian antar kabilah, yang tetap tersimpan di
dalam Ka’bah, supaya dapat disaksikan oleh sang berhala untuk kemudian
menurunkan murkanya bagi mereka yang melanggar.
Di belakang rumah-rumah Quraisy itu menyusul pula rumah0rumah kabilah yang
agak kurang penting kedudukannya, diikuti oleh yang lebih rendah lagi, sampai
kepada tempat-tempat tinggal kaum budak dan sebangsa kaum gelandangan.
Termasuk umat Kristen dan Yahudi di Mekah, seperti kita sebutkan tadi – adalah
juga budak. Tempat-tempat tinggal mereka jauh dari Ka’bah malah sudah
berbatasan dengan sahara. Oleh karena itu percakapan mereka tentang kisahkisah
agama, baik Kristen atau Yahudi, tidak sampai mendekati telinga pemukapemuka
Quraisy dan penduduk Mekah umumnya. Letak mereka yang lebih jauh
itu benar-benar membuat mereka lebih rapat lagi menutup telinga. Mereka tidak
mau menyibukkan diri dengan itu. Dalam perjalanan mereka melalui biara-biara
dan tempat-tempat para rahib sudah biasa mereka mendengar cerita serupa itu.
Hanya saja apa yang sudah mulai diperkatakan orang tentang akan datangnya
seorang nabi di tengah-tengah orang Arab waktu itu, sudah cukup menimbulkan
heboh. Abu Sufyan pernah marah kepada Umayya bin Abi’sh-Shalt karena arang
ini sering mengulang-ulang cerita para rahib tentang hal serupa itu. Dan
barangkali sesuai dengan kedudukan Abu Sufyan juga ketika itu ketika ia berkata
kepada kawannya itu: Para rahib itu suka membawa cerita semacam itu karena
mereka tidak mengerti soal agama mereka sendiri. Mereka memerlukan sekali
adanya seorang nabi yang akan memberi petunjuk kepada mereka. Tetapi kita
yang sudah punya berhala-berhala, yang akan mendekatkan kita kepada Tuhan,
tidak memerlukan lagi hal serupa itu. Kita harus menentang semua pembicaraan
semacam itu.
Dapat saja ia bicara begitu. Dia, yang begitu fanatik kepada Mekah dan
kehidupan paganismanya, tak pernah membayangkan bahwa saatnya sudah di
ambang pintu, bahwa kenabian Muhammad a.s. sudah dekat dan bahwa dari
91
tanah Arab pagan yang beraneka ragam itu cahaya Tauhid dan sinar kebenaran
akan memancar ke seluruh duniaAbdullah bin Abd’l-Muttalib sebenarnya adalah
pemuda yang berwajah tampan dan menarik. Menarik perhatian gadis-gadis dan
wanita-wanita Mekah. Lebih-lebih lagi yang menarik perhatian mereka ialah
kisah penebusan, dan kisah seratus ekor unta yang tidak mau diterima oleh
Hubal kurang dari itu. Tetapi takdir sudah menentukan Abdullah akan menjadi
seorang ayah yang paling mulia yang pernah dikenal sejarah. Demikian juga
Aminah bint Wahb akan menjadi ibu bagi anak Abdullah itu. Ia kawin dengan
wanita itu dan selang beberapa bulan kemudian iapun meninggal. Tak ada lagi
penebusan berupa apapun yang akan melepaskan dia dari maut. Tinggal lagi
Aminah kemudian akan melahirkan Muhammad dan akan mati semasa yang
dilahirkan itu masih bayi.
Pada gambar berikut ini silsilah keturunan Nabi yang menerangkan perkiraan
tahun-tahun kelahiran mereka masing-masing.
SILSILAH MUHAMMAD SAW
Qushayy
(lahir 400M)
|
+———————-+———————-+
| | |
‘Abd’l-‘Uzza ‘Abd Manaf ‘Abd’d-Dar
| (lahir 430M)
| |
| +———-+———–+———-+
Asad | | | |
| Muttalib Hasyim Naufal ‘Abd Syams
| (lahir 464M) |
Khuwailid | Umayya
| ‘Abd’l-Muttalib |
+—-+—-+ (lahir 497M) Harb
| | | |
‘Awwam Khadijah | Abu Sufyan
| | |
Zubair | Mu’awiya
|
+——–+———-+——-+–+———–+———-+
| | | | | |
Hamzah ‘Abbas ‘Abdullah Abu Lahab Abu Talib Harith
(lahir 545M) |
| +———-+———-+
| | | |
MUHAMMAD ‘Aqil ‘Ali Ja’far
(lahir 570M) | |
| +—+—+
| | |
Muslim Hasan Husain
Catatan kaki:
1. Kaum Sabian yang dimaksudkan di sini bukan yang dimaksudkan dalam
Qur’an (2: 62), yaitu sekta Nasrani yang berpegang pada Taurat dan Injil yang
belum mengalami perubahan, melainkan orang-orang Harran yang disebut oleh
Ibn Taimia sebagai pusat golongan ini dan sebagai tempat kelahiran Ibrahim
atau tempat ia pindah dan Irak (Mesopotamia). Di tempat ini terdapat kuil-kuil
tempat menyembah bintang-bintang. Kepercayaan mereka ini sebelum
datangnya agama Nasrani. Setelah datang Agama Nasrani, kepercayaan
mereka menjadi campur-baur dan dikenal sebagai pseudo-Sabian. (Dikutip oleh
al-Qasimi dalam Mahasin’t-Ta’wil, jilid 2 hal. 154-147). Juga mereka tidak sama
dengan kaum Sabaean yang berasal dari Saba di Arab Selatan (A)
92
B A G I A N K E T I G A
MUHAMMAD DARI KELAHIRAN SAMPAI PERKAWINANNYA
Perkawinan Abdullah dengan Aminah – Abdullah wafat –
– Muhammad lahir disusukan oleh Keluarga Sa’d – Kisah dua malaikat –
– Lima tahun selama tinggal di pedalaman – Aminah wafat –
– Di bawah asuhan Abd’l-Muttalib – Abd’l-Muttalib wafat – Di bawah
asuhan Abu Talib –
– Pergi ke Suria dalam usia dua belas tahun- Perang Fijar –
Menggembala kambing –
– Ke Suria membawa dagangan Khadijah – Perkawinannya dengan
Khadijah
USIA Abd’l-Muttalib sudah hampir mencapai tujuhpuluh tahun atau lebih tatkala
Abraha mencoba menyerang Mekah dan menghancurkan Rumah Purba. Ketika
itu umur Abdullah anaknya sudah duapuluh empat tahun, dan sudah tiba
masanya dikawinkan. Pilihan Abd’l-Muttalib jatuh kepada Aminah bint Wahb bin
Abd Manaf bin Zuhra, – pemimpin suku Zuhra ketika itu yang sesuai pula usianya
dan mempunyai kedudukan terhormat. Maka pergilah anak-beranak itu hendak
mengunjungi keluarga Zuhra. Ia dengan anaknya menemui Wahb dan melamar
puterinya. Sebagian penulis sejarah berpendapat, bahwa ia pergi menemui
Uhyab, paman Aminah, sebab waktu itu ayahnya sudah meninggal dan dia di
bawah asuhan pamannya. Pada hari perkawinan Abdullah dengan Aminah itu,
Abd’l-Muttalib juga kawin dengan Hala, puteri pamannya. Dari perkawinan ini
lahirlah Hamzah, paman Nabi dan yang seusia dengan dia.
Abdullah dengan Aminah tinggal selama tiga hari di rumah Aminah, sesuai
dengan adat kebiasaan Arab bila perkawinan dilangsungkan di rumah keluarga
pengantin puteri. Sesudah itu mereka pindah bersama-sama ke keluarga Abd’l-
Muttalib. Tak seberapa lama kemudian Abdullahpun pergi dalam suatu usaha
perdagangan ke Suria dengan meninggalkan isteri yang dalam keadaan hamil.
Tentang ini masih terdapat beberapa keterangan yang berbeda-beda: adakah
Abdullah kawin lagi selain dengan Aminah; adakah wanita lain yang datang
menawarkan diri kepadanya? Rasanya tak ada gunanya menyelidiki keteranganketerangan
semacam ini. Yang pasti ialah Abdullah adalah seorang pemuda
yang tegap dan tampan. Bukan hal yang luar biasa jika ada wanita lain yang
ingin menjadi isterinya selain Aminah. Tetapi setelah perkawinannya dengan
Aminah itu hilanglah harapan yang lain walaupun untuk sementara. Siapa tahu,
barangkali mereka masih menunggu ia pulang dari perjalanannya ke Syam untuk
menjadi isterinya di samping Aminah.
Dalam perjalanannya itu Abdullah tinggal selama beberapa bulan. Dalam pada
itu ia pergi juga ke Gaza dan kembali lagi. Kemudian ia singgah ke tempat
saudara-saudara ibunya di Medinah sekadar beristirahat sesudah merasa letih
selama dalam perjalanan. Sesudah itu ia akan kembali pulang dengan kafilah ke
Mekah. Akan tetapi kemudian ia menderita sakit di tempat saudara-saudara
ibunya itu. Kawan-kawannyapun pulang lebih dulu meninggalkan dia. Dan
merekalah yang menyampaikan berita sakitnya itu kepada ayahnya setelah
mereka sampai di Mekah.
Begitu berita sampai kepada Abd’l-Muttalib ia mengutus Harith – anaknya yang
sulung – ke Medinah, supaya membawa kembali bila ia sudah sembuh. Tetapi
sesampainya di Medinah ia mengetahui bahwa Abdullah sudah meninggal dan
sudah dikuburkan pula, sebulan sesudah kafilahnya berangkat ke Mekah.
Kembalilah Harith kepada keluarganya dengan membawa perasaan pilu atas
kematian adiknya itu. Rasa duka dan sedih menimpa hati Abd’l-Muttalib,
93
menimpa hati Aminah, karena ia kehilangan seorang suami yang selama ini
menjadi harapan kebahagiaan hidupnya. Demikian juga Abd’l-Muttalib sangat
sayang kepadanya sehingga penebusannya terhadap Sang Berhala yang
demikian rupa belum pernah terjadi di kalangan masyarakat Arab sebelum itu.
Peninggalan Abdullah sesudah wafat terdiri dari lima ekor unta, sekelompok
ternak kambing dan seorang budak perempuan, yaitu Umm Ayman – yang
kemudian menjadi pengasuh Nabi. Boleh jadi peninggalan serupa itu bukan
berarti suatu tanda kekayaan; tapi tidak juga merupakan suatu kemiskinan. Di
samping itu umur Abdullah yang masih dalam usia muda belia, sudah mampu
bekerja dan berusaha mencapai kekayaan. Dalam pada itu ia memang tidak
mewarisi sesuatu dari ayahnya yang masih hidup itu.
Aminah sudah hamil, dan kemudian, seperti wanita lain iapun melahirkan.
Selesai bersalin dikirimnya berita kepada Abd’l Muttalib di Ka’bah, bahwa ia
melahirkan seorang anak laki-laki. Alangkah gembiranya orang tua itu setelah
menerima berita. Sekaligus ia teringat kepada Abdullah anaknya. Gembira sekali
hatinya karena ternyata pengganti anaknya sudah ada. Cepat-cepat ia menemui
menantunya itu, diangkatnya bayi itu lalu dibawanya ke Ka’bah. Ia diberi nama
Muhammad. Nama ini tidak umum di kalangan orang Arab tapi cukup dikenal.
Kemudian dikembalikannya bayi itu kepada ibunya. Kini mereka sedang
menantikan orang yang akan menyusukannya dari Keluarga Sa’d (Banu Sa’d),
untuk kemudian menyerahkan anaknya itu kepada salah seorang dari mereka,
sebagaimana sudah menjadi adat kaum bangsawan Arab di Mekah.
Mengenai tahun ketika Muhammad dilahirkan, beberapa ahli berlainan pendapat.
Sebagian besar mengatakan pada Tahun Gajah (570 Masehi). Ibn Abbas
mengatakan ia dilahirkan pada Tahun Gajah itu. Yang lain berpendapat
kelahirannya itu limabelas tahun sebelum peristiwa gajah. Selanjutnya ada yang
mengatakan ia dilahirkan beberapa hari atau beberapa bulan atau juga beberapa
tahun sesudah Tahun Gajah. Ada yang menaksir tiga puluh tahun, dan ada juga
yang menaksir sampai tujuhpuluh tahun.
Juga para ahli berlainan pendapat mengenai bulan kelahirannya. Sebagian
besar mengatakan ia dilahirkan bulan Rabiul Awal. Ada yang berkata lahir dalam
bulan Muharam, yang lain berpendapat dalam bulan Safar, sebagian lagi
menyatakan dalam bulan Rajab, sementara yang lain mengatakan dalam bulan
Ramadan.
Kelainan pendapat itu juga mengenai hari bulan ia dilahirkan. Satu pendapat
mengatakan pada malam kedua Rabiul Awal, atau malam kedelapan, atau
kesembilan. Tetapi pada umumnya mengatakan, bahwa dia dilahirkan pada
tanggal duabelas Rabiul Awal. Ini adalah pendapat Ibn Ishaq dan yang lain.
Selanjutnya terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu kelahirannya, yaitu
siang atau malam, demikian juga mengenai tempat kelahirannya di Mekah.
Caussin de Perceval dalam Essai sur l’Histoire des Arabes menyatakan, bahwa
Muhammad dilahirkan bulan Agustus 570, yakni Tahun Gajah, dan bahwa dia
dilahirkan di Mekah di rumah kakeknya Abd’l-Muttalib.
Pada hari ketujuh kelahirannya itu Abd’l-Muttalib minta disembelihkan unta. Hal
ini kemudian dilakukan dengan mengundang makan masyarakat Quraisy.
Setelah mereka mengetahui bahwa anak itu diberi nama Muhammad, mereka
bertanya-tanya mengapa ia tidak suka memakai nama nenek moyang.
“Kuinginkan dia akan menjadi orang yang Terpuji,1 bagi Tuhan di langit dan bagi
makhlukNya di bumi,” jawab Abd’l Muttalib.
Aminah masih menunggu akan menyerahkan anaknya itu kepada salah seorang
Keluarga Sa’d yang akan menyusukan anaknya, sebagaimana sudah menjadi
kebiasaan bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Adat demikian ini masih
94
berlaku pada bangsawan-bangsawan Mekah. Pada hari kedelapan sesudah
dilahirkan anak itupun dikirimkan ke pedalaman dan baru kembali pulang ke kota
sesudah ia berumur delapan atau sepuluh tahun. Di kalangan kabilah-kabilah
pedalaman yang terkenal dalam menyusukan ini di antaranya ialah kabilah Banu
Sa’d. Sementara masih menunggu orang yang akan menyusukan itu Aminah
menyerahkan anaknya kepada Thuwaiba, budak perempuan pamannya, Abu
Lahab. Selama beberapa waktu ia disusukan, seperti Hamzah yang juga
kemudian disusukannya. Jadi mereka adalah saudara susuan.
Sekalipun Thuwaiba hanya beberapa hari saja menyusukan, namun ia tetap
memelihara hubungan yang baik sekali selama hidupnya. Setelah wanita itu
meninggal pada tahun ketujuh sesudah ia hijrah ke Medinah, untuk meneruskan
hubungan baik itu ia menanyakan tentang anaknya yang juga menjadi saudara
susuan. Tetapi kemudian ia mengetahui bahwa anak itu juga sudah meninggal
sebelum ibunya.
Akhirnya datang juga wanita-wanita Keluarga Sa’d yang akan menyusukan itu ke
Mekah. Mereka memang mencari bayi yang akan mereka susukan. Akan tetapi
mereka menghindari anak-anak yatim. Sebenarnya mereka masih
mengharapkan sesuatu jasa dari sang ayah. Sedang dari anak-anak yatim
sedikit sekali yang dapat mereka harapkan. Oleh karena itu di antara mereka itu
tak ada yang mau mendatangi Muhammad. Mereka akan mendapat hasil yang
lumayan bila mendatangi keluarga yang dapat mereka harapkan.
Akan tetapi Halimah bint Abi-Dhua’ib yang pada mulanya menolak Muhammad,
seperti yang lain-lain juga, ternyata tidak mendapat bayi lain sebagai gantinya. Di
samping itu karena dia memang seorang wanita yang kurang mampu, ibu-ibu
lainpun tidak menghiraukannya. Setelah sepakat mereka akan meninggalkan
Mekah. Halimah berkata kepada Harith bin Abd’l-‘Uzza suaminya:
“Tidak senang aku pulang bersama dengan teman-temanku tanpa membawa
seorang bayi. Biarlah aku pergi kepada anak yatim itu dan akan kubawa juga.”
“Baiklah,” jawab suaminya. “Mudah-mudahan karena itu Tuhan akan memberi
berkah kepada kita.”
Halimah kemudian mengambil Muhammad dan dibawanya pergi bersama-sama
dengan teman-temannya ke pedalaman. Dia bercerita, bahwa sejak diambilnya
anak itu ia merasa mendapat berkah. Ternak kambingnya gemuk-gemuk dan
susunyapun bertambah. Tuhan telah memberkati semua yang ada padanya.
Selama dua tahun Muhammad tinggal di sahara, disusukan oleh Halimah dan
diasuh oleh Syaima’, puterinya. Udara sahara dan kehidupan pedalaman yang
kasar menyebabkannya cepat sekali menjadi besar, dan menambah indah
bentuk dan pertumbuhan badannya. Setelah cukup dua tahun dan tiba masanya
disapih, Halimah membawa anak itu kepada ibunya dan sesudah itu
membawanya kembali ke pedalaman. Hal ini dilakukan karena kehendak ibunya,
kata sebuah keterangan, dan keterangan lain mengatakan karena kehendak
Halimah sendiri. Ia dibawa kembali supaya lebih matang, juga memang
dikuatirkan dari adanya serangan wabah Mekah.
Dua tahun lagi anak itu tinggal di sahara, menikmati udara pedalaman yang
jernih dan bebas, tidak terikat oleh sesuatu ikatan jiwa, juga tidak oleh ikatan
materi.
Pada masa itu, sebelum usianya mencapai tiga tahun, ketika itulah terjadi cerita
yang banyak dikisahkan orang. Yakni, bahwa sementara ia dengan saudaranya
yang sebaya sesama anak-anak itu sedang berada di belakang rumah di luar
pengawasan keluarganya, tiba-tiba anak yang dari Keluarga Sa’d itu kembali
pulang sambil berlari, dan berkata kepada ibu-bapanya: “Saudaraku yang dari
Quraisy itu telah diambil oleh dua orang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan,
perutnya dibedah, sambil di balik-balikan.”
95
Dan tentang Halimah ini ada juga diceritakan, bahwa mengenai diri dan
suaminya ia berkata: “Lalu saya pergi dengan ayahnya ke tempat itu. Kami
jumpai dia sedang berdiri. Mukanya pucat-pasi. Kuperhatikan dia. demikian juga
ayahnya. Lalu kami tanyakan: “Kenapa kau, nak?” Dia menjawab: “Aku didatangi
oleh dua orang laki-laki berpakaian putih. Aku di baringkan, lalu perutku di
bedah. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Tak tahu aku apa yang mereka
cari.”
Halimah dan suaminya kembali pulang ke rumah. Orang itu sangat ketakutan,
kalau-kalau anak itu sudah kesurupan. Sesudah itu, dibawanya anak itu kembali
kepada ibunya di Mekah. Atas peristiwa ini Ibn Ishaq membawa sebuah Hadis
Nabi sesudah kenabiannya. Tetapi dalam menceritakan peristiwa ini Ibn Ishaq
nampaknya hati-hati sekali dan mengatakan bahwa sebab dikembalikannya
kepada ibunya bukan karena cerita adanya dua malaikat itu, melainkan – seperti
cerita Halimah kepada Aminah – ketika ia di bawa pulang oleh Halimah sesudah
disapih, ada beberapa orang Nasrani Abisinia memperhatikan Muhammad dan
menanyakan kepada Halimah tentang anak itu. Dilihatnya belakang anak itu, lalu
mereka berkata:
“Biarlah kami bawa anak ini kepada raja kami di negeri kami. Anak ini akan
menjadi orang penting. Kamilah yang mengetahui keadaannya.” Halimah lalu
cepat-cepat menghindarkan diri dari mereka dengan membawa anak itu.
Demikian juga cerita yang dibawa oleh Tabari, tapi ini masih di ragukan; sebab
dia menyebutkan Muhammad dalam usianya itu, lalu kembali menyebutkan
bahwa hal itu terjadi tidak lama sebelum kenabiannya dan usianya empatpuluh
tahun.
Catatan kaki:
1 Muhammad atau Mahmud artinya yang terpuji (A).
Baik kaum Orientalis maupun beberapa kalangan kaum Muslimin sendiri tidak
merasa puas dengan cerita dua malaikat ini dan menganggap sumber itu lemah
sekali. Yang melihat kedua laki-laki (malaikat) dalam cerita penulis-penulis
sejarah itu hanya anak-anak yang baru dua tahun lebih sedikit umurnya. Begitu
juga umur Muhammad waktu itu. Akan tetapi sumber-sumber itu sependapat
bahwa Muhammad tinggal di tengah-tengah Keluarga Sa’d itu sampai mencapai
usia lima tahun. Andaikata peristiwa itu terjadi ketika ia berusia dua setengah
tahun, dan ketika itu Halimah dan suaminya mengembalikannya kepada ibunya,
tentulah terdapat kontradiksi dalam dua sumber cerita itu yang tak dapat
diterima. Oleh karena itu beberapa penulis berpendapat, bahwa ia kembali
dengan Halimah itu untuk ketiga kalinya.
Dalam hal ini Sir William Muir tidak mau menyebutkan cerita tentang dua orang
berbaju putih itu, dan hanya menyebutkan, bahwa kalau Halimah dan suaminya
sudah menyadari adanya suatu gangguan kepada anak itu, maka mungkin saja
itu adalah suatu gangguan krisis urat-saraf, dan kalau hal itu tidak sampai
mengganggu kesehatannya ialah karena bentuk tubuhnya yang baik. Barangkali
yang lainpun akan berkata: Baginya tidak diperlukan lagi akan ada yang harus
membelah perut atau dadanya, sebab sejak dilahirkan Tuhan sudah
mempersiapkannya supaya menjalankan risalahNya. Dermenghem berpendapat,
bahwa cerita ini tidak mempunyai dasar kecuali dari yang diketahui orang dari
teks ayat yang berbunyi: “Bukankah sudah Kami lapangkan dadamu? Dan sudah
Kami lepaskan beban dari kau? Yang telah memberati punggungmu?” (Qur’an
94: 1-3)
Apa yang telah diisyaratkan Qur’an itu adalah dalam arti rohani semata, yang
maksudnya ialah membersihkan (menyucikan) dan mencuci hati yang akan
96
menerima Risalah Kudus, kemudian meneruskannya seikhlas-ikhlasnya, dengan
menanggung segala beban karena Risalah yang berat itu.
Dengan demikian apa yang diminta oleh kaum Orientalis dan pemikir-pemikir
Muslim dalam hal ini ialah bahwa peri hidup Muhammad adalah sifatnya manusia
semata-mata dan bersifat peri kemanusiaan yang luhur. Dan untuk memperkuat
kenabiannya itu memang tidak perlu ia harus bersandar kepada apa yang biasa
dilakukan oleh mereka yang suka kepada yang ajaib-ajaib. Dengan demikian
mereka beralasan sekali menolak tanggapan penulis-penulis Arab dan kaum
Muslimin tentang peri hidup Nabi yang tidak masuk akal itu. Mereka berpendapat
bahwa apa yang dikemukakan itu tidak sejalan dengan apa yang diminta oleh
Qur’an supaya merenungkan ciptaan Tuhan, dan bahwa undang-undang Tuhan
takkan ada yang berubah-ubah. Tidak sesuai dengan ekspresi Qur’an tentang
kaum Musyrik yang tidak mau mendalami dan tidak mau mengerti juga.
Muhammad tinggal pada Keluarga Sa’d sampai mencapai usia lima tahun,
menghirup jiwa kebebasan dan kemerdekaan dalam udara sahara yang lepas
itu. Dari kabilah ini ia belajar mempergunakan bahasa Arab yang murni,
sehingga pernah ia mengatakan kepada teman-temannya kemudian: “Aku yang
paling fasih di antara kamu sekalian. Aku dari Quraisy tapi diasuh di tengahtengah
Keluarga Sa’d bin Bakr.”
Lima tahun masa yang ditempuhnya itu telah memberikan kenangan yang indah
sekali dan kekal dalam jiwanya. Demikian juga Ibu Halimah dan keluarganya
tempat dia menumpahkan rasa kasih sayang dan hormat selama hidupnya itu.
Penduduk daerah itu pernah mengalami suatu masa paceklik sesudah
perkawinan Muhammad dengan Khadijah. Bilamana Halimah kemudian
mengunjunginya, sepulangnya ia dibekali dengan harta Khadijah berupa unta
yang dimuati air dan empat puluh ekor kambing. Dan setiap dia datang
dibentangkannya pakaiannya yang paling berharga untuk tempat duduk Ibu
Halimah sebagai tanda penghormatan. Ketika Syaima, puterinya berada di
bawah tawanan bersama-sama pihak Hawazin setelah Ta’if dikepung, kemudian
dibawa kepada Muhammad, ia segera mengenalnya. Ia dihormati dan
dikembalikan kepada keluarganya sesuai dengan keinginan wanita itu.
Sesudah lima tahun, kemudian Muhammad kembali kepada ibunya. Dikatakan
juga, bahwa Halimah pernah mencari tatkala ia sedang membawanya pulang
ketempat keluarganya tapi tidak menjumpainya. Ia mendatangi Abd’l-Muttalib
dan memberitahukan bahwa Muhammad telah sesat jalan ketika berada di hulu
kota Mekah. Lalu Abd’l-Muttalibpun menyuruh orang mencarinya, yang akhirnya
dikembalikan oleh Waraqa bin Naufal, demikian setengah orang berkata.
Kemudian Abd’l-Muttalib yang bertindak mengasuh cucunya itu. Ia
memeliharanya sungguh-sungguh dan mencurahkan segala kasih-sayangnya
kepada cucu ini. Biasanya buat orang tua itu – pemimpin seluruh Quraisy dan
pemimpin Mekah – diletakkannya hamparan tempat dia duduk di bawah naungan
Ka’bah, dan anak-anaknya lalu duduk pula sekeliling hamparan itu sebagai
penghormatan kepada orang tua. Tetapi apabila Muhammad yang datang maka
didudukkannya ia di sampingnya diatas hamparan itu sambil ia mengelus-ngelus
punggungnya. Melihat betapa besarnya rasa cintanya itu paman-paman
Muhammad tidak mau membiarkannya di belakang dari tempat mereka duduk
itu.
Lebih-lebih lagi kecintaan kakek itu kepada cucunya ketika Aminah kemudian
membawa anaknya itu ke Medinah untuk diperkenalkan kepada saudarasaudara
kakeknya dari pihak Keluarga Najjar.
Dalam perjalanan itu dibawanya juga Umm Aiman, budak perempuan yang
ditinggalkan ayahnya dulu. Sesampai mereka di Medinah kepada anak itu
97
diperlihatkan rumah tempat ayahnya meninggal dulu serta tempat ia dikuburkan.
Itu adalah yang pertama kali ia merasakan sebagai anak yatim. Dan barangkali
juga ibunya pernah menceritakan dengan panjang lebar tentang ayah tercinta itu,
yang setelah beberapa waktu tinggal bersama-sama, kemudian meninggal dunia
di tengah-tengah pamannya dari pihak ibu. Sesudah Hijrah pernah juga Nabi
menceritakan kepada sahabat-sahabatnya kisah perjalanannya yang pertama ke
Medinah dengan ibunya itu. Kisah yang penuh cinta pada Medinah, kisah yang
penuh duka pada orang yang ditinggalkan keluarganya.
Sesudah cukup sebulan mereka tinggal di Medinah, Aminah sudah bersiap-siap
akan pulang. Ia dan rombongan kembali pulang dengan dua ekor unta yang
membawa mereka dari Mekah. Tetapi di tengah perjalanan, ketika mereka
sampai di Abwa’,2 ibunda Aminah menderita sakit, yang kemudian meninggal
dan dikuburkan pula di tempat itu.
Anak itu oleh Umm Aiman dibawa pulang ke Mekah, pulang menangis dengan
hati yang pilu, sebatang kara. Ia makin merasa kehilangan; sudah ditakdirkan
menjadi anak yatim. Terasa olehnya hidup yang makin sunyi, makin sedih. Baru
beberapa hari yang lalu ia mendengar dari Ibunda keluhan duka kehilangan
Ayahanda semasa ia masih dalam kandungan. Kini ia melihat sendiri
dihadapannya, ibu pergi untuk tidak kembali lagi, seperti ayah dulu. Tubuh yang
masih kecil itu kini dibiarkan memikul beban hidup yang berat, sebagai yatimpiatu.
Lebih-lebih lagi kecintaan Abd’l-Muttalib kepadanya. Tetapi sungguhpun begitu,
kenangan sedih sebagai anak yatim-piatu itu bekasnya masih mendalam sekali
dalam jiwanya sehingga di dalam Qur’anpun disebutkan, ketika Allah
mengingatkan Nabi akan nikmat yang dianugerahkan kepadanya itu: “Bukankah
engkau dalam keadaan yatim-piatu? Lalu diadakanNya orang yang akan
melindungimu? Dan menemukan kau kehilangan pedoman, lalu ditunjukkanNya
jalan itu?” (Qur’an, 93: 6-7)
Kenangan yang memilukan hati ini barangkali akan terasa agak meringankan
juga sedikit, sekiranya Abd’l-Muttalib masih dapat hidup lebih lama lagi. Tetapi
orang tua itu juga meninggal, dalam usia delapanpuluh tahun, sedang
Muhammad waktu itu baru berumur delapan tahun. Sekali lagi Muhammad
dirundung kesedihan karena kematian kakeknya itu, seperti yang sudah
dialaminya ketika ibunya meninggal. Begitu sedihnya dia, sehingga selalu ia
menangis sambil mengantarkan keranda jenazah sampai ketempat peraduan
terakhir.
Bahkan sesudah itupun ia masih tetap mengenangkannya sekalipun sesudah itu,
di bawah asuhan Abu Talib pamannya ia mendapat perhatian dan pemeliharaan
yang baik sekali, mendapat perlindungan sampai masa kenabiannya, yang terus
demikian sampai pamannya itupun achirnya meninggal.
Sebenarnya kematian Abd’l-Muttalib ini merupakan pukulan berat bagi Keluarga
Hasyim semua. Di antara anak-anaknya itu tak ada yang seperti dia: mempunyai
keteguhan hati, kewibawaan, pandangan yang tajam, terhormat dan
berpengaruh di kalangan Arab semua. Dia menyediakan makanan dan minuman
bagi mereka yang datang berziarah, memberikan bantuan kepada penduduk
Mekah bila mereka mendapat bencana. Sekarang ternyata tak ada lagi dari
anak-anaknya itu yang akan dapat meneruskan. Yang dalam keadaan miskin,
tidak mampu melakukan itu, sedang yang kaya hidupnya kikir sekali. Oleh
karena itu maka Keluarga Umaya yang lalu tampil ke depan akan mengambil
tampuk pimpinan yang memang sejak dulu diinginkan itu, tanpa menghiraukan
ancaman yang datang dari pihak Keluarga Hasyim.
Pengasuhan Muhammad di pegang oleh Abu Talib, sekalipun dia bukan yang
tertua di antara saudara-saudaranya. Saudara tertua adalah Harith, tapi dia tidak
98
seberapa mampu. Sebaliknya Abbas yang mampu, tapi dia kikir sekali dengan
hartanya. Oleh karena itu ia hanya memegang urusan siqaya (pengairan) tanpa
mengurus rifada (makanan). Sekalipun dalam kemiskinannya itu, tapi Abu Talib
mempunyai perasaan paling halus dan terhormat di kalangan Quraisy. Dan tidak
pula mengherankan kalau Abd’l-Muttalib menyerahkan asuhan Muhammad
kemudian kepada Abu Talib.
Abu Talib mencintai kemenakannya itu sama seperti Abd’l-Muttalib juga. Karena
kecintaannya itu ia mendahulukan kemenakan daripada anak-anaknya sendiri.
Budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti dan baik hati, itulah
yang lebih menarik hati pamannya. Pernah pada suatu ketika ia akan pergi ke
Syam membawa dagangan – ketika itu usia Muhammad baru duabelas tahun –
mengingat sulitnya perjalanan menyeberangi padang pasir, tak terpikirkan
olehnya akan membawa Muhammad. Akan tetapi Muhammad yang dengan
ikhlas menyatakan akan menemani pamannya itu, itu juga yang menghilangkan
sikap ragu-ragu dalam hati Abu Talib.
Anak itu lalu turut serta dalam rombongan kafilah, hingga sampai di Bushra di
sebelah selatan Syam. Dalam buku-buku riwayat hidup Muhammad diceritakan,
bahwa dalam perjalanan inilah ia bertemu dengan rahib Bahira, dan bahwa rahib
itu telah melihat tanda-tanda kenabian padanya sesuai dengan petunjuk ceritacerita
Kristen. Sebagian sumber menceritakan, bahwa rahib itu menasehatkan
keluarganya supaya jangan terlampau dalam memasuki daerah Syam, sebab
dikuatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat
jahat terhadap dia.
Dalam perjalanan itulah sepasang mata Muhammad yang indah itu melihat
luasnya padang pasir, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit yang
jernih cemerlang. Dilaluinya daerah-daerah Madyan, Wadit’l-Qura serta
peninggalan bangunan-bangunan Thamud. Didengarnya dengan telinganya
yang tajam segala cerita orang-orang Arab dan penduduk pedalaman tentang
bangunan-bangunan itu, tentang sejarahnya masa lampau. Dalam perjalanan ke
daerah Syam ini ia berhenti di kebun-kebun yang lebat dengan buab-buahan
yang sudah masak, yang akan membuat ia lupa akan kebun-kebun di Ta’if serta
segala cerita orang tentang itu. Taman-taman yang dilihatnya dibandingkannya
dengan dataran pasir yang gersang dan gunung-gunung tandus di sekeliling
Mekah itu. Di Syam ini juga Muhammad mengetahui berita-berita tentang
Kerajaan Rumawi dan agama Kristennya, didengarnya berita tentang Kitab Suci
mereka serta oposisi Persia dari penyembah api terhadap mereka dan
persiapannya menghadapi perang dengan Persia.
Sekalipun usianya baru dua belas tahun, tapi dia sudah mempunyai persiapan
kebesaran jiwa, kecerdasan dan ketajaman otak, sudah mempunyai tinjauan
yang begitu dalam dan ingatan yang cukup kuat serta segala sifat-sifat semacam
itu yang diberikan alam kepadanya sebagai suatu persiapan akan menerima
risalah (misi) maha besar yang sedang menantinya. Ia melihat ke sekeliling,
dengan sikap menyelidiki, meneliti. Ia tidak puas terhadap segala yang didengar
dan dilihatnya. Ia bertanya kepada diri sendiri: Di manakah kebenaran dari
semua itu?
Tampaknya Abu Talib tidak banyak membawa harta dari perjalanannya itu. Ia
tidak lagi mengadakan perjalanan demikian. Malah sudah merasa cukup dengan
yang sudah diperolehnya itu. Ia menetap di Mekah mengasuh anak-anaknya
yang banyak sekalipun dengan harta yang tidak seberapa. Muhammad juga
tinggal dengan pamannya, menerima apa yang ada. Ia melakukan pekerjaan
yang biasa dikerjakan oleh mereka yang seusia dia. Bila tiba bulan-bulan suci,
kadang ia tinggal di Mekah dengan keluarga, kadang pergi bersama mereka ke
pekan-pekan yang berdekatan dengan ‘Ukaz, Majanna dan Dhu’l-Majaz,
mendengarkan sajak-sajak yang dibawakan oleh penyair-penyair Mudhahhabat
dan Mu’allaqat.3 Pendengarannya terpesona oleh sajak-sajak yang fasih
99
melukiskan lagu cinta dan puisi-puisi kebanggaan, melukiskan nenek moyang
mereka, peperangan mereka, kemurahan hati dan jasa-jasa mereka.
Didengarnya ahli-ahli pidato di antaranya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang
membenci paganisma Arab. Mereka bicara tentang Kitab-kitab Suci Isa dan
Musa, dan mengajak kepada kebenaran menurut keyakinan mereka. Dinilainya
semua itu dengan hati nuraninya, dilihatnya ini lebih baik daripada paganisma
yang telah menghanyutkan keluarganya itu. Tetapi tidak sepenuhnya ia merasa
lega.
Dengan demikian sejak muda-belia takdir telah mengantarkannya ke jurusan
yang akan membawanya ke suatu saat bersejarah, saat mula pertama
datangnya wahyu, tatkala Tuhan memerintahkan ia menyampaikan risalahNya
itu. Yakni risalah kebenaran dan petunjuk bagi seluruh umat manusia.
Kalau Muhammad sudah mengenal seluk-beluk jalan padang pasir dengan
pamannya Abu Talib, sudah mendengar para penyair, ahli-ahli pidato
membacakan sajak-sajak dan pidato-pidato dengan keluarganya dulu di pekan
sekitar Mekah selama bulan-bulan suci, maka ia juga telah mengenal arti
memanggul senjata, ketika ia mendampingi paman-pamannya dalam Perang
Fijar. Dan Perang Fijar itulah di antaranya yang telah menimbulkan dan ada
sangkut-pautnya dengan peperangan di kalangan kabilah-kabilah Arab.
Dinamakan al-fijar4 ini karena ia terjadi dalam bulan-bulan suci, pada waktu
kabilah-kabilah seharusnya tidak boleh berperang. Pada waktu itulah pekanpekan
dagang diadakan di ‘Ukaz, yang terletak antara Ta’if dengan Nakhla dan
antara Majanna dengan Dhu’l-Majaz, tidak jauh dari ‘Arafat. Mereka di sana
saling tukar menukar perdagangan, berlumba dan berdiskusi, sesudah itu
kemudian berziarah ke tempat berhala-berhala mereka di Ka’bah. Pekan ‘Ukaz
adalah pekan yang paling terkenal di antara pekan-pekan Arab lainnya. Di
tempat itu penyair-penyair terkemuka membacakan sajak-sajaknya yang terbaik,
di tempat itu Quss (bin Sa’ida) berpidato dan di tempat itu pula orang-orang
Yahudi, Nasrani dan penyembah-penyembah berhala masing-masing
mengemukakan pandangan dengan bebas, sebab bulan itu bulan suci.
Akan tetapi Barradz bin Qais dari kabilah Kinana tidak lagi menghormati bulan
suci itu dengan mengambil kesempatan membunuh ‘Urwa ar-Rahhal bin ‘Utba
dari kabilah Hawazin. Kejadian ini disebabkan oleh karena Nu’man bin’l-Mundhir
setiap tahun mengirimkan sebuah kafilah dari Hira ke ‘Ukaz membawa muskus,
dan sebagai gantinya akan kembali dengan membawa kulit hewan, tali, kain
tenun sulam Yaman. Tiba-tiba Barradz tampil sendiri dan membawa kafilah itu ke
bawah pengawasan kabilah Kinana. Demikian juga ‘Urwa lalu tampil pula sendiri
dengan melintasi jalan Najd menuju Hijaz.
Adapun pilihan Nu’man terhadap ‘Urwa (Hawazin) ini telah menimbulkan
kejengkelan Barradz (Kinana), yang kemudian mengikutinya dari belakang, lalu
membunuhnya dan mengambil kabilah itu. Sesudah itu kemudian Barradz
memberitahukan kepada Basyar bin Abi Hazim, bahwa pihak Hawazin akan
menuntut balas kepada Quraisy. Fihak Hawazin segera menyusul Quraisy
sebelum masuknya bulan suci. Maka terjadilah perang antara mereka itu. Pihak
Quraisy mundur dan menggabungkan diri dengan pihak yang menang di Mekah.
Pihak Hawazin memberi peringatan bahwa tahun depan perang akan diadakan
di ‘Ukaz.
Perang demikian ini berlangsung antara kedua belah pihak selama empat tahun
terus-menerus dan berakhir dengan suatu perdamaian model pedalaman, yaitu
yang menderita korban manusia lebih kecil harus membayar ganti sebanyak
jumlah kelebihan korban itu kepada pihak lain. Maka dengan demikian Quraisy
telah membayar kompensasi sebanyak duapuluh orang Hawazin. Nama Barradz
ini kemudian menjadi peribahasa yang menggambarkan kemalangan. Sejarah
tidak memberikan kepastian mengenai umur Muhammad pada waktu Perang
Fijar itu terjadi. Ada yang mengatakan umurnya limabelas tahun, ada juga yang
100
mengatakan duapuluh tahun. Mungkin sebab perbedaan ini karena perang
tersebut berlangsung selama empat tahun. Pada tahun permulaan ia berumur
limabelas tahun dan pada tahun berakhirnya perang itu ia sudah memasuki umur
duapuluh tahun.
Catatan kaki:
2 Abwa’ ialah sebuah desa antara Medinah dengan Juhfa, jaraknya 23 mil (37
km) dari Medinah.
3 Al-Mu’allaqat nama yang diberikan kepada tujuh buah kumpulan puisi Arab pra
Islam yang dianggap terbaik, oleh tujuh penyair: Imr’l-Qais, Tarafa, Zuhair, Labid,
‘Antara, ‘Amr ibn Kulthum dan Harith ibn Hilizza. Mu’allaqat berarti ‘yang
digantungkan’ yakni sajak-sajak yang ditulis dengan tinta emas (almudhahhab) di
atas kain lina (A).
4 Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku (A).
Juga orang berselisih pendapat mengenai tugas yang dipegang Muhammad
dalam perang itu. Ada yang mengatakan tugasnya mengumpulkan anak-anak
panah yang datang dari pihak Hawazin lalu di berikan kepada paman-pamannya
untuk dibalikkan kembali kepada pihak lawan. Yang lain lagi berpendapat, bahwa
dia sendiri yang ikut melemparkan panah. Tetapi, selama peperangan tersebut
telah berlangsung sampai empat tahun, maka kebenaran kedua pendapat itu
dapat saja diterima. Mungkin pada mulanya ia mengumpulkan anak-anak panah
itu untuk pamannya dan kemudian dia sendiripun ikut melemparkan. Beberapa
tahun sesudah kenabiannya Rasulullah menyebutkan tentang Perang Fijar itu
dengan berkata: “Aku mengikutinya bersama dengan paman-pamanku, juga ikut
melemparkan panah dalam perang itu; sebab aku tidak suka kalau tidak juga aku
ikut melaksanakan.”
Sesudah Perang Fijar Quraisy merasakan sekali bencana yang menimpa
mereka dan menimpa Mekah seluruhnya, yang disebabkan oleh perpecahan,
sesudah Hasyim dan ‘Abd’l-Muttalib wafat, dan masing-masing pihak berkeras
mau jadi yang berkuasa. Kalau tadinya orang-orang Arab itu menjauhi, sekarang
mereka berebut mau berkuasa. Atas anjuran Zubair bin ‘Abd’l-Muttalib di rumah
Abdullah bin Jud’an diadakan pertemuan dengan mengadakan jamuan makan,
dihadiri oleh keluarga-keluarga Hasyim, Zuhra dan Taym. Mereka sepakat dan
berjanji atas nama Tuhan Maha Pembalas, bahwa Tuhan akan berada di pihak
yang teraniaya sampai orang itu tertolong. Muhammad menghadiri pertemuan itu
yang oleh mereka disebut Hilf’l-Fudzul. Ia mengatakan, “Aku tidak suka
mengganti fakta yang kuhadiri di rumah Ibn Jud’an itu dengan jenis unta yang
baik. Kalau sekarang aku diajak pasti kukabulkan.”
Seperti kita lihat, Perang Fijar itu berlangsung hanya beberapa hari saja tiap
tahun. Sedang selebihnya masyarakat Arab kembali ke pekerjaannya masingmasing.
Pahit-getirnya peperangan yang tergores dalam hati mereka tidak akan
menghalangi mereka dari kegiatan perdagangan, menjalankan riba, minum
minuman keras serta pelbagai macam kesenangan dan hiburan sepuas-puasnya
Adakah juga Muhammad ikut serta dengan mereka dalam hal ini? Ataukah
sebaliknya perasaannya yang halus, kemampuannya yang terbatas serta asuhan
pamannya membuatnya jadi menjauhi semua itu, dan melihat segala
kemewahan dengan mata bernafsu tapi tidak mampu? Bahwasanya dia telah
menjauhi semua itu, sejarah cukup menjadi saksi. Yang terang ia menjauhi itu
bukan karena tidak mampu mencapainya. Mereka yang tinggal di pinggiran
Mekah, yang tidak mempunyai mata pencarian, hidup dalam kemiskinan dan
kekurangan, ikut hanyut juga dalam hiburan itu. Bahkan di antaranya lebih gila
lagi dari pemuka-pemuka Mekah dan bangsawan-bangsawan Quraisy dalam
101
menghanyutkan diri ke dalam kesenangan demikian itu.
Akan tetapi jiwa Muhammad adalah jiwa yang ingin melihat, ingin mendengar,
ingin mengetahui. Dan seolah tidak ikut sertanya ia belajar seperti yang
dilakukan teman-temannya dari anak-anak bangsawan menyebabkan ia lebih
keras lagi ingin memiliki pengetahuan. Karena jiwanya yang besar, yang
kemudian pengaruhnya tampak berkilauan menerangi dunia, jiwa besar yang
selalu mendambakan kesempurnaan, itu jugalah yang menyebabkan dia
menjauhi foya-foya, yang biasa menjadi sasaran utama pemduduk Mekah. Ia
mendambakan cahaya hidup yang akan lahir dalam segala manifestasi
kehidupan, dan yang akan dicapainya hanya dengan dasar kebenaran.
Kenyataan ini dibuktikan oleh julukan yang diberikan orang kepadanya dan
bawaan yang ada dalam dirinya. Itu sebabnya, sejak masa ia kanak-kanak gejala
kesempurnaan, kedewasaan dan kejujuran hati sudah tampak, sehingga
penduduk Mekah semua memanggilnya Al-Amin (artinya ‘yang dapat
dipercaya’).
Yang menyebabkan dia lebih banyak merenung dan berpikir, ialah pekerjaannya
menggembalakan kambing sejak dalam masa mudanya itu. Dia
menggembalakan kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Dengan
rasa gembira ia menyebutkan saat-saat yang dialaminya pada waktu
menggembala itu. Di antaranya ia berkata: “Nabi-nabi yang diutus Allah itu
gembala kambing.” Dan katanya lagi: “Musa diutus, dia gembala kambing, Daud
diutus, dia gembala kambing, aku diutus, juga gembala kambing keluargaku di
Ajyad.”
Gembala kambing yang berhati terang itu, dalam udara yang bebas lepas di
siang hari, dalam kemilau bintang bila malam sudah bertahta, menemukan suatu
tempat yang serasi untuk pemikiran dan permenungannya. Ia menerawang
dalam suasana alam demikian itu, karena ia ingin melihat sesuatu di balik semua
itu. Dalam pelbagai manifestasi alam ia mencari suatu penafsiran tentang
penciptaan semesta ini. Ia melihat dirinya sendiri. Karena hatinya yang terang,
jantungnya yang hidup, ia melihat dirinya tidak terpisah dari alam semesta itu.
Bukankah juga ia menghirup udaranya, dan kalau tidak demikian berarti
kematian? Bukankah ia dihidupkan oleh sinar matahari, bermandikan cahaya
bulan dan kehadirannya berhubungan dengan bintang-bintang dan dengan
seluruh alam? Bintang-bintang dan semesta alam yang tampak membentang di
depannya, berhubungan satu dengan yang lain dalam susunan yang sudah
ditentukan, matahari tiada seharusnya dapat mengejar bulan atau malam akan
mendahului siang. Apabila kelompok kambing yang ada di depan Muhammad itu
memintakan kesadaran dan perhatiannya supaya jangan ada serigala yang akan
menerkam domba itu, jangan sampai – selama tugasnya di pedalaman itu – ada
domba yang sesat, maka kesadaran dan kekuatan apakah yang menjaga
susunan alam yang begitu kuat ini?
Pemikiran dan permenungan demikian membuat ia jauh dari segala pemikiran
nafsu manusia duniawi. Ia berada lebih tinggi dari itu sehingga adanya hidup
palsu yang sia-sia akan tampak jelas di hadapannya. Oleh karena itu, dalam
perbuatan dan tingkah-lakunya Muhammad terhindar dari segala penodaan
nama yang sudah diberikan kepadanya oleh penduduk Mekah, dan memang
begitu adanya: Al-Amin.
Semua ini dibuktikan oleh keterangan yang diceritakannya kemudian, bahwa
ketika itu ia sedang menggembala kambing dengan seorang kawannya. Pada
suatu hari hatinya berkata, bahwa ia ingin bermain-main seperti pemuda-pemuda
lain. Hal ini dikatakannya kepada kawannya pada suatu senja, bahwa ia ingin
turun ke Mekah, bermain-main seperti para pemuda di gelap malam, dan
dimintanya kawannya menjagakan kambing ternaknya itu. Tetapi sesampainya
diujung Mekah, perhatiannya tertarik pada suatu pesta perkawinan dan dia hadir
di tempat itu. Tetapi tiba-tiba ia tertidur. Pada malam berikutnya datang lagi ia ke
102
Mekah, dengan maksud yang sama. Terdengar olehnya irama musik yang indah,
seolah turun dari langit. Ia duduk mendengarkan. Lalu tertidur lagi sampai pagi.
Jadi apakah gerangan pengaruh segala daya penarik Mekah itu terhadap kalbu
dan jiwa yang begitu padat oleh pikiran dan renungan? Gerangan apa pula
artinya segala daya penarik yang kita gambarkan itu yang juga tidak disenangi
oleh mereka yang martabatnya jauh di bawah Muhammad?
Karena itu ia terhindar dari cacat. Yang sangat terasa benar nikmatnya, ialah bila
ia sedang berpikir atau merenung. Dan kehidupan berpikir dan merenung serta
kesenangan bekerja sekadarnya seperti menggembalakan kambing, bukanlah
suatu cara hidup yang membawa kekayaan berlimpah-limpah baginya. Dan
memang tidak pernah Muhammad mempedulikan hal itu. Dalam hidupnya ia
memang menjauhkan diri dari segala pengaruh materi. Apa gunanya ia mcngejar
itu padahal sudah menjadi bawaannya ia tidak pernah tertarik? Yang
diperlukannya dalam hidup ini asal dia masih dapat menyambung hidupnya.
Bukankah dia juga yang pernahh berkata: “Kami adalah golongan yang hanya
makan bila merasa lapar, dan bila sudah makan tidak sampai kenyang?”
Bukankah dia juga yang sudah dikenal orang hidup dalam kekurangan selalu
dan minta supaya orang bergembira menghadapi penderitaan hidup? Cara orang
mengejar harta dengan serakah hendak memenuhi hawa nafsunya, sama sekali
tidak pernah dikenal Muhammad selama hidupnya. Kenikmatan jiwa yang paling
besar, ialah merasakan adanya keindahan alam ini dan mengajak orang
merenungkannya. Suatu kenikmatan besar, yang hanya sedikit saja dikenal
orang. Kenikmatan yang dirasakan Muhammad sejak masa pertumbuhannya
yang mula-mula yang telah diperlihatkan dunia sejak masa mudanya adalah
kenangan yang selalu hidup dalam jiwanya, yang mengajak orang hidup tidak
hanya mementingkan dunia. Ini dimulai sejak kematian ayahnya ketika ia masih
dalam kandungan, kemudian kematian ibunya, kemudian kematian kakeknya.
Kenikmatan demikian ini tidak memerlukan harta kekayaan yang besar, tetapi
memerlukan suatu kekayaan jiwa yang kuat. sehingga orang dapat mengetahui:
bagaimana ia memelihara diri dan menyesuaikannya dengan kehidupan batin.
Andaikata pada waktu itu Muhammad dibiarkan saja begitu, tentu takkan tertarik
ia kepada harta. Dengan keadaannya itu ia akan tetap bahagia, seperti halnya
dengan gembala-gembala pemikir, yang telah menggabungkan alam ke dalam
diri mereka dan telah pula mereka berada dalam pelukan kalbu alam.
Akan tetapi Abu Talib pamannya – seperti sudah kita sebutkan tadi -hidup miskin
dan banyak anak. Dari kemenakannya itu ia mengharapkan akan dapat
memberikan tambahan rejeki yang akan diperoleh dari pemilik-pemilik kambing
yang kambingnya digembalakan. Suatu waktu ia mendengar berita, bahwa
Khadijah bint Khuwailid mengupah orang-orang Quraisy untuk menjalankan
perdagangannya. Khadijah adalah seorang wanita pedagang yang kaya dan
dihormati, mengupah orang yang akan memperdagangkan hartanya itu. Berasal
dari Keluarga (Banu) Asad, ia bertambah kaya setelah dua kali ia kawin dengan
keluarga Makhzum, sehingga dia menjadi seorang penduduk Mekah yang
terkaya. Ia menjalankan dagangannya itu dengan bantuan ayahnya Khuwailid
dan beberapa orang kepercayaannya. Beberapa pemuka Quraisy pernah
melamarnya, tetapi ditolaknya. Ia yakin mereka itu melamar hanya karena
memandang hartanya. Sungguhpun begitu usahanya itu terus dikembangkan.
Tatkala Abu Talib mengetahui, bahwa Khadijah sedang menyiapkan
perdagangan yang akan dibawa dengan kafilah ke Syam, ia memanggil
kemenakannya – yang ketika itu sudah berumur duapuluh lima tahun.
“Anakku,” kata Abu Talib, “aku bukan orang berpunya. Keadaan makin menekan
kita juga. Aku mendengar, bahwa Khadijah mengupah orang dengan dua ekor
anak unta. Tapi aku tidak setuju kalau akan mendapat upah semacam itu juga.
103
Setujukah kau kalau hal ini kubicarakan dengan dia?”
“Terserah paman,” jawab Muhammad.
Abu Talibpun pergi mengunjungi Khadijah:
“Khadijah, setujukah kau mengupah Muhammad?” tanya Abu Talib. “Aku
mendengar engkau mengupah orang dengan dua ekor anak unta Tapi buat
Muhammad aku tidak setuju kurang dari empat ekor.”
“Kalau permintaanmu itu buat orang yang jauh dan tidak kusukai, akan
kukabulkan, apalagi buat orang yang dekat dan kusukai.” Demikian jawab
Khadijah.
Kembalilah sang paman kepada kemenakannya dengan menceritakan peristiwa
itu. “Ini adalah rejeki yang dilimpahkan Tuhan kepadamu,” katanya.
Setelah mendapat nasehat paman-pamannya Muhammad pergi dengan
Maisara, budak Khadijah. Dengan mengambil jalan padang pasir kafilah itupun
berangkat menuju Syam, dengan melalui Wadi’l-Qura, Madyan dan Diar Thamud
serta daerah-daerah yang dulu pernah dilalui Muhammad dengan pamannya
Abu Talib tatkala umurnya baru duabelas tahun.
Perjalanan sekali ini telah menghidupkan kembali kenangannya tentag
perjalanan yang pertama dulu itu. Hal ini menambah dia lebih banyak
bermenung, lebih banyak berpikir tentang segala yang pernah dilihat, yang
pernah didengar sebelumnya: tentang peribadatan dan kepercayaankepercayaan
di Syam atau di pasar-pasar sekeliling Mekah.
Setelah sampai di Bushra ia bertemu dengan agama Nasrani Syam. Ia bicara
dengan rahib-rahib dan pendeta-pendeta agama itu, dan seorang rahib Nestoria
juga mengajaknya bicara. Barangkali dia atau rahib-rahib lain pernah juga
mengajak Muhammad berdebat tentang agama Isa, agama yang waktu itu sudah
berpecah-belah menjadi beberapa golongan dan sekta-sekta – seperti sudah kita
uraikan di atas.
Dengan kejujuran dan kemampuannya ternyata Muhammad mampu benar
memperdagangkan barang-barang Khadijah, dengan cara perdagangan yang
lebih banyak menguntungkan daripada yang dilakukan orang lain sebelumnya.
Demikian juga dengan karakter yang manis dan perasaannya yang luhur ia
dapat menarik kecintaan dan penghormatan Maisara kepadanya. Setelah tiba
waktunya mereka akan kembali, mereka membeli segala barang dagangan dari
Syam yang kira-kira akan disukai oleh Khadijah.
Dalam perjalanan kembali kafilah itu singgah di Marr’-z-Zahran. Ketika itu
Maisara berkata: “Muhammad, cepat-cepatlah kau menemui Khadijah dan
ceritakan pengalamanmu. Dia akan mengerti hal itu.”
Muhammad berangkat dan tengah hari sudah sampai di Mekah. Ketika itu
Khadijah sedang berada di ruang atas. Bila dilihatnya Muhammad di atas unta
dan sudah memasuki halaman rumahnya. ia turun dan menyambutnya.
Didengarnya Muhammad bercerita dengan bahasa yang begitu fasih tentang
perjalanannya serta laba yang diperolehnya, demikian juga mengenai barangbarang
Syam yang dibawanya. Khadijah gembira dan tertarik sekali
mendengarkan. Sesudah itu Maisarapun datang pula yang lalu bercerita juga
tentang Muhammad, betapa halusnya wataknya, betapa tingginya budipekertinya.
Hal ini menambah pengetahuan Khadijah di samping yang sudah
diketahuinya sebagai pemuda Mekah yang besar jasanya.
Dalam waktu singkat saja kegembiraan Khadijah ini telah berubah menjadi rasa
104
cinta, sehingga dia – yang sudah berusia empatpuluh tahun, dan yang sebelum
itu telah menolak lamaran pemuka-pemuka dan pembesar-pembesar Quraisy –
tertarik juga hatinya mengawini pemuda ini, yang tutur kata dan pandangan
matanya telah menembusi kalbunya. Pernah ia membicarakan hal itu kepada
saudaranya yang perempuan – kata sebuah sumber, atau dengan sahabatnya,
Nufaisa bint Mun-ya – kata sumber lain. Nufaisa pergi menjajagi Muhammad
seraya berkata: “Kenapa kau tidak mau kawin?”
“Aku tidak punya apa-apa sebagai persiapan perkawinan,” jawab Muhammad.
“Kalau itu disediakan dan yang melamarmu itu cantik, berharta, terhormat dan
memenuhi syarat, tidakkah akan kauterima?”
“Siapa itu?”
Nufaisa menjawab hanya dengan sepatah kata: “Khadijah.”
“Dengan cara bagaimana?” tanya Muhammad. Sebenarnya ia sendiri berkenan
kepada Khadijah sekalipun hati kecilnya belum lagi memikirkan soal perkawinan,
mengingat Khadijah sudah menolak permintaan hartawan-hartawan dan
bangsawan-bangsawan Quraisy.
Setelah atas pertanyaan itu Nufaisa mengatakan: “Serahkan hal itu kepadaku,”
maka iapun menyatakan persetujuannya. Tak lama kemudian Khadijah
menentukan waktunya yang kelak akan dihadiri oleh paman-paman Muhammad
supaya dapat bertemu dengan keluarga Khadijah guna menentukan hari
perkawinan.
Kemudian perkawinan itu berlangsung dengan diwakili oleh paman Khadijah,
Umar bin Asad, sebab Khuwailid ayahnya sudah meninggal sebelum Perang
Fijar. Hal ini dengan sendirinya telah membantah apa yang biasa dikatakan,
bahwa ayahnya ada tapi tidak menyetujui perkawinan itu dan bahwa Khadijah
telah memberikan minuman keras sehingga ia mabuk dan dengan begitu
perkawinannya dengan Muhammad kemudian dilangsungkan.
Di sinilah dimulainya lembaran baru dalam kehidupan Muhammad. Dimulainya
kehidupan itu sebagai suami-isteri dan ibu-bapa, suami-isten yang harmonis dan
sedap dari kedua belah pihak, dan sebagai ibu-bapa yang telah merasakan
pedihnya kehilangan anak sebagaimana pernah dialami Muhammad yang telah
kehilangan ibu-bapa semasa ia masih kecil.
B A G I A N K E EMP A T
DARI PERKAWINAN SAMPAI MASA KERASULANNYA
Perawakan dan sifat-sifat Muhammad – Penduduk Mekah membangun Ka’bah –
Putusan Muhammad tentang Hajar Aswad – Pemikir-pemikir Quraisy dan
paganisma – Putera-puteri Muhammad – Kematian putera-puterinya – Perkawinan
putera-puterinya – Kecenderungan Muhammad menyendiri – Menjauhi dosa ke
Gua Hira’- Mimpi Hakiki – Wahyu pertama.
DENGAN duapuluh ekor unta muda sebagai mas kawin Muhammad
melangsungkan perkawinannya itu dengan Khadijah. Ia pindah ke rumah
Khadijah dalam memulai hidup barunya itu, hidup suami-isteri dan ibu-bapa,
saling mencintai cinta sebagai pemuda berumur duapuluh lima tahun. Ia tidak
mengenal nafsu muda yang tak terkendalikan, juga ia tidak mengenal cinta buta
yang dimulai seolah nyala api yang melonjak-lonjak untuk kemudian padam
kembali. Dari perkawinannya itu ia beroleh beberapa orang anak, laki-laki dan
perempuan. Kematian kedua anaknya, al-Qasim dan Abdullah at-Tahir at-
Tayyib1 telah menimbulkan rasa duka yang dalam sekali. Anak-anak yang masih
105
hidup semua perempuan. Bijaksana sekali ia terhadap anak-anaknya dan sangat
lemah-lembut. Merekapun sangat setia dan hormat kepadanya.
Paras mukanya manis dan indah, Perawakannya sedang, tidak terlampau tinggi,
juga tidak pendek, dengan bentuk kepala yang besar, berambut hitam sekali
antara keriting dan lurus. Dahinya lebar dan rata di atas sepasang alis yang
lengkung lebat dan bertaut, sepasang matanya lebar dan hitam, di tepi-tepi putih
matanya agak ke merah-merahan, tampak lebih menarik dan kuat: pandangan
matanya tajam, dengan bulu-mata yang hitam-pekat. Hidungnya halus dan
merata dengan barisan gigi yang bercelah-celah. Cambangnya lebar sekali,
berleher panjang dan indah. Dadanya lebar dengan kedua bahu yang bidang.
Warna kulitnya terang dan jernih dengan kedua telapak tangan dan kakinya yang
tebal.
Bila berjalan badannya agak condong kedepan, melangkah cepat-cepat dan
pasti. Air mukanya membayangkan renungan dan penuh pikiran, pandangan
matanya menunjukkan kewibawaan, membuat orang patuh kepadanya.
Dengan sifatnya yang demikian itu tidak heran bila Khadijah cinta dan patuh
kepadanya, dan tidak pula mengherankan bila Muhammad dibebaskan
mengurus hartanya dan dia sendiri yang memegangnya seperti keadaannya
semula dan membiarkannya menggunakan waktu untuk berpikir dan berenung.
Muhammad yang telah mendapat kurnia Tuhan dalam perkawinannya dengan
Khadijah itu berada dalam kedudukan yang tinggi dan harta yang cukup. Seluruh
penduduk Mekah memandangnya dengan rasa gembira dan hormat. Mereka
melihat karunia Tuhan yang diberikan kepadanya serta harapan akan membawa
turunan yang baik dengan Khadijah. Tetapi semua itu tidak mengurangi
pergaulannya dengan mereka. Dalam hidup hari-hari dengan mereka
partisipasinya tetap seperti sediakala. Bahkan ia lebih dihormati lagi di tengahtengah
mereka itu. Sifatnya yang sangat rendah hati lebih kentara lagi. Bila ada
yang mengajaknya bicara ia mendengarkan hati-hati sekali tanpa menoleh
kepada orang lain. Tidak saja mendengarkan kepada yang mengajaknya bicara,
bahkan ia rnemutarkan seluruh badannya. Bicaranya sedikit sekali, lebih banyak
ia mendengarkan. Bila bicara selalu bersungguh-sungguh, tapi sungguhpun
begitu iapun tidak melupakan ikut membuat humor dan bersenda-gurau, tapi
yang dikatakannya itu selalu yang sebenarnya. Kadang ia tertawa sampai terlihat
gerahamnya. Bila ia marah tidak pernah sampai tampak kemarahannya, hanya
antara kedua keningnya tampak sedikit berkeringat. Ini disebabkan ia menahan
rasa amarah dan tidak mau menampakkannya keluar. Semua itu terbawa oleh
kodratnya yang selalu lapang dada, berkemauan baik dan menghargai orang
lain. Bijaksana ia, murah hati dan mudah bergaul. Tapi juga ia mempunyai tujuan
pasti, berkemauan keras, tegas dan tak pernah ragu-ragu dalam tujuannya.
Sifat-sifat demikian ini berpadu dalam dirinya dan meninggalkan pengaruh yang
dalam sekali pada orang-orang yang bergaul dengan dia. Bagi orang yang
melihatnya tiba-tiba, sekaligus akan timbul rasa hormat, dan bagi orang yang
bergaul dengan dia akan timbul rasa cinta kepadanya.
Alangkah besarnya pengaruh yang terjalin dalam hidup kasih-sayang antara dia
dengan Khadijah sebagai isteri yang sungguh setia itu.
Pergaulan Muhammad dengan penduduk Mekah tidak terputus, juga
partisipasinya dalam kehidupan masyarakat hari-hari. Pada waktu itu masyarakat
sedang sibuk karena bencana banjir besar yang turun dari gunung, pernah
menimpa dan meretakkan dinding-dinding Ka’bah yang memang sudah rapuk.
Sebelum itupun pihak Quraisy memang sudah memikirkannya. Tempat yang
tidak beratap itu menjadi sasaran pencuri mengambil barang-barang berharga di
dalamnya. Hanya saja Quraisy merasa takut; kalau bangunannya diperkuat,
pintunya ditinggikan dan diberi beratap, dewa Ka’bah yang suci itu akan
menurunkan bencana kepada mereka. Sepanjang zaman Jahiliah keadaan
106
mereka diliputi oleh pelbagai macam legenda yang mengancam barangsiapa
yang berani mengadakan sesuatu perubahan. Dengan demikian perbuatan itu
dianggap tidak umum.
Tetapi sesudah mengalami bencana banjir tindakan demikian itu adalah suatu
keharusan, walaupun masih serba takut-takut dan ragu-ragu. Suatu peristiwa
kebetulan telah terjadi sebuah kapal milik seorang pedagang Rumawi bernama
Baqum2 yang datang dari Mesir terhempas di laut dan pecah. Sebenarnya
Baqum ini seorang ahli bangunan yang mengetahui juga soal-soal perdagangan.
Sesudah Quraisy mengetahui hal ini, maka berangkatlah al-Walid bin’l-Mughira
dengan beberapa orang dari Quraisy ke Jidah. Kapal itu dibelinya dari
pemiliknya, yang sekalian diajaknya berunding supaya sama-sama datang ke
Mekah guna membantu mereka membangun Ka’bah kembali. Baqum menyetujui
permintaan itu. Pada waktu itu di Mekah ada seorang Kopti yang mempunyai
keahlian sebagai tukang kayu. Persetujuan tercapai bahwa diapun akan bekerja
dengan mendapat bantuan Baqum.
Sudut-sudut Ka’bah itu oleh Quraisy dibagi empat bagian tiap kabilah mendapat
satu sudut yang harus dirombak dan dibangun kembali. Sebelum bertindak
melakukan perombakan itu mereka masih ragu-ragu, kuatir akan mendapat
bencana. Kemudian al-Walid bin’l-Mughira tampil ke depan dengan sedikit takuttakut.
Setelah ia berdoa kepada dewa-dewanya mulai ia merombak bagian sudut
selatan.3 Tinggal lagi orang menunggu-nunggu apa yang akan dilakukan Tuhan
nanti terhadap al-Walid. Tetapi setelah ternyata sampai pagi tak terjadi apa-apa,
merekapun ramai-ramai merombaknya dan memindahkan batu-batu yang ada.
Dan Muhammad ikut pula membawa batu itu.
Setelah mereka berusaha membongkar batu hijau yang terdapat di situ dengan
pacul tidak berhasil, dibiarkannya batu itu sebagai fondasi bangunan. Dan
gunung-gunung sekitar tempat itu sekarang orang-orang Quraisy mulai
mengangkuti batu-batu granit berwarna biru, dan pembangunanpun segera
dimulai. Sesudah bangunan itu setinggi orang berdiri dan tiba saatnya
meletakkan Hajar Aswad yang disucikan di tempatnya semula di sudut timur,
maka timbullah perselisihan di kalangan Quraisy, siapa yang seharusnya
mendapat kehormatan meletakkan batu itu di tempatnya. Demikian
memuncaknya perselisihan itu sehingga hampir saja timbul perang saudara
karenanya. Keluarga Abd’d-Dar dan keluarga ‘Adi bersepakat takkan
membiarkan kabilah yang manapun campur tangan dalam kehormatan yang
besar ini. Untuk itu mereka mengangkat sumpah bersama. Keluarga Abd’d-Dar
membawa sebuah baki berisi darah. Tangan mereka dimasukkan ke dalam baki
itu guna memperkuat sumpah mereka. Karena itu lalu diberi nama La’aqat’d-
Dam, yakni ‘jilatan darah.’
Abu Umayya bin’l-Mughira dari Banu Makhzum, adalah orang yang tertua di
antara mereka, dihormati dan dipatuhi. Setelah melihat keadaan serupa itu ia
berkata kepada mereka:
“Serahkanlah putusan kamu ini di tangan orang yang pertama sekali memasuki
pintu Shafa ini.”
Tatkala mereka melihat Muhammad adalah orang pertama memasuki tempat itu,
mereka berseru: “Ini al-Amin; kami dapat menerima keputusannya.”
Lalu mereka menceritakan peristiwa itu kepadanya. Iapun mendengarkan dan
sudah melihat di mata mereka betapa berkobarnya api permusuhan itu. Ia
berpikir sebentar, lalu katanya: “Kemarikan sehelai kain,” katanya. Setelah kain
dibawakan dihamparkannya dan diambilnya batu itu lalu diletakkannya dengan
tangannya sendiri, kemudian katanya; “Hendaknya setiap ketua kabilah
memegang ujung kain ini.”
107
Mereka bersama-sama membawa kain tersebut ke tempat batu itu akan
diletakkan. Lalu Muhammad mengeluarkan batu itu dari kain dan meletakkannya
di tempatnya. Dengan demikian perselisihan itu berakhir dan bencana dapat
dihindarkan.
Quraisy menyelesaikan bangunan Ka’bah sampai setinggi delapanbelas hasta (±
11 meter), dan ditinggikan dari tanah sedemikian rupa, sehingga mereka dapat
menyuruh atau melarang orang masuk. Di dalam itu mereka membuat enam
batang tiang dalam dua deretan dan di sudut barat sebelah dalam dipasang
sebuah tangga naik sampai ke teras di atas lalu meletakkan Hubal di dalam
Ka’bah. Juga di tempat itu diletakkan barang-barang berharga lainnya, yang
sebelum dibangun dan diberi beratap menjadi sasaran pencurian.
Mengenai umur Muhammad waktu membina Ka’bah dan memberikan
keputusannya tentang batu itu, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang
mengatakan berumur duapuluh lima tahun. Ibn Ishaq berpendapat umurnya
tigapuluh lima tahun. Kedua pendapat itu baik yang pertama atau yang
kemudian, sama saja; tapi yang jelas cepatnya Quraisy menerima ketentuan
orang yang pertama memasuki pintu Shafa, disusul dengan tindakannya
mengambil batu dan diletakkan di atas kain lalu mengambilnya dari kain dan
diletakkan di tempatnya dalam Ka’bah, menunjukkan betapa tingginya
kedudukannya dimata penduduk Mekah, betapa besarnya penghargaan mereka
kepadanya sebagai orang yang berjiwa besar.
Adanya pertentangan antar-kabilah, adanya persepakatan La’aqat’d-Dam
(‘Jilatan Darah’), dan menyerahkan putusan kepada barangsiapa mula-mula
memasuki pintu Shafa, menunjukkan bahwa kekuasaan di Mekah sebenarnya
sudah jatuh.
Kekuasaan yang dulu ada pada Qushayy, Hasyim dan Abd’l-Muttalib sekarang
sudah tak ada lagi. Adanya pertentangan kekuasaan antara keluarga Hasyim
dan keluarga Umayya sesudah matinya Abd’l-Muttalib besar sekali pengaruhnya.
Dengan jatuhnya kekuasaan demikian itu sudah wajar sekali akan membawa
akibat buruk terhadap Mekah, kalau saja tidak karena adanya rasa kudus dalam
hati semua orang Arab terhadap Rumah Purba itu. Dan jatuhnya kekuasaan
itupun membawa akibat secara wajar pula, yakni menambah adanya
kemerdekaan berpikir dan kebebasan menyatakan pendapat, dan menimbulkan
keberanian pihak Yahudi dan kaum Nasrani mencela orang-orang Arab yang
masih menyembah berhala itu – suatu hal yang tidak akan berani mereka
lakukan sewaktu masih ada kekuasaan. Hal ini berakhir dengan hilangnya
pemujaan berhala-berhala itu dalam hati penduduk Mekah dan orang-orang
Quraisy sendiri, meskipun pemuka-pemuka dan pemimpin-pemimpin Mekah
masih memperlihatkan adanya pemujaan dan penyembahan demikian itu. Sikap
mereka ini sebenamya berasalan sekali; sebab mereka melihat, bahwa agama
yang berlaku itu adalah salah satu alat yang akan menjaga ketertiban serta
menghindarkan adanya kekacauan berpikir. Dengan adanya penyembahanpenyembahan
berhala dalam Ka’bah, ini merupakan jaminan bagi Mekah
sebagai pusat keagamaan dan perdagangan. Dan memang demikianlah
sebenarnya, dibalik kedudukan ini Mekah dapat juga menikmati kemakmuran
dan hubungan dagangnya. Akan tetapi itu tidak akan mengubah hilangnya
pemujaan berhala-berhala dalam hati penduduk Mekah.
Ada beberapa keterangan yang menyebutkan, bahwa pada suatu hari
masyarakat Quraisy sedang berkumpul di Nakhla merayakan berhala ‘Uzza;
empat orang di antara mereka diam-diam meninggalkan upacara itu. Mereka itu
ialah: Zaid b. ‘Amr, Usman bin’l-Huwairith, ‘Ubaidullah b. Jahsy dan Waraqa b.
Naufal.
Mereka satu sama lain berkata: “Ketahuilah bahwa masyarakatmu ini tidak
108
punya tujuan; mereka dalam kesesatan. Apa artinya kita mengelilingi batu itu:
memdengar tidak, melihat tidak, merugikan tidak, menguntungkanpun juga tidak.
Hanya darah korban yang mengalir di atas batu itu. Saudara-saudara, marilah
kita mencari agama lain, bukan ini.”
Dari antara mereka itu kemudian Waraqa menganut agama Nasrani. Konon
katanya dia yang menyalin Kitab Injil ke dalam bahasa Arab. ‘Ubaidullah b. Jahsy
masih tetap kabur pendiriannya. Kemudian masuk Islam dan ikut hijrah ke
Abisinia. Di sana ia pindah menganut agama Nasrani sampai matinya. Tetapi
isterinya – Umm Habiba bint Abi Sufyan – tetap dalam Islam, sampai kemudian ia
menjadi salah seorang isteri Nabi dan Umm’l-Mu’minin.
Zaid b. ‘Amr malah pergi meninggalkan isteri dan al-Khattab pamannya. Ia
menjelajahi Syam dan Irak, kemudian kembali lagi. Tetapi dia tidak mau
menganut salah satu agama, baik Yahudi atau Nasrani. Juga dia meninggalkan
agama masyarakatnya dan menjauhi berhala. Dialah yang berkata, sambil
bersandar ke dinding Ka’bah: “Ya Allah, kalau aku mengetahui, dengan cara
bagaimana yang lebih Kausukai aku menyembahMu, tentu akan kulakukan.
Tetapi aku tidak me ngetahuinya.”
Usman bin’l-Huwairith, yang masih berkerabat dengan Khadijah, pergi ke
Rumawi Timur dan memeluk agama Nasrani. Ia mendapat kedudukan yang baik
pada Kaisar Rumawi itu. Disebutkan juga, bahwa ia mengharapkan Mekah akan
berada di bawah kekuasaan Rumawi dan dia berambisi ingin menjadi
Gubernurnya. Tetapi penduduk Mekah mengusirnya. Ia pergi minta perlindungan
Banu Ghassan di Syam. Ia bermaksud memotong perdagangan ke Mekah.
Tetapi hadiah-hadiah penduduk Mekah sampai juga kepada Banu Ghassan.
Akhirnya ia mati di tempat itu karena diracun.
Selama bertahun-tahun Muhammad tetap bersama-sama penduduk Mekah
dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia menemukan dalam diri Khadijah
teladan wanita terbaik; wanita yang subur dan penuh kasih, menyerahkan
seluruh dirinya kepadanya, dan telah melahirkan anak-anak seperti: al-Qasim
dan Abdullah yang dijuluki at-Tahir dan at-Tayyib, serta puteri-puteri seperti
Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum dan Fatimah. Tentang al-Qasim dan Abdullah
tidak banyak yang diketahui, kecuali disebutkan bahwa mereka mati kecil pada
zaman Jahiliah dan tak ada meninggalkan sesuatu yang patut dicatat. Tetapi
yang pasti kematian itu meninggalkan bekas yang dalam pada orangtua mereka.
Demikian juga pada diri Khadijah terasa sangat memedihkan hatinya.
Pada tiap kematian itu dalam zaman Jahiliah tentu Khadijah pergi menghadap
sang berhala menanyakannya: kenapa berhalanya itu tidak memberikan kasihsayangnya,
kenapa berhala itu tidak melimpahkan rasa kasihan, sehingga dia
mendapat kemalangan, ditimpa kesedihan berulang-ulang!? Perasaan sedih
karena kematian anak demikian sudah tentu dirasakan juga oleh suaminya.
Rasa sedih ini selalu melecut hatinya, yang hidup terbayang pada istennya,
terlihat setiap ia pulang ke rumah duduk-duduk di sampingnya
Tidak begitu sulit bagi kita akan menduga betapa dalamnya rasa sedih demikian
itu, pada suatu zaman yang membenarkan anak-anak perempuan dikubur hiduphidup
dan menjaga keturunan laki-laki sama dengan menjaga suatu keharusan
hidup, bahkan lebih lagi dan itu. Cukuplah jadi contoh betapa besarnya
kesedihan itu, Muhammad tak dapat menahan diri atas kehilangan tersebut,
sehingga ketika Zaid b. Haritha didatangkan dimintanya kepada Khadijah supaya
dibelinya kemudian dimerdekakannya. Waktu itu orang menyebutnya Zaid bin
Muhammad. Keadaan ini tetap demikian hingga akhirnya ia menjadi pengikut
dan sahabatnya yang terpilih. Juga Muhammad merasa sedih sekali ketika
kemudian anaknya, Ibrahim meninggal pula. Kesedihan demikian ini timbul juga
sesudah Islam mengharamkan menguburkan anak perempuan hidup-hidup, dan
sesudah menentukan bahwa sorga berada di bawah telapak kaki ibu.
109
[
Sudah tentu malapetaka yang menimpa Muhammad dengan kematian kedua
anaknya berpengaruh juga dalam kehidupan dan pemikirannya. Sudah tentu
pula pikiran dan perhatiannya tertuju pada kemalangan yang datang satu demi
satu itu menimpa, yang oleh Khadijah dilakukan dengan membawakan sesajen
buat berhala-berhala dalam Ka’bah, menyembelih hewan buat Hubal, Lat, ‘Uzza
dan Manat, ketiga yang terakhir.4
Ia ingn menebus bencana kesedihan yang menimpanya. Akan tetapi, semua
kurban-kurban dan penyembelihan itu tidak berguna sama sekali.
Terhadap anak-anaknya yang perempuan juga Muhammad memberikan
perhatian, dengan mengawinkan mereka kepada yang dianggapnya memenuhi
syarat (kufu’). Zainab yang sulung dikawinkan dengan Abu’l-‘Ash bin’r-Rabi’
b.’Abd Syams – ibunya masih bersaudara dengan Khadijah – seorang pemuda
yang dihargai masyarakat karena kejujuran dan suksesnya dalam dunia
perdagangan. Perkawinan ini serasi juga, sekalipun kemudian sesudah
datangnya Islam – ketika Zainab akan hijrah dan Mekah ke Medinah – mereka
terpisah, seperti yang akan kita lihat lebih terperinci nanti. Ruqayya dan Umm
Kulthum dikawinkan dengan ‘Utba dan ‘Utaiba anak-anak Abu Lahab,
pamannya. Kedua isteri ini sesudah Islam terpisah dari suami mereka, karena
Abu Lahab menyuruh kedua anaknya itu menceraikan isteri mereka, yang
kemudian berturut-turut menjadi isteri Usman.5
Ketika itu Fatimah masih kecil dan perkawinannya dengan Ali baru sesudah
datangnya Islam.
Catatan kaki:
1 Berdasarkan pada sebagian besar ahli genekologi, bahwa putera-putera Nabi
s.a.w. dari Khadijah dua orang: al-Qasim dan Abdullah, yang diberi julukan at-
Tahir dan at-Tayyib. Ada juga yang mengatakan tiga, ada pula yang mengatakan
empat orang.
2 Mungkin nama ini sudah diarabkan (A)
3 Bangunan itu terdiri dari empat sudut dikenal dengan nama-nama sudut utara,
ar-rukn’l-iraqi (Irak), sudut selatan, ar-rukn’l-yamani, sudut barat, ar-rukn’l-syami
dan sudut timur, ar-rukn’l-aswad (A)
4 Hubal, Lat, ‘Uzza dan Manat adalah berhala-berhala sembahan Arab pagan.
Konon kabarnya Hubal berhala terbesar yang tinggal dalam Ka’bah, dibuat dari
batu akik dalam bentuk manusia (lihat halaman 21-22). Keterangan tentang
tuhan-tuhan wanita Lat. ‘Uzza dan Manat berbeda-beda mengenai bentuknya.
Katanya Lat dalam bentuk manusia juga, ‘Uzza berhala kaum Thaqif. ‘Uzza pada
mulanya adalah pohon suci, terletak di antara Mekah dengan Ta’if. Manat
merupakan batu putih, berhala kaum Hudhail dan Khuza’a. Ketiga-tiganya itu
berbentuk wanita. (A)
5 Usman b. ‘Affan, Khalifah ketiga. Setelah Ruqayya diceraikan oleh ‘Utba
diambil isteri oleh Usman b. ‘Affan. Setelah Umm Kulthum dewasa kawin dengan
‘Utaiba, lalu diceraikan pula. Sesudah dalam tahun ke-2 H. Ruqayya wafat,
Usman kawin dcngan Umm Kulthum. Ia meninggal dalam tahun ke-9 H. di
Medinah (A).
Kehidupan Muhammad dalam usia demikian itu ternyata tenteram adanya. Kalau
tidak karena kehilangan kedua anaknya itu tentu itulah hidup yang sungguh
nikmat dirasakan bersama Khadijah, yang setia dan penuh kasih, hidup sebagai
110
ayah-bunda yang bahagia dan rela. Oleh karena itu wajar sekali apabila
Muhammad membiarkan dirinya berjalan sesuai dengan bawaannya, bawaan
berpikir dan bermenung, dengan mendengarkan percakapan masyarakatnya
tentang berhala-berhala, serta apa pula yang dikatakan orang-orang Nasrani dan
Yahudi tentang diri mereka itu. Ia berpikir dan merenungkan. Di kalangan
masyarakatnya dialah orang yang paling banyak berpikir dan merenung. Jiwa
yang kuat dan berbakat ini, jiwa yang sudah mempunyai persiapan kelak akan
menyampaikan risalah Tuhan kepada umat manusia, serta mengantarkannya
kepada kehidupan rohani yang hakiki, jiwa demikian tidak mungkin berdiam diri
saja melihat manusia yang sudah hanyut ke dalam lembah kesesatan. Sudah
seharusnya ia mencari petunjuk dalam alam semesta ini, sehingga Tuhan nanti
menentukannya sebagai orang yang akan menerima risalahNya. Begitu besar
dan kuatnya kecenderungan rohani yang ada padanya, ia tidak ingin menjadikan
dirinya sebangsa dukun atau ingin menempatkan diri sebagai ahli pikir seperti ,
dilakukan oleh Waraqa b. Naufal dan sebangsanya. Yang dicarinya hanyalah
kebenaran semata. Pikirannya penuh untuk itu, banyak sekali ia bermenung.
Pikiran dan renungan yang berkecamuk dalam hatinya itu sedikit sekali
dinyatakan kepada orang lain.
Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab masa itu bahwa golongan berpikir
mereka selama beberapa waktu tiap tahun menjauhkan diri dari keramaian
orang, berkhalwat dan mendekatkan diri kepada tuhan-tuhan mereka dengan
bertapa dan berdoa, mengharapkan diberi rejeki dan pengetahuan. Pengasingan
untuk beribadat semacam ini mereka namakan tahannuf dan tahannuth.6
Di tempat ini rupanya Muhammad mendapat tempat yang paling baik guna
mendalami pikiran dan renungan yang berkecamuk dalam dirinya. Juga di
tempat ini ia mendapatkan ketenangan dalam dinnya serta obat penawar hasrat
hati yang ingin menyendiri, ingin mencari jalan memenuhi kerinduannya yang
selalu makin besar, ingin mencapai ma’rifat serta mengetahui rahasia alam
semesta.
Di puncak Gunung Hira, – sejauh dua farsakh7 sebelah utara Mekah -terletak
sebuah gua yang baik sekali buat tempat menyendiri dan tahannuth. Sepanjang
bulan Ramadan tiap tahun ia pergi ke sana dan berdiam di tempat itu, cukup
hanya dengan bekal sedikit yang dibawanya. Ia tekun dalam renungan dan
ibadat, jauh dari segala kesibukan hidup dan keributan manusia. Ia mencari
Kebenaran, dan hanya kebenaran semata.
Demikian kuatnya ia merenung mencari hakikat kebenaran itu, sehingga lupa ia
akan dirinya, lupa makan, lupa segala yang ada dalam hidup ini. Sebab, segala
yang dilihatnya dalam kehidupan manusia sekitarnya, bukanlah suatu
kebenaran. Di situ ia mengungkapkan dalam kesadaran batinnya segala yang
disadarinya. Tambah tidak suka lagi ia akan segala prasangka yang pernah
dikejar-kejar orang.
Ia tidak berharap kebenaran yang dicarinya itu akan terdapat dalam kisah-kisah
lama atau dalam tulisan-tulisan para pendeta, melainkan dalam alam sekitarnya:
dalam luasan langit dan bintang-bintang, dalam bulan dan matahari, dalam
padang pasir di kala panas membakar di bawah sinar matahari yang berkilauan.
Atau di kala langit yang jernih dan indah, bermandikan cahaya bulan dan bintang
yang sedap dan lembut, atau dalam laut dan deburan ombak, dan dalam segala
yang ada di balik itu, yang ada hubungannya dengan wujud ini, serta diliputi
seluruh kesatuan wujud. Dalam alam itulah ia mencari Hakekat Tertinggi. Dalam
usaha mencapai itu, pada saat-saat ia menyendiri demikian jiwanya membubung
tinggi akan mencapai hubungan dengan alam semesta ini, menembusi tabir yang
menyimpan semua rahasia. Ia tidak memerlukan permenungan yang panjang
guna mengetahui bahwa apa yang oleh masyarakatnya dipraktekkan dalam soalsoal
hidup dan apa yang disajikan sebagai kurban-kurban untuk tuhan-tuhan
mereka itu, tidak membawa kebenaran samasekali. Berhala-berhala yang tidak
111
berguna, tidak menciptakan dan tidak pula mendatangkan rejeki, tak dapat
memberi perlindungan kepada siapapun yang ditimpa bahaya. Hubal, Lat dan
‘Uzza, dan semua patung-patung dan berhala-berhala yang terpancang di dalam
dan di sekitar Ka’bah, tak pernah menciptakan, sekalipun seekor lalat, atau akan
mendatangkan suatu kebaikan bagi Mekah.
Tetapi! Ah, di mana gerangan kebenaran itu! Gerangan di mana kebenaran
dalam alam semesta yang luas ini, luas dengan buminya, dengan lapisan-lapisan
langit dan bintang-bintangnya? Adakah barangkali dalam bintang yang berkelipkelip,
yang memancarkan cahaya dan kehangatan kepada manusia, dari sana
pula hujan diturunkan, sehingga karenanya manusia dan semua makhluk yang
ada di muka bumi ini hidup dari air, dari cahaya dan kehangatan udara? Tidak!
Bintang-bintang itu tidak lain adalah benda-benda langit seperti bumi ini juga.
Atau barangkali di balik benda-benda itu terdapat eter yang tak terbatas, tak
berkesudahan?
Tetapi apa eter itu? Apa hidup yamg kita alami sekarang, dan besok akan
berkesudahan? Apa asalnya, dan apa sumbernya? Kebetulan sajakah bumi ini
dijadikan dan dijadikan pula kita di dalamnya? Tetapi, baik bumi atau hidup ini
sudah mempunyai ketentuan yang pasti yang tak berubah-ubah, dan tidak
mungkin bila dasarnya hanya kebetulan saja. Apa yang dialami manusia,
kebaikan atau keburukan, datang atas kehendak manusia sendiri, ataukah itu
sudah bawaannya sendiri pula sehingga tak kuasa ia memilih yang lain?
Masalah-masalah kejiwaan dan kerohanian serupa itu, itu juga yang dipikirkan
Muhammad selama ia mengasingkan diri dan bertekun dalam Gua Hira’. Ia ingin
melihat Kebenaran itu dan melihat hidup itu seluruhnya. Pemikirannya itu
memenuhi jiwanya, memenuhi jantungnya, pribadinya dan seluruh wujudnya.
Siang dan malam hal ini menderanya terus menerus. Bilamana bulan Ramadan
sudah berlalu dan ia kembali kepada Khadijah, pengaruh pikiran yang masih
membekas padanya membuat Khadijah menanyakannya selalu, karena diapun
ingin lega hatinya bila sudah diketahuinya ia dalam sehat dan afiat.
Dalam melakukan ibadat selama dalam tahannuth itu adakah Muhammad
menganut sesuatu syariat tertentu? Dalam hal ini ulama-ulama berlainan
pendapat. Dalam Tarikh-nya Ibn Kathir menceritakan sedikit tentang pendapatpendapat
mereka mengenai syariat yang digunakannya melakukan ibadat itu:
Ada yang mengatakan menurut syariat Nuh, ada yang mengatakan menurut
Ibrahim, yang lain berkata menurut syariat Musa, ada yang mengatakan menurut
Isa dan ada pula yang mengatakan, yang lebih dapat dipastikan, bahwa ia
menganut sesuatu syariat dan diamalkannya. Barangkali pendapat yang terakhir
ini lebih tepat daripada yang sebelumnya. Ini adalah sesuai dengan dasar
renungan dan pemikiran yang menjadi kedambaan Muhammad.
Tahun telah berganti tahun dan kini telah tiba pula bulan Ramadan. Ia pergi ke
Hira’, ia kembali bermenung, sedikit demi sedikit ia bertambah matang,
jiwanyapun semakin penuh. Sesudah beberapa tahun jiwa yang terbawa oleh
Kebenaran Tertinggi itu dalam tidurnya bertemu dengan mimpi hakiki yang
memancarkan cahaya kebenaran yang selama ini dicarinya Bersamaan dengan
itu pula dilihatnya hidup yang sia-sia, hidup tipu-daya dengan segala macam
kemewahan yang tiada berguna.
Ketika itulah ia percaya bahwa masyarakatnya telah sesat dari jalan yang benar,
dan hidup kerohanian mereka telah rusak karena tunduk kepada khayal berhalaberhala
serta kepercayaan-kepercayaan semacamnya yang tidak kurang pula
sesatnya. Semua yang sudah pernah disebutkan oleh kaum Yahudi dan kaum
Nasrani tak dapat menolong mereka dari kesesatan itu. Apa yang disebutkan
mereka itu masing masing memang benar; tapi masih mengandung bermacammacam
takhayul dan pelbagai macam cara paganisma, yang tidak mungkin
sejalan dengan kebenaran sejati, kebenaran mutlak yang sederhana, tidak
112
mengenal segala macam spekulasi perdebatan kosong, yang menjadi pusat
perhatian kedua golongan Ahli Kitab itu. Dan Kebenaran itu ialah Allah, Khalik
seluruh alam, tak ada tuhan selain Dia. Kebenaran itu ialah Allah Pemelihara
semesta alam. Dialah Maha Rahman dan Maha Rahim. Kebenaran itu ialah
bahwa manusia dinilai berdasarkan perbuatannya. “Barangsiapa mengerjakan
kebaikan seberat atompun akan dilihatNya. Dan barangsiapa mengerjakan
kejahatan seberat atompun akan dilihatNya pula.” (Qur’an, 99:7-8) Dan bahwa
surga itu benar adanya dan nerakapun benar adanya. Mereka yang menyembah
tuhan selain Allah mereka itulah menghuni neraka, tempat tinggal dan kediaman
yang paling durhaka.
Muhammad sudah menjelang usia empatpuluh tahun. Pergi ia ke Hira’
melakukan tahannuth. Jiwanya sudah penuh iman atas segala apa yang telah
dilihatnya dalam mimpi hakiki itu. Ia telah membebaskan diri dari segala
kebatilan. Tuhan telah mendidiknya, dan didikannya baik sekali. Dengan
sepenuh kalbu ia menghadapkan diri ke jalan lurus, kepada Kebenaran yang
Abadi. Ia telah menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh jiwanya agar
dapat memberikan hidayah dan bimbingan kepada masyarakatnya yang sedang
hanyut dalam lembah kesesatan.
Dalam hasratnya menghadapkan diri itu ia bangun tengah malam, kalbu dan
kesadarannya dinyalakan. Lama sekali ia berpuasa, dengan begitu renungannya
dihidupkan. Kemudian ia turun dari gua itu, melangkah ke jalan-jalan di sahara.
Lalu ia kembali ke tempatnya berkhalwat, hendak menguji apa gerangan yang
berkecamuk dalam perasaannya itu, apa gerangan yang terlihat dalam mimpi
itu? Hal serupa itu berjalan selama enam bulan, sampai-sampai ia merasa kuatir
akan membawa akibat lain terhadap dirinya. Oleh karena itu ia menyatakan rasa
kekuatirannya itu kepada Khadijah dan menceritakan apa yang telah dilihatnya.
Ia kuatir kalau-kalau itu adalah gangguan jin.
Tetapi isteri yang setia itu dapat menenteramkan hatinya. dikatakannya bahwa
dia adalah al-Amin, tidak mungkin jin akan mendekatinya, sekalipun memang
tidak terlintas dalam pikiran isteri atau dalam pikiran suami itu, bahwa Allah telah
mempersiapkan pilihanNya itu dengan memberikan latihan rohani sedemikian
rupa guna menghadapi saat yang dahsyat, berita yang dahsyat, yaitu saat
datangnya wahyu pertama. Dengan itu ia dipersiapkan untuk membawakan
pesan dan risalah yang besar.
Tatkala ia sedang dalam keadaan tidur dalam gua itu, ketika itulah datang
malaikat membawa sehelai lembaran seraya berkata kepadanya: “Bacalah!”
Dengan terkejut Muhammad menjawab: “Saya tak dapat membaca”. Ia merasa
seolah malaikat itu mencekiknya, kemudian dilepaskan lagi seraya katanya lagi:
“Bacalah!” Masih dalam ketakutan akan dicekik lagi Muhammad menjawab: “Apa
yang akan saya baca.” Seterusnya malaikat itu berkata: “Bacalah! Dengan nama
Tuhanmu Yang menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah. Dan Tuhanmu Maha Pemurah. Yang mengajarkan dengan Pena.
Mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya …” (Qur’an 96:1-5)
Lalu ia mengucapkan bacaan itu. Malaikatpun pergi, setelah kata-kata itu
terpateri dalam kalbunya.8
Tetapi kemudian ia terbangun ketakutan, sambil bertanya-tanya kepada dirinya:
Gerangan apakah yang dilihatnya?! Ataukah kesurupan yang ditakutinya itu kini
telah menimpanya?! Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tak melihat apa-apa.
Ia diam sebentar, gemetar ketakutan. Kuatir ia akan apa yang terjadi dalam gua
itu. Ia lari dari tempat itu. Semuanya serba membingungkan. Tak dapat ia
menafsirkan apa yang telah dilihatnya itu.
Cepat-cepat ia pergi menyusuri celah-celah gunung, sambil bertanya-tanya
dalam hatinya: siapa gerangan yang menyuruhnya membaca itu?! Yang pernah
113
dilihatnya sampai saat itu sementara dia dalam tahannuth, ialah mimpi hakiki
yang memancar dari sela-sela renungannya, memenuhi dadanya, membuat jalan
yang di hadapannya jadi terang-benderang, menunjukkan kepadanya, di mana
kebenaran itu. Tirai gelap yang selama itu menjerumuskan masyarakat Quraisy
ke dalam lembah paganisma dan penyembahan berhala, jadi terbuka.
Sinar terang-benderang yang memancar di hadapannya dan kebenaran yang
telah menunjukkan jalan kepadanya itu, ialah Yang Tunggal Maha Esa. Tetapi
siapakah yang telah memberi peringatan tentang itu, dan bahwa Dia yang
menicptakan manusia dan bahwa Dia Yang Maha Pemurah, Yang mengajarkan
kepada manusia dengan pena, mengajarkan apa yang belum diketahuinya?
Ia memasuki pegunungan itu masih dalam ketakutan, masih bertanya-tanya.
Tiba-tiba ia mendengar ada suara memanggilnya. Dahsyat sekali terasa. Ia
melihat ke permukaan langit. Tiba-tiba yang terlihat adalah malaikat dalam
bentuk manusia. Dialah yang memanggilnya. Ia makin ketakutan sehingga
tertegun ia di tempatnya. Ia memalingkan muka dari yang dilihatnya itu. Tetapi
dia masih juga melihatnya di seluruh ufuk langit. Sebentar melangkah maju ia,
sebentar mundur, tapi rupa malaikat yang sangat indah itu tidak juga lalu dari
depannya. Seketika lamanya ia dalam keadaan demikian. Dalam pada itu
Khadijah telah mengutus orang mencarinya ke dalam gua tapi tidak
menjumpainya.
Setelah rupa malaikat itu menghilang Muhammad pulang sudah berisi wahyu
yang disampaikan kepadanya. Jantungnya berdenyut, hatinya berdebar-debar
ketakutan. Dijumpainya Khadijah sambil ia berkata: “Selimuti aku!” Ia segera
diselimuti. Tubuhnya menggigil seperti dalam demam. Setelah rasa ketakutan itu
berangsur reda dipandangnya isterinya dengan pandangan mata ingin mendapat
kekuatan.
“Khadijah, kenapa aku?” katanya. Kemudian diceritakannya apa yang telah
dilihatnya, dan dinyatakannya rasa kekuatirannya akan teperdaya oleh kata
hatinya atau akan jadi seperti juru nujum saja.
Seperti juga ketika dalam suasana tahannuth dan dalam suasana ketakutannya
akan kesurupan Khadijah yang penuh rasa kasih-sayang, adalah tempat ia
melimpahkan rasa damai dan tenteram kedalam hati yang besar itu, hati yang
sedang dalam kekuatiran dan dalam gelisah. Ia tidak memperlihatkan rasa kuatir
atau rasa curiga. Bahkan dilihatnya ia dengan pandangan penuh hormat, seraya
berkata:
“O putera pamanku.9 Bergembiralah, dan tabahkan hatimu. Demi Dia Yang
memegang hidup Khadijah,10 aku berharap kiranya engkau akan menjadi Nabi
atas umat ini. Samasekali Allah takkan mencemoohkan kau; sebab engkaulah
yang mempererat tali kekeluargaan, jujur dalam kata-kata, kau yang mau
memikul beban orang lain dan menghormati tamu dan menolong mereka yang
dalam kesulitan atas jalan yang benar.”
Muhammad sudah merasa tenang kembali. Dipandangnya Khadijah dengan
mata penuh terimakasih dan rasa kasih. Sekujur badannya sekarang terasa
sangat letih dan perlu sekali ia tidur. Ia pun tidur, tidur untuk kemudian bangun
kembali membawa suatu kehidupan rohani yang kuat, yang luarbiasa kuatnya.
Suatu kellidupan yang sungguh dahsyat dan mempesonakan. Tetapi kehidupan
yang penuh pengorbanan, yang tulus-ikhlas semata untuk Allah, untuk
kebenaran dan untuk perikemanusiaan. Itulah Risalah Tuhan yang akan
diteruskan dan disampaikan kepada umat manusia dengan cara yang lebih baik,
sehingga sempurnalah cahaya Allah, sekalipun oleh orang-orang kafir tidak
disukai.
114
Catatan kaki:
6 Tahannuf atau tahannafa, mungkin asal katanya seakar dengan hanif, yang
berarti ‘cenderung kepada kebenaran’ ‘meninggalkan berhala dan beribadat
kepada Allah’ (LA) atau sebaliknya dari perbuatan syirik. (Bandingkan Qur’an, 2:
135; 10: 105). Tahannuth atau tahannatha, beribadat dan menjauhi dosa;
mendekatkan diri kepada Tuhan’ (N). ‘Beribadat dan menjauhi berhala, seperti
tahannatha (LA). Dalam terjemahan selanjutnya kedua kata ini tidak
diterjemahkan (A).
7 Bahasa Persia, parsang, ukuran panjang dahulu kala, kira-kira 3.5 mil atau
hampir 6 km. (A).
8 Demikian buku-buku sejarah yang mula-mula menceritakan. Ibn Ishaq juga ke
sana dasarnya. Demikian juga yang datang kemudian banyak yang
menceritakan begitu. Hanya saja sebagian mereka berpendapat bahwa
permulaan wahyu itu datang ia dalam keadaan jaga dan di waktu siang, dengan
menyebutkan sebuah keterangan melalui Jibril yang menenteramkan hati
Muhammad ketika dilihatnya dalam ketakutan. Ibn Kathir dalam Tarikh-nya
menyebutkan sumber yang dibawa oleh al-Hafiz Abu Na’im al-Ashbahani dalam
bukunya Dala’il’n-Nubawa dari ‘Alqama bin Qais, bahwa “Yang mula-mula
didatangkan kepada para nabi itu mereka dalam keadaan tidur (dengan maksud)
supaya hati mereka tenteram. Sesudah itu kemudian wahyu turun. Dan
ditambahkan: “Ini yang dikatakan ‘Alqama ibn Qais sendiri, suatu keterangan
yang baik, diperkuat oleh yang datang sebelum dan sesudahnya.”
9 Suatu kebiasaan orang Arab memanggil orang yang dianggap seturunan.
Muhammad dan Khadijah dari nenek moyang yang sama, yakni Qushayy (A).
10 Suatu pernyataan sumpah yang biasa diucapkan pada masa itu, maksudnya
“Demi Allah” (A)
B A G I A N K E L IMA
DARI MASA KERASULAN SAMPAI ISLAMNYA UMAR
– Percakapan Khadijah dengan Waraqa b. Naufal – Wahyu terhenti –
Islamnya Abu Bakr –
– Muslimin yang mula-mula – Ajakan Muhammad kepada keluarganya –
– Quraisy menghasut penyair-penyairnya terhadap Muhammad –
– Muhammad menista dewa-dewa Quraisy – Utusan Quraisy kepada
Abu Talib – Kedudukan Muhammad terhadap pamannya – Quraisy
menyiksa kaum Muslimin –
– Kaum Muslimin hijrah ke Abisinia – Islamnya Umar –
MUHAMMAD sedang tidur. Khadijah menatapnya dengan hati penuh kasih dan
harapan, kasih dan harapan terhadap orang yang tadi mengajaknya bicara itu.
Setelah dilihatnya ia tidur nyenyak, nyenyak dan tenang sekali, ditinggalkannya
orang itu perlahan-lahan. Ia keluar, dengan pikiran masih pada orang itu, orang
yang pernah menggoncangkan hatinya. Pikirannya pada hari esok, pada hari
yang akan memberikan harapan baik kepadanya. Harapannya, suami itu akan
menjadi nabi atas umat, yang kini tengah hanyut dalam kesesatan. Ia akan
membimbing mereka dengan ajaran agama yang benar serta akan membawa
mereka ke jalan yang lurus. Tetapi, sungguhpun begitu, menghadapi masa yang
akan datang, ia merasa kuatir sekali, kuatir akan nasib suami yang setia dan
penuh kasih-sayang itu. Dibayangkannya dalam hatinya apa yang telah
diceritakan kepadanya itu. Dibayangkannya itu malaikat yang begitu indah, yang
115
memperlihatkan diri di angkasa, setelah menyampaikan wahyu Tuhan
kepadanya dan yang kemudian memenuhi seluruh ruangan itu. Selalu ia melihat
malaikat itu kemana saja ia mengalihkan muka. Khadijah masih mengulangi
kata-kata yang dibacakan dan sudah terpateri dalam dada Muhammad itu.
Semua itu dibentangkan kembali oleh Khadijah di depan mata hatinya Kadang
terkembang senyum di bibir, karena suatu harapan; kadang kecut juga rasanya,
karena takut akan nasib yang mungkin akan menimpa diri al-Amin kelak.
Tidak tahan ia tinggal seorang diri lama-lama. Pikirannya berpindah-pindah dari
harapan yang manis sedap kepada kesangsian dan harap-harap cemas. Terpikir
olehnya akan mencurahkan segala isi hatinya itu kepada orang yang sudah
dikenalnya bijaksana dan akan dapat memberikan nasehat.
Untuk itu, kemudian ia pergi menjumpai saudara sepupunya (anak paman),
Waraqa b. Naufal. Seperti sudah disebutkan, Waraqa adalah seorang penganut
agama Nasrani yang sudah mengenal Bible dan sudah pula menterjemahkannya
sebagian ke dalam bahasa Arab. Ia menceritakan apa yang pernah dilihat dan
didengar Muhammad dan menceritakan pula apa yang dikatakan Muhammad
kepadanya, dengan menyebutkan juga rasa kasih dan harapan yang ada dalam
dirinya. Waraqa menekur sebentar, kemudian katanya: “Maha Kudus Ia, Maha
Kudus. Demi Dia yang memegang hidup Waraqa. Khadijah, percayalah, dia telah
menerima Namus Besar1 seperti yang pernah diterima Musa. Dan sungguh dia
adalah Nabi umat ini. Katakan kepadanya supaya tetap tabah.”
Khadijah pulang. Dilihatnya Muhammad masih tidur. Dipandangnya suaminya itu
dengan rasa kasih dan penuh ikhlas, bercampur harap dan cemas. Dalam tidur
yang demikian itu, tiba-tiba ia menggigil, napasnya terasa sesak dengan keringat
yang sudah membasahi wajahnya. Ia terbangun, manakala didengarnya malaikat
datang membawakan wahyu kepadanya:
“Orang yang berselimut! Bangunlah dan sampaikan
peringatan. Dan agungkan Tuhanmu. Pakaianmupun
bersihkan. Dan hindarkan perbuatan dosa. Jangan kau
memberi, karena ingin menerima lebih banyak. Dan demi
Tuhanmu, tabahkan hatimu.” (Qur’an 74: 1-7)
Dipandangnya ia oleh Khadijah, dengan rasa kasih yang lebih besar. Didekatinya
ia perlahan-lahan seraya dimintanya, supaya kembali ia tidur dan beristirahat.
“Waktu tidur dan istirahat sudah tak ada lagi, Khadijah,” jawabnya. “Jibril
membawa perintah supaya aku memberi peringatan kepada umat manusia,
mengajak mereka, dan supaya mereka beribadat hanya kepada Allah. Tapi siapa
yang akan kuajak? Dan siapa pula yang akan mendengarkan?”
Khadijah berusaha menenteramkan hatinya. Cepat-cepat ia menceritakan apa
yang didengarnya dari Waraqa tadi. Dengan penuh gairah dan bersemangat
sekali kemudian ia menyatakan dirinya beriman atas kenabiannya itu. Sudah
sewajarnya apabila Khadijah cepat-cepat percaya kepadanya. Ia sudah
mengenalnya benar. Selama hidupnya laki-laki itu selalu jujur, orang berjiwa
besar ia dan selalu berbuat kebaikan dengan penuh rasa kasih-sayang. Selama
dalam tahannuth, dilihatnya betapa besar kecenderungannya kepada kebenaran,
dan hanya kebenaran semata-mata. Ia mencari kebenaran itu dengan persiapan
jiwa, kalbu dan pikiran yang sudah begitu tinggi, membubung melampaui
jangkauan yang akan dapat dibayangkan manusia, manusia yang menyembah
patung dan membawakan kurban-kurban ke sana; mereka yang menganggap
bahwa itu adalah tuhan yang dapat mendatangkan bencana dan keuntungan.
Mereka membayangkan, bahwa itu patut disembah dan diagungkan. Wanita itu
sudah melihatnya betapa benar ia pada tahun-tahun masa tahannuth itu. Juga ia
melihatnya betapa benar keadaannya tatkala pertama kali ia kembali dari gua
116
Hira’, sesudah kerasulannya. Ia bingung sekali. Dimintanya oleh Khadijah,
apabila malaikat itu nanti datang supaya diberitahukan kepadanya.
Bilamana kemudian Muhammad melihat malaikat itu datang, didudukannya ia
oleh Khadijah di paha kirinya, kemudian di paha kanan dan di pangkuannya.
Malaikat itupun masih juga dilihatnya. Khadijah menghalau dan mencampakkan
tutup mukanya. Waktu itu tiba-tiba Muhammad tidak lagi melihatnya. Khadijah
tidak ragu lagi bahwa itu adalah malaikat, bukan setan.
Sesudah peristiwa itu, pada suatu hari Muhammad pergi akan mengelilingi
Ka’bah. Di tempat itu Waraqa b. Naufal menjumpainya. Sesudah Muhammad
menceritakan keadaannya, Waraqa berkata: “Demi Dia Yang memegang hidup
Waraqa. Engkau adalah Nabi atas umat ini. Engkau telah menerima Namus
Besar seperti yang pernah disampaikan kepada Musa. Pastilah kau akan
didustakan orang, akan disiksa, akan diusir dan akan diperangi. Kalau sampai
pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah
dengan pembelaan yang sudah diketahuiNya pula.” Lalu Waraqa mendekatkan
kepalanya dan mencium ubun-ubun Muhammad. Muhammadpun segera
merasakan adanya kejujuran dalam kata-kata Waraqa itu, dan merasakan pula
betapa beratnya beban yang harus menjadi tanggungannya.
Sekarang ia jadi memikirkan, bagaimana akan mengajak Quraisy supaya turut
beriman; padahal ia tahu benar mereka sangat kuat mempertahankan kebatilan
itu. Mereka bersedia berperang dan mati untuk itu. Ditambah lagi mereka masih
sekeluarga dan sanak famili yang dekat.
Sungguhpun begitu, tetapi mereka dalam kesesatan. Sedang apa yang
dianjurkannya kepada mereka, itulah yang benar. Ia mengajak mereka, agar jiwa
dan hati nurani mereka dapat lebih tinggi sehingga dapat berhubungan dengan
Allah Yang telah menciptakan mereka dan menciptakan nenek-moyang mereka;
agar mereka beribadat hanya kepadaNya, dengan penuh ikhlas, dengan jiwa
yang bersih, untuk agama. Ia mengajak mereka supaya mereka mendekatkan
diri kepada Allah dengan perbuatan yang baik, dengan memberikan kepada
orang berdekatan, hak-hak mereka, begitu juga kepada orang yang dalam
perjalanan; agar mereka menjauhkan diri dari menyembah batu-batu yang
mereka buat jadi berhala yang menurut dugaan mereka akan mengampuni
segala dosa mereka dari perbuatan angkara-murka yang mereka lakukan, dari
menjalankan riba dan memakan harta anak piatu. Penyembahan mereka
demikian itu membuat jiwa dan hati mereka lebih keras dan lebih membatu dari
patung-patung itu. Ia memperingatkan mereka agar mereka mau melihat ciptaan
Tuhan yang ada di langit dan di bumi; supaya semua itu menjadi tamsil dalam
jiwa mereka serta kemudian menyadari betapa dahsyat dan agungnya semua
itu. Dengan kesadaran demikian mereka akan memahami kebesaran undangundang
Ilahi yang berlaku di langit dan di bumi. Selanjutnya, dengan ibadatnya
itu akan memahami pula kebesaran Al Khalik Pencipta alam semesta ini, Yang
Tunggal, tiada bersekutu. Dengan demikian mereka akan lebih tinggi, akan lebih
luhur Mereka akan diisi oleh rasa kasih-sayang terhadap mereka yang belum
mendapat petunjuk Tuhan, dan akan berusaha ke arah itu. Mereka akan berlaku
baik terhadap semua anak piatu, terhadap semua orang yang malang dan
lemah. Ya! Ke arah itulah Tuhan memerintahkannya, supaya ia mengajak
mereka.
Akan tetapi, itu jantung yang sudah begitu keras, jiwa yang sudah begitu kaku,
sudah jadi kering dalam menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh nenekmoyang
mereka dahulu. Di tempat itu mereka berdagang, dan membuat Mekah
menjadi pusat kunjungan penyembah berhala! Akan mereka tinggalkankah
agama nenek-moyang mereka dan mereka lepaskan kedudukan kota mereka
yang berarti suatu bahaya bilamana sudah tak ada lagi orang yang akan
menyembah berhala? Lalu bagaimana pula akan membersihkan jiwa serupa itu
dan melepaskan diri dari noda hawa-nafsu, hawa-nafsu yang akan
117
menjerumuskan mereka, sampai kepada nafsu kebinatangannya, padahal dia
sudah memperingatkan manusia supaya mengatasi nafsunya, menempatkan diri
di atas berhala-berhala itu? Kalau mereka sudah tidak mau percaya kepadanya,
apalagi yang harus ia lakukan? Inilah yang menjadi masalah besar itu.
Ia sedang menantikan bimbingan wahyu dalam menghadapi masalahnya itu,
menantikan adanya penyuluh yang akan menerangi jalannya. Tetapi, wahyu itu
sekarang terputus! Jibrilpun tidak datang lagi kepadanya. Tempat di sekitarnya
jadi sunyi, bisu. Ia merasa terasing dari orang, dan dari dirinya. Kembali ia
merasa dalam ketakutan seperti sebelum turunnya wahyu. Konon Khadijah
pernah mengatakan kepadanya: “Mungkin Tuhan tidak menyukai engkau.”
Ia masih dalam ketakutan. Perasaan ini juga yang mendorongnya lagi akan pergi
ke bukit-bukit dan menyendiri lagi dalam gua Hira’. Ia ingin membubung tinggi
dengan seluruh jiwanya, menghadapkan diri kepada Tuhan, akan menanyakan:
Kenapa ia lalu ditinggalkan sesudah dipilihNya? Kecemasan Khadijahpun tidak
pula kurang rasanya.
Ia mengharap mati benar-benar kalau tidak karena merasakan adanya perintah
yang telah diberikan kepadanya. Kembali lagi ia kepada dirinya, kemudian
kepada Tuhannya. Konon katanya:
Pernah terpikir olehnya akan membuang diri dari atas Hira’ atau dari atas puncak
gunung Abu Qubais. Apa gunanya lagi hidup kalau harapannya yang besar ini
jadi kering lalu berakhir?
Sementara ia sedang dalam kekuatiran demikian itu – sesudah sekian lama
terhenti – tiba-tiba datang wahyu membawa firman Tuhan:
“Demi pagi cerah yang gemilang. Dan demi malam bila
senyap kelam. Tuhanmu tidak meninggalkan kau, juga tidak
merasa benci. Dan sungguh, hari kemudian itu lebih baik buat
kau daripada yang sekarang. Dan akan segera ada
pemberian dari Tuhan kepadamu. Maka engkaupun akan
bersenang hati. Bukankah Ia mendapati kau seorang piatu,
lalu diberiNya tempat berlindung? Dan Ia mendapati kau tak
tahu jalan, lalu diberiNya kau petunjuk? Karena itu, terhadap
anak piatu, jangan kau bersikap bengis. Dan tentang orang
yang meminta, jangan kau tolak. Dan tentang kurnia
Tuhanmu, hendaklah kau sebarkan.” (Qur’an, 93: 1-11)
Maha Mulia Allah. Betapa damainya itu dalam jiwa. Betapa gembira dalam hati!
Rasa cemas dan takut dalam diri Muhammad semuanya hilang sudah.
Terbayang senyum di wajahnya. Bibirnyapun mengucapkan kata-kata syukur,
kata-kata kudus dan penuh khidmat. Tidak lagi Khadijah merasa takut, bahwa
Tuhan sudah tidak menyukai Muhammad dan iapun tidak lagi merasa takut dan
gelisah. Bahkan Tuhan telah melindungi mereka berdua dengan rahmatNya.
Segala rasa takut dan keraguan-raguan hilang sama sekali dari hatinya. Tak ada
lagi bunuh diri.
Yang ada sekarang ialah hidup dan ajakan kepada Allah, dan hanya kepada
Allah semata. Hanya kepada Allah Yang Maha Besar menundukkan kepala.
Segala yang ada di langit dan di bumi bersujud belaka kepadaNya. Hanya Dialah
Yang Hak, dan yang selain itu batil adanya. Hanya kepadaNya hati manusia
dihadapkan, seluruh hidup kesana juga bergantung dan kepadaNya pula ruh
akan kembali. “Sungguh, hari kemudian itu lebih baik buat kau daripada yang
sekarang.”
Ya, hari kemudian tempat berkumpulnya jiwa dengan segala bentuknya yang
penuh, yang tidak lagi kenal ruang dan waktu, dan semua cara hidup pertama
yang rendah ini akan terlupakan adanya. Hari kemudian yang akan disinari
118
cahaya pagi, berkilauan, dan malam yang gelap dan kelam. Bintang-bintang di
langit, bumi dan gunung-gunung, semua akan dihubungi oleh jiwa yang pasrah
menyerah. Kehidupan inilah yang akan menjadi tujuan. Inilah kebenaran yang
sesungguhnya. Di luar itu hanya bayangan belaka, yang tiada berguna.
Kebenaran inilah yang cahayanya disinari oleh jiwa Muhammad, dan yang baru
akan dipantulkan kembali guna memikirkan bagaimana mengajak orang ingat
kepada Tuhan. Dan guna mengajak orang kepada Tuhan, ia harus
membersihkan pakaiannya serta menjauhi perbuatan mungkar. Ia harus tabah
menghadapi segala gangguan demi menjaga dakwah kepada Kebenaran. Ia
harus menuntun umat kepada ilmu yang belum mereka ketahui; jangan menolak
orang meminta, jangan berlaku bengis terhadap anak piatu. Cukuplah Tuhan
telah memilihnya sebagai pengemban amanat. Maka katakanlah itu. Cukup
sudah, bahwa Tuhan telah menemukannya sebagai seorang piatu, lalu
dilindungiNya di bawah asuhan kakeknya Abd’l-Muttalib, dan pamannya, Abu
Talib. Ia yang hidup miskin, telah diberi kekayaan dengan amanat Tuhan
kepadanya. Dipermudah pula dengan Khadijah sebagai kawan semasa
mudanya, kawan semasa dalam tahannuth, kawan semasa kerasulannya, kawan
yang penuh cinta kasih, yang memberi nasehat dengan rasa kasih-sayangnya.
Tuhan telah mendapatinya tak tahu jalan, lalu diberiNya petunjuk berupa risalah.
Cukuplah semua itu. Hendaklah ia mengajak orang kepada Kebenaran,
berusaha sedapat mungkin.
Begitulah ketentuan Tuhan terhadap seorang nabi yang telah dipilihNya. Ia tidak
ditinggalkanNya, juga tidak dibenciNya.
Tuhan telah mengajarkan Nabi bersembahyang, maka iapun bersembahyang,
begitu juga Khadijah ikut pula sembahyang. Selain puteri-puterinya, tinggal
bersama keluarga itu Ali bin Abi Talib sebagai anak muda yang belum balig.
Pada waktu itu suku Quraisy sedang mengalami suatu krisis yang luarbiasa. Abu
Talib adalah keluarga yang banyak anaknya. Muhammad sekali berkata kepada
Abbas, pamannya – yang pada masa itu adalah yang paling mampu di antara
Keluarga Hasyim: “Abu Talib saudaramu anaknya banyak. Seperti kaulihat,
banyak orang yang mengalami krisis. Baiklah kita ringankan dia dari anakanaknya
itu. Aku akan mengambilnya seorang kaupun seorang untuk kemudian
kita asuh.”
Karena itu Abbas lalu mengasuh Ja’far dan Muhammad mengasuh Ali, yang
tetap tinggal bersama sampai pada masa kerasulannya.
Tatkala Muhammad dan Khadijah sedang sembahyang, tiba-tiba Ali menyeruak
masuk. Dilihatnya kedua orang itu sedang ruku’ dan sujud serta membaca
beberapa ayat Qur’an yang sampai pada waktu itu sudah diwahyukan
kepadanya. Anak ifu tertegun berdiri: “Kepada siapa kalian sujud?” tanyanya
setelah sembahyang selesai.
“Kami sujud kepada Allah,” jawab Muhammad, “Yang mengutusku menjadi nabi
dan memerintahkan aku mengajak manusia menyembah Allah”
Lalu Muhammadpun mengajak sepupunya itu beribadat kepada Allah semata
tiada bersekutu serta menerima agama yang dibawa nabi utusanNya dengan
meninggalkan berhala-berhala semacam Lat dan ‘Uzza. Muhammad lalu
membacakan beberapa ayat Qur’an. Ali sangat terpesona karena ayat-ayat itu
luarbiasa indahnya.
Catatan kaki:
1. Pada umumnya kata ‘namus besar’ (an-namus’l-akbar) oleh beberapa penulis
yang datang kemudian diberi anotasi, bahwa kata namus berarti ‘Jibnl.’ Mungkin
ini didasarkan kepada (N) dan (LA) yang juga mengartikan demikian. Mengenai
119
kata-kata ini Dr. Haekal tidak memberikan catatan. Demikian juga Ibn Ishaq dan
ibn Hisyam. Salah seorang Orientalis – Montgomery Watt misalnya – memberikan
catatan bahwa kata namus biasanya diambil dan bahasa Yunani nomos, dan ini
berarti undang-undang atau kitab suci yang diwahyukan, (Muhammad at Mecca,
p. 51). Sebaliknya pemakaian kata namus bukan istilah Qur’an, sebab Qur’an
menggunakan kata Taurat apabila yang dimaksud dengan namus itu undangundang
Nabi Musa (A).
Ia minta waktu akan berunding dengan ayahnya lebih dulu. Semalaman itu ia
merasa gelisah. Tetapi besoknya ia memberi tahukan kepada suami-isteri itu,
bahwa ia akan mengikuti mereka berdua, tidak perlu minta pendapat Abu Talib.
“Tuhan menjadikan saya tanpa saya perlu berunding dengan Abu Talib. Apa
gunanya saya harus berunding dengan dia untuk menyembah Allah.”
Jadi Ali adalah anak pertama yang menerima Islam. Kemudian Zaid b. Haritha,
bekas budak Nabi. Dengan demikian Islam masih terbatas hanya dalam
lingkungan keluarga Muhammad: dia sendiri, isterinya, kemenakannya dan
bekas budaknya. Masih juga ia berpikir-pikir, bagaimana akan mengajak kaum
Quraisy itu. Tahu benar ia, betapa kerasnya mereka itu dan betapa pula kuatnya
mereka berpegang pada berhala yang disembah-sembah nenek moyang mereka
itu.
Pada waktu itu Abu Bakr b. Abi Quhafa dari kabilah Taim adalah teman akrab
Muhammad. Ia senang sekali kepadanya, karena sudah diketahuinya benar ia
sebagai orang yang bersih, jujur dan dapat dipercaya. Oleh karena itu orang
dewasa pertama yang diajaknya menyembah Allah Yang Esa dan meninggalkan
penyembahan berhala, adalah dia. Juga dia laki-laki pertama tempat dia
membukakan isi hatinya akan segala yang dilihat serta wahyu yang diterimanya.
Abu Bakr tidak ragu-ragu lagi memenuhi ajakan Muhammad dan beriman pula
akan ajakannya itu. Jiwa yang mana lagi yang memang mendambakan
kebenaran masih akan ragu-ragu meninggalkan penyembahan berhala dan
untuk kemudian menyembah Allah Yang Esa! Jiwa yang mana lagi yang masih
disebut jiwa besar di samping menyembah Allah masih mau menyembah batu
yang bagaimanapun bentuknya! Jiwa yang mana lagi yang sudah bersih masih
akan ragu-ragu membersihkan pakaian dan jiwanya, berderma kepada orang
yang membutuhkan dan berbuat kebaikan kepada anak piatu!
Keimanannya kepada Allah dan kepada RasulNya itu segera diumumkan oleh
Abu Bakr di kalangan teman-temannya. Ia memang seorang pria yang rupawan.
“Menjadi kesayangan masyarakatnya dan amikal sekali. Dari kalangan Quraisy
ia termasuk orang Quraisy yang berketurunan tinggi dan yang banyak
mengetahui segala seluk-beluk bangsa itu, yang baik dan yang jahat. Sebagai
pedagang dan orang yang berakhlak baik ia cukup terkenal. Kalangan
masyarakatnya sendiri yang terkemuka mengenalnya dalam satu bidang saja.
Mereka mengenalnya karena ilmunya, karena perdagangannya dan karena
pergaulannya yang baik.”
Dari kalangan masyarakatnya yang dipercayai oleh Abu Bakr diajaknya mereka
kepada Islam. Usman b. ‘Affan, Abdurrahman b. ‘Auf, Talha b. ‘Ubaidillah, Sa’d
b. Abi Waqqash dan Zubair bin’l-‘Awwam mengikutinya pula menganut Islam.
Kemudian menyusul pula Abu ‘Ubaida bin’l-Djarrah, dan banyak lagi yang lain
dari penduduk Mekah. Mereka yang sudah Islam itu lalu datang kepada Nabi
menyatakan Islamnya, yang selanjutnya menerima ajaran-ajaran agama itu dari
Nabi sendiri.
Mengetahui adanya permusuhan yang begitu bengis dari pihak Quraisy terhadap
segala sesuatu yang melanggar paganisma, maka kaum Muslimin yang mulamula
masih sembunyi-sembunyi. Apabila mereka akan melakukan salat, mereka
120
pergi ke celah-celah gunung di Mekah. Keadaan serupa ini berjalan selama tiga
tahun, sementara Islam tambah meluas juga di kalangan penduduk Mekah.
Wahyu yang datang kepada Muhammad selama itu makin memperkuat iman
kaum Muslimin.
Yang menambah pula dakwah itu berkembang sebenarnya karena teladan yang
diberikan Muhammad sangat baik sekali: ia penuh bakti dan penuh kasihsayang,
sangat rendah hati dan penuh kejantanan, tutur-katanya lemah-lembut
dan selalu berlaku adil; hak setiap orang masing-masing ditunaikan.
Pandangannya terhadap orang yang Iemah, terhadap piatu, orang yang
sengsara dan miskin adalah pandangan seorang bapa yang penuh kasih, lemahlembut
dan mesra. Malam haripun, dalam ia bertahajud, malam ia tidak cepat
tidur, membaca wahyu yang disampaikan kepadanya, renungannya selalu
tentang langit dan bumi, mencari pertanda dari segenap wujud ini,
permohonannya selalu dihadapkan hanya kepada Allah. Dia. yang menyerapkan
hidup semesta ini ke dalam dirinya dan kedalam jantung kehidupannya sendiri,
adalah suatu teladan yang membuat mereka yang sudah beriman dan
menyatakan diri Islam itu, makin besar cintanya kepada Islam dan makin kukuh
pula imannya. Mereka sudah berketetapan hati meninggalkan anutan nenekmoyang
mereka dengan menanggung segala siksaan kaum musyrik yang
hatinya belum lagi disentuh iman.
Saudagar-saudagar dan kaum bangsawan Mekah yang sudah mengenal arti
kesucian, sudah menyadari arti kebenaran, pengampunan dan arti rahmat,
mereka beriman kepada ajaran Muhammad. Semua kaum yang lemah, semua
orang yang sengsara dan semua orang yang tidak punya, beriman kepadanya.
Ajaran Muhammad sudah tersebar di Mekah, orang sudah berbondong-bondong
memasuki Islam, pria dan wanita.
Orang banyak bicara tentang Muhammad dan tentang ajaran-ajarannya. Akan
tetapi penduduk Mekah yang masih berhati-hati, yang masih tertutup hatinya,
pada mulanya tidak menghiraukannya. Mereka menduga, bahwa kata-katanya
tidakkan lebih dan kata-kata pendeta atau ahli-ahli pikir semacam Quss,
Umayya, Waraqa dan yang lain. Orang pasti akan kembali kepada kepercayaan
nenek-moyangnya; yang akhirnya akan menang ialah Hubal, Lat dan ‘Uzza,
begitu juga Isaf dan Na’ila yang dibawai kurban. Mereka lupa bahwa iman yang
murni tak dapat dikalahkan, dan bahwa kebenaran pasti akan mendapat
kemenangan.
Tiga tahun kemudian sesudah kerasulannya, perintah Allah datang supaya ia
mengumumkan ajaran yang masih disembunyikan itu, perintah Allah supaya
disampaikan. Ketika itu wahyu datang:
“Dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang
dekat. Limpahkanlah kasih-sayang kepada orang-orang
beriman yang mengikut kau. Kalaupun mereka tidak mau juga
mengikuti kau, katakanlah, ‘Aku lepas tangan dari segala
perbuatan kamu.’” (Qur’an 26: 214-216)
“Sampaikanlah apa yang sudah diperintahkan kepadamu, dan
tidak usah kauhiraukan orang-orang musyrik itu.” (Qur’an 15:
94)
Muhammadpun mengundang makan keluarga-keluarga itu ke rumahnya,
dicobanya bicara dengan mereka dan mengajak mereka kepada Allah. Tetapi
Abu Talib, pamannya, lalu menyetop pembicaraan itu. Ia mengajak orang-orang
pergi meninggalkan tempat. Keesokan harinya sekali lagi Muhammad
mengundang mereka.
Selesai makan, katanya kepada mereka: “Saya tidak melihat ada seorang
121
manusia di kalangan Arab ini dapat membawakan sesuatu ke tengah-tengah
mereka lebih baik dari yang saya bawakan kepada kamu sekalian ini.
Kubawakan kepada kamu dunia dan akhirat yang terbaik. Tuhan telah menyuruh
aku mengajak kamu sekalian. Siapa di antara kamu ini yang mau mendukungku
dalam hal ini?”
Mereka semua menolak, dan sudah bersiap-siap akan meninggalkannya. Tetapi
tiba-tiba Ali bangkit – ketika itu ia masih anak-anak, belum lagi balig. “Rasulullah,
saya akan membantumu,” katanya. “Saya adalah lawan siapa saja yang
kautentang.”
Banu Hasyim tersenyum, dan ada pula yang tertawa terbahak-bahak. Mata
mereka berpindah-pindah dari Abu Talib kepada anaknya. Kemudian mereka
semua pergi meninggalkannya dengan ejekan.
Sesudah itu Muhammad kemudian mengalihkan seruannya dari keluargakeluarganya
yang dekat kepada seluruh penduduk Mekah. Suatu hari ia naik ke
Shafa2 dengan berseru: “Hai masyarakat Quraisy.” Tetapi orang Quraisy itu lalu
membalas: “Muhammad bicara dari atas Shafa.” Mereka lalu datang berduyunduyun
sambil bertanya-tanya, “Ada apa?”
“Bagaimana pendapatmu sekalian kalau kuberitahukan kamu, bahwa pada
permukaan bukit ini ada pasukan berkuda. Percayakah kamu?”
“Ya,” jawab mereka. “Engkau tidak pernah disangsikan. Belum pernah kami
melihat engkau berdusta.”
“Aku mengingatkan kamu sekalian, sebelum menghadapi siksa yang sungguh
berat,” katanya, “Banu Abd’l-Muttalib, Banu Abd Manaf, Banu Zuhra, Banu Taim,
Banu Makhzum dan Banu Asad Allah memerintahkan aku memberi peringatan
kepada keluarga-keluargaku terdekat. Baik untuk kehidupan dunia atau akhirat.
Tak ada sesuatu bahagian atau keuntungan yang dapat kuberikan kepada kamu,
selain kamu ucapkan: Tak ada tuhan selain Allah.”
Atau seperti dilaporkan: Abu Lahab – seorang laki-laki berbadan gemuk dan
cepat naik darah – kemudian berdiri sambil meneriakkan: “Celaka kau hari ini.
Untuk ini kau kumpulkan kami?”
Muhammad tak dapat bicara. Dilihatnya pamannya itu. Tetapi kemudian sesudah
itu datang wahyu membawa firman Tuhan:
“Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah ia. Tak
ada gunanya kekayaan dan usahanya itu. Api yang menjilatjilat
akan menggulungnya” (Qur’an 102:1-8)
Kemarahan Abu Lahab dan sikap permusuhan kalangan Quraisy yang lain tidak
dapat merintangi tersebarnya dakwah Islam di kalangan penduduk Mekah itu.
Setiap hari niscaya akan ada saja orang yang Islam – menyerahkan diri kepada
Allah. Lebih-lebih mereka yang tidak terpesona oleh pengaruh dunia
perdagangan untuk sekedar melepaskan renungan akan apa yang telah
diserukan kepada mereka. Mereka sudah melihat Muhammad yang
berkecukupan, baik dari harta Khadijah atau hartanya sendiri. Tidak
dipedulikannya harta itu, juga tidak akan memperbanyaknya lagi. Ia mengajak
orang hidup dalam kasih-sayang, dengan lemah-lembut, dalam kemesraan dan
tasamuh (lapang dada, toleransi). Ya, bahkan dia yang menerima wahyu
menyebutkan, bahwa memupuk-mupuk kekayaan adalah suatu kutukan
terhadap jiwa.
“Kamu telah dilalaikan oleh perlombaan saling
memperbanyak. Sampai nanti kamu menuju kubur. Sekali
122
lagi, jangan! Akan kamu ketahui juga nanti. Jangan. Kalau
kamu mengetahui dengan meyakinkan. Niscaya akan kamu
lihat neraka. Kemudian, tentu akan kamu lihat itu dengan
mata yang meyakinkan. Hari itu kemudian baru kamu akan
ditanyai tentang kesenangan itu.” (Qur’an 111: 1-3)
Apalagi yang lebih baik daripada yang dianjurkan Muhammad itu! Bukankah ia
menganjurkan kebebasan? Kebebasan mutlak yang tak ada batasnya.
Kebebasan yang sungguh bernilai bagi setiap manusia Arab itu, sama dengan
nilai hidupnya sendiri! Ya! Bukankah orang mau melepaskan diri dari belenggu
dengan pengabdian yang bagaimanapun selain pengabdiannya kepada Allah?
Bukankah setiap belenggu itu harus dihancurkan? Tak ada Hubal, tak ada Lat,
‘Uzza. Tak ada api Majusi, matahari orang Mesir, tak ada bintang penyembah
bintang, tak ada hawariyin (pengikut-pengikut Isa), tak ada seorang manusiapun,
atau malaikat ataupun jin yang akan menjadi batas antara Allah dengan
manusia. Di hadapan Allah, hanya di hadapanNya Yang Tunggal tak bersekutu,
manusia akan dimintai pertanggung-jawabannya atas perbuatannya yang telah
dilakukan, yang baik dan yang buruk. Hanya perbuatan manusia itu sajalah yang
menjadi perantaranya. Hati kecilnya yang akan menimbang semua perbuatan.
Hanya itulah yang berkuasa atas dirinya. Dengan itulah dipertanggungkan ketika
setiap jiwa mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya. Kebebasan mana
lagi yang lebih luas daripada yang diajarkan Muhammad itu? Adakah Abu Lahab
dan kawan-kawannya mengajarkan yang semacam itu – sedikit sekalipun?
Ataukah mereka mengajarkan supaya manusia tetap dalam perhambaan, dalam
perbudakan, yang sudah ditimbuni oleh kepercayaan-kepercayaan khurafat dan
takhayul, yang sudah menutupi mereka dari segala cahaya kebenaran?
Akan tetapi Abu Lahab, Abu Sufyan dan bangsawan-bangsawan Quraisy
terkemuka lainnya, hartawan-hartawan yang gemar bersenang-senang, mulai
merasakan, bahwa ajaran Muhammad itu merupakan bahaya besar bagi
kedudukan mereka. Jadi yang mula-mula harus mereka lakukan ialah
menyerangnya dengan cara mendiskreditkannya, dan mendustakan segala apa
yang dinamakannya kenabian itu.
Langkah pertama yang mereka lakukan dalam hal ini ialah membujuk penyairpenyair
mereka: Abu Sufyan bin’l-Harith, ‘Amr bin’l-‘Ash dan Abdullah ibn’z-
Ziba’ra, supaya mengejek dan menyerangnya. Dalam pada itu penyair-penyair
Muslimin juga tampil membalas serangan mereka tanpa Muhammad sendiri
yang harus melayani.
Sementara itu, selain penyair-penyair itu beberapa orang tampil pula meminta
kepada Muhammad beberapa mujizat yang akan dapat membuktikan
kerasulannya: mujizat-mujizat seperti pada Musa dan Isa. Kenapa bukit-bukit
Shafa dan Marwa itu tidak disulapnya menjadi emas, dan kitab yang
dibicarakannya itu dalam bentuk tertulis diturunkan dari langit? Dan kenapa Jibril
yang banyak dibicarakan oleh Muhammad itu tidak muncul di hadapan mereka?
Kenapa dia tidak menghidupkan orang-orang yang sudah mati, menghalau bukitbukit
yang selama ini membuat Mekah terkurung karenanya? Kenapa ia tidak
memancarkan mata air yang lebih sedap dari air sumur Zamzam, padahal ia
tahu betapa besar hajat penduduk negerinya itu akan air?
Tidak hanya sampai disitu saja kaum musyrikin itu mau mengejeknya dalam
soal-soal mujizat, malahan ejekan mereka makin menjadi-jadi, dengan
menanyakan: kenapa Tuhannya itu tidak memberikan wahyu tentang harga
barang-barang dagangan supaya mereka dapat mengadakan spekulasi buat hari
depan?
Debat mereka itu berkepanjangan. Tetapi wahyu yang datang kepada
Muhammad menjawab debat mereka
123
“Katakanlah: ‘Aku tak berkuasa membawa kebaikan atau
menolak bahaya untuk diriku sendiri, kalau tidak dengan
kehendak Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaibgaib,
niscaya kuperbanyak amal kebaikan itu dan bahayapun
tidak menyentuhku. Tapi aku hanya memberi peringatan dan
membawa berita gembira bagi mereka yang beriman.”
(Qur’an 7: 188)
Ya, Muhammad hanya mengingatkan dan membawa berita gembira. Bagaimana
mereka akan menuntutnya dengan hal-hal yang tak masuk akal. Sedang dia
tidak mengharapkan dari mereka kecuali yang masuk akal, bahkan yang diminta
dan diharuskan oleh akal? ! Bagaimana mereka menuntutnya dengan hal-hal
yang bertentangan dengan kodrat jiwa yang tinggi padahal yang diharapkannya
dari mereka agar mereka mau menerima suara yang sesuai dengan kodrat jiwa
yang tinggi itu?! Bagaimana pula mereka masih menuntutnya dengan beberapa
mujizat, padahal kitab yang diwahyukan kepadanya itu dan yang menunjukkan
jalan yang benar itu adalah mujizat dari segala mujizat? Kenapa mereka masih
menuntut supaya kerasulannya itu diperkuat lagi dengan keanehan-keanehan
yang tak masuk akal, yang sesudah itu nanti merekapun akan ragu-ragu lagi,
akan mengikutinyakah mereka atau tidak?
Dan ini, yang mereka katakan tuhan-tuhan mereka itu, tidak lebih adalah batubatu
atau kayu yang disangga atau berhala-berhala yang tegak di tengah-tengah
padang pasir, yang tidak dapat membawa kebaikan ataupun menolak bahaya.
Sungguhpun begitu mereka menyembahnya juga, tanpa menuntut pembuktian
sifat-sifat ketuhanannya. Dan kalaupun itu yang dituntut, pasti ia akan tetap batu
atau kayu, tanpa hidup, tanpa gerak; untuk dirinyapun ia tak dapat menolak
bahaya atau membawa kebaikan. Dan jika ada yang datang menghancurkannya
iapun takkan dapat mempertahankan diri.
Muhammadpun sudah terang-terangan menyebut berhala-berhala mereka, yang
sebelum itu tidak pernah disebut-sebutnya. Ia mencelanya, yang juga sebelum
itu tidak pernah dilakukan demikian. Hal ini menjadi soal besar bagi Quraisy dan
dirasakan menusuk hati mereka. Tentang laki-laki itu, serta apa yang
dihadapinya dari mereka dan dihadapi mereka dari dia, sekarang mulai sungguhsungguh
menjadi perhatian mereka. Sampai sebegitu jauh mereka baru sampai
memperolok kata-katanya. Apabila mereka duduk-duduk di Dar’n Nadwa,3 atau
disekitar Ka’bah dengan berhala-berhala yang ada, membuallah mereka dengan
sikap tidak lebih dari senyuman mengejek dan berolok-olok. Akan tetapi, jika
yang dihina dan diejek itu sekarang dewa-dewa mereka yang mereka sembah
dan disembah nenek-moyang mereka, termasuk Hubal, Lat, ‘Uzza dan semua
berhala, maka tidak lagi soalnya soal olok-olok dan cemoohan, melainkan sudah
menjadi soal yang serius dan menentukan. Atau, andaikata orang itu sampai
dapat menghasut penduduk Mekah melawan mereka dan meninggalkan berhalaberhala
mereka, hasil apa yang akan diperolehnya dari perdagangan Mekah itu?
Dan bagaimana pula kedudukan mereka dalam arti agama?
Abu Talib pamannya belum lagi menganut Islam. Tetapi tetap ia sebagai
pelindung dan penjaga kemenakannya itu. Ia sudah menyatakan kesediaannya
akan membelanya. Atas dasar itu pemuka-pemuka bangsawan Quraisy – dengan
diketahui oleh Abu Sufyan b. Harb – pergi menemui Abu Talib.
“Abu Talib,” kata mereka, “kemenakanmu itu sudah memaki berhala-berhala kita,
mencela agama kita, tidak menghargai harapan-harapan kita dan menganggap
sesat nenek-moyang kita. Soalnya sekarang, harus kauhentikan dia; kalau tidak
biarlah kami sendiri yang akan menghadapinya. Oleh karena engkau juga seperti
kami tidak sejalan, maka cukuplah engkau dari pihak kami menghadapi dia.”
Akan tetapi Abu Talib menjawab mereka dengan baik sekali. Sementara itu
124
Muhammad juga tetap gigih menjalankan tugas dakwahnya dan dakwa itupun
mendapat pengikut bertambah banyak.
Quraisy segera berkomplot menghadapi Muhammad itu. Sekali lagi mereka pergi
menemui Abu Talib. Sekali ini disertai ‘Umara bin’l-Walid bin’l-Mughira, seorang
pemuda yang montok dan rupawan, yang akan diberikan kepadanya sebagai
anak angkat, dan sebagai gantinya supaya Muhammad diserahkan kepada
mereka. Tetapi inipun ditolak. Muhammad terus juga berdakwah, dan
Quraisypun terus juga berkomplot.
Untuk ketiga kalinya mereka mendatangi lagi Abu Talib.
“Abu Talib’” kata mereka, “Engkau sebagai orang yang terhormat, terpandang di
kalangan kami. Kami telah minta supaya menghentikan kemenakanmu itu, tapi
tidak juga kaulakukan. Kami tidak akan tinggal diam terhadap orang yang
memaki nenek-moyang kita, tidak menghargai harapan-harapan kita dan
mencela berhala-berhala kita – sebelum kausuruh dia diam atau sama-sama kita
lawan dia hingga salah satu pihak nanti binasa.”
Berat sekali bagi Abu Talib akan berpisah atau bermusuhan dengan
masyarakatnya. Juga tak sampai hati ia menyerahkan atau membuat
kemenakannya itu kecewa. Gerangan apa yang harus dilakukannya?
Dimintanya Muhammad datang dan diceritakannya maksud seruan Quraisy. Lalu
katanya: “Jagalah aku, begitu juga dirimu. Jangan aku dibebani hal-hal yang tak
dapat kupikul.”
Muhammad menekur sejenak, menekur berhadapan dengan sebuah sejarah
alam wujud ini, sejarah yang sedang tertegun tak tahu hendak ke mana
tujuannya. Dalam kata-kata yang kemudian menguntai dari bibir laki-laki itu
adalah suatu keputusan bagi dunia: adakah dunia ini akan dalam kesesatan
selalu dan terus dijerumuskan, lalu datang Majusi menekan Kristen yang sudah
gagal dan kacau, dan dengan demikian paganisma dengan kebatilannya itu akan
mengangkat kepala yang sudah rapuk dan busuk? Atau ia harus memancarkan
terus sinar kebenaran itu, memproklamirkan kata-kata Tauhid, membebaskan
pikiran manusia dari belenggu perbudakan, membebaskannya dari rantai ilusi
dan mengangkatnya kemartabat yang lebih tinggi, sehingga jiwa manusia itu
dapat mencapai hubungan dengan Zat Maha Tinggi?
Pamannya, ini pamannya seolah sudah tak berdaya lagi membela dan
memeliharanya. Ia sudah mau meninggalkan dan melepaskannya. Sedang kaum
Muslimin masih lemah, mereka tak berdaya akan berperang, tidak dapat mereka
melawan Quraisy yang punya kekuasaan, punya harta, punya persiapan dan
jumlah rmanusia. Sebaliknya dia tidak punya apa-apa selain kebenaran. Dan
atas nama kebenaran sebagai pembelanya ia mengajak orang. Tak punya apaapa
ia selain imannya kepada kebenaran itu sebagai perlengkapan. Terserahlah
apa jadinya! Hari kemudian itu baginya lebih baik daripada yang sekarang. Ia
akan meneruskan misinya, akan mengajak orang seperti yang diperintahkan
Tuhan kepadanya. Lebih baik mati ia membawa iman kebenaran yang telah
diwahyukan kepadanya daripada menyerah atau ragu-ragu.
Karena itu, dengan jiwa yang penuh kekuatan dan kemauan, ia menoleh kepada
pamannya seraya berkata:
“Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku
dan meletakkan bulan di tangan kiriku, dengan maksud supaya aku
meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan kutinggalkan, biar nanti Allah yang
akan membuktikan kemenangan itu ditanganku, atau aku binasa karenanya.”
Ya, demikian besarnya kebenaran itu, demikian dahsyatnya iman itu! Gemetar
125
orang tua ini mendengar jawaban Muhammad, tertegun ia. Ternyata ia berdiri
dihadapan tenaga kudus dan kemauan yang begitu tinggi, di atas segala
kemampuan tenaga hidup yang ada.
Muhammad berdiri. Airmatanya terasa menyumbat karena sikap pamannya yang
tiba-tiba itu, sekalipun tak terlintas kesangsian dalam hatinya sedikitpun akan
jalan yang ditempuhnya itu.
Seketika lamanya Abu Talib masih dalam keadaan terpesona. Ia masih dalam
kebingungan antara tekanan masyarakatnya dengan sikap kemanakannya itu.
Tetapi kemudian dimintanya Muhammad datang lagi, yang lalu katanya:
“Anakku, katakanlah sekehendakmu. Aku tidak akan menyerahkan engkau
bagaimanapun juga!”
Catatan kaki:
2. ash-Shafa ialah sebuah bukit dekat Mekah (A).
3. Semacam gedung pertemuan (A).
Sikap dan kata-kata kemenakannya itu oleh Abu Talib disampaikan kepada Banu
Hasyim dan Banu al-Muttalib. Pembicaranya tentang Muhammad itu terpengaruh
oleh suasana yang dilihat dan dirasakannya ketika itu. Dimintanya supaya
Muhammad dilindungi dari tindakan Quraisy. Mereka semua menerima usul ini,
kecuali Abu Lahab. Terang-terangan ia menyatakan permusuhannya. Ia
menggabungkan diri pada pihak lawan mereka. Permintaan mereka supaya ia
dilindungi itu sudah tentu karena terpengaruh oleh fanatisma golongan dan
permusuhan lama antara Banu Hasyim dan Banu Umayya. Tetapi bukan
fanatisma itu saya yang mendorong Quraisy bersikap demikian. Ajarannya itu
sungguh berbahaya bagi kepercayaan yang biasa dilakukan oleh leluhur mereka.
Kedudukan Muhammad di tengah-tengah mereka, pendiriannya yang teguh
serta ajarannya pada kebaikan supaya orang hanya menyembah Zat Yang
Tunggal, yang pada waktu itu memang sudah meluas juga di kalangan kabilahkabilah
Arab, bahwa agama Allah itu bukanlah seperti yang ada pada mereka
sekarang, membuat mereka dapat membenarkan juga sikap kemenakan mereka
itu, Muhammad, dalam menyatakan pendiriannya, seperti yang pernah dilakukan
oleh Umayya b. Abi’sh-Shalt dan Waraqa b. Naufal dan yang lain. Kalau
Muhammad memang benar – dan ini yang tidak dapat mereka pastikan – maka
kebenaran itu akan tampak juga dan merekapun akan merasakan pula
kemegahannya. Sebaliknya, kalau tidak atas dasar kebenaran, maka orangpun
akan meninggalkannya seperti yang sudah terjadi sebelum itu. Akhirnya ajaran
demikian ini tidak akan meninggalkan bekas dalam mengeluarkan mereka dari
tradisi yang ada dan dia sendiripun akan diserahkan kepada musuh supaya
dibunuh.
Terhadap gangguan Quraisy ia dapat berlindung kepada goIongannya, seperti
kepada Khadijah bila ia mengalami kesedihan. Baginya – dengan imannya yang
sungguh-sungguh dan cinta-kasihnya yang besar – Khadijah adalah lambang
kejujuran yang dapat menghilangkan segala kesedihan hatinya, yang dapat
menguatkan kembali setiap ciri kelemahan yang mungkin timbul karena siksaan
musuh-musuhnya yang begitu keras menentangnya serta melakukan penyiksaan
terus-menerus terhadap pengikut-pengikutnya.
Sebelum itu sebenarnya Quraisy memang tidak pernah mengenal hidup
tenteram. Bahkan setiap kabilah itu langsung menyerbu kaum Muslimin yang
ada di kalangan mereka: disiksa dan dipaksa melepaskan agamanya; sehingga
di antara mereka ada yang mencampakkan budaknya, Bilal, ke atas pasir di
bawah terik matahari yang membakar, dadanya ditindih dengan batu dan akan
dibiarkan mati. Soalnya karena ia teguh bertahan dalam Islam! Dalam kekerasan
126
semacam itu Bilal hanya berkata: “Ahad, Ahad, Hanya Yang Tunggal!” Ia
memikul semua siksaan itu demi agamanya.
Ketika pada suatu hari oleh Abu Bakr dilihatnya Bilal mengalami siksaan begitu
rupa, ia dibelinya lalu dibebaskan. Tidak sedikit budak-budak yang mengalami
kekerasan serupa itu oleh Abu Bakr dibeli – diantaranya budak perempuan Umar
bin’l-Khattab, dibelinya dari Umar [sebelum masuk Islam]. Ada pula seorang
wanita yang disiksa sampai mati karena ia tidak mau meninggalkan Islam
kembali kepada kepercayaan leluhurnya.
Kaum Muslimin di luar budak-budak itu, dipukuli dan dihina dengan berbagai
cara. Muhammad juga tidak terkecuali mengalami gangguan-gangguan –
meskipun sudah dilindungi oleh Banu Hasyim dan Banu al-Muttalib. Umm Jamil,
isteri Abu Jahl, melemparkan najis ke depan rumahnya. Tetapi cukup
Muhammad hanya membuangnya saja. Dan pada waktu sembayang, Abu Jahl
melemparinya dengan isi perut kambing yang sudah disembelih untuk sesajen
kepada berhala-berhala. Ditanggungnya gangguan demikian itu dan ia pergi
kepada Fatimah, puterinya, supaya mencucikan dan membersihkannya kembali.
Ditambah lagi, di samping semua itu, kaum Muslimin harus menerima kata-kata
biadab dan keji kemana saja mereka pergi.
Cukup lama hal serupa itu berjalan. Tetapi kaum Muslimin tambah teguh
terhadap agama mereka. Dengan dada terbuka mereka menerima siksaan dan
kekerasan itu – demi akidah dan iman mereka.
Perioda yang telah dilalui dalam hidup Muhammad a.s. ini adalah perioda yang
paling dahsyat yang pernah dialami oleh sejarah umat manusia. Baik
Muhammad atau mereka yang menjadi pengikutnya, bukanlah orang-orang yang
menuntut harta kekayaan, kedudukan atau kekuasaan, melainkan orang-orang
yang menuntut kebenaran serta keyakinannya akan kebenaran itu. Muhammad
adalah orang yang mengharapkan bimbingan bagi mereka yang mengalami
penderitaan, dan membebaskan mereka dari belenggu paganisma yang rendah,
yang menyusup kedalam jiwa manusia sampai ke lembah kehinaan yang sangat
memalukan.
Demi tujuan rohani yang luhur itulah – tidak untuk tujuan yang lain – ia mengalami
siksaan. Penyair-penyair memakinya, orang-orang Quraisy berkomplot hendak
membunuhnya di Ka’bah. Rumahnya dilempari batu, keluarga dan pengikutpengikutnya
diancam. Tetapi dengan semua itu malah ia makin tabah, makin
gigih meneruskan dakwah. Jiwa kaum mukmin yang mengikutinya itu sudah
padat oleh ucapannya: “Demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di
tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, dengan maksud supaya
aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan kutinggalkan, biar nanti Allah
yang akan membuktikan kemenangan itu; di tanganku atau aku binasa
karenanya.”
Segala pengorbanan yang besar-besar itu tak ada artinya bagi mereka, mautpun
sudah tak berarti lagi demi kebenaran, dan membimbing Quraisy ke arah itu.
Kadang orang heran, iman sudah begitu mempersonakan jiwa penduduk Mekah
pada waktu agama ini belum lengkap, pada waktu ayat-ayat Qur’an yang turun
masih sedikit. Kadang juga orang mengira, bahwa pribadi Muhammad, sifatnya
yang lemah-lembut, keindahan akhlaknya serta kejujurannya yang sudah cukup
dikenal, di samping kemauan yang keras dan pendiriannya yang teguh, adalah
sebab dari semua itu. Sudah tentu ini juga ada pengaruhnya. Akan tetapi ada
sebab-sebab lain yang juga patut diperhatikan yang tidak sedikit pula ikut
memegang peranan.
Muhammad tinggal dalam suatu daerah yang merdeka mirip-mirip sebuah
republik Dari segi keturunan ia menempati puncak yang tinggi. Hartapun sudah
cukup seperti yang dikehendakinya. Ia dari Keluarga Hasyim pula, juru kunci
127
Ka’bah dan penguasa urusan air. Gelar-gelar keagamaan yang tinggi-tinggi ada
pada mereka. Jadi dalam keadaan itu ia tidak lagi membutuhkan harta kekayaan,
pangkat atau sesuatu kedudukan politik atau agama. Dalam hal ini ia berbeda
pula dengan para rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Musa yang dilahirkan di
Mesir bertemu dengan Firaun yang oleh penduduk sudah dituhankan, dan Firaun
juga yang berkata: “Aku adalah tuhanmu yang tertinggi,” yang dibantu pula oleh
pemuka-pemuka agama melakukan tekanan kepada orang dengan pelbagai
macam kekejaman, pemerasan dan pemaksaan. Revolusi yang dilakukan Musa
atas perintah Tuhan adalah revolusi dalam struktur politik dan agama sekaligus.
Bukankah keinginannya supaya Firaun dan orang yang menimba air dengan
syaduf dari sungai Nil itu dihadapan Tuhan sama sederajat? Jadi dimana
ketuhanan Firaun itu dan dimana pula ketentuan yang berlaku! Harus
dihancurkan semua itu dan revolusi itupun terlebih dulu harus bersifat politik.
Oleh karena itu, dari semula ajaran Musa itu sudah mendapat perlawanan hebat
dari Firaun. Dengan demikian, supaya orang menerima seruannya itu, ia
diperkuat oleh mujizat-mujizat. Ia melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu
menjadi seekor ular yang bergerak-gerak, menelan semua hasil pekerjaan
tukang tukang sihir Firaun itu. Itupun tidak memberi hasil apa-apa buat Musa.
Terpaksa ia meninggalkan Mesir tanah airnya. Dalam hijrahnya itupun diperkuat
pula ia dengan sebuah mujizat yaitu terbelahnya jalan di tengah-tengah air
lautan itu.
Juga Isa, yang dilahirkan di Nazareth di bilangan Palestina, yang pada waktu itu
merupakan wilayah Rumawi yang berada di bawah kekuasaan kaisar-kaisar
dengan segala kekejamannya sebagai pihak penjajah dan kekuasaan dewadewa
Rumawi, mengajak orang supaya sabar menghadapi kekejaman itu dan
bertobat bagi yang menyesal dan macam-macam perasaan belaskasih lagi, yang
oleh pihak penguasa justru dianggap pemberontakan terhadap kekuasaan
mereka. Maka Isa juga diperkuat dengan mujizat-mujizat: menghidupkan orang
mati dan menyembuhkan orang sakit; dan yang lain diperkuat oleh Ruh Kudus.
Memang benar, bahwa inti ajaran-ajaran mereka itu pada dasarnya bertemu
dengan inti ajaran-ajaran Muhammad juga, lepas dari detail yang bukan
tempatnya untuk dijelaskan di sini. Akan tetapi motif yang berbagai macam ini,
dan yang terutama motif politik, adalah yang menjadi tujuannya juga.
Sebaliknya Muhammad, keadaannya seperti yang kita sebutkan di atas, sifat
ajarannya adalah intelektual dan spiritual. Dasarnya adalah mengajak kepada
kebenaran, kebaikan dan keindahan. Suatu ajakan yang berdiri sendiri dari mula
sampai akhir. Karena jauhnya dari segala pertentangan politik, struktur republik
yang sudah ada di Mekah itu tidak pernah mengalami sesuatu kekacauan.
Mungkin pembaca akan terkejut bila saya katakan, bahwa antara dakwah
Muhammad dengan metoda ilmiah modern mempunyai persamaan yang besar
sekali. Metoda ilmiah ini ialah mengharuskan kita – apabila kita hendak
mengadakan suatu penyelidikan – terlebih dulu membebaskan diri dari segala
prasangka, pandangan hidup dan kepercayaan yang sudah ada pada diri kita
yang berhubungan dengan penyelidikan itu. Di situlah kita memulai dengan
mengadakan observasi dan eksperimen, mengadakan perbandingan yang
sistematis, kemudian baru dengan silogisma yang sudah didasarkan kepada
premisa-premisa tadi. Apabila semua itu sudah dapat disimpulkan, maka
kesimpulan demikian itu dengan sendirinya masih perlu dibahas dan diselidiki
lagi. Tetapi bagaimanapun juga ini sudah merupakan suatu data ilmiah selama
penyelidikan tersebut belum memperlihatkan kekeliruan. Metoda ilmiah demikian
ini ialah yang terbaik yang pernah dicapai umat manusia demi kemerdekaan
berpikir. Metoda dan dasar-dasar dakwah demikian inilah pula yang menjadi
pegangan Muhammad.
Bagaimana pula mereka yang menjadi pengikutnya itu puas dan beriman
sungguh-sungguh akan ajarannya? Segala kepercayaan lama terkikis habis dari
128
jiwa mereka, dan sekarang mereka mulai memikirkan masa depan mereka.
Waktu itu setiap kabilah Arab mempunyai berhala sendiri-sendiri. Mana pula
gerangan berhala yang benar dan mana yang sesat? Di negeri-negeri Arab dan
negeri-negeri sekitarnya ketika itu memang sudah ada penganut-penganut
Sabian dan Majusi penyembah api, juga ada yang menyembah matahari. Mana
diantara mereka itu yang benar dan mana pula yang sesat?
Baiklah kita kesampingkan dulu semua ini, kita hapuskan jejaknya dari jiwa kita.
Kita bebaskan dulu diri kita dari segala konsepsi dan kepercayaan lama. Baiklah
kita renungkan. Merenungkan dan meninjau pada dasarnya sama. Yang pasti
ialah bahwa seluruh alam ini satu sama lain saling berhubungan. Manusia, puakpuak
dan bangsa-bangsa saling berhubungan. Manusia berhubungan juga
dengan hewan dan dengan benda, bumi kita berhubungan dengan matahari,
dengan bulan dan tata-surya lainnya. Dan semua itupun berhubungan pula
dengan undang-undang yang sudah tali-temali, tak dapat ditukar-tukar atau
diubah-ubah lagi. Matahari tidak seharusnya akan mengejar bulan, malampun
takkan dapat mendahului siang. Andaikata di antara isi alam ini ada yang
berubah atau berganti, niscaya akan berganti pulalah segala yang ada dalam
alam ini. Andaikata matahari tidak lagi menyinari dan memanasi bumi, menurut
undang-undang yang sudah berjalan sejak jutaan tahun yang lalu, niscaya bumi
dan langit ini sudah akan berubah pula. Dan oleh karena yang demikian ini tidak
terjadi, maka atas semua itu sudah tentu ada zat yang menguasainya. Dari situ
ia tumbuh, dengan itu ia berkembang dan ke situ pula ia kembali. Hanya kepada
Zat ini sajalah semata manusia menyerah. Demikian juga, segala yang ada
dalam alam ini menyerah semata kepada Zat ini, persis seperti manusia. Baik
manusia, alam, ruang dan waktu adalah suatu kesatuan. Maka Zat itulah inti dan
sumbernya. Jadi, hanya kepada Zat itu sajalah semata ibadat dilakukan. Hanya
kepada Zat itu sajalah jantung dan jiwa manusia dihadapkan. Ke dalam alam itu
juga kita harus melihat dan merenungkan undang-undang alam yang kekal abadi
itu. Jadi segala yang disembah manusia selain Allah berupa berhala-berhala,
raja-raja, firaun-firaun, api dan matahari, hanyalah suatu ilusi batil saja, tidak
sesuai dengan martabat dan kehormatan manusia, tidak sesuai dengan akal
pikiran manusia serta dengan kemampuan yang ada dalam dirinya; yang dapat
membuat kesimpulan atas undang-undang Tuhan terhadap ciptaanNya itu,
dengan jalan merenungkannya.
Inilah rasanya esensi ajaran Muhammad seperti yang diketahui kaum Muslimin
yang mula-mula itu. Ajaran yang disampaikan wahyu kepada mereka melalui
Muhammad itu adalah puncak dari bahasa sastra yang telah menjadi mujizat dan
akan terus berlaku demikian. Terpadunya kebenaran dan cara melukiskannya
dengan keindahan yang luarbiasa itu kini tampak di hadapan mereka. Di sini jiwa
dan kalbu mereka meningkat lebih tinggi, berhubungan dengan Zat Yang Maha
Mulia. Lalu datang Muhammad menuntun mereka bahwa kebaikan itulah jalan
yang akan sampai ke tujuan. Mereka akan mendapat balasan atas kebaikan itu
bilamana mereka sudah menunaikan kewajiban dalam hidup dengan tekun.
Setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya.
“Barangsiapa berbuat kebaikan seberat atompun akan
dilihatnya; dan barangsiapa berbuat kejahatan seberat
atompun akan dilihatnya pula.” (Qur’an 99: 7-8)
Dalam menjunjung pikiran manusia ke tempat yang lebih tinggi kiranya tak ada
yang lebih tinggi dari ini! Juga menghancurkan belenggu yang senantiasa
mengikatnya itu! Terserah kepada manusia. Ia mau memahami ini, mau beriman
dan mengerjakannya untuk mencapai puncak ketinggian martabat manusia itu!
Demi mencapai tujuan, segala pengorbanan terasa ringan bagi orang yang
sudah beriman itu.
129
Karena posisi Muhammad dan pengikut-pengikutnya yang begitu agung, Banu
Hasyim dan Banu al-Muttalib tambah ketat menjaganya dari setiap gangguan.
Pada suatu hari Abu Jahl bertemu dengan Muhammad, ia mengganggunya,
memaki-makinya dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dialamatkan
kepada agama ini. Tetapi Muhammad tidak melayaninya. Ditinggalkannya ia
tanpa diajak bicara. Hamzah, pamannya dan saudaranya sesusu, yang masih
berpegang pada kepercayaan Quraisy, adalah seorang laki-laki yang kuat dan
ditakuti. Ia mempunyai kegemaran berburu. Bila ia kembali dan berburu, terlebih
dulu mengelilingi Ka’bah sebelum langsung pulang ke rumahnya.
Hari itulah, bilamana ia datang dan mengetahui bahwa kemenakannya itu
mendapat gangguan Abu Jahl, ia meluap marah. Ia pergi ke Ka’bah, tidak lagi ia
memberi salam kepada yang hadir di tempat itu seperti biasanya, melainkan
terus masuk kedalam mesjid menemui Abu Jahl. Setelah dijumpainya,
diangkatnya busurnya lalu dipukulkannya keras-keras di kepalanya. Beberapa
orang dan Banu Makhzum mencoba mau membela Abu Jahl. Tapi tidak jadi.
Kuatir mereka akan timbul bencana dan membahayakan sekali, dengan
mengakui bahwa ia memang mencaci maki Muhammad dengan tidak semenamena.
Sesudah itulah kemudian Hamzah menyatakan masuk Islam. Ia berjanji kepada
Muhammad akan membelanya dan akan berkurban di jalan Allah sampai akhir
hayatnya.
Pihak Quraisy merasa sesak dada melihat Muhammad dan kawan-kawannya
makin hari makin kuat. Di samping itu, gangguan dan siksaan yang dialamatkan
kepada mereka, tidak dapat mengurangi iman mereka dan menyatakannya
terus-terang, tidak dapat menghalangi mereka melakukan kewajiban agama.
Terpikir oleh Quraisy akan membebaskan diri dari Muhammad, dengan cara
seperti yang mereka bayangkan, memberikan segala keinginannya. Mereka
rupanya lupa bahwa keagungan dakwah Islam, kemurnian esensi ajaran
rohaninya yang begitu tinggi, berada di atas segala pertentangan ambisi politik.
‘Utba b. Rabi’a, seorang bangsawan Arab terkemuka, mencoba membujuk
Quraisy ketika mereka dalam tempat pertemuan dengan mengatakan bahwa ia
akan bicara dengan Muhammad dan akan menawarkan kepadanya hal-hal yang
barangkali mau menerimanya. Mereka mau memberikan apa saja kehendaknya,
asal ia dapat dibungkam.
Ketika itulah ‘Utba bicara dengan Muhammad.
“Anakku,” katanya, “seperti kau ketahui, dari segi keturunan, engkau mempunyai
tempat di kalangan kami. Engkau telah membawa soal besar ketengah-tengah
masyarakatmu, sehingga mereka cerai-berai karenanya. Sekarang,
dengarkanlah, kami akan menawarkan beberapa masalah, kalau-kalau sebagian
dapat kauterima Kalau dalam hal ini yang kauinginkan adalah harta, kamipun
siap mengumpulkan harta kami, sehingga hartamu akan menjadi yang terbanyak
di antara kami. Kalau kau menghendaki pangkat, kami angkat engkau diatas
kami semua; kami takkan memutuskan suatu perkara tanpa ada persetujuanmu.
Kalau kedudukan raja yang kauinginkan, kami nobatkan kau sebagai raja kami.
Jika engkau dihinggapi penyakit saraf4 yang tak dapat kautolak sendiri, akan
kami usahakan pengobatannya dengan harta-benda kami sampai kau sembuh.”
Selesai ia bicara, Muhammad membacakan Surah as-Sajda (41 = Ha Mim).
‘Utba diam mendengarkan kata-kata yang begitu indah itu. Dilihatnya sekarang
yang berdiri di hadapannya itu bukanlah seorang laki-laki yang didorong oleh
ambisi harta, ingin kedudukan atau kerajaan, juga bukan orang yang sakit,
melainkan orang yang mau menunjukkan kebenaran, mengajak orang kepada
kebaikan. Ia mempertahankan sesuatu dengan cara yang baik, dengan kata-kata
penuh mujizat.
130
Selesai Muhammad membacakan itu ‘Utba pergi kembali kepada Quraisy. Apa
yang dilihat dan didengarnya itu sangat mempesonakan dirinya. Ia terpesona
karena kebesaran orang itu. Penjelasannya sangat menarik sekali.
Persoalannya ‘Utba ini tidak menyenangkan pihak Quraisy, juga pendapatnya
supaya Muhammad dibiarkan saja, tidak menggembirakan mereka, sebaliknya
kalau mengikutinya, maka kebanggaannya buat mereka.
Maka kembali lagilah mereka memusuhi Muhammad dan sahabat-sahabatnya
dengan menimpakan bermacam-macam bencana, yang selama ini dalam
kedudukannya itu ia berada dalam perlindungan golongannya dan dalam
penjagaan Abu Talib, Banu Hasyim dan Banu al-Muttalib.
Gangguan terhadap kaum Muslimin makin menjadi-jadi, sampai-sampai ada
yang dibunuh, disiksa dan semacamnya. Waktu itu Muhammad menyarankan
supaya mereka terpencar-pencar. Ketika mereka bertanya kepadanya kemana
mereka akan pergi, mereka diberi nasehat supaya pergi ke Abisinia yang
rakyatnya menganut agama Kristen. “Tempat itu diperintah seorang raja dan tak
ada orang yang dianiaya disitu. Itu bumi jujur; sampai nanti Allah membukakan
jalan buat kita semua.”
Sebagian kaum Muslimin ketika itu lalu berangkat ke Abisinia guna menghindari
fitnah dan tetap berlindung kepada Tuhan dengan mempertahankan agama.
Mereka berangkat dengan melakukan dua kali hijrah. Yang pertama terdiri dari
sebelas orang pria dan empat wanita. Dengan sembunyi-sembunyi mereka
keluar dari Mekah mencari perlindungan. Kemudian mereka mendapat tempat
yang baik di bawah Najasyi.5
Bilamana kemudian tersiar berita bahwa kaum Muslimin di Mekah sudah selamat
dari gangguan Quraisy, merekapun lalu kembali pulang, seperti yang akan
diceritakan nanti. Tetapi setelah ternyata kemudian mereka mengalami
kekerasan lagi dari Quraisy melebihi yang sudah-sudah, kembali lagi mereka ke
Abisinia. Sekali ini terdiri dari delapanpuluh orang pria tanpa kaum isteri dan
anak-anak. Mereka tinggal di Abisinia sampai sesudah hijrah Nabi ke Yathrib.
Hijrah ke Abisinia ini adalah hijrah pertama dalam Islam.6
Sudah pada tempatnya bagi setiap penulis sejarah Muhammad akan bertanya:
Adakah tujuan hijrah yang dilakukan kaum Muslimin atas saran dan anjurannya
itu karena akan melarikan diri dari orang-orang kafir Mekah beserta gangguan
yang mereka lakukan, ataukah karena suatu tujuan politik Islam, yang di balik itu
dimaksudkan oleh Muhammad dengan tujuan yang lebih luhur? Sudah pada
tempatnya pula apabila penulis sejarah Muhammad itu akan bertanya tentang
hal ini, setelah terbukti dari sejarah Nabi berbangsa Arab ini dalam seluruh fase
kehidupannya, bahwa dia seorang politikus yang berpandangan jauh, seorang
pembawa risalah dan moral jiwa yang begitu luhur, sublim dan agung yang tak
ada taranya. Dan yang menjadi alasan dalam hal ini ialah apa yang disebutkan
dalam sejarah, bahwa penduduk Mekah tidak suka hati ada kaum Muslimin yang
pergi ke Abisinia. Bahkan mereka kemudian mengutus dua orang menemui
Najasyi. Mereka membawa hadiah-hadiah berharga guna meyakinkan raja
supaya dapat mengembalikan kaum Muslimin itu ke tanah air mereka. Pada
waktu itu penduduk Abisinia dan penguasanya adalah orang-orang Nasrani. Dari
segi agama orang-orang Quraisy tidak kuatir bahwa mereka akan ikut
Muhammad.
Disebabkan oleh rasa kegelisahan terhadap peristiwa itukah maka mereka lalu
mengutus orang, meminta supaya kaum Muslimin itu dikembalikan? Mereka
menganggap, bahwa perlindungan Najasyi terhadap mereka setelah mendengar
keterangan mereka itu akan membawa pengaruh juga kepada penduduk jazirah
Arab sehingga mereka akan mau menerima agama Muhammad dan mau
131
menjadi pengikutnya. Ataukah mereka kuatir, kalau kaum Muslimin menetap di
Abisinia, mereka akan bertambah kuat, sehingga bila kelak mereka pulang
kembali membantu Muhammad, mereka kembali dengan kekuatan, harta dan
tenaga?
Catatan kaki:
4. Menurut kepercayaan mereka penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin,
aslinya ra’i (A).
5. Dalam literatur Barat umumnya disebut Negus (A)
6. Peristiwa ini terjadi dalam tahun 615 Masehi (tahun kelima sesudah
kerasulan) (A).
Kedua orang utusan itu ialah ‘Amr bin’l-‘Ash dan Abdullah bin Abi Rabi’a. Kepada
Najasyi dan kepada para pembesar istana mereka mempersembahkan hadiahhadiah
dengan maksud supaya mereka sudi mengembalikan orang-orang yang
hijrah dari Mekah itu kepada mereka.
“Paduka Raja,” kata mereka, “mereka datang ke negeri paduka ini adalah budakbudak
kami yang tidak punya malu. Mereka meninggalkan agama bangsanya
dan tidak pula menganut agama paduka; mereka membawa agama yang
mereka ciptakan sendiri, yang tidak kami kenal dan tidak juga paduka. Kami
diutus kepada paduka oleh pemimpin-pemimpin masyarakat mereka, oleh orangorang
tua, paman mereka dan keluarga mereka sendiri, supaya paduka sudi
mengembalikan orang-orang itu kepada mereka. Mereka lebih mengetahui
betapa orang-orang itu mencemarkan dan memaki-maki.”
Sebenarnya kedua utusan itu telah mengadakan persetujuan dengan pembesarpembesar
istana kerajaan, setelah mereka menerima hadiah-hadiah dari
penduduk Mekah, bahwa mereka akan membantu usaha mengembalikan kaum
Muslimin itu kepada pihak Quraisy. Pembicaraan mereka ini tidak sampai
diketahui raja. Tetapi baginda menolak sebelum mendengar sendiri keterangan
dari pihak Muslimin. Lalu dimintanya mereka itu datang menghadap
“Agama apa ini yang sampai membuat tuan-tuan meninggalkan masyarakat
tuan-tuan sendiri, tetapi tidak juga tuan-tuan menganut agamaku, atau agama
lain?” tanya Najasyi setelah mereka datang.
Yang diajak bicara ketika itu ialah Ja’far b. Abi b. Talib.
“Paduka Raja,” katanya, “ketika itu kami masyarakat yang bodoh, kami
menyembah berhala, bangkaipun kami makan, segala kejahatan kami lakukan,
memutuskan hubungan dengan kerabat, dengan ketanggapun kami tidak baik;
yang kuat menindas yang lemah. Demikian keadaan kami, sampai Tuhan
mengutus seorang rasul dari kalangan kami yang sudah kami kenal asalusulnya,
dia jujur, dapat dipercaya dan bersih pula. Ia mengajak kami
menyembah hanya kepada Allah Yang Maha Esa, dan meninggalkan batu-batu
dan patung-patung yang selama itu kami dan nenek-moyang kami
menyembahnya. Ia menganjurkan kami untuk tidak berdusta untuk berlaku jujur
serta mengadakan hubungan keluarga dan tetangga yang baik, serta menyudahi
pertumpahan darah dan perbuatan terlarang lainnya. Ia melarang kami
melakukan segala kejahatan dan menggunakan kata-kata dusta, memakan harta
anak piatu atau mencemarkan wanita-wanita yang bersih. Ia minta kami
menyembah Allah dan tidak mempersekutukanNya. Selanjutnya disuruhnya kami
melakukan salat, zakat dan puasa. [Lalu disebutnya beberapa ketentuan Islam].
Kami pun membenarkannya. Kami turut segala yang diperintahkan Allah. Lalu
yang kami sembah hanya Allah Yang Tunggal, tidak mempersekutukan-Nya
dengan apa dan siapa pun juga. Segala yang diharamkan kami jauhi dan yang
dihalalkan kami lakukan. Karena itulah, masyarakat kami memusuhi kami,
132
menyiksa kami dan menghasut supaya kami meninggalkan agama kami dan
kembali menyembah berhala; supaya kami membenarkan segala keburukan
yang pernah kami lakukan dulu. Oleh karena mereka memaksa kami,
menganiaya dan menekan kami, mereka menghalang-halangi kami dari agama
kami, maka kamipun keluar pergi ke negeri tuan ini. Tuan jugalah yang menjadi
pilihan kami. Senang sekali kami berada di dekat tuan, dengan harapan di sini
takkan ada penganiayaan.”
“Adakah ajaran Tuhan yang dibawanya itu yang dapat tuan-tuan bacakan
kepada kami?” tanya Raja itu lagi.
“Ya,” jawab Ja’far; lalu ia membacakan Surah Mariam dari pertama sampai pada
firman Allah:
“Lalu ia memberi isyarat menunjuk kepadanya. Kata mereka:
Bagaimana kami akan bicara dengan anak yang masih muda belia? Dia (Isa)
berkata: ‘Aku adalah hamba Allah, diberiNya aku Kitab dan dijadikanNya aku
seorang nabi. DijadikanNya aku pembawa berkah dimana saja aku berada, dan
dipesankanNya kepadaku melakukan sembahyang dan zakat selama hidupku.
Dan berbaktilah aku kepada ibuku, bukan dijadikanNya aku orang congkak yang
celaka. Bahagialah aku tatkala aku dilahirkan, tatkala aku mati dan tatkala aku
hidup kembali!’” (Qur’an 19: 29-33)
Setelah mendengar bahwa keterangan itu membenarkan apa yang tersebut
dalam Injil, pemuka-pemuka istana itu terkejut: “Kata-kata yang keluar dari
sumber yang mengeluarkan kata-kata Yesus Kristus’” kata mereka.
Najasyi lalu berkata: “Kata-kata ini dan yang dibawa oleh Musa, keluar dari
sumber cahaya yang sama. Tuan-tuan (kepada kedua orang utusan Quraisy)
pergilah. Kami takkan menyerahkan mereka kepada tuan-tuan!”
Keesokan harinya ‘Amr bin’l-‘Ash kembali menghadap Raja dengan mengatakan,
bahwa kaum Muslimin mengeluarkan tuduhan yang luarbiasa terhadap Isa anak
Mariam. Panggillah mereka dan tanyakan apa yang mereka katakan itu.
Setelah mereka datang, Ja’far berkata: Tentang dia pendapat kami seperti yang
dikafakan Nabi kami: ‘Dia adalah hamba Allah dan UtusanNya, RuhNya dan
FirmanNya yang disampaikan kepada Perawan Mariam.”
Najasyi lalu mengambil sebatang tongkat dan menggoreskannya di tanah. Dan
dengan gembira sekali baginda berkata:
“Antara agama tuan-tuan dan agama kami sebenarnya tidak lebih dari garis ini.”
Setelah dari kedua belah pihak itu didengarnya, ternyatalah oleh Najasyi, bahwa
kaum Muslimin itu mengakui Isa, mengenal adanya Kristen dan menyembah
Allah.
Selama di Abisinia itu kaum Muslimin merasa aman dan tenteram. Ketika
kemudian disampaikan kepada mereka, bahwa permusuhan pihak Quraisy
sudah berangsur reda, mereka lalu kembali ke Mekah untuk pertama kalinya –
dan Muhammadpun masih di Mekah.
Akan tetapi, setelah kemudian ternyata, bahwa penduduk Mekah masih juga
mengganggunya dan mengganggu sahabat-sahabatnya, merekapun kembali lagi
ke Abisinia. Mereka terdiri dari delapanpuluh orang tanpa wanita dan anak-anak.
Adakah kedua kali hijrah mereka itu hanya semata-mata melarikan diri dari
gangguan ataukah meskipun dalam perencanaan Muhammad sendiri – mereka
mempunyai tujuan politik? Sebaiknya ahli sejarah akan dapat mengungkapkan
hal ini.
133
Sudah pada tempatnya bagi penulis sejarah hidup Muhammad akan bertanya:
bagaimana Muhammad dapat tenang membiarkan sahabat-sahabatnya pergi ke
Abisinia, padahal agama penduduk itu adalah agama Nasrani, agama ahli kitab,
Nabi mereka Isa yang diakui kerasulannya oleh Islam? Lalu ia tidak kuatir
mereka akan tergoda seperti yang dilakukan oleh Quraisy walaupun dengan cara
lain? Bagaimana pula ia akan merasa tenang terhadap godaan itu, mengingat
Abisinia adalah negeri makmur; yang tidak sama dengan Mekah; dan lebih dapat
mempengaruhi daripada Quraisy? Kenyataannya, dari kalangan Muslimin yang
pergi ke Abisinia itu sudah ada seorang yang masuk Kristen. Kenyataan ini
menunjukkan, bahwa kekuatiran akan adanya godaan ini seharusnya selalu ada
pada Muhammad mengingat keadaannya yang masih lemah dan mereka yang
menjadi pengikutnya masih menyangsikan kemampuannya melindungi diri
mereka sendiri atau akan dapat mengalahkan musuh mereka. Besar sekali
dugaan bahwa hal demikian memang sudah terlintas dalam pikiran Muhammad,
melihat tingkat kecerdasannya yang begitu tinggi dengan ketajaman pikiran dan
pandangannya yang jauh, yang semuanya itu seimbang dengan jiwa besarnya,
dengan kemurnian rohaninya, budi pekerti yang luhur serta perasaannya yang
halus sekali itu.
Tetapi sungguhpun begitu, dari segi ini ia yakin dan tenang sekali. Pada waktu
itu – dan sampai pada waktu pembawa risalah itu wafat – inti ajaran Islam masih
bersih sekali, kemurniannya masih belum ternodakan. Seperti ajaran Nasrani di
Najran, Hira dan Syam, begitu juga paham Nasrani di Abisinia sudah dijangkiti
oleh noda, perselisihan antara mereka yang menuhankan Ibu Mariam dengan
mereka yang menuhankan Isa. Disamping ada lagi yang berlainan dengan kedua
golongan itu, mereka yang masih mengambil dari sumber ajaran yang murni,
yang tidak perlu dikuatirkan.
Sebenarnya, kebanyakan agama-agama itu sesudah beberapa generasi saja
berjalan, sudah dijangkiti oleh semacam paganisma, meskipun bukan dari jenis
rendahan, yang waktu itu berkembang di negeri-negeri Arab; tetapi
bagaimanapun paganisma juga.
Kedatangan Islam merupakan musuh berat buat paganisma dalam segala
bentuk dan coraknya. Ditambah lagi, bahwa agama Nasrani waktu itu sudah
mengakui adanya suatu golongan klas khusus di kalangan pemuka-pemuka
agama – yang oleh Islam samasekali tidak dikenal – yang pada waktu itu
merupakan golongan tertinggi dan paling suci. Juga pada waktu itu – dan dasar
ini tetap berlaku – Islam merupakan agama yang menjunjung jiwa manusia ke
puncak tertinggi. Tak ada peluang yang akan dapat menghubungkan manusia
dengan Tuhannya selain daripada baktinya dan perbuatan yang baik, dan orang
harus mencintai sesamanya seperti mencintai dirinya. Tidak ada berhalaberhala,
tidak ada pendeta-pendeta, tidak ada dukun-dukun dan tidak ada
apapun yang akan merintangi jiwa manusia itu untuk berhubungan dengan
seluruh wujud ini dengan perbuatan dan kelakuan yang baik. Allah juga yang
akan membalas segala perbuatan itu dengan berlipat ganda.
Dan ruh! Soal ruh adalah urusan Tuhan. Ruh yang berhubungan dengan
kekekalan dan keabadian zaman. Segala perbuatan baik bagi ruh ini tak ada
tabir yang akan menutupinya dari Tuhan, dan tak ada kekuasaan apapun selain
Allah. Orang-orang yang kaya, yang kuat atau yang jahat dapat saja menyiksa
jasad ini, dapat saja memisahkannya dari segala kesenangan dan hawa nafsu
dan dapat saja menghancurkan semua itu, tetapi ruh atau jiwa itu takkan dapat
mereka kuasai selama yang bersangkutan mau menempatkannya lebih tinggi di
atas segala kekuasaan materi dan waktu, dan tetap berhubungan dengan
seluruh alam ini.
Manusia itu akan mendapat balasan atas segala perbuatannya bilamana kelak
setiap jiwa menerima balasan menurut apa yang telah dikerjakannya. Ketika itu
seorang ayah takkan dapat menolong anaknya, dan seorang anak takkan pula
134
dapat menolong ayahnya sedikitpun. Ketika itu harta si kaya. sudah tak berguna
lagi, tidak juga si kuat dengan kekuatannya, atau ahli-ahli teologi itu dengan ilmu
ketuhanannya. Tetapi yang penting hanyalah perbuatan mereka, yang nanti akan
menjadi saksi. Ketika itulah seluruh alam wujud berpadu semua dalam kekekalan
dan keabadiannya. Tuhan tidak akan memperlakukan tidak adil terhadap
siapapun. “Dan balasan yang kamu terima hanya menurut apa yang kamu
perbuat.”
Bagaimana Muhammad akan merasa kuatir akan adanya godaan terhadap
mereka yang sudah diajarkan semua arti ini, sudah ditanamkan ke dalam jiwa
mereka dan sudah pula akidah dan iman itu terpateri dalam lubuk hati mereka!
Bagaimana pula ia akan merasa kuatir akan adanya godaan, sedang teladan
yang diberikannya itu hidup dihadapan mereka, dengan pribadinya yang begitu
dicintai, sehingga kecintaan mereka kepadanya melebihi cintanya kepada diri
sendiri kepada anak keluarganya! Pribadi, yang telah menempatkan akidah itu
diatas semua raja di muka bumi ini, di langit, dengan matahari dan bulan, tatkala
ia mengatakan kepada pamannya: “Demi Allah, kalaupun mereka meletakkan
matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, dengan
maksud supaya aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan kutinggalkan,
biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu di tanganku, atau aku
binasa karenanya.”
Pribadi inilah, pribadi yang telah disinari cahaya iman kebijaksanaan dan
keadilan, kebaikan, kebenaran serta keindahan; di samping itu adalah pribadi
yang penuh rasa rendah hati, rasa kesetiaan serta keakraban dan kasih-sayang.
Karena itulah, sedikitpun tidak goyah hatinya melepaskan sahabat-sahabatnya
berangkat hijrah ke Abisinia. Keadaan mereka yang sudah merasa aman di
dekat Najasyi, merasa tenang dengan agama mereka di tengah-tengah
masyarakat yang tidak punya hubungan famili atau pertalian batin itu, membuat
pihak Quraisy lebih menyadari, bahwa gangguan mereka terhadap kaum
Muslimin – sebagai masyarakat dari sesama mereka, dari keluarga mereka dan
seketurunan pula – adalah suatu penganiayaan, suatu perbuatan kekerasan dan
demoralisasi yang tak berkesudahan. Itu semua adalah suatu tekanan dengan
pelbagai macam siksaan kepada mereka yang sudah begitu kuat jiwanya untuk
menerima siksaan demikian itu. Tetapi mereka sekarang sudah tidak lagi
mendapat sesuatu gangguan. Mereka sudah menganggap, bahwa ketabahan
menghadapi segala penderitaan itu adalah suatu pendekatan kepada Tuhan,
dan suatu ampunan.
Waktu itu ‘Umar ibn’l-Khattab adalah pemuda yang gagah perkasa, berusia
antara tigapuluh dan tigapuluh lima tahun. Tubuhnya kuat dan tegap, penuh
emosi dan cepat naik darah. Kesenangannya foya-foya dan minum-minuman
keras. Tetapi terhadap keluarga ia bijaksana dan lemah-lembut. Dari kalangan
Quraisy dialah yang paling keras memusuhi kaum Muslimin.
Akan tetapi sesudah ia mengetahui, bahwa mereka sudah hijrah ke Abisinia dan
mengetahui pula rajanya memberikan perlindungan kepada mereka, iapun
merasa kesepian berpisah dengan mereka itu. Ia merasakan betapa pedihnya
hati, betapa pilunya perasaan mereka berpisah dengan tanah air.
Tatkala itu Muhammad sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang
tidak ikut hijrah, dalam sebuah rumah di Shafa. Di antara mereka ada Hamzah
pamannya, Ali bin Abi Talib sepupunya, Abu Bakr b. Abi Quhafa dan Muslimin
yang lain. Pertemuan mereka ini diketahui ‘Umar. Iapun pergi ketempat mereka,
ia mau membunuh Muhammad. Dengan demikian bebaslah Quraisy dan kembali
mereka bersatu, setelah mengalami perpecahan, sesudah harapan dan berhalaberhala
mereka hina.
Di tengah jalan ia bertemu dengan Nu’aim b. Abdullah. Setelah mengetahui
135
maksudnya, Nuiaim berkata:
[
“Umar, engkau menipu diri sendiri. Kaukira keluarga ‘Abd Manaf. akan
membiarkan kau merajalela begini sesudah engkau membunuh Muhammad?
Tidak lebih baik kau pulang saja ke rumah dan perbaiki keluargamu sendiri?!”
Pada waktu itu Fatimah, saudaranya, beserta Sa’id b. Zaid suami Fatimah sudah
masuk Islam. Tetapi setelah mengetahui hal ini dari Nu’aim, Umar cepat-cepat
pulang dan langsung menemui mereka. Di tempat itu ia mendengar ada orang
membaca Qur’an. Setelah mereka merasa ada orang yang sedang mendekati,
orang yang membaca itu sembunyi dan Fatimah menyembunyikan kitabnya.
“Aku mendengar suara bisik-bisik apa itu?!” tanya Umar.
Karena mereka tidak mengakui, Umar membentak lagi dengan suara lantang:
“Aku sudah mengetahui, kamu menjadi pengikut Muhammad dan menganut
agamanya!” katanya sambil menghantam Sa’id keras-keras. Fatimah, yang
berusaha hendak melindungi suaminya, juga mendapat pukulan keras. Kedua
suami isteri itu jadi panas hati.
“Ya, kami sudah Islam! Sekarang lakukan apa saja,” kata meteka.
Tetapi Umar jadi gelisah sendiri setelah melihat darah di muka saudaranya itu.
Ketika itu juga lalu timbul rasa iba dalam hatinya. Ia menyesal. Dimintanya
kepada saudaranya supaya kitab yang mereka baca itu diberikan kepadanya.
Setelah dibacanya, wajahnya tiba-tiba berubah. Ia merasa menyesal sekali atas
perbuatannya itu. Menggetar rasanya ia setelah membaca isi kitab itu. Ada
sesuatu yang luarbiasa dan agung dirasakan, ada suatu seruan yang begitu
luhur. Sikapnya jadi lebih bijaksana.
Ia keluar membawa hati yang sudah lembut dengan jiwa yang tenang sekali. Ia
langsung menuju ke tempat Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu sedang
berkumpul di Shafa. Ia minta ijin akan masuk, lalu menyatakan dirinya masuk
Islam. Dengan adanya Umar dan Hamzah dalam Islam, maka kaum Muslimin
telah mendapat benteng dan perisai yang lebih kuat.
Dengan Islamnya Umar ini kedudukan Quraisy jadi lemah sekali. Sekali lagi
mereka mengadakan pertemuan guna menentukan langkah lebih lanjut.
Sebenarnya peristiwa ini telah memperkuat kedudukan kaum Muslimin, telah
memberikan unsur baru berupa kekuatan yang luarbiasa yang menyebabkan
kedudukan Quraisy terhadap kaum Muslimin dan kedudukan mereka terhadap
Quraisy sudah tidak seperti dulu lagi. Keadaan kedua belah pihak ini kemudian
diteruskan oleh suatu perkembangan politik baru, penuh dengan peristiwaperistiwa,
dengan pengorbanan-pengorbanan dan kekerasan-kekerasan baru
lagi, yang sampai menyebabkan terjadinya hijrah dan munculnya Muhammad
sebagai politikus di samping Muhammad sebagai Rasul.
B A G I A N K E E N AM
CERITA GARANIQ
– Kembalinya mereka yang hijrah ke Abisinia – Gharaniq yang
luhur –
– Orientalis-orientalis bertahan pada cerita ini –
– Pegangan mereka dalam hal ini – Lemahnya pegangan
tersebut –
– Cerita yang nyata-nyata dusta ini dibantah oleh penyelidikan
136
ilmiah –
KAUM Muslimin yang hijrah ke Abisinia tinggal selama tiga bulan di sana.
Sementara itu Umar ibn’l-Khattab sudah pula masuk Islam. Setelah para
pengungsi ini mengetahui bahwa pihak Quraisy sudah mulai surut dari
mengganggu Muhammad dan pengikut-pengikutnya – setelah Umar masuk Islam
– menurut sebuah sumber, banyak diantara mereka itu yang kembali, dan
sumber lain mengatakan semua mereka itu kembali ke Mekah. Tetapi setelah
mereka sampai di Mekah, ternyata pihak Quraisy kembali menyiksa kaum
Muslimin, bahkan lebih keras lagi dari pada yang pernah dialami kaum
pengungsi itu dulu. Sebahagian mereka ada yang kembali ke Abisinia, ada pula
yang memasuki Mekah atau di dekat-dekatnya dengan sembunyi-sembunyi.
Konon katanya, bahwa mereka yang kembali itu membawa pula sejumlah kaum
Muslimin dan mereka ini tinggal di Abisinia sampai sesudah Hijrah dan sesudah
keadaan Muslimin di Medinah jadi lebih stabil.
Apa pula motif yang mendorong kaum Muslimin di Abisinia itu kembali sesudah
tiga bulan mereka tinggal di sana? Di sinilah munculnya cerita gharaniq itu yang
dilangsir oleh Ibn Sa’d dalam At-Tabaqat’l-Kubra dan oleh At-Tabari dalam
Tarikh’r-Rusul-wal-Muluk, yang juga sama dilangsir oleh ahli-ahli tafsir kalangan
Muslimin dan penulis-penulis sejarah Nabi, dan lalu diambil pula oleh
sekelompok Orientalis-orientalis yang dalam sekian lama oleh mereka tetap
dipertahankan.
Adapun timbulnya cerita gharaniq itu ialah, setelah Muhammad melihat pihak
Quraisy menjauhinya dan sahabat-sahabatnya di siksa. Ia berharap-harap
sambil mengatakan: Coba aku tidak mendapat perintah apa-apa yang kiranya
akan menjauhkan mereka dari aku. Ia mengumpulkan golongannya dan mereka
bersama-sama pada suatu hari duduk-duduk dalam sebuah tempat pertemuan di
sekitar Mekah. Kepada mereka dibacakannya Surah An-Najm sampai pada
firman Allah: “Adakah kamu perhatikan Lat dan ‘Uzza. Dan itu Manat, ketiga,
yang terakhir?” (Qur’an, 53:19-20) Sesudah itu lalu dibacakannya pula: “Itu
gharaniq yang luhur, perantaraannya sungguh dapat diharapkan.”
emudian ia meneruskan membaca Surah itu seluruhnya sampai pada akhirnya ia
sujud. Ketika itu semua orang ikut sujud, tak ada yang ketinggalan. Pihak
Quraisy menyatakan kepuasannya atas apa yang telah dibaca Muhammad itu.
Kata mereka: “Kami tahu sudah bahwa Allah itu menghidupkan dan mematikan,
menciptakan dan memberi rejeki. Tetapi dewa kami ini menjadi perantara kami
kepadaNya. Kalau ternyata dia juga kauberi tempat, maka kamipun setuju
dengan kau.”
Dengan demikian hilanglah perselisihan dengan mereka itu. Peristiwa tersebut
lalu tersebar di kalangan umum hingga sampai juga ke Abisinia. Pihak Muslimin
lalu berkata: Di sana ada keluarga-keluarga dekat kami yang sangat kami cintai.
Lalu merekapun pulang kembali. Apabila pada tengah hari mereka sampai ke
dekat Mekah mereka bertemu dengan rombongan kafilah Kinana yang lalu dan
rombongan itupun menjawab: Ia menyebutkan dewa-dewa mereka dengan baik
dan merekapun lalu mengikutinya. Kemudian ia berbalik lagi mencela dewadewa
mereka itu dan merekapun lalu memusuhinya lagi. Perbuatan mereka itu
dibicarakan oleh pihak Muslimin. Tidak tahan lagi mereka ingin menemui
keluarga, dan mereka lalu memasuki Mekah.
Sebabnya maka Muhammad berbalik tidak mau menyebutkan dewa-dewa
Quraisy dengan baik – menurut beberapa sumber yang mencatat berita ini – ialah
karena ia sudah tidak tahan atas ucapan Quraisy: “Kalau ternyata dewa-dewa
kami juga kauberi tempat, maka kami pun setuju dengan kau,” dan karena ketika
dia sedang duduk-duduk di rumahnya hingga sore Jibril datang dan bertanya:
137
“Aku membawakan dua anak kalimat ini kepadamu?” dengan menunjuk kepada
“Itu gharaniq yang luhur, perantaraannya dapat diharapkan.”
Muhammad pun menjawab: “Aku mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh
Allah.”
Kemudian Allah mewahyukan:
“Dan hampir-hampir saja mereka itu menggoda kau tentang apa yang sudah
Kami wahyukan kepadamu, supaya engkau mau atas nama Kami
memalsukannya dengan yang lain.”
“Ketika itulah mereka mengambil engkau menjadi kawan
mereka. Dan kalaupun tidak Kami tabahkan hatimu, niscaya
engkau hampir cenderung juga kepada mereka barang
sedikit. Dalam hal ini, akan Kami timpakan kepadamu
hukuman berlipat ganda, dalam hidup dan mati. Selanjutnya
engkau tiada akan mempunyai penolong menghadapi Kami.”
(Qur’an 17:73-75)
Dengan begitu kembali ia memburuk-burukkan dewa-dewa Quraisy itu, dan
Quraisypun kembali lagi memusuhinya dan mengganggu sahabat-sahabatnya.
Demikianlah cerita gharaniq ini, yang bukan seorang saja dari penulis-penulis
biografi Nabi yang menceritakannya, demikian juga ahli-ahli tafsir turut
menyebutkan, dan tidak sedikit pula kalangan Orientalis yang memang sudah
sekian lama mau bertahan. Jelas sekali dalam cerita ini ada kontradiksi. Dengan
sedikit pengamatan saja hal ini sudah dapat digugurkan.
Di samping itu cerita ini berlawanan pula dengan segala sifat kesucian setiap
nabi dalam menyampaikan risalah Tuhan. Memang mengherankan sekali
apabila ada beberapa penulis sejarah Nabi dan ahli tafsir dari kalangan Islam
sendiri yang masih mau menerimanya. Oleh karena itu Ibn Ishaq tidak ragu-ragu
lagi ketika menjawab pertanyaan dengan mengatakan bahwa cerita itu bikinan
orang-orang atheis.
Akan tetapi mereka yang berpegang pada alasan ini berusaha membenarkannya
dengan berpegang pada ayat-ayat:
“Dan hampir-hampir saja mereka itu menggoda kau …”
sampai pada firman Tuhan: “Dan tiada seorang rasul atau
seorang nabi yang Kami utus sebelum kau, apabila ia bercitacita,
setan lalu memasukkan gangguan ke dalam cita-citanya
itu. Tetapi Allah menghapuskan apa yang dimasukkan setan
itu. Kemudian Allah menguatkan keterangan-keterangaNya
itu. DanAllah Maha mengetahui dan Bijaksana. Apa yang
dimasukkan setan itu adalah ujian bagi mereka yang
berpenyakit dalam hatinya dan berhati batu. Dan mereka yang
melakukan kesalahan akan berada dalam pertentangan yang
tak berkesudahan.” (Qur’an, 22: 52 – 53)
Ada orang yang menafsirkan kata “bercita-cita” itu dengan arti “membaca,” ada
pula yang menafsirkannya dengan arti “bercita-cita,” seperti yang sudah umum
dikenal. Kedua mereka ini masing-masing berpendapat – diikuti oleh Orientalisorientalis
– bahwa Quraisy telah sampai di puncaknya menyiksa sahabat-sahabat
Nabi, ada yang mereka bunuh, ada pula yang dilemparkan ke padang pasir,
dijilat oleh terik matahari yang membakar, ditindih pula dengan batu seperti yang
dialami oleh Bilal. Karena itu terpaksa ia menyuruh mereka hijrah ke Abisinia.
138
Demikian juga masyarakatnya sendiripun begitu kasar terhadap dirinya yang
juga kemudian memboikotnya. Tetapi karena ia begitu menjaga keislaman
mereka yang sudah lepas dari penyembahan berhala, ia pun lalu mendekati
kaum musyrik dan membacakan Surah an-Najm dengan menambahkan lagi
cerita gharaniq. Sesudah ia sujud merekapun ikut pula sujud. Mereka lalu
memperlihatkan suatu kecenderungan hendak mengikutinya, karena ia sudah
memberi tempat kepada dewa-dewa mereka itu disamping Allah.
Atas peristiwa ini yang juga disebutkan dalam beberapa buku biografi dan bukubuku
tafsir – Sir William Muir menganggapnya sebagai suatu argumen yang kuat
tentang adanya cerita gharaniq itu. Selanjutnya kaum Muslimin yang telah
berangkat ke Abisinia itu belum lagi selang tiga bulan sejak mereka mengungsi,
yang dalam pada itu mereka telah diberi suaka dengan baik sekali oleh pihak
Najasyi. Kalau tidak karena tersiarnya berita, bahwa antara Muhammad dengan
Quraisy sudah tercapai kompromi, tentu tak ada motif lain yang akan mendorong
mereka itu kembali, ingin berhubungan dengan keluarga dan kerabat mereka.
Dan dari mana pula akan ada kompromi antara Muhammad dengan Quraisy itu,
kalau bukan Muhammad juga yang mengusahakannya. Di Mekah ia termasuk
minoritas dengan tenaga yang masih lemah. Juga sahabat-sahabatnya masih
lemah sekali untuk dapat mempertahankan diri dari gangguan dan penyiksaan
Quraisy.
Alasan-alasan yang dikemukakan mereka, dengan mengatakan, bahwa cerita
gharaniq itu benar adanya, adalah suatu alasan yang lemah sekali dan tidak
tahan uji. Baiklah kita mulai dulu dengan menolak Muir. Kembalinya kaum
Muslimin ke Mekah dari Abisinia, pada dasarnya karana dua sebab:
Pertama, karena ‘Umar ibn’l-Khattab masuk Islam tidak lama setelah mereka
hijrah. Umar masuk Islam dengan semangat yang sama seperti ketika ia
menentang agama ini dahulu. Ia masuk Islam tidak sembunyi-sembunyi. Malah
terang-terangan ia mengumumkan di depan orang banyak dan untuk itu ia
bersedia melawan mereka. Ia tidak mau kaum Muslimin sembunyi-sembunyi dan
mengendap-endap di celah-celah pegunungan Mekah dalam melakukan ibadat,
menjauhkan diri jauh dari gangguan Quraisy. Bahkan ia terus melawan Quraisy
sampai nanti dia beserta kaum Muslimin itu dapat melakukan ibadat dalam
Ka’bah.
Disinilah pihak Quraisy menyadari, bahwa penderitaan yang dialami Muhammad
dan sahabat-sahabatnya, hampir-hampir menimbulkan perang saudara, yang
akibat-akibatnya tidak akan dapat dibayangkan, dan siapa pula yang akan
binasa. Ada orang-orang dari kabilah-kabilah Quraisy dan dari keluarga-keluarga
bangsawannya yang sudah menerima Islam, mereka akan lalu berontak bila
siapa saja dari kabilahnya itu ada yang terbunuh sekalipun orang itu berlainan
agama. Jadi, dalam memerangi Muhammad ini, mereka harus memempuh suatu
cara yang tidak akan membawa akibat yang begitu berbahaya. Di samping itu
supaya cara ini dapat pula disepakati oleh Quraisy mereka mengadakan
genjatan senjata dengan pihak Muslimin, sehingga dengan demikian tiada
seorangpun dari mereka itu yang boleh diganggu. Inilah yang telah sampai
kepada kaum pengungsi di Abisinia itu, dan membuat mereka berpikir-pikir akan
kembali ke Mekah
Kedua. Sungguhpun begitu, barangkali mereka masih maju-mundur juga akan
kembali, kalau tidak karena adanya sebab kedua yang telah menguatkan niat
mereka, yakni pada waktu itu di Abisinia sedang berkecamuk suatu
pemberontakan melawan Najasyi, yang dilancarkan karena adanya suatu
tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ia melaksanakan janjinya dan
memperlihatkan rasa kasih-sayangnya kepada kaum Muslimin. Kaum Muslimin
sendiri menyatakan harapannya sekiranya Tuhan akan memenangkan Negus
139
terhadap lawannya itu. Tetapi mereka sendiri tidak sampai melibatkan diri dalam
pemberontakan, karena mereka adalah orang-orang asing, dan lagi mereka
belurn begitu lama tinggal di Abisinia. Bahwa yang telah sampai kepada mereka
itu berita-berita perdamaian antara Muhammad dengan Quraisy, perdamaian
yang menyelamatkan Muslimin dari gangguan yang pernah mereka alami, maka
bagi mereka akan lebih baik meninggalkan kekacauan yang ada sekarang dan
kembali bergabung kepada keluarga mereka sendiri.
Inilah yang telah mereka lakukan semua, atau sebagian dari mereka.
Hanya saja, sebelum mereka sampai ke Mekah, pihak Quraisy sudah berkomplot
lagi terhadap Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kabilah-kabilah mereka
sudah mengadakan persetujuan tertulis bersama; mereka berjanji mengadakan
pemboikotan total terhadap Banu Hasyim: tidak akan saling berjual-beli .
Dengan adanya perjanjian itu perang yang tak berkesudahan antara kedua belah
pihak itupun segera berkecamuk lagi. Sekarang mereka yang telah pulang dari
Abisinia itu kembali lagi ke sana. Bersama mereka ikut pula orang-orang yang
masih dapat pergi bersama-sama. Sekali ini mereka menghadapi kekerasan dari
Quraisy, yang berusaha hendak merintangi mereka itu hijrah.
Jadi, bukanlah kompromi seperti yang disebutkan Muir itu yang menyebabkan
Muslimin kembali dari Abisinia, melainkan karena adanya perjanjian perdamaian
sebagai akibat Umar yang telah masuk Islam serta semangatnya yang berapi-api
hendak membela agama ini. Jadi dukungan mereka atas adanya cerita gharaniq
dengan alasan kompromi itu, adalah dukungan yang samasekali tidak punya
dasar.
Adapun alasan yang dikemukakan oleh penulis-penulis biografi dan ahli-ahli
tafsir dengan ayat-ayat: “Dan hampir-hampir saja mereka itu menggoda kau …,”
dan “Dan tiada seorang rasul atau seorang nabi yang Kami utus sebelum kau,
apabila ia bercita-cita, setan lalu memasukkan gangguan ke dalam cita-citanya
itu …” adalah alasan yang lebih kacau lagi dari argumen Sir Muir. Cukup kita
sebutkan ayat pertama itu saja dalam firman Tuhan: “Dan kalaupun tidak Kami
tabahkan hatimu, niscaya engkau hampir cenderung juga kepada mereka barang
sedikit,” untuk kita lihat, bahwa setan telah memasukkan gangguan ke dalam
cita-cita Rasul itu, sehingga hampir saja ia cenderung kepada mereka sedikitsedikit;
tetapi Tuhan menguatkan hatinya sehingga tidak sampai dilakukannya,
dan kalau dilakukan juga, Tuhan akan menimpakan hukuman berlipat-ganda
dalam hidup dan mati.
Jadi, dengan membawa ayat-ayat ini sebagai alasan, jelaslah alasan itu terbalik
adanya.
Jalan cerita gharaniq ini ialah bahwa Muhammad telah benar-benar berpihak
kepada Quraisy dan Quraisypun sudah benar-benar pula menggodanya
sehingga ia mau mengatakan sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan. Sedang
ayat-ayat di sini menegaskan, bahwa Tuhan telah menguatkan hatinya, sehingga
dia tidak melakukan hal itu. Bilamana disebutkan demikian, bahwa buku-buku
tafsir dan sebab-sebabnya turun Qur’an membuat ayat-ayat ini dapat mengubah
masalah gharaniq, kita lihat bahwa alasan ini berlawanan sekali dengan
kesucian para rasul dalam menyampaikan tugas mereka, dan bertentangan
dengan seluruh sejarah Muhammad. Suatu alasan yang kacau, bahkan lemah
samasekali.
Sedang bunyi ayat-ayat “Dan tiada seorang rasul dan seorang nabi yang Kami
utus sebelum kauÉ” sama sekali tak ada hubungannya dengan cerita gharaniq
itu. Apalagi yang menyebutkan bahwa Tuhan telah menghapuskan gangguan
140
yang dimasukkan setan dan akan menjadikan godaan bagi mereka yang
berpenyakit dalam hatinya dan berhati batu; kemudian Allah menguatkan
keterangan-keteranganNya. Dan Allah Maha mengetahui dan Bijaksana.
Bilamana cerita ini diteliti dengan penyelidikan ilmiah ternyata ia tidak dapat
dibuktikan kebenarannya. Yang pertama sekali sebagai bukti ialah adanya
beberapa sumber yang beraneka-ragam. Pernah diceritakan seperti disebutkan
di atas – bahwa ungkapan itu ialah “Itu gharaniq yang luhur, perantaraannya
sungguh dapat diharapkan.” Sumber lain menyebutkan: “Gharaniqa yang luhur,
perantaraannya dapat diharapkan.” Sumber selanjutnya menyebutkan:
“perantaraannya dapat diharapkan,” tanpa menyebutkan gharaniqa atau
gharaniq. Sumber keempat mengatakan: “Dan sebenarnya itulah gharaniq yang
luhur.” Sumber kelima menyebutkan: “Dan sebenamya mereka itulah gharaniq
yang luhur, dan perantaraan mereka bagi mereka yang diharapkan.”1 Dalam
beberapa buku hadis disebutkan adanya sumber-sumber lain di samping yang
lima tadi. Adanya keaneka-ragaman dalam sumber-sumber tersebut
menunjukkan, bahwa hadis itu palsu adanya, dan bikinan golongan atheis,
seperti kata Ibn Ishaq, dan tujuannya ialah hendak menanamkan kesangsian
tentang kebenaran ajakan Muhammad dan risalah Tuhan itu
Bukti lain yang lebih kuat dan pasti, ialah konteks atau susunan Surah an-Najm
yang sama sekali tidak menyinggung soal gharaniq ini. Konteks itu seperti dalam
firman Tuhan;
“Sungguh dia telah melihat keterangan-keterangan yang amat
besar dan Tuhan. Adakah kamu perhatikan Lat dan ‘Uzza?
Dan Manat ketiga, yang terakhir? Adakah untuk kamu itu yang
laki-laki dan untuk Dia yang perempuan? Kalau begitu ini
adalah pembagian yang tak seimbang. Ini hanyalah namanama
yang kamu buat sendiri, kamu dan nenek-moyang
kamu. Allah tidak memberikan kekuasaan karenanya; yang
mereka turuti hanyalah prasangka dan kehendak nafsu
belaka. Dan pada mereka pimpinan yang benar dari Tuhan
sudah pernah ada.” (Qur’an, 53:18-23)
Susunan ini jelas sekali, bahwa Lat dan ‘Uzza adalah nama-nama yang dibuatbuat
oleh kaum musyrik, mereka dan nenek-moyang mereka, sedang Allah tidak
memberikan kekuasaan untuk itu. Bagaimana mungkin susunan itu akan
berjalan sebagai berikut: “Adakah kamu perhatikan Lat dan ‘Uzza. Dan Manat
ketiga, yang terakhir. Itu gharaniq yang luhur, perantaraannya dapat diharapkan.
Adakah untuk kamu itu yang laki-laki dan untuk Dia yang perempuan? Kalau
begitu ini adalah pembagian yang tak seimbang. Ini hanyalah nama-nama yang
kamu buat sendiri, kamu dan nenek-moyang kamu. Allah tidak memberikan
kekuasaan karenanya.”
Susunan ini rusak, kacau dan bertentangan satu sama lain. Dan pujian kepada
Lat, ‘Uzza dan Manat ketiga yang terakhir dan celaan dalam empat ayat berturutturut
tak dapat diterima akal dan tak tak ada orang yang akan berpendapat
begitu.
Yang demikian ini sudah tak dapat diragukan lagi, dan bahwa hadis tentang
gharaniq itu adalah palsu dan bikinan golongan atheis dengan maksud-maksud
tertentu. Orang yang suka pada yang aneh-aneh dan tidak berpikir logis, tentu
percaya akan hadis ini.
Argumen lain ialah seperti yang dikemukakan oleh almarhum Syaikh Muhammad
Abduh dalam tulisannya yang jelas membantah cerita gharaniq ini, yaitu bahwa
belum pernah ada orang Arab menamakan dewa-dewa mereka dengan
gharaniq, baik dalam sajak-sajak atau dalam pidato-pidato mereka. Juga tak ada
141
berita yang dibawa orang mengatakan, bahwa nama demikian itu pernah dipakai
dalam percakapan mereka. Tetapi yang ada ialah sebutan ghurnuq dan ghirniq
sebagai nama sejenis burung air, entah hitam atau putih, dan sebutan untuk
pemuda yang putih dan tampan. Dari semua itu, tak ada yang cocok untuk diberi
arti dewa, juga orang-orang Arab dahulu tak ada yang menamakannya demikian.
Tinggal lagi sebuah argumen yang dapat kita kemukakan sebagai bukti bahwa
cerita gharaniq ini mustahil akan ada dalam sejarah hidup Muhammad sendiri.
Sejak kecilnya, semasa anak-anak dan semasa mudanya, belum pernah terbukti
ia berdusta, sehingga ia diberi gelar Al-Amin, “yang dapat dipercaya,” pada
waktu usianya belum lagi mencapai duapuluh lima tahun. Kejujurannya sudah
merupakan hal yang tak perlu diperbantahkan lagi di kalangan umum, sehingga
ketika suatu hari sesudah kerasulannya ia bertanya kepada Quraisy:
“Bagaimana pendapatmu sekalian kalau kukatakan, bahwa pada permukaan
bukit ini ada pasukan berkuda. Percayakah kamu?” Jawab mereka: “Ya, engkau
tidak pernah disangsikan. Belum pernah kami melihat kau berdusta.”
Catatan kaki:
1. Sekedar gambaran terjemahan ini hanya dari segi ungkapan sedang
perbedaan atau persamaan yang lebih jelas hanya dari segi semantik menurut
bahasa aslinya (A).
Jadi orang yang sudah dikenal sejak kecil hingga tuanya begitu jujur, bagaimana
orang akan percaya bahwa ia mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh
Allah, ia akan takut kepada orang dan bukan kepada Allah! Hal ini tidak mungkin.
Mereka yang sudah mempelajari jiwanya yang begitu kuat, begitu cemerlang,
jiwa yang begitu membenteng mempertahankan kebenaran dan tidak pula
pernah mencari muka dalam soal apapun, akan mengetahui ketidak mungkinan
cerita itu. Betapa kita melihat Muhammad berkata: Kalau Quraisy meletakkan
matahari di sebelah kanannya, dan meletakkan bulan di sebelah kirinya dengan
maksud supaya ia melepaskan tugasnya, akan mati sekalipun dia tidak akan
melakukan hal itu – bagaimana pula akan mengatakan sesuatu yang tidak
diwahyukan Allah kepadanya, dan mengatakan itu untuk meruntuhkan sendi
agama yang oleh karenanya ia diutus Allah sebagai petunjuk dan berita gembira
bagi seluruh umat manusia!
Dan kapan pula ia kembali kepada Quraisy guna memuji-muji dewa-dewa
mereka? Ataukah sesudah sepuluh tahun atau sekian tahun dari kerasulannya,
demi tugas yang besar itu ia sanggup memikul pelbagai macam siksaan, beruparupa
pengorbanan, sesudah Allah memperkuat Islam dengan Hamzah dan Umar
dan sesudah kaum Muslimin mulai menjadi kuat di Mekah, dengan berita yang
sudah meluas pula ke seluruh jazirah, ke Abisinia dan semua penjuru?!
Pendapat demikian ini adalah suatu legenda, suatu kebohongan yang sudah tak
berlaku.
Mereka yang menciptakan cerita ini sebenarnya sudah merasakan bahwa hal ini
akan mudah terbongkar. Mereka lalu berusaha menutupinya dengan
mengatakan, bahwa begitu Muhammad mendengar kata-kata Quraisy bahwa
dewa-dewa mereka sudah mendapat tempat sebagai perantara, hal itu berat
sekali dirasanya, sehingga ia kembali kepada Tuhan bertobat, dan begitu ia
pulang ke rumah sore itu Jibrilpun datang. Tetapi tabir ini akan terbuka juga
kiranya. Kalau hal itu oleh Muhammad sudah sangat luar biasa, ketika ia
mendengar kata-kata Quraisy itu, apalagi ia sampai akan mengoreksi wahyu
pada waktu itu juga.
Jadi masalah gharaniq ini memang tidak punya dasar, selain sebagai karangan
yang dibikin-bikin oleh suatu golongan yang mau melakukan tipu muslihat
terhadap Islam, yang terjadi sesudah permulaan sejarah Islam. Yang lebih
mengherankan lagi ialah karena kecerobohan mereka yang telah melakukan
142
pemalsuan-pemalsuan itu melemparkan pemalsuan mereka justru ke dalam
jantung Islam, yaitu ke dalam Tauhid! Yang justru karena itu pulalah Muhammad
diutus, supaya meneruskannya kepada umat manusia sejak dari semula, dan
yang sejak itu pula tidak kenal arti mengalah. Juga segala yang ditawarkan
kepadanya oleh Quraisy apa saja yang dikehendakinya berupa harta, bahkan
akan dijadikannya ia raja atas mereka, tidak sampai membuatnya jadi berpaling.
Semua itu ditawarkan kepadanya, pada waktu penduduk Mekah yang menjadi
pengikutnya masih sedikit sekali jumlahnya. Waktu itu gangguan-gangguan
Quraisy kepada sahabat-sahabatnya tidak sampai membuat ia surut dari dakwah
yang diperintahkan Tuhan kepadanya, yaitu supaya diteruskan kepada umat
manusia. Jadi sasaran mereka yang telah melakukan pemalsuan terhadap
masalah yang begitu teguh menjadi pegangan Muhammad yang tak ada taranya
itu, hanya menunjukkan suatu kecerobohan yang tidak rasional, dan yang
sekaligus menunjukkan pula, bahwa mereka yang masih cenderung mau
mempercayainya ternyata telah tertipu; suatu hal yang sebenarnya tidak perlu
sampai ada orang akan tertipu karenanya.
Jadi masalah gharaniq ini memang samasekali tidak punya dasar, dan
samasekali tak ada hubungannya pula dengan kembalinya Muslimin dari
Abisinia. Seperti disebutkan di atas, mereka kembali karena Umar sudah masuk
Islam dan dengan semangatnya yang sama seperti sebelum itu ia membela
Islam, sampai menyebabkan Quraisy terpaksa mengadakan perjanjian
perdamaian dengan Muslimin. Juga mereka kembali pulang ketika di Abisinia
sedang berkecamuk pemberontakan. Mereka kuatir akan akibatnya. Tetapi
setelah Quraisy mengetahui mereka kembali, kekuatirannya makin bertambah
akan besarnya pengaruh Muhammad di kalangan mereka. Quraisypun lalu
membuat rencana mengatur langkah berikutnya, yang berakhir dengan
dibuatnya piagam yang menentukan diantaranya tidak akan saling
mengawinkan, berjual-beli dan bergaul dengan Banu Hasyim, dan yang juga
sudah sepakat diantara mereka, akan membunuh Muhammad jika dapat.
B A G I A N K E T U J U H
PERBUATAN-PERBUATAN QURAISY YANG KEJI
– Umar mengumumkan keislamannya dan Muslimin beribadat di Ka’bah –
Piagam pemboikotan – Daya-upaya Quraisy memerangi Muhammad – Alat
propaganda bahasa yang mempesonakan –
– Jabr orang Nasrani – Terpengaruhnya Quraisy pada ajakan yang baru –
– At-Tufail ad-Dausi – Delegasi Nasrani –
– Kekuatiran-kekuatiran Quraisy: persaingan, kehilangan kedudukan di Mekah,
hari kebangkitan.
ISLAMNYA Umar telah membawa kelemahan ke dalam tubuh Quraisy karena ia
masuk agama ini dengan semangat yang sama seperti ketika ia menentangnya
dahulu. Ia masuk Islam tidak sembunyi-sembunyi, malah terang-terangan
diumumkan di depan orang banyak dan untuk itu ia bersedia melawan mereka.
Ia tidak mau kaum Muslimin sembunyi-sembunyi dan mengendap-endap di
celah-celah pegunungan Mekah, mau melakukan ibadat jauh dari gangguan
Quraisy. Bahkan ia terus melawan Quraisy, sampai nanti dia beserta Muslimin itu
dapat melakukan ibadat dalam Ka’bah. Disini pihak Quraisy menyadari, bahwa
penderitaan yang dialami Muhammad dan sahabat-sahabatnya, takkan
mengubah kehendak orang menerima agama Allah, untuk kemudian berlindung
kepada Umar dan Hamzah, atau ke Abisinia atau kepada siapa saja yang
mampu melindungi mereka.
Quraisy lalu membuat rencana lagi mengatur langkah berikutnya. Setelah
143
sepakat, mereka membuat ketentuan tertulis dengan persetujuan bersama
mengadakan pemboikotan total terhadap Banu Hasyim dan Banu Abd’l-Muttalib:
untuk tidak saling kawin-mengawinkan, tidak saling berjual-beli apapun. Piagam
persetujuan ini kemudian digantungkan di dalam Ka’bah sebagai suatu
pengukuhan dan registrasi bagi Ka’bah. Menurut perkiraan mereka, politik yang
negatif, politik membiarkan orang kelaparan dan melakukan pemboikotan begini
akan memberi hasil yang lebih efektif daripada politik kekerasan dan penyiksaan,
sekalipun kekerasan dan penyiksaan itu tidak mereka hentikan. Blokade-blokade
yang dilakukan Quraisy terhadap kaum Muslimin dan terhadap Banu Hasyim dan
Banu Abd’l Muttalib sudah berjalan selama dua atau tiga tahun, dengan harapan
sementara itu Muhammadpun akan ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri.
Dengan demikian dia dan ajarannya itu tidak lagi berbahaya.
Akan tetapi ternyata Muhammad sendiri malah makin teguh berpegang pada
tuntunan Allah, juga keluarganya, dan mereka yang sudah berimanpun makin
gigih mempertahankannya dan mempertahankan agama Allah. Menyebarkan
seruan Islam sampai keluar perbatasan Mekah itu pun tak dapat pula dihalanghalangi.
Maka tersiarlah dakwah itu ke tengah-tengah masyarakat Arab dan
kabilah-kabilah, sehingga membuat agama yang baru ini, yang tadinya hanya
terkurung ditengah-tengah lingkaran gunung-gunung Mekah, kini berkumandang
gemanya ke seluruh jazirah. Orang-orang Quraisy makin tekun memikirkan
bagaimana caranya memerangi orang yang sudah melanggar adat
kebiasaannya dan menista dewa-dewanya itu, bagaimana caranya
menghentikan tersiarnya ajarannya itu di kalangan kabilah-kabilah Arab, kabilahkabilah
yang tak dapat hidup tanpa Mekah dan juga Mekah tak dapat hidup
tanpa mereka dalam perdagangan, dalam kegiatan impor dan ekspor dari dan ke
Ibukota itu.
Quraisy mencurahkan semua kegiatannya dalam memerangi orang yang
dianggapnya sudah melanggar kebiasaan mereka, melanggar kepercayaan
mereka dan kepercayaan leluhur mereka itu. Dengan tabah dan secara terusmenerus
selama bertahun-tahun, apa yang telah mereka lakukan untuk
menghancurkan ajaran baru ini, sungguh di luar yang dapat kita bayangkan.
Muhammad diancam, keluarga dan ninik-mamaknya, diancam. Ia diejek,
ajarannya diejek. Ia diperolok, dan orang yang jadi pengikutnya juga diperolok.
Penyair-penyair mereka didatangkan supaya mengejeknya, supaya memburukburukkannya.
Ia diganggu, dan orang yang jadi pengikutnya dinista dan disiksa.
Ia mau disuap, ditawari kerajaan, ditawari segala yang menjadi kedambaan
orang. Kawan-kawan seperjuangannya diusir dari tanah air, perdagangan dan
pintu rejeki mereka dibekukan. Ia dan sahabat-sahabatnya diancam dengan
perang serta segala akibatnya yang mengerikan.
Akhirnya blokade, akan dibiarkan mati kelaparan jika mungkin.
Tetapi, sungguhpun begitu, Muhammad tetap tabah. Dengan cara yang amat
baik tetap ia mengajak orang menerima kebenaran, yang hanya karena itu ia
diutus Tuhan kepada umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan
peringatan. Bukankah sudah tiba waktunya Quraisy meletakkan senjatanya, dan
mempercayai Al-Amin, orang yang dikenalnya sejak masa anak-anak, sejak
masa muda belia, sebagai orang yang jujur, tak pernah berdusta!? Ataukah
mereka sudah mencari alat lain selain senjata perang seperti disebutkan, dan
lalu terbayang oleh mereka, bahwa dengan demikian mereka akan menang
perang, lalu kedudukan berhala-berhala mereka akan dapat dipertahankan
sebagai pusat ketuhanan mereka seperti yang mereka duga, dan Mekahpun
akan dapat dipertahankan sebagai museum berhala-berhala dan tempat yang
disucikan karena berhala-berhala itu akan tetap berada di Mekah?!
Tidak! Belum tiba saatnya bagi Quraisy akan tunduk dan menyerah. Mereka
sekarang sedang dalam puncak kekuatirannya bila seruan Muhammad ini nanti
akan tersebar di kalangan kabilah-kabilah Arab sesudah terlebih dulu tersebar di
144
Mekah.
Tinggal satu senjata lagi pada mereka sekarang yang sejak semula sudah
menjadi pegangan dan kekuatan mereka, yaitu senjata propaganda: propaganda
dengan segala implikasinya berupa perdebatan, argumentasi-argumentasi, caci
maki, penyebaran desas-desus serta sifat merendahkan argumen lawan dengan
menganggap alasan-alasannya sendiri yang lebih baik. Propaganda melawan
akidah dan pembawa akidah disertai tuduhan-tuduhan yang dialamatkan
kepadanya. Propaganda yang tidak hanya terbatas pada Mekah saja –
sebenarnya buat Mekah ini sudah tidak lagi diperlukan dibandingkan dengan
daerah pedalaman lain serta kabilah-kabilahnya, semenanjung jazirah serta
semua penduduknya. Dengan mengadakan ancaman bujukan, teror dan
penyiksaan, propaganda tidak diperlukan lagi buat Mekah. Tapi buat ribuan
orang yang datang ke Mekah tiap tahun masih tetap diperlukan. Mereka datang
dalam urusan perdagangan dan berziarah. Mereka berkumpul di pasar-pasar
‘Ukaz, Majanna dan Dhul-Majaz, yang kemudian berziarah sambil menyembelih
kurban, mengharapkan berkah dan ampunan.
Oleh karena itu, sejak memuncaknya permusuhan antara Quraisy dengan
Muhammad terpikir oleh mereka akan menyusun suatu alat propaganda anti
Muhammad. Lebih gigih lagi mereka memikirkan hal ini sesudah orang-orang
yang berziarah itu diajaknya supaya beribadat hanya kepada Allah yang Esa dan
tidak bersekutu. Hal ini sudah terpikir olehnya sejak tahun-tahun pertama dari
kerasulannya itu. Pada mulanya, sejak masa kerasulannya, ia adalah seorang
nabi, sampai datangnya wahyu menyuruh ia memperingatkan keluargakeluarganya
yang dekat. Setelah ia memperingatkan keluarga-keluarga Quraisy
dan ada di antara mereka yang menerima Islam, di samping banyak juga yang
masih kepala batu dan mau berpikir-pikir dulu, ia masih berkewajiban mengajak
bangsanya sendiri, seluruh masyarakat Arab, untuk kemudian meneruskan
kewajibannya itu mengajak seluruh umat manusia.
Setelah terpikir akan mengajak orang yang datang berziarah dari berbagai
macam kabilah Arab itu beribadat kepada Allah, beberapa orang dari kalangan
Quraisy datang berunding dan mengadakan pertemuan di rumah Walid bin’l-
Mughira: Maksudnya supaya dalam menghadapi persoalan Muhammad itu satu
sama lain mereka tidak bertentangan, dan tidak saling mendustakan mengenai
apa yang harus mereka katakan kepada orang-orang Arab yang datang musim
ziarah itu. Ada yang mengusulkan, supaya dikatakan saja, bahwa Muhammad itu
dukun. Tetapi al-Walid menolak pendapat ini, sebab apa yang dikatakan
Muhammad bukan kumat-kamit seorang dukun. Yang lain mengusulkan lagi,
bahwa Muhammad itu orang gila. Walidpun menolak pendapat ini, sebab gejala
atas tuduhan demikian tidak tampak. Ada lagi yang menyarankan supaya
Muhammad dikatakan sebagai tukang sihir. Juga di sini Walid menolak, sebab
Muhammad tidak mengerjakan rahasia juru tenung atau sesuatu pekerjaan
tukang-tukang sihir.
Sesudah terjadi diskusi akhirnya Walid mengusulkan supaya kepada peziarahpeziarah
orang-orang Arab itu dikatakan bahwa dia (Muhammad) seorang juru
penerang yang mempesonakan,1 apa yang dikatakannya merupakan pesona
yang akan memecah-belah orang dengan orangtuanya, dengan saudaranya,
dengan isteri dan keluarganya. Dan apa yang dituduhkan itu pada orang-orang
Arab pendatang itu merupakan bukti, sebab penduduk Mekah sudah ditimpa
perpecahan dan permusuhan. Padahal sebelum itu penduduk Mekah merupakan
suatu contoh solidaritas dan ikatan yang paling kuat
Pihak Quraisy pada musim ziarah itu segera menyongsong orang-orang yang
datang berziarah dengan memperingatkan mereka jangan mendengarkan orang
itu dan pesona bahasanya. Jangan sampai mereka itu mengalami bencana
seperti yang dialami penduduk Mekah dan menjadi api fitnah yang akan
membakar seluruh jazirah Arab.
145
Akan tetapi propaganda begini tidak dapat berdiri sendiri, juga tidak dapat
melawan penerangan yang mempesonakan yang sudah dipercayai orang itu.
Kalau memanglah kebenaran yang dibawa oleh penerangan yang
mempesonakan itu, apa salahnya orang mempercayainya? Adakah bila
sewaktu-waktu orang mengakui kelemahannya dan menyatakan perlawanannya
merupakan suatu propaganda yang ampuh? Di samping propaganda itu Quraisy
harus punya propaganda lain lagi. Untuk propaganda itu Quraisy akan
mendapatkannya pada Nadzr b. Harith. Manusia Nadzr ini adalah setannya
Quraisy, orang yang pernah pergi ke Hira dan mempelajari cerita raja-raja
Persia, peraturan-peraturan agamanya, ajaran-ajarannya tentang kebaikan dan
kejahatan serta tentang asal-usul alam semesta. Setiap dalam suatu pertemuan
Muhammad mengajak orang kepada Allah, serta memperingatkan mereka
tentang akibat-akibat yang telah menimpa bangsa-bangsa sebelumnya yang
menentang peribadatan kepada Allah, ia lalu datang menggantikan tempat
Muhammad dalam pertemuan itu. Maka berceritalah ia kepada Quraisy tentang
sejarah dan agamanya, lalu katanya: Dengan cara apa Muhammad
membawakan ceritanya lebih baik daripada aku? Bukankah Muhammad
membacakan cerita-cerita orang dahulu seperti yang kubacakan juga?
Quraisypun lalu menyebarkan kisah-kisah Nadzr itu dengan jalan bercerita lagi
sebagai propaganda atas peringatan dan ajakan Muhammad kepada mereka itu.
[
Dalam pada itu di Marwa Muhammad sering duduk-duduk dengan seorang
budak Nasrani yang konon bernama Jabr. Orang-orang Quraisy menuduh,
bahwa sebagian besar apa yang dibawa Muhammad itu, Jabr inilah yang
mengajarnya. Apabila ada orang yang mau meninggalkan kepercayaan nenekmoyangnya,
maka agama Nasrani inilah yang lebih utama. Jadi tuduhan inilah
yang di desas-desuskan oleh Quraisy. Untuk itulah datang Firman Tuhan:
“Kami sungguh mengetahui bahwa mereka berkata; yang
mengajarkan itu adalah seorang manusia. Bahasa orang yang
mereka tuduhkan itu bahasa asing, sedang ini adalah bahasa
Arab yang jelas sekali.” (Qur’an: 16: 103)
Dengan propaganda semacam itu dan sebangsanya Quraisy memerangi
Muhammad lagi dengan harapan akan lebih ampuh daripada gangguan yang
dialaminya dan siksaan yang dialami pengikut-pengikutnya. Akan tetapi kuatnya
kebenaran dalam bentuk yang jelas dan sederhana yang dilukiskan melalui
ucapan Muhammad, lebih tinggi dari yang mereka katakan. Makin sehari makin
tersebar juga itu di kalangan orang-orang Arab. Tufail b. ‘Amr ad-Dausi, seorang
bangsawan dan penyair cendikiawan, ketika datang di Mekah segera dihubungi
oleh Quraisy dengan memperingatkannya dari Muhammad dan kata-katanya
yang mempesonakan itu, yang hendak memecah-belah orang dengan
keluarganya, bahkan dengan dirinya sendiri. Mereka kuatir kalau peristiwa
seperti Mekah itu akan menimpa mereka juga. Jadi sebaiknya jangan mengajak
dan jangan mendengarkan dia bicara.
Hari itu Tufail pergi ke Ka’bah. Muhammad sedang di sana. Ketika ia
mendengarkan kata-kata Muhammad, ternyata itu kata-kata yang baik sekali.
“Biar aku mati, aku seorang cendekiawan, penyair,” katanya dalam hati. “Aku
dapat mengenal mana yang baik dan mana pula yang buruk. Apa salahnya kalau
aku mendengarkan sendiri apa yang akan dikatakan orang itu! Jika ternyata baik
akan kuterima, kalau buruk akan kutinggalkan.”
Diikutinya Muhammad sampai di rumah. Lalu dikatakannya apa yang terlintas
dalam hatinya itu. Muhammad menawarkan Islam kepadanya dan dibacakannya
ayat-ayat Quran. Laki-laki itu segera menerima Islam dan dinyatakannya
kebenaran itu dengan mengucapkan kalimat Syahadat.
146
Catatan kaki:
1. Juru penerang yang mempesonakan, Juru pesona bahasa
atau pesona bahasa hampir merupakan terjemahan harfiah dari ungkapan
Sahir’-bayan atau Sihr’l-bayan, yang sukar diterjemahkan, yakni suatu retorika,
yang karena kefasihan dan keindahan bahasanya, orang yang mendengarnya
terpesona seperti kena sihir lalu cepat sekali menerima (A).
Bilamana kemudian ia kembali lagi kepada masyarakatnya sendiri diajaknya
mereka itu menerima Islam. Merekapun ada yang segera menerima, tapi ada
juga yang masih lambat-lambat. Dalam pada itu, beberapa tahun berikutnya
sebagian besar mereka sudah pula menerima Islam. Setelah pembebasan
Mekah dan sesudah susunan politik dengan bentuk tertentu sudah mulai terarah,
merekapun menggabungkan diri kepada Nabi.
Peristiwa Tufail ad-Dausi ini tidak lebih adalah sebuah contoh saja dari sekianbanyak
peristiwa. Yang telah menerima ajakan Muhammad ini bukan terdiri dari
hanya penyembah-penyembah berhala saja. Sewaktu dia di Mekah dulu pernah
datang kepadanya duapuluh orang Nasrani, setelah mereka mendengar berita
itu. Lalu mereka menanyainya, mendengarkan kata-katanya. Merekapun
menerima,mereka beriman dan mempercayainya. Inilah pula yang membuat
Quraisy makin geram, sehingga mereka juga dimaki-maki.
“Kamu utusan yang gagal. Kamu sekalian disuruh oleh masyarakat seagamamu
mencari berita tentang orang itu. Sebelum kamu kenal benar-benar siapa dia
agama kamu sudah kamu tinggalkan dan lalu percaya saja apa yang
dikatakannya.”
Tetapi kata-kata Quraisy itu tidak membuat utusan itu mundur menjadi pengikut
Muhammad, juga tidak lalu meninggalkan Islam. Bahkan imannya kepada Allah
lebih kuat daripada ketika mereka masih dalam agama Nasrani. Mereka sudah
menyerahkan diri kepada Tuhan sebelum mereka mendengarkan Muhammad.
Tetapi apa yang terjadi terhadap diri Muhammad lebih hebat lagi dari itu. Orang
Quraisy yang paling keras memusuhinya sudah mulai bertanya-tanya kepada diri
sendiri: benarkah ia mengajak orang kepada agama yang benar? Dan apa yang
dijanjikan dan diperingatkan kepada mereka, itu pula yang benar?
Abu Sufyan b. Harb, Abu Jahl b. Hisyam dan al-Akhnas b. Syariq malam itu pergi
ingin mendengarkan Muhammad ketika sedang membaca Qur’an di rumahnya.
Mereka masing-masing mengambil tempat sendiri-sendiri untuk mendengarkan,
dan tempat satu sama lain tidak saling diketahui. Muhammad yang biasa bangun
tengah malam, malam itu juga ia sedang membaca Qur’an dengan tenang dan
damai. Dengan suaranya yang sedap itu ayat-ayat suci bergema ke dalam
telinga dan kalbu.
Tetapi sesudah fajar tiba, mereka yang mendengarkan itu terpencar pulang ke
rumah masing-masing. Di tengah jalan, ketika mereka bertemu, masing-masing
mau saling menyalahkan:
Jangan terulang lagi. Kalau kita dilihat oleh orang-orang yang masih bodoh, ini
akan melemahkan kedudukan kita dan mereka akan berpihak kepada
Muhammad.
Tetapi pada malam kedua, masing-masing mereka membawa perasaan yang
sama seperti pada malam kemarin. Tanpa dapat menolak, seolah kakinya
membawanya kembali ke tempat yang semalam itu juga, untuk mendengarkan
lagi Muhammad membaca Qur’an. Hampir fajar, ketika mereka pulang, bertemu
lagi mereka satu sama lain dan saling menyalahkan pula. Tetapi sikap mereka
demikian itu tidak mengalangi mereka untuk pergi lagi pada malam ketiga.
147
Setelah kemudian mereka menyadari, bahwa dalam menghadapi dakwah
Muhammad itu mereka merasa lemah, berjanjilah mereka untuk tidak saling
mengulangi lagi perbuatan mereka demikian itu. Apa yang sudah mereka dengar
dari Muhammad itu, dalam jiwa mereka tertanam suatu kesan, sehingga mereka
satu sama lain saling menanyakan pendapat mengenai yang sudah mereka
dengar itu. Dalam hati mereka timbul rasa takut. Mereka kuatir akan jadi lemah,
mengingat masing-masing adalah pemimpin masyarakat, sehingga dikuatirkan
masyarakatnyapun akan jadi lemah pula dan menjadi pengikut Muhammad juga.
Gerangan apa keberatan mereka menjadi pengikut-pengikut Muhammad?
Padahal ia tidak mengharapkan harta dari mereka, tidak ingin menjadi pemimpin
mereka, menjadi raja mereka atau penguasa di atas mereka? Disamping itu dia
adalah laki-laki yang sungguh rendah hati, sangat mencintai masyarakatnya,
setia kepada mereka dan ingin sekali membimbing mereka. Sangat halus
perasaannya, sehingga kalau akan merugikan orang miskin atau yang lemahpun
ia merasa takut. Setiap ia mengalami penderitaan, hatinya baru merasa tenang
bila ia sudah merasa mendapat pengampunan. Bukankah tatkala suatu hari ia
sedang dengan al-Walid bin’l-Mughira, salah seorang pemimpin Quraisy yang
diharapkan keislamannya, tiba-tiba lewat Ibn Umm Maktum yang buta, dan minta
diajarkan Qur’an kepadanya. Begitu mendesak ia, sehingga Muhammad merasa
kesal karenanya, mengingat ia sedang sibuk menghadapi Walid. Ditinggalkannya
orang buta itu dengan muka masam.
Tetapi setelah ia kembali seorang diri hati kecilnya memperhitungkan
perbuatannya tadi itu sambil bertanya-tanya kepada dirinya sendiri: Salahkah
aku? Tiba-tiba datang wahyu dengan ayat-ayat berikut:
“Bermasam dan membuang muka ia. Tatkala si buta
mendatanginya. Dan apa yang memberitahukan kau,
barangkali ia orang yang bersih? Atau ia dapat menerima
teguran dan teguran itu berguna baginya. Tetapi kepada
orang yang serba cukup itu. Engkau menghadapkan diri.
Padahal itu bukan urusanmu kalau dia tidak bersih hati. Tetapi
orang yang bersungguh-sungguh datang kepadamu. Dengan
rasa penuh takut. Kau abaikan dia. Tidak. Itu adalah sebuah
peringatan. Barangsiapa yang sudi, biarlah memperhatikan
peringatan itu. Dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Dijunjung
tinggi dan disucikan. Yang ditulis dengan tangan. Orangorang
terhormat, orang-orang yang bersih.” (Qur’an: 80: 1-
16)
Kalau memang itu soalnya, apalagi yang mengalangi Quraisy menjadi
pengikutnya dan mendukung dakwahnya? Terutama sesudah hati mereka jadi
lembut, sesudah mereka melupakan masa masa silam dengan bertahan pada
warisan lapuk yang membuat jiwa mereka jadi beku, dan sesudah mereka
melihat bahwa ajaran Muhammad itu sempurna, dan penuh keagungan?
Tetapi! Benarkah masa yang sudah bertahun-tahun itu membuat orang lupa
akan kebekuan jiwanya, akan sikapnya yang konservatif terhadap masa lampau
yang sudah lapuk? Ini dapat terjadi pada orang-orang istimewa, yang dalam
hatinya selalu terdapat kerinduan pada yang sempurna. Dalam hidup mereka,
mereka masih mau mempelajari adanya kebenaran yang sebelumnya sudah
mereka percayai untuk kemudian membuang segala kepalsuan yang masih
melekat, betapapun tingginya tingkat kebudayaan orang itu. Hati dan pikiran
mereka sudah seperti kuali tempat melebur logam yang selalu mendidih,
menerima setiap pendapat baru yang dilemparkan kedalamnya, lalu dilebur dan
disaring. Mana yang bernoda dibuang, dan tinggal yang baik, yang benar dan
yang indah. Mereka itu mencari kebenaran tentang apa saja, di mana saja dan
dari siapa saja. Oleh karena pada setiap bangsa, setiap zaman, mereka ini
merupakan inti yang terpilih, maka jumlah mereka selalu sedikit. Mereka selalu
148
mendapat perlawanan, yang datangnya terutama dari orang-orang kaya, orang
orang berkedudukan dan orang-orang berkuasa. Mereka takut setiap corak
pembaruan itu akan menelan harta mereka, akan menghilangkan kedudukan
dan kekuasaan mereka. Selain dengan cara hidup mereka yang demikian itu,
kenyataan lain yang sudah begitu jelas tidak mereka kenal. Semua itu bagi
mereka adalah benar apabila ia dapat menambah kekuatan mereka, dan tidak
benar apabila ia dapat menimbulkan kesangsian, sedikit sekalipun. Pemilik harta
menganggap, bahwa moral itu benar adanya bilamana ia dapat memberikan
tambahan ke dalam hartanya, dan tidak benar bilamana ia merintanginya.
Agama adalah benar, bilamana ia dapat membukakan jalan buat hawa-nafsunya,
dan tidak benar kalau ia menjadi penghalang hawa-nafsu itu. Yang memiliki
kedudukan, yang memiliki kekuasaan dalam hal ini sama saja seperti pemilik
harta itu.
Dalam perlawanan mereka terhadap segala pembaharuan yang mereka takuti
itu, mereka menghasut orang awam yang rejekinya tergantung kepada mereka,
supaya memusuhi penganjur pembaharuan itu. Mereka minta bantuan awam
supaya menyucikan bangunan-bangunan kuno yang sudah dimakan kutu setelah
minggat ruh yang ada di dalamnya. Benteng-benteng itu mereka jadikan kuil-kuil
dari batu, untuk menimbulkan kesan kepada awam yang tak bersalah itu, bahwa
ruh suci yang mereka bungkus dengan kain putih, masih dalam keagungannya
dalam kurungan kuil-kuil itu. Pada umumnya awam itu membela mereka, sebab,
yang penting ia melihat pencariannya. Baginya tidak mudah akan dapat
memahami, bahwa kebenaran itu tidak akan tahan tinggal terkurung dalam
tembok-tembok kuil betapapun indah dan agungnya tempat itu, dan bahwa sifat
kebenaran itu akan selalu bebas menyerbu dan mengisi jiwa orang. Baginya
tidak beda jiwa seorang tuan atau jiwa seorang budak. Juga tak ada sebuah
peraturan betapapun kerasnya yang dapat merintangi hal itu.
Bagaimana orang dapat mengharapkan dari mereka, mereka yang pernah
datang sembunyi-sembunyi mendengarkan pembacaan Qur’an itu, akan mau
beriman kepadanya, karena ia menegur mereka yang banyak melakukan
pelanggaran itu, karena ia tidak membeda-bedakan si buta miskin dengan orang
yang hartanya berlimpah-limpah, kecuali dari kebersihan jiwanya. Kepada
seluruh umat manusia diserukannya, bahwa:
“Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah
ialah yang paling dapat menjaga diri (yang paling takwa).”
(Qur’ an, 49: 13)
Kalaupun Abu Sufyan dan kawan-kawannya masih bertahan dengan
kepercayaan leluhur mereka, bukanlah hal itu karena dilandasi oleh iman atau
kebenaran yang ada, tapi karena mereka sudah terlalu mencintai pada cara lama
yang mereka adakan itu. Kemudian nasib membantu mereka pula. Mereka
bertahan hanya karena kedudukan dan harta yang sudah berlimpah-limpah, dan
untuk itu pula mereka bertempur mati-matian.
Di samping kecenderungan ini juga karena rasa dengki dan persaingan yang
keras membuat Quraisy tidak mau menjadi pengikut Nabi. Sebelum kedatangan
Muhammad, Umayya b. Abi’sh-Shalt memang termasuk salah seorang yang
pernah bicara tentang seorang nabi yang akan tampil di tengah-tengah
masyarakat Arab itu, dan dia sendiri berhasrat sekali ingin jadi nabi. Perasaan
dengki itu rasa membakar jantungnya tatkala ternyata kemudian wahyu tidak
datang kepadanya. Jadi dia tidak mau menjadi pengikut orang yang dianggapnya
saingannya. Apalagi, karena (sebagai penyair) sajak-sajaknya penuh berisi
pikiran, sehingga pernah suatu hari Nabi .a.s. menyatakan ketika sajaknya
dibacakan di hadapannya: “Umayya, sajaknya sudah beriman, tapi hatinya
ingkar.”
Atau seperti kata al-Walid bin’l-Mughira: “Wahyu didatangkan kepada
149
Muhammad, bukan kepadaku, padahal aku kepala dan pemimpin Quraisy. Juga
tidak kepada Abu Mas’ud ‘Amr b. ‘Umair ath-Thaqafi sebagai pemimpin Thaqif.
Kami adalah pembesar-pembesar dua kota.”
Untuk itulah firman Tuhan memberi isyarat:
“Dan mereka berkata: ‘Kenapa Qur’an ini tidak diturunkan
kepada orang besar dari dua kota itu?’ Adakah mereka
membagi-bagikan kurnia Tuhanmu? Kamilah yang
membagikan penghidupan mereka itu, dalam hidup dunia ini.”
(Qur’an 43: 13-32)
Setelah Abu Sufyan, Abu Jahl dan Akhnas selama tiga malam berturut-turut
mendengarkan pembacaan Qur’an, seperti dalam cerita di atas, Akhnas lalu
pergi menemui Abu Jahl di rumahnya. “Abu’l-Hakam,2 bagaimana pendapatmu
tentang yang kita dengar dari Muhammad?” tanyanya kepada Abu Jahl.
“Apa yang kaudengar?” kata Abu Jahl. “Kami sudah saling memperebutkan
kehormatan itu dengan Keluarga ‘Abd Manaf. Mereka memberi makan, kamipun
memberi makan, mereka menanggung kamipun begitu, mereka memberi kami
juga memberi sehingga kami dapat sejajar dan sama tangkas dalam perlumbaan
itu. Tiba-tiba kata mereka: “Di kalangan kami ada seorang nabi yang menerima
“wahyu dari langit.” Kapan kita akan menjumpai yang semacam itu? Tidak! Kami
sama sekali tidak akan percaya dan tidak akan membenarkannya.”
Jadi yang dalam sekali berpengaruh dalam jiwa orang-orang badui itu ialah rasa
dengki, saling bersaing dan saling bertentangan. Dalam hal ini salah sekali bila
orang mencoba mau menutup mata atau tidak menilainya sebagaimana
mestinya. Cukup kalau kita sebutkan saja adanya kekuasaan nafsu yang begitu
besar dalam jiwa tiap orang. Untuk dapat mengatasi pengaruh ini memang
diperlukan suatu latihan yang cukup panjang, latihan jiwa dengan
mengutamakan hukum akal diatas dorongan nafsu, jiwa dan pikiran kita harus
cukup tinggi sehingga dapat ia melihat bahwa kebenaran yang datang dari lawan
bahkan dari musuh itu, itu jugalah kebenaran yang datang dari kawan karibnya.
Ia harus yakin, bahwa dengan kebenaran yang dimilikinya itu kekayaannya
sudah lebih besar dari harta karun, dari kebesaran Iskandar (Agung) dan dari
kerajaan seorang kaisar. Tidak banyak orang yang dapat mencapai tingkat ini
kalau tidak karena Tuhan sudah membukakan hatinya untuk kebenaran itu.
Catatan kaki:
2. Nama panggilan Abu Jahl (A).
Diluar itu, untuk mencapai tingkat pengertian yang lebih tinggi, orang sudah
dibutakan oleh harta benda duniawi, oleh kenikmatan hidup sejenak yang
dirasakannya. Untuk kepentingan duniawi itu, untuk memburu saat sejenak itu,
mereka berperang dan bertempur. Tak ada sesuatu yang akan dapat
menghambat mereka menancapkan kuku dan gigi mereka ke batang leher
kebenaran, kebaikan dan pengertian moral yang tinggi itu. Lalu, kesempurnaan
yang paling suci artinya itu oleh mereka akan diinjak-injak di bawah telapak kaki
yang sudah kotor.
Bagaimana pendapat kita tentang orang-orang Arab Quraisy itu yang melihat
Muhammad makin sehari makin banyak pengikutnya? Mereka kuatir, kebenaran
yang sudah diproklamirkan itu suatu ketika akan menguasai mereka, akan
menguasai orang-orang yang sudah setia kepada mereka, yang lalu akan
menjalar sampai kepada orang-orang Arab di seluruh jazirah. Sebelum
melakukan itu mereka harus memotong leher orang itu dulu jika dapat mereka
lakukan. Lebih dulu mereka harus melakukan propaganda, pemboikotan,
150
blokade, penyiksaan dan kekerasan terhadap musuh-musuh besar mereka itu.
Sebab ketiga keberatan mereka menjadi pengikut Muhammad ialah mereka
takut sekali pada hari kebangkitan serta siksa neraka pada Hari Perhitungan
kelak. Kita sudah melihat masyarakat yang begitu hanyut dalam hidup
bersenang-senang dengan cara yang berlebih-lebihan. Mereka menganggap
perdagangan dan riba itu wajar. Bagi orang kaya di kalangan mereka itu tak ada
sesuatu yang dipandang hina, yang harus dijauhi. Disamping itu, dengan
membawakan sesajen segala kejahatan dan dosa mereka itu sudah dapat
ditebus. Seseorang cukup mengadu nasibnya dengan qidh (anak panah) di
depan Hubal, sebelum ia melakukan sesuatu tindakan. Tanda yang diberikan
oleh anak panah, itulah perintah yang datang dari Hubal. Supaya kejahatankejahatan
dan dosa-dosanya itu diampuni oleh berhala-berhala, cukup ia
menyembelih binatang untuk berhala-berhala itu. Ia dapat dibenarkan melakukan
pembunuhan, perampokan, melakukan kejahatan, ia tidak dilarang menjalankan
pelacuran selama ia mampu memberi suap kepada dewa-dewa itu berupa
kurban-kurban dan penyembelihan-penyembelihan.
Sekarang datang Muhammad membawakan ayat-ayat yang begitu menakutkan,
membuat jantung mereka rasakan pecah karena ngerinya, sebab Tuhan selalu
mengawasi mereka. Pada Hari Kemudian mereka akan dibangkitkan kembali
sebagai kejadian baru, dan bahwa yang akan menjadi penolong mereka
hanyalah perbuatan mereka sendiri.
“Apabila datang suara dahsyat yang memekakkan. Tatkala
seseorang lari meninggalkan saudaranya. Ibunya dan
bapanya. Isterinya dan anak-anaknya. Setiap orang hari itu
dengan urusannya sendiri. Wajah-wajah pada hari itu ada
yang berseri. Tertawa dan bergembira. Dan ada pula wajahwajah
kelabu pada hari itu. Tertutup kegelapan. Mereka itulah
orang-orang yang ingkar, orang-orang yang sudah rusak.”
(Qur’an, 80: 33-42)
Dan suara dahsyat itu datang.
“Apabila langit sudah bagaikan hancuran logam. Dan gununggunung
bagaikan gumpalan bulu. Dan tak akan ada kawan
akrab menanyakan kawannya. Padahal mereka
menampakkan diri kepada mereka. Ingin sekali orang jahat itu
akan dapat menebus diri dari siksaan hari itu dengan
memberikan anak-anaknya. Isterinya, saudaranya. Dan
keluarganya yang melindunginya. Dan semua yang ada di
bumi; kemudian ia hendak menyelamatkan diri. Tidak sekalikali.
Itu adalah api menyala. Lapisan kepalapun tercabut.
Dipanggilnya orang yang telah pergi membelakangi dan yang
berpaling. Yang telah menyimpan kekayaan dan
menyembunyikannya.” (Qur’an, 70: 8-18)
“Hari itulah kamu dihadapkan akan diadili. Perbuatanmu
takkan ada yang tersembunyi. Barangsiapa yang suratnya
diberikan kepadanya dengan tangan kanan, ia akan berkata
ini dia! Bacakan suratku. Sudah percaya benar aku bahwa
aku akan nmenemui perhitungan. Lalu ia berada dalam
kenikmatan hidup. Dalam taman yang tinggi. Buahbuahannyapun
dekat sekali. Makanlah, dan minumlah sepuas
hati, sesuai dengan amalmu yang kamu sediakan masa
lampau. Tetapi, barangsiapa yang suratnya diberikan dengan
tangan kiri, ia akan berkata: Ah, coba aku tidak diberi surat!
Dan tidak lagi aku mengetahui, bagaimana perhitunganku! Ah,
sekiranya aku mati saja. Kekayaanku tidak dapat menolong
151
aku. Hancurlah sudah kekuasaanku. Sekarang bawalah dia
dan belenggukan. Sesudah itu, campakkan ia kedalam api
neraka. Lalu masukkan ia ke dalam mata rantai, panjangnya
tujuhpuluh hasta. Tadinya ia tiada beriman kepada Tuhan
yang Maha Agung. Dan tiada pula mendorong memberikan
makanan kepada orang miskin. Maka, sekarang disini tak ada
lagi kawan setianya. Tiada makanan baginya selain daripada
kotoran. Yang hanya dimakan oleh mereka yang penuh dosa.”
(Qur’an, 69: 18-37)
Sudahkah orang membacanya? Sudahkah mendengarnya? Tidakkah merasa
ngeri, merasa takut? Ini hanya sebahagian kecil dari yang pernah diperingatkan
Muhammad kepada masyarakatnya. Kita membacanya sekarang, dan sebelum
itupun sudah pula membacanya, mendengarnya, berulang kali. Segala
gambaran neraka yang terdapat dalam Qur’an hidup lagi dalam pikiran kita,
ketika kita membacanya kembali.
“… Setiap kulit-kulit mereka itu sudah matang, Kami ganti dengan
kulit lain lagi, supaya siksaan itu mereka rasakan.” (Qur’an, 4: 56)
Dengan merasakan adanya kengerian itu, orang akan mudah memperkirakan
betapa sebenarnya perasaan Quraisy dan terutama orang-orang kayanya,
tatkala mendengarkan kata-kata semacam itu, sebab sebelum mereka mendapat
peringatan tentang siksa, mereka sudah merasa dirinya jauh dan aman dari itu,
dalam lindungan dewa-dewa dan berhala-berhala mereka.
Juga sesudah itu orang akan mudah pula memperkirakan betapa meluapnya
semangat mereka mendustakan Muhammad, mengadakan tantangan dan
penghinaan. Mereka memang tidak pernah mengenal arti Hari Kebangkitan, juga
mereka tidak pernah mengakui apa yang didengarnya itu. Tidak ada diantara
mereka itu yang membayangkan, bahwa setelah orang meninggalkan hidup ini,
ia akan mendapat balasan atas segala perbuatan selama hidupnya. Tetapi apa
yang mereka takutkan dalam hidup mereka pada hari kemudian itu, ialah mereka
takut akan penyakit, takut akan mengalami bencana pada harta benda, pada
turunan, kedudukan dan kekuasaannya. Hidup sekarang ini bagi mereka ialah
seluruh tujuan hidupnya. Seluruh perhatian mereka hanya tertuju untuk
memupuk segala macam kesenangan dan menolak segala macam yang mereka
takuti. Bagi mereka hari kemudian ialah masalah gaib yang masih tertutup.
Dalam hati mereka sudah merasa bahwa apabila perbuatan mereka itu jahat
dunia gaib itu boleh jadi akan mendatangkan bencana kepada mereka. Lalu
mereka menantikan adanya alamat baik atau alamat buruk. Segera mereka
mengadukan nasib itu dengan permainan anak panah, dengan mengocok batubatu
kerikil dan menolak burung3 serta menyembelih kurban. Semua itu
merupakan penangkal terhadap segala yang mereka takuti dalam hidup mereka
di kemudian hari.
Sebaliknya, segala yang mengenai adanya balasan sesudah mati, mengenai hari
kebangkitan tatkala sangkakala ditiup, mengenai surga yang disediakan untuk
mereka yang takwa, neraka untuk mereka yang aniaya, mengenai semua itu
memang tak pernah terlintas dalam pikiran mereka.
Pada dasarnya mereka sudah pernah mendengar semua itu dalam agama
Yahudi dan Nasrani. Tetapi mereka belum pernah mendengar dengan gambaran
yang begitu kuat dan menakutkan seperti yang mereka dengar melalui wahyu
kepada Muhammad itu, dan yang memberi peringatan kepada mereka – akan
siksa abadi dalam perut neraka, yang sangat menggamakkan hati karena rasa
takut hanya dengan mendengar gambarannya saja – kalau mereka masih juga
seperti keadaan itu, bersukaria dan berlumba-lumba memperbanyak harta
dengan melakukan penindasan terhadap si lemah, makan harta anak piatu,
membiarkan kemiskinan dan melakukan riba secara berlebih-lebihan. Apalagi
152
kalau orang dapat melihat dengan hati nuraninya jalan yang ditempuh manusia
dengan langkah yang begitu sempit selama hidupnya menuju mati, sesudah
kebangkitan kembali kelak dengan segala suka dan dukanya.
Sebaliknya surga yang dijanjikan Tuhan yang luasnya seperti langit dan bumi,
disitu takkan terdengar cakap kosong, juga tak ada perbuatan dosa. Yang ada
hanyalah ucapan “selamat.” Segala yang menyenangkan hati, menyedapkan
mata itulah yang ada. Tetapi Quraisy menyangsikan semua itu. Dan yang
menambah lagi kesangsian mereka karena mereka menginginkan segala yang
segera. Mereka ingin melihat kenikmatan itu nyata dalam kehidupan dunia ini.
Mereka tidak betah menunggu sampai hari pembalasan, sebab mereka memang
tidak percaya pada hari pembalasan itu.
Boleh jadi orang akan merasa heran bagaimana jantung orang-orang Arab itu
sampai begitu rapat tertutup tidak mau menerima persepsi hidup akhirat serta
balasan yang ada. Padahal perjuangan antara yang baik dengan yang jahat itu
sudah berkecamuk dalam sejarah manusia sejak dunia ini berkembang, tak
pernah berhenti dan tak pernah diam. Orang-orang Mesir purbakala, ribuan
tahun sebelum kerasulan Muhammad melengkapi mayat mereka dengan segala
perbekalan untuk keperluan akhirat, dalam kafannya diletakkan pula “Kitab
Orang Mati” lengkap dengan nyanyian-nyanyian dan peringatan-peringatan.
Pada kuil-kuil mereka dilukiskan pula gambar-gambar timbangan, perhitungan,
taubat dan siksaan. Orang-orang India menggambarkan jiwa bahagia itu dalam
Nirwana. Sedang penitisan ruh jahat dilukiskan dalam bentuk makhluk-makhluk
yang sejak ribuan dan jutaan tahun tersiksa sampai ia ditelan oleh kebenaran,
supaya menjadi suci. Kemudian ia kembali lagi melakukan kebaikan, karena
ingin mencapai Nirwana.
Juga orang-orang Majusi di Persia. Mereka tidak menolak adanya perjuangan
yang baik dan yang jahat, Dewa Gelap dan Dewa Cahaya. Juga agama yang
dibawa Musa, agama yang dibawa Kristus, sama-sama melukiskan adanya
kehidupan yang kekal, adanya kesukaan Tuhan dan kemurkaanNya. Sekarang
orang-orang Arab. Tidakkah semua itu pernah sampai kepada mereka? Mereka
adalah pedagang-pedagang yang dalam perjalanan mereka pernah mengadakan
hubungan dengan agama-agama itu semua. Bagaimana mereka tidak
mengenalnya? Bagaimana tidak mungkin itu akan menimbulkan suatu persepsi
khusus pada mereka? Mereka adalah orang-orang pedalaman yang banyak
sekali berhubungan dengan alam lepas tak terbatas. Lebih mudah bagi mereka
melukiskan ruh-ruh yang terdapat dalam wujud ini, menjelma pada siang hari
yang terang menyala atau pada senja menjelang malam gulita. Ruh-ruh yang
baik dan yang jahat, ruh-ruh yang mereka anggap bersemayam dalam diri
berhala-berhala yang akan mendekatkan mereka kepada Tuhan itu.
Jadi sudah tentu mereka juga mempunyai konsep tentang alam gaib yang ada di
sekitar mereka. Akan tetapi, mereka sebagai masyarakat pedagang, jiwa mereka
lebih cenderung pada yang nyata saja. Juga karena kegemaran mereka hidup
bersenang-senang, minum minuman keras, sama sekali mereka menolak
adanya balasan hari kemudian. Apa yang diperoleh orang dalam hidupnya,
menurut anggapan mereka, baik atau buruk adalah balasan atas perbuatannya.
Dan tak ada balasan lagi sesudah hidup ini. Oleh karena itu wahyu yang berisi
peringatan dan berita gembira pada mula kerasulan itu kebanyakannya turun di
Mekah; karena ia ingin menyelamatkan ruh mereka, tempat Muhammad diutus
itu. Sudah sepatutnya pula bila ia mengingatkan mereka atas dosa dan
kesesatan yang telah mereka lakukan itu. Sudah sepatutnya pula bila ia ingin
mengangkat mereka dari lembah penyembahan berhala kepada penyembahan
Allah Yang Tunggal, Maka Kuasa.
Demi keselamatan rohani keluarga dan umat manusia seluruhnya, Muhammad
serta orang-orang yang beriman sudi memikul segala macam siksaan dan
pengorbanan, memikul penderitaan rohani dan jasmani, dan kemudian pergi
153
meninggalkan tanah tumpah darah, menjauhi permusuhan sanak-keluarga, yang
sepintas-lalu sudah kita lihat di atas. Dan seolah cinta Muhammad makin dalam
kepada mereka, makin besar hasratnya ingin menyelamatkan mereka, setiap ia
mengalami penderitaan dan siksaan yang lebih besar lagi dari mereka itu. Hari
Kebangkitan dan Hari Perhitungan adalah ayat-ayat yang harus diperingatkan
kepada mereka guna menolong mereka dari penyakit paganisma dan gelimang
dosa yang.menimpa mereka itu. Pada tahun-tahun permulaan itu tiada hentihentinya
wahyu memperingatkan dan membukakan mata mereka.
Sungguhpun begitu mereka tetap gigih tidak mau mengakui, tetap menolak,
sampai-sampai mereka terdorong mengobarkan perang mati-matian. Bahaya
dan bencana peperangan itu baru padam sesudah Islam mendapat
kemenangan, sesudah Allah menempatkannya diatas segala agama.
Catatan kaki:
3. Menolak burung artinya melempari burung dengan batu
kerikil atau mengusirnya dengan suara. Kalau burung terbang ke arah kanan,
maka itu alamat buruk.
B A G I A N K E D E L A P A N
DARI PEMBATALAN PIAGAM SAMPAI KEPADA ISRA’
Muslimin lari dari Mekah ke celah-celah gunung – Tidak bergaul dengan
orang kecuali dalam bulan-bulan suci Zuhair dan kawan-kawannya
membatalkan piagam -Abu Talib dan Khadijah wafat – Gangguan
Quraisy kepada Muhammad – Kepergian Muhammad ke Ta’if dan
penolakan Thaqif – Isra’ dan Mi’raj.
SELAMA tiga tahun berturut-turut piagam yang dibuat pihak Quraisy untuk
memboikot Muhammad dan mengepung Muslimin itu tetap berlaku. Dalam pada
itu Muhammad dan keluarga serta sahabat-sahabatnya sudah mengungsi ke
celah-celah gunung di luar kota Mekah, dengan mengalami pelbagai macam
penderitaan, sehingga untuk mendapatkan bahan makanan sekadar menahan
rasa laparpun tidak ada. Baik kepada Muhammad atau kaum Muslimin tidak
diberikan kesempatan bergaul dan bercakap-cakap dengan orang, kecuali dalam
bulan-bulan suci. Pada waktu itu orang-orang Arab berdatangan ke Mekah
berziarah, segala permusuhan dihentikan – tak ada pembunuhan, tak ada
penganiayaan, tak ada permusuhan, tak ada balas dendam.
Pada bulan-bulan itu Muhammad turun, mengajak orang-orang Arab itu kepada
agama Allah, diberitahukannya kepada mereka arti pahala dan arti siksa. Segala
penderitaan yang dialami Muhammad demi dakwah itu justru telah menjadi
penolongnya dari kalangan orang banyak. Mereka yang telah mendengar
tentang itu lebih bersimpati kepadanya, lebih suka mereka menerima ajakannya.
Blokade yang dilakukan Quraisy kepadanya, kesabaran dan ketabahan hatinya
memikul semua itu demi risalahnya, telah dapat memikat hati orang banyak, hati
yang tidak begitu membatu, tidak begitu kaku seperti hati Abu Jahl, Abu Lahab
dan yang sebangsanya.
Akan tetapi, penderitaan yang begitu lama, begitu banyak dialami kaum Muslimin
karena kekerasan pihak Quraisy – padahal mereka masih sekeluarga: saudara,
ipar. sepupu – banyak diantara mereka itu yang merasakan betapa beratnya
kekerasan dan kekejaman yang mereka lakukan itu. Dan sekiranya tidak ada
dari penduduk yang merasa simpati kepada kaum Muslimin, membawakan
makanan ke celah-celah gunung1 tempat mereka mengungsi itu, niscaya mereka
154
akan mati kelaparan. Dalam hal ini Hisyam ibn ‘Amr termasuk salah seorang dari
kalangan Quraisy yang paling simpati kepada Muslimin.
Tengah malam ia datang membawa unta yang sudah dimuati makanan atau
gandum. Bilamana ia sudah sampai di depan celah gunung itu, dilepaskannya
tali untanya lalu dipacunya supaya terus masuk ke tempat mereka dalam celah
itu.
Merasa kesal melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya dianiaya demikian
rupa, ia pergi menemui Zuhair b. Abi Umayya (Banu Makhzum). Ibu Zuhair ini
adalah Atika bint Abd’l-Muttalib (Banu Hasyim).
“Zuhair,” kata Hisyam “Kau sudi menikmati makanan, pakaian dan wanita-wanita,
padahal, seperti kau ketahui, keluarga ibumu demikian rupa tidak boleh
berhubungan dengan orang, berjual-beli, tidak boleh saling mengawinkan? Aku
bersumpah, bahwa kalau mereka itu keluargaku dari pihak ibu, keluarga Abu’l-
Hakam ibn Hisyam, lalu aku diajak seperti mengajak kau, tentu akan kutolak.”
Keduanya kemudian sepakat akan sama-sama membatalkan piagam itu. Tapi
meskipun begitu harus mendapat dukungan juga dari yang lain, dan secara
rahasia mereka harus diyakinkan. Pendirian kedua orang itu kemudian disetujui
oleh Mut’im b. ‘Adi (Naufal), Abu’l-Bakhtari b. Hisyam dan Zamia bin’l-Aswad
(keduanya dari Asad). Kelima mereka lalu sepakat akan mengatasi persoalan
piagam itu dan akan membatalkannya.
Dengan tujuh kali mengelilingi Ka’bah keesokannya pagi-pagi Zuhair b. Umayya
berseru kepada orang banyak: “Hai penduduk Mekah! Kamu sekalian enak-enak
makan dan berpakaian padahal Banu Hasyim binasa tidak dapat mengadakan
hubungan dagang! Demi Allah saya tidak akan duduk sebelum piagam yang
kejam ini dirobek!”
Tetapi Abu Jahl, begitu mendengar ucapan itu, iapun berteriak:
“Bohong! Tidak akan kita robek!”
Saat itu juga terdengar suara-suara Zam’a, Abu’l-Bakhtari, Mut’im dan ‘Amr ibn
Hisyam mendustakan Abu Jahl dan mendukung Zuhair.
Abu Jahl segera menyadari bahwa peristiwa ini akan terselesaikan juga malam
itu dan orangpun sudah menyetujui. Kalau dia menentang mereka juga, tentu
akan timbul bencana. Merasa kuatir, lalu cepat-cepat ia pergi. Waktu itu, ketika
Mut’im bersiap akan merobek piagam tersebut, dilihatnya sudah mulai dimakan
rayap, kecuali pada bagian pembukaannya yang berbunyi: “Atas namaMu ya
Allah…”
Dengan demikian terdapat kesempatan pada Muhammad dan sahabat-sahabat
pergi meninggalkan celah bukit yang curam itu dan kembali ke Mekah.
Kesempatan berjual-beli dengan Quraisy juga terbuka, sekalipun hubungan
antara keduanya seperti dulu juga, masing-masing siap-siaga bila permusuhan
itu kelak sewaktu-waktu memuncak lagi.
Beberapa penulis biografi dalam hal ini berpendapat, bahwa diantara mereka
yang bertindak menghapuskan piagam itu terdapat orang-orang yang masih
menyembah berhala. Untuk menghindarkan timbulnya bencana, mereka
mendatangi Muhammad dengan permintaan supaya ia mau saling mengulurkan
tangan dengan Quraisy dengan misalnya memberi hormat kepada dewa-dewa
mereka sekalipun cukup hanya dengan jari-jarinya saja dikelilingkan. Agak
cenderung juga hatinya atas usul itu, sebagai pengharapan atas kebaikan hati
mereka. Dalam hatinya seolah ia berkata: “Tidak apa kalau saya lakukan itu.
Allah mengetahui bahwa saya tetap taat.”
155
Atau karena mereka yang telah menghapuskan piagam dan beberapa orang lagi
itu, pada suatu malam mengadakan pertemuan dengan Muhammad sampai
pagi. Dalam perbicaraan itu mereka sangat menghormatinya, menempatkannya
sebagai yang dipertuan atas mereka, mengajaknya kompromi, seraya kata
mereka:
“Tuan adalah pemimpin kami …”
Sementara mereka masih mengajaknya bicara itu, sampai-sampai hampir saja ia
mengalah atas beberapa hal menurut kehendak mereka. Ini adalah dua sumber
hadis, yang pertama sebagian diceritakan oleh Sa’id b. Jubair, sedang yang
kedua oleh Qatada. Kata mereka kemudian Allah melindungi Muhammad dari
kesalahan, dengan firmanNya:
“Dan hampir-hampir saja mereka itu menggoda kau tentang
yang sudah Kami wahyukan kepadamu, supaya engkau mau
atas nama Kami memalsukan dengan yang lain. Ketika itulah
mereka mengambil engkau menjadi kawan mereka. Dan
kalaupun tidak Kami tabahkan hatimu, niscaya engkau hampir
cenderung juga kepada mereka barang sedikit. Dalam hal ini,
akan Kami timpakan kepadamu hukuman berlipat ganda,
dalam hidup dan mati. Selanjutnya engkau tiada mempunyai
penolong menghadapi Kami.” (Qur’an, 17: 73-75)
Ayat-ayat ini turun – menurut dugaan mereka yang membawa cerita gharaniq –
sehubungan dengan cerita bohong itu seperti yang sudah kita lihat. Sedang
kedua ahli hadis ini menghubungkannya pada cerita pembatalan piagam.
Sebaliknya menurut hadis ‘Ata, lewat Ibn ‘Abbas, ayat-ayat ini turun sehubungan
dengan delegasi Thaqif, yang datang meminta kepada Muhammad supaya
lembah mereka dianggap suci seperti pohon, burung dan binatang di Mekah.
Dalam hal ini Nabi a.s. masih maju-mundur sebelum ayat-ayat tersebut turun.
Apapun juga yang sebenarnya terjadi, terhadap peristiwa yang menyebabkan
turunnya ayat-ayat itu sumber-sumber tersebut tidak berbeda, yaitu melukiskan
salah satu segi kebesaran jiwa Muhammad, di samping kejujuran dan
keikhlasannya dengan suatu lukisan yang sungguh kuat sekali. Segi ini yang
juga dilukiskan oleh ayat-ayat yang sudah kita kutipkan dari Surah “Abasa” (80)
dan pula seluruh sejarah kehidupan Muhammad membuktikannya pula. Secara
terus-terang dikatakan, bahwa dia adalah manusia biasa seperti yang lain, tapi
yang telah mendapat wahyu Tuhan guna memberikan bimbingan, dan bahwa
dia, sebagai manusia biasa, tidak luput dari kesalahan kalau tidak karena
mendapat perlindungan Tuhan. Ia telah bersalah ketika bermuka masam dan
berpaling dari Ibn Umm Maktum, dan hampir pula salah sehubungan dengan
turunnya Surah “Isra” (17), juga hampir pula ia tergoda tentang apa yang telah
diwahyukan kepadanya untuk dipalsukan dengan yang lain.
Apabila wahyu turun kepadanya memberi peringatan atas perbuatannya
terhadap orang buta itu, dan terhadap godaan Quraisy yang hampir
menjerumuskannya, maka kejujurannya dalam menyampaikan wahyu itu kepada
orang sama pula seperti ketika menyampaikan amanat Tuhan itu. Tak ada
sesuatu yang akan menghalanginya ia menyatakan apa yang sebenarnya
tentang dirinya itu. Tak ada sikap sombong dan congkak, tidak ada rasa tinggi
hati.
Jadi kebenaranlah, dan hanya kebenaran semata yang ada dalam -risalahnya
itu. Apabila dalam menanggung siksaan orang lain demi idea yang diyakininya,
orang yang berjiwa besar masih sanggup memikulnya, maka pengakuan orang
besar itu bahwa ia hampir-hampir tergoda, tidaklah menjadi kebiasaan, sekalipun
oleh orang-orang besar sendiri. Hal-hal semacam itu biasanya oleh mereka
disembunyikan dan yang diperhitungkan hanya harga dirinya, meskipun dengan
156
susah payah. Inilah kebesaran yang tak ada taranya, lebih besar dari orang
besar. Itulah sebenarnya kebesaran jiwa yang dapat memperlihatkan kebenaran
secara keseluruhan. Itulah yang juga lebih luhur dari segala kebesaran, dan lebih
besar dari segala yang besar, yakni sifat kenabian yang menyertai Rasul itu
dengan segala keikhlasan dan kejujurannya meneruskan Risalah Kebenaran
Tertinggi.
Sesudah piagam disobek, Muhammad dan pengikut-pengikutnyapun keluar dari
lembah bukit-bukit itu. Seruannya dikumandangkan lagi kepada penduduk
Mekah dan kepada kabilah-kabilah yang pada bulan-bulan suci itu datang
berziarah ke Mekah. Meskipun ajakan Muhammad sudah tersiar kepada seluruh
kabilah Arab di samping banyaknya mereka yang sudah menjadi pengikutnya,
tapi sahabat-sahabat itu tidak selamat dari siksaan Quraisy, juga dia tidak dapat
mencegahnya.
Beberapa bulan kemudian sesudah penghapusan piagam itu, secara tiba-tiba
sekali dalam satu tahun saja Muhammad mengalami dukacita yang sangat
menekan perasaan, yakni kematian Abu Talib dan Khadijah secara berturutturut.
Waktu itu Abu Talib sudah berusia delapanpuluh tahun lebih. Setelah
Quraisy mengetahui ia dalam keadaan sakit yang akan merupakan akhir
hayatnya, mereka merasa kuatir apa yang akan terjadi nanti antara mereka
dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Apalagi sesudah ada Hamzah
dan Umar yang terkenal garang dan keras. Karena itu pemuka-pemuka Quraisy
segera mendatangi Abu Talib, untuk kemudian mengatakan:
“Abu Talib, seperti kau ketahui, kau adalah dari keluarga kami juga. Keadaan
sekarang seperti kau ketahui sendiri, sangat mencemaskan kami. Engkau juga
sudah mengetahui keadaan kami dengan kemenakanmu itu. Panggillah dia.
Kami akan saling memberi dan saling menerima. Dia angkat tangan dari kami,
kamipun akan demikian. Biarlah kami dengan agama kami dan dia dengan
agamanya sendiri pula.”
Muhammad datang tatkala mereka masih berada di tempat pamannya itu.
Setelah diketahuinya maksud kedatangan mereka, iapun berkata:
“Sepatah kata saja saya minta, yang akan membuat mereka merajai semua
orang Arab dan bukan Arab.”
“Ya, demi bapamu,” jawab Abu Jahl. “Sepuluh kata sekalipun silakan!”
Kata Muhammad: “Katakan, tak ada tuhan selain Allah, dan tinggalkan segala
penyembahan yang selain Allah.”
“Muhammad, maksudmu supaya tuhan-tuhan itu dijadikan satu Tuhan saja?”
kata mereka.
Kemudian mereka berkata satu sama lain: “Orang ini tidak akan memberikan
apa-apa seperti yang kamu kehendaki. Pergilah kalian!”
Ketika Abu Talib meninggal hubungan Muhammad dengan pihak Quraisy lebih
buruk lagi dari yang sudah-sudah.
Dan sesudah Abu Talib, disusul pula dengan kematian Khadijah, Khadijah yang
menjadi sandaran Muhammad, Khadijah yang telah mencurahkan segala rasa
cinta dan kesetiaannya, dengan perasaan yang lemah-lembut, dengan hati yang
bersih, dengan kekuatan iman yang ada padanya. Khadijah, yang dulu
menghiburnya bila ia mendapat kesedihan, mendapat tekanan dan yang
menghilangkan rasa takut dalam hatinya. Ia adalah bidadari yang penuh kasih
sayang. Pada kedua mata dan bibirnya Muhammad melihat arti yang penuh
percaya kepadanya, sehingga ia sendiripun tambah percaya kepada dirinya. Abu
157
Talibpun meninggal, orang yang menjadi pelindung dan perisai terhadap segala
tindakan musuh. Pengaruh apakah yang begitu sedih, begitu pedih menusuk jiwa
Muhammad ‘alaihissalam?! Yang pasti, dua peristiwa itu akan meninggalkan luka
parah dalam jiwa orang – yang bagaimanapun kuatnya – akan menusukkan racun
putus asa kedalam hatinya. Ia akan dikuasai perasaan sedih dan duka, akan
dirundung kepiluan dan akan membuatnya jadi lemah, tak dapat berpikir lain
diluar dua peristiwa yang sangat mengharukan itu.
Sesudah kehilangan dua orang yang selalu membelanya itu Muhammad melihat
Quraisy makin keras mengganggunya. Yang paling ringan diantaranya ialah
ketika seorang pandir Quraisy mencegatnya di tengah jalan lalu menyiramkan
tanah ke atas kepalanya. Tahukah orang apa yang dilakukan Muhammad? Ia
pulang ke rumah dengan tanah yang masih diatas kepala. Fatimah puterinya lalu
datang mencucikan tanah yang di kepala itu. Ia membersihkannya sambil
menangis. Tak ada yang lebih pilu rasanya dalam hati seorang ayah dari pada
mendengar tangis anaknya, lebih-lebih anak perempuan. Setitik air mata
kesedihan yang mengalir dari kelopak mata seorang puteri adalah sepercik api
yang membakar jantung, membuatnya kaku karena pilu, dan karena pilunya ia
akan menangis kesakitan. Juga secercah duka yang menyelinap kedalam hati
adalah rintihan jiwa yang sungguh keras, terasa mencekik leher dan hampir pula
menggenangi mata.
Sebenarnya Muhammad adalah seorang ayah yang sungguh bijaksana dan
penuh kasih kepada puteri-puterinya. Apakah yang kita lihat ia lakukan terhadap
tangisan anak perempuan yang baru saja kehilangan ibunya itu? Yang menangis
hanya karena malapetaka yang menimpa ayahnya? Tidak lebih dan semua itu ia
hanya menghadapkan hatinya kepada Allah dengan penuh iman akan segala
pertolonganNya.
“Jangan menangis anakku,” katanya kepada puterinya yang sedang berlinang air
mata itu. “Tuhan akan melindungi ayahmu.”
Kemudian diulangnya: “Sebelum wafat Abu Talib orang-orang Quraisy itu tidak
seberapa mengganggu saya.”
Sesudah peristiwa itu gangguan Quraisy kepada Muhammad makin menjadi-jadi.
Ia merasa tertekan sekali.
Catatan kaki:
1 Biasanya tempat ini dinamai ‘Syi’b Abi Talib’ (A).
Terasing seorang diri, ia pergi ke Ta’if,2 dengan tiada orang yang
mengetahuinya. Ia pergi ingin mendapatkan dukungan dan suaka dari Thaqif
terhadap masyarakatnya sendiri, dengan harapan merekapun akan dapat
menerima Islam. Tetapi ternyata mereka juga menolaknya secara kejam sekali.
Kalaupun sudah begitu, ia masih mengharapkan mereka jangan
memberitahukan kedatangannya minta pertolongan itu, supaya jangan ia
disoraki oleh masyarakatnya sendiri. Tetapi permintaannya itupun tidak didengar.
Bahkan mereka menghasut orang-orang pandir agar bersorak-sorai dan
memakinya.
Ia pergi lagi dari sana, berlindung pada sebuah kebun kepunyaan ‘Utba dan
Syaiba anak-anak Rabi’a. Orang-orang yang pandir itu kembali pulang. Ia lalu
duduk di bawah naungan pohon anggur. Ketika itu keluarga Rabi’a sedang
memperhatikannya dan melihat pula kemalangan yang dideritanya. Sesudah
agak reda, ia mengangkat kepala menengadah ke atas, ia hanyut dalam suatu
doa yang berisi pengaduan yang sangat mengharukan:
158
“Allahumma yang Allah, kepadaMu juga aku mengadukan kelemahanku,
kurangnya kemampuanku serta kehinaan diriku di hadapan manusia. O Tuhan
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkaulah yang melindungi si lemah, dan
Engkaulah Pelindungku. Kepada siapa hendak Kauserahkan daku? Kepada
orang yang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang
akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli,
sebab sungguh luas kenikmatan yang Kaulimpahkan kepadaku. Aku berlindung
kepada Nur Wajah-Mu yang menyinari kegelapan, dan karenanya membawakan
kebaikan bagi dunia dan akhirat – daripada kemurkaanMu yang akan
Kautimpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegur hingga berkenan
pada-Mu. Dan tiada daya upaya selain dengan Engkau juga.”3
Dalam memperhatikan keadaan itu hati kedua orang anak Rabi’a itu merasa
tersentak. Mereka merasa iba dan kasihan melihat nasib buruk yang dialaminya
itu. Budak mereka, seorang beragama Nasrani bernama ‘Addas, diutus
kepadanya membawakan buah anggur dari kebun itu. Sambil meletakkan tangan
di atas buah-buahan itu Muhammad berkata: “Bismillah!” Lalu buah itu
dimakannya.
‘Addas memandangnya keheranan.
“Kata-kata ini tak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini,” kata ‘Addas.
Lalu Muhammad menanyakan negeri asal dan agama orang itu. Setelah
diketahui bahwa orang tersebut beragama Nasrani dari Nineveh, katanya:
“Dari negeri orang baik-baik, Yunus anak Matta.”
“Dari mana tuan kenal nama Yunus anak Matta!” tanya ‘Addas.
“Dia saudaraku. Dia seorang nabi, dan aku juga Nabi,” jawab Muhammad.
Saat itu ‘Addas lalu membungkuk mencium kepala, tangan dan kaki Muhammad.
Sudah tentu kejadian ini menimbulkan keheranan keluarga Rabi’a yang
melihatnya. Sungguhpun begitu mereka tidak sampai akan meninggalkan
kepercayaan mereka. Dan tatkala ‘Addas sudah kembali mereka berkata:
“’Addas, jangan sampai orang itu memalingkan kau dari agamamu, yang masih
lebih baik daripada agamanya.”
Gangguan orang yang pernah dialami Muhammad seolah dapat meringankan
perbuatan buruk yang dilakukan Thaqif itu, meskipun mereka tetap kaku tidak
mau mengikutinya. Keadaan itu sudah diketahui pula oleh Quraisy sehingga
gangguan mereka kepada Muhammad makin menjadi-jadi. Tetapi hal ini tidak
mengurangi kemauan Muhammad menyampaikan dakwah Islam. Kepada
kabilah-kabilah Arab pada musim ziarah, itu ia memperkenalkan diri, mengajak
mereka mengenal arti kebenaran. Diberitahukannya kepada mereka, bahwa ia
adalah Nabi yang diutus, dan dimintanya mereka mempercayainya.
Namun sungguhpun begitu, Abu Lahab pamannya tidak membiarkannya, bahkan
dibuntutinya ke mana ia pergi. Dihasutnya orang supaya jangan mau
mendengarkan.
Muhammad sendiri tidak cukup hanya memperkenalkan diri kepada kabilahkabilah
Arab pada musim ziarah di Mekah saja, bahkan ia mendatangi Banu
Kinda4 ke rumah-rumah mereka, mendatangi Banu Kalb,5 juga ke rumah-rumah
mereka, Banu Hanifa6 dan Banu ‘Amir bin Sha’sha’a.7 Tapi tak seorangpun dari
mereka yang mau mendengarkan. Banu Hanifa bahkan menolak dengan cara
yang buruk sekali. Sedang Banu ‘Amir menunjukkan ambisinya, bahwa kalau
Muhammad mendapat kemenangan, maka sebagai penggantinya, segala
persoalan nanti harus berada di tangan mereka. Tetapi setelah dijawab, bahwa
masalah itu berada di tangan Tuhan, merekapun lalu membuang muka dan
menolaknya seperti yang lain-lain.
159
Adakah kegigihan kabilah-kabilah yang mengadakan oposisi terhadap
Muhammad itu karena sebab-sebab yang sama seperti yang dilakukan oleh
Quraisy? Kita sudah melihat, bahwa Banu ‘Amir ini mempunyai ambisi ingin
memegang kekuasaan bila bersama-sama mereka nanti ia mendapat
kemenangan. Sebaliknya kabilah Thaqif pandangannya lain lagi. Ta’if di samping
sebagai tempat musim panas bagi penduduk Mekah karena udaranya yang
sejuk dan buah anggurnya yang manis-manis, juga kota ini merupakan pusat
tempat penyembahan Lat. Ke tempat itu orang berziarah dan menyembah
berhala. Kalau Thaqif ini sampai menjadi pengikut Muhammad, maka kedudukan
Lat akan hilang. Permusuhan mereka dengan Quraisypun akan timbul, yang
sudah tentu akibatnya akan mempengaruhi perekonomian mereka pada musim
dingin. Begitu juga halnya dengan yang lain, setiap kabilah mempunyai penyakit
sendiri yang disebabkan oleh keadaan perekonomian setempat. Dalam
menentang Islam itu, pengaruh ini lebih besar terhadap mereka daripada
pengaruh kepercayaan mereka dan kepercayaan nenek-moyang mereka,
termasuk penyembahan berhala-berhala.
Makin besar oposisi yang dilakukan kabilah-kabilah itu, Muhammad makin mau
menyendiri. Makin gigih pihak Quraisy melakukan gangguan kepada sahabatsahabatnya,
makin pula ia merasakan pedihnya.
Masa berkabung terhadap Khadijah itupun sudah pula berlalu. Terpikir olehnya
akan beristeri, kalau-kalau isterinya itu kelak akan dapat juga menghiburnya,
dapat mengobati luka dalam hatinya, seperti dilakukan Khadijah dulu. Tetapi
dalam hal ini ia melihat pertaliannya dengan orang-orang Islam yang mula-mula
itu harus makin dekat dan perlu dipererat lagi. Itu sebabnya ia segera melamar
puteri Abu Bakr, Aisyah. Oleh karena waktu itu ia masih gadis kecil yang baru
berusia tujuh tahun, maka yang sudah dilangsungkan baru akad nikah, sedang
perkawinan berlangsung dua tahun kemudian, ketika usianya mencapai
sembilan tahun.
Sementara itu ia kawin pula dengan Sauda, seorang janda yang suaminya
pernah ikut mengungsi ke Abisinia dan kemudian meninggal setelah kembali ke
Mekah. Saya rasa pembacapun akan dapat menangkap arti kedua ikatan ini. Arti
pertalian perkawinan dan semenda yang dilakukan oleh Muhammad itu, nanti
akan lebih jelas.
Pada masa itulah Isra’ dan Mi’raj terjadi. Malam itu Muhammad sedang berada di
rumah saudara sepupunya, Hindun puteri Abu Talib yang mendapat nama
panggilan Umm Hani’. Ketika itu Hindun mengatakan:
“Malam itu Rasulullah bermalam di rumah saya. Selesai salat akhir malam, ia
tidur dan kamipun tidur. Pada waktu sebelum fajar Rasulullah sudah
membangunkan kami. Sesudah melakukan ibadat pagi bersama-sama kami, ia
berkata: ‘Umm Hani’, saya sudah salat akhir malam bersama kamu sekalian
seperti yang kaulihat di lembah ini. Kemudian saya ke Bait’l-Maqdis (Yerusalem)
dan bersembahyang di sana. Sekarang saya sembahyang siang bersama-sama
kamu seperti kaulihat.”
Kataku: “Rasulullah, janganlah menceritakan ini kepada orang lain. Orang akan
mendustakan dan mengganggumu lagi!”
“Tapi harus saya ceritakan kepada mereka,” jawabnya.
Orang yang mengatakan, bahwa Isra’ dan Mi’raj Muhammad ‘alaihissalam
dengan ruh itu berpegang kepada keterangan Umm Hani’ ini, dan juga kepada
yang pernah dikatakan oleh Aisyah:
“Jasad Rasulullah s.a.w. tidak hilang, tetapi Allah menjadikan isra’8 itu dengan
ruhnya.” Juga Mu’awiya b. Abi Sufyan ketika ditanya tentang isra’ Rasul
160
menyatakan: Itu adalah mimpi yang benar dari Tuhan. Di samping semua itu
orang berpegang kepada firman Tuhan: “Tidak lain mimpi yang Kami perlihatkan
kepadamu adalah sebagai ujian bagi manusia.” (Qur’an, 17:60)
Sebaliknya orang yang berpendapat, bahwa isra’ dari Mekah ke Bait’l-Maqdis itu
dengan jasad, landasannya ialah apa yang pernah dikatakan oleh Muhammad,
bahwa dalam isra’ itu ia berada di pedalaman, seperti yang akan disebutkan
ceritanya nanti. Sedang mi’raj ke langit adalah dengan ruh. Disamping mereka
itu ada lagi pendapat bahwa isra’ dan mi’raj itu keduanya dengan jasad. Polemik
sekitar perbedaan pendapat ini di kalangan ahli-ahli iImu kalam banyak sekali
dan ribuan pula tulisan-tulisan sudah dikemukakan orang. Sekitar arti isra’ ini
kami sendiri sudah mempunyai pendapat yang ingin kami kemukakan juga. Kita
belum mengetahui, sudah adakah orang yang mengemukakannya sebelum kita,
atau belum. Tetapi, sebelum pendapat ini kita kemukakan – dan supaya dapat
kita kemukakan – perlu sekali kita menyampaikan kisah isra, dan mi’raj ini seperti
yang terdapat dalam buku-buku sejarah hidup Nabi.
Dengan indah sekali Dermenghem melukiskan kisah ini yang disarikannya dari
pelbagai buku sejarah hidup Nabi, yang terjemahannya sebagai berikut:
“Pada tengah malam yang sunyi dan hening, burung-burung malampun diam
membisu, binatang-binatang buas sudah berdiam diri, gemercik air dan siulan
angin juga sudah tak terdengar lagi, ketika itu Muhammad terbangun oleh suara
yang memanggilnya: “Hai orang yang sedang tidur, bangunlah!” Dan bila ia
bangun, dihadapannya sudah berdiri Malaikat Jibril dengan wajah yang putih
berseri dan berkilauan seperti salju, melepaskan rambutnya yang pirang terurai,
dengan mengenakan pakaian berumbaikan mutiara dan emas. Dan dari
sekelilingnya sayap-sayap yang beraneka warna bergeleparan. Tangannya
memegang seekor hewan yang ajaib, yaitu buraq yang bersayap seperti sayap
garuda. Hewan itu membungkuk di hadapan Rasul, dan Rasulpun naik.
“Maka meluncurlah buraq itu seperti anak panah membubung di atas
pegunungan Mekah, di atas pasir-pasir sahara menuju arah ke utara. Dalam
perjalanan itu ia ditemani oleh malaikat. Lalu berhenti di gunung Sinai di tempat
Tuhan berbicara dengan Musa. Kemudian berhenti lagi di Bethlehem tempat Isa
dilahirkan. Sesudah itu kemudian meluncur di udara.
“Sementara itu ada suara-suara misterius mencoba menghentikan Nabi, orang
yang begitu ikhlas menjalankan risalahnya. Ia melihat, bahwa hanya Tuhanlah
yang dapat menghentikan hewan itu di mana saja dikehendakiNya.
“Seterusnya mereka sampai ke Bait’l-Maqdis. Muhammad mengikatkan hewan
kendaraannya itu. Di puing-puing kuil Sulaiman ia bersembahyang bersamasama
Ibrahim, Musa dan Isa. Kemudian dibawakan tangga, yang lalu
dipancangkan diatas batu Ya’qub. Dengan tangga itu Muhammad cepat-cepat
naik ke langit.
“Langit pertama terbuat dari perak murni dengan bintang-bintang yang
digantungkan dengan rantai-rantai emas. Tiap langit itu dijaga oleh malaikat,
supaya jangan ada setan-setan yang bisa naik ke atas atau akan ada jin yang
akan mendengarkan rahasia-rahasia langit. Di langit inilah Muhammad memberi
hormat kepada Adam. Di tempat ini pula semua makhluk memuja dan memuji
Tuhan. Pada keenam langit berikutnya Muhammad bertemu dengan Nuh, Harun,
Musa, Ibrahim, Daud, Sulaiman, Idris, Yahya dan Isa. Juga di tempat itu ia
melihat Malaikat maut Izrail, yang karena besarnya jarak antara kedua matanya
adalah sejauh tujuh ribu hari perjalanan. Dan karena kekuasaanNya, maka yang
berada di bawah perintahnya adalah seratus ribu kelompok. Ia sedang mencatat
nama-nama mereka yang lahir dan mereka yang mati, dalam sebuah buku
besar. Ia melihat juga Malaikat Airmata, yang menangis karena dosa-dosa
orang, Malaikat Dendam yang berwajah tembaga yang menguasai anasir api
161
dan sedang duduk di atas singgasana dari nyala api. Dan dilihatnya juga ada
malaikat yang besar luar biasa, separo dari api dan separo lagi dari salju,
dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang merupakan kelompok yang tiada hentinya
menyebut-nyebut nama Tuhan: O Tuhan, Engkau telah menyatukan salju
dengan api, telah menyatukan semua hambaMu setia menurut ketentuan Mu.
“Langit ketujuh adalah tempat orang-orang yang adil, dengan malaikat yang lebih
besar dari bumi ini seluruhnya. Ia mempunyai tujuhpuluh ribu kepala, tiap kepala
tujuhpuluh ribu mulut, tiap mulut tujuhpuluh ribu lidah, tiap lidah dapat berbicara
dalam tujuh puluh ribu bahasa, tiap bahasa dengan tujuhpuluh ribu dialek.
Semua itu memuja dan memuji serta mengkuduskan Tuhan.
“Sementara ia sedang merenungkan makhluk-makhluk ajaib itu, tiba-tiba ia
membubung lagi sampai di Sidrat’l-Muntaha yang terletak di sebelah kanan
‘Arsy, menaungi berjuta-juta ruh malaikat. Sesudah melangkah, tidak sampai
sekejap matapun ia sudah menyeberangi lautan-lautan yang begitu luas dan
daerah-daerah cahaya yang terang-benderang, lalu bagian yang gelap gulita
disertai berjuta juta tabir kegelapan, api, air, udara dan angkasa. Tiap macam
dipisahkan oleh jarak 500 tahun perjalanan. Ia melintasi tabir-tabir keindahan,
kesempurnaan, rahasia, keagungan dan kesatuan. Dibalik itu terdapat tujuhpuluh
ribu kelompok malaikat yang bersujud tidak bergerak dan tidak pula
diperkenankan meninggalkan tempat.
“Kemudian terasa lagi ia membubung ke atas ke tempat Yang Maha Tinggi.
Terpesona sekali ia. Tiba-tiba bumi dan langit menjadi satu, hampir-hampir tak
dapat lagi ia melihatnya, seolah-olah sudah hilang tertelan. Keduanya tampak
hanya sebesar biji-bijian di tengah-tengah ladang yang membentang luas.
“Begitu seharusnya manusia itu, di hadapan Raja semesta alam.
“Kemudian lagi ia sudah berada di hadapan ‘Arsy, sudah dekat sekali. Ia sudah
dapat melihat Tuhan dengan persepsinya, dan melihat segalanya yang tidak
dapat dilukiskan dengan lidah, di luar jangkauan otak manusia akan dapat
menangkapnya. Maha Agung Tuhan mengulurkan sebelah tanganNya di dada
Muhammad dan yang sebelah lagi di bahunya. Ketika itu Nabi merasakan
kesejukan di tulang punggungnya. Kemudian rasa tenang, damai, lalu fana ke
dalam Diri Tuhan yang terasa membawa kenikmatan.
“Sesudah berbicara… Tuhan memerintahkan hambaNya itu supaya setiap
Muslim setiap hari sembahyang limapuluh kali. Begitu Muhammad kembali turun
dari langit, ia bertemu dengan Musa.
Musa berkata kepadanya:
“Bagaimana kauharapkan pengikut-pengikutmu akan dapat melakukan salat
limapuluh kali tiap hari? Sebelum engkau aku sudah punya pengalaman, sudah
kucoba terhadap anak-anak Israil sejauh yang dapat kulakukan. Percayalah dan
kembali kepada Tuhan, minta supaya dikurangi jumlah sembahyang itu.
“Muhammadpun kembali. Jumlah sembahyang juga lalu dikurangi menjadi
empatpuluh. Tetapi Musa menganggap itu masih di luar kemampuan orang.
Disuruhnya lagi Nabi penggantinya itu berkali-kali kembali kepada Tuhan
sehingga berakhir dengan ketentuan yang lima kali.
“Sekarang Jibril membawa Nabi mengunjungi surga yang sudah disediakan
sesudah hari kebangkitan, bagi mereka yang teguh iman. Kemudian Muhammad
kembali dengan tangga itu ke bumi. Buraqpun dilepaskan. Lalu ia kembali dari
Bait’l-Maqdis ke Mekah naik hewan bersayap.”
162
Catatan kaki:
2 At-Ta’if sebuah kota dan pusat musim panas dengan
ketinggian 1520 m, dari permukaan laut, lebih kurang 60 km timur laut Mekah
(A).
3 Doa ini dikenal dengan nama “Doa Ta’if” (A).
4 Sebuah Kabilah Arab dari bagian Selatan (A).
5 Kabilah Arab yang berdekatan dengah Suria (A).
6 Kabilah Arab di dekat Irak (A).
7 Kabilah Arab yang terpencar-pencar (A).
8 Asra, sura dan isra’, harfiah berarti “perjalanan
malam hari” (LA). ‘Araja berarti naik atau memanjat.
Mi’raj harfiah tangga (N) (A).
Demikian cerita Dermenghem tentang Isra’ dan Mi’raj. Kitapun dapat melihat,
apa yang diceritakannya itu memang tersebar luas dalam buku-buku sejarah
hidup Nabi, sekalipun akan kita lihat juga bahwa semua itu berbeda-beda. Di
sana-sini dilebihi atau dikurangi.
Salah satu contoh misalnya cerita Ibn Hisyam melalui ucapan Nabi ‘alaihissalam
sesudah berjumpa dengan Adam di langit pertama, ketika mengatakan:
“Kemudian kulihat orang-orang bermoncong seperti moncong unta, tangan
mereka memegang segumpal api seperti batu-batu, lalu dilemparkan ke dalam
mulut mereka dan keluar dari dubur. Aku bertanya: “Siapa mereka itu, Jibril?”.
“Mereka yang memakan harta anak-anak yatim secara tidak sah,” jawab Jibril.
Kemudian kulihat orang-orang dengan perut yang belum pernah kulihat dengan
cara keluarga Fir’aun menyeberangi mereka seperti unta yang kena penyakit
dalam kepalanya, ketika dibawa ke dalam api. Mereka diinjak-injak tak dapat
beranjak dari tempat mereka. Aku bertanya: “Siapa mereka itu, Jibril?”. “Mereka
itu tukang-tukang riba,” jawabnya. Kemudian kulihat orang-orang, di hadapan
mereka ada daging yang gemuk dan baik, di samping ada daging yang buruk
dan busuk. Mereka makan daging yang buruk dan busuk itu dan meninggalkan
yang gemuk dan baik. Aku bertanya: “Siapakah mereka itu, Jibril”? “Mereka
orang-orang yang meninggalkan wanita yang dihalalkan Tuhan dan mencari
wanita yang diharamkan,” jawabnya. Kemudian aku melihat wanita-wanita yang
digantungkan pada buah dadanya. Lalu aku bertanya: “Siapa mereka itu, Jibril?”
“Mereka itu wanita yang memasukkan laki-laki lain bukan dari keluarga mereka
…” Kemudian aku dibawa ke surga. Di sana kulihat seorang budak perempuan,
bibirnya merah. Kutanya dia: “Kepunyaan siapa engkau?”-Aku tertarik sekali
waktu kulihat. “Aku kepunyaan Zaid ibn Haritha,” jawabnya. Maka Rasulullah
s.a.w. lalu memberi selamat kepada Zaid ibn Haritha.”
Selain dari buku Ibn Hisyam ini, dalam buku-buku sejarah hidup Nabi yang lain
dan dalam buku-buku tafsir orang akan melihat bermacam-macam hal lagi di
samping itu. Sudah menjadi hak setiap penulis sejarah bila akan bertanya-tanya,
sampai di mana benar ketelitian dan penyelidikan yang mereka adakan dalam
hal ini semua; mana yang boleh dijadikan pegangan (askripsi) sampai kepada
Nabi sesuai dengan pegangan yang sahih (otentik), dan mana pula yang hanya
berupa buah khayal orang-orang tasauf dan sebangsanya.
Kalau di sini tidak cukup ruangan untuk mengadakan ketentuan atau
penyelidikan dalam bidang tersebut, dan kalau bukan pula di sini tempatnya
untuk menyatakan apakah isra’ dan mi’raj itu keduanya dengan jasad, ataukah
mi’raj dengan ruh dan isra’ dengan jasad, ataukah isra’ dan mi’raj itu semuanya
163
dengan ruh – maka sudah tentu bahwa tiap pendapat itu akan ada dasarnya
pada ahli-ahli ilmu kalam dan tak ada salahnya, kalau atas pendapat-pendapat
itu orang menyatakan pendiriannya sendiri, yang akan berbeda pula satu dari
yang lain.
Jadi barangsiapa yang mau menyatakan pendapatnya, bahwa isra’ dan mi’raj itu
keduanya dengan ruh, maka dasarnya adalah seperti yang kita kemukakan tadi
dan sudah berulang-ulang pula disebutkan dalam Qur’an dan diucapkan Rasul.
“Sungguh aku ini manusia seperti kamu juga yang diberikan
wahyu kepadaku. Tetapi Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa,”
(Qur’an. 18: 110)
dan bahwa satu-satunya mujizat Muhammad ialah Qur’an, dan
“Bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang
mempersekutukanNya, tetapi Dia mengampuni segala dosa
selain (syirik) itu, siapa saja yang dikehendakiNya.” (Qur’an,
4:48)
Orang yang berpendapat demikian ini -sebenarnya melebihi yang lain- ia akan
bertanya, apa sebenarnya arti isra’ dan mi’raj itu. Di sinilah letak pendapat yang
ingin kita kemukakan. Kita belum mengetahui, sudah adakah orang
mengemukakan hal ini sebelum kita, atau belum.
Isra’ dan mi’raj ini dalam hidup kerohanian Muhammad mempunyai arti yang
tinggi dan agung sekali, suatu arti yang lebih besar dari yang biasa mereka
lukiskan itu, yang kadang tidak sedikit dikacau dan dirusak oleh imajinasi ahli-ahli
ilmu kalam yang subur itu. Jiwa yang sungguh kuat itu, tatkala terjadi isra’ dan
mi’raj, telah dipersatukan oleh kesatuan wujud ini, yang sudah sampai pada
puncak kesempurnaannya. Pada saat itu tak ada sesuatu tabir ruang dan waktu
atau sesuatu yang dapat mengalangi intelek dan jiwa Muhammad, yang akan
membuat penilaian kita tentang hidup ini menjadi nisbi, terbatas oleh kekuatankekuatan
kita yang sensasional, yang dapat diarahkan menurut akal pikiran.
Pada saat itu semua batas jadi hanyut di depan hati nurani Muhammad. Seluruh
alam semesta ini sudah bersatu ke dalam jiwanya, yang lalu disadarinya, sejak
dari awal yang azali sampai pada akhir yang abadi -sejak dunia mulai
berkembang sampai ke akhir zaman. Digambarkannya dalam perkembangan
kesunyian dirinya dalam mencapai kesempurnaan itu, dengan jalan kebaikan
dan keindahan dan kebenaran, dalam mengatasi dan mengalahkan segala
kejahatan, kekurangan, keburukan dan kebatilan, dengan karunia dan ampunan
Tuhan juga. Orang tidak akan mencapai keluhuran demikian itu, kalau tidak
dengan suatu kekuatan yang berada di atas kodrat manusia yang pernah
dikenalnya.
Apabila sesudah itu kemudian datang orang-orang yang menjadi pengikut
Muhammad yang tidak sanggup mengikuti jejak pikirannya yang begitu tinggi,
dengan kesadaran yang begitu kuat tentang kesatuan alam, kesempurnaan serta
perjuangannya mencapai kesempurnaan itu, maka hal ini tidak mengherankan
dan bukan pula aib tentunya. Orang-orang yang piawai dan jenial memang
bertingkat-tingkat. Dalam kita mencapai kebenaran inipun selalu terbentur pada
batas-batas ini; tenaga kita sudah tidak mampu mengatasinya.
Apabila kita mau menyebutkan sebagai contoh -dengan sedikit perbedaan
tentunya, sehubungan dengan apa yang kita hadapi sekarang ini- cerita orangorang
buta yang ingin mengetahui gajah itu apa, maka salah seorang dari
mereka itu akan berkata, bahwa gajah itu ialah seutas tali yang panjang, sebab
kebetulan yang terpegang adalah buntutnya; yang seorang lagi berkata, bahwa
gajah itu sebatang pohon, sebab kebetulan yang dijumpainya adalah kakinya;
yang ketiga berkata, bahwa gajah itu runcing seperti anak panah, sebab
164
kebetulan yang dijumpainya adalah taringnya; yang keempat berkata, bahwa
gajah itu bulat panjang dan bengkok, banyak bergerak-gerak, sebab kebetulan
yang dipegangnya adalah belalainya.
Contoh ini sebenarnya masih sejalan dengan gambaran yang terbayang ketika
orang yang tidak buta itu melihat gajah untuk pertama kalinya. Boleh juga
kiranya kita mengambil perbandingan antara persepsi (kesadaran) Muhammad
menangkap esensi kesatuan alam ini serta penggambarannya kedalam isra’dan
mi’raj yang berhubungan dengan waktu pertama sejak sebelum Adam sampai
pada akhir hari kebangkitan dan yang akan menghilangkan pula kesudahan
ruang ini, ketika ia melihat dengan mata batin dari Sidrat’l Muntaha ke alam
semesta ini, yang ada sekarang di hadapannya dan sudah seperti kabut -dengan
persepsi (kesadaran) kebanyakan orang yang dapat menangkap arti isra’-mi’raj
itu. Tatkala itu ia berhadapan dengan bagian-bagian yang tidak termasuk
kesatuan alam, sedang hidupnya hanya seperti partikel-partikel tubuh, bahkan
seperti partikel-partikel yang melekat pada tubuh itu dengan susunannya yang
tidak terpengaruh karenanya. Dari mana pula partikel-partikel daripada hidup
tubuh itu, dari denyutan jantungnya, pancaran jiwanya, pikirannya yang penuh
dengan enersi yang tak kenal batas; sebab, dari wujud hidup itulah ia
berhubungan dengan segala kehidupan alam ini.
Isra’ dengan ruh dalam pengertiannya adalah seperti isra’ dan mi’raj juga yang
semuanya dengan ruh. Ini adalah begitu luhur, begitu indah dan agung. Ia
merupakan suatu gambaran yang kuat sekali dalam arti kesatuan rohani sejak
dari awal yang azali sampai pada akhir yang abadi. Ini adalah suatu pendakian
ke atas Gunung Sinai, tatkala Tuhan berbicara dengan Musa, dan ke Bethlehem,
tempat Isa dilahirkan. Pertemuan rohani demikian ini sudah mengandung
selawat bagi Muhammad, Isa, Musa dan Ibrahim, suatu manifestasi yang kuat
sekali dalam arti kesatuan hidup agama sebagai suatu sendi kesatuan alam
dalam edarannya yang terus-menerus menuju kepada kesempurnaan.
Ilmu pengetahuan pada masa kita sekarang ini mengakui isra’ dengan ruh dan
mengakui pula mi’raj dengan ruh. Apabila tenaga-tenaga yang bersih itu
bertemu, maka sinar yang benarpun akan memancar. Dalam bentuk tertentu
sama pula halnya dengan tenaga-tenaga alam ini, yang telah membukakan jalan
kepada Marconi ketika ia menemukan suatu arus listrik tertentu dari kapalnya
yang sedang berlabuh di Venesia. Dengan suatu kekuatan gelombang ether arus
listrik itu telah dapat menerangi kota Sydney di Australia.
IImu pengetahuan zaman kita sekarang ini membenarkan pula teori telepati serta
pengetahuan lain yang bersangkutan dengan itu. Demikian juga transmisi suara
di atas gelombang ether dengan radio, telephotography (facsimile transmisi) dan
teleprinter lainnya, suatu hal yang tadinya masih dianggap suatu pekerjaan
khayal belaka. Tenaga-tenaga yang masih tersimpan dalam alam semesta ini
setiap hari masih selalu memperlihatkan yang baru kepada alam kita. Apabila
jiwa sudah mencapai kekuatan dan kemampuan yang begitu tinggi seperti yang
sudah dicapai oleh jiwa Muhammad itu, lalu Allah memperjalankan dia pada
suatu malam dari Masjid’l-Haram ke al-Masjid’l-Aqsha, yang disekelilingnya
sudah diberi berkah guna memperlihatkan tanda-tanda kebesaranNya, maka
itupun oleh ilmu pengetahuan dapat pula dibenarkan. Arti semua ini ialah
pengertian-pengertian yang begitu kuat dan luhur, begitu indah dan agung, dan
telah pula membayangkan kesatuan rohani dan kesatuan alam semesta ini
begitu jelas dan tegas dalam jiwa Muhammad. Orang akan dapat memahami arti
semua ini apabila ia dapat berusaha menempatkan diri lebih tinggi dari bayangan
hidup yang singkat ini. Ia berusaha mencapai esensi kebenaran tertinggi itu guna
memahami kedudukannya yang sebenarnya dan kedudukan alam ini seluruhnya.
Orang-orang Arab penduduk Mekah tidak dapat memahami semua pengertian
ini. Itulah pula sebabnya, tatkala soal isra’ itu oleh Muhammad disampaikan
kepada mereka, merekapun lalu menanggapinya dari bentuk materi – mungkin
165
atau tidaknya isra’ itu. Apa yang dikatakannya itu kemudian menimbulkan
kesangsian juga pada beberapa orang pengikutnya, pada orang-orang yang
tadinya sudah percaya. Mereka banyak yang mengatakan: Masalah ini sudah
jelas. Perjalanan kafilah yang terus-meneruspun antara Mekah-Syam memakan
waktu sebulan pergi dan sebulan pulang. Mana boleh jadi Muhammad hanya
satu malam saja pergi-pulang ke Mekah?!
Tidak sedikit mereka yang sudah Islam itu kemudian berbalik murtad. Mereka
yang masih menyangsikan hal ini lalu mendatangi Abu Bakr dan keterangan
yang diberikan Muhammad itu dijadikan bahan pembicaraan.
“Kalian berdusta,” kata Abu Bakr.
“Sungguh,” kata mereka. “Dia di mesjid sedang bicara dengan orang banyak.”
“Dan kalaupun itu yang dikatakannya,” kata Abu Bakr lagi, “tentu dia bicara yang
sebenarnya. Dia mengatakan kepadaku, bahwa ada berita dari Tuhan, dari langit
ke bumi, pada waktu malam atau siang, aku percaya. Ini lebih lagi dari yang
kamu herankan.”
Abu Bakr lalu mendatangi Nabi dan mendengarkan ia melukiskan Bait’l-Maqdis.
Abu Bakr sudah pernah berkunjung ke kota itu.
Selesai Nabi melukiskan keadaan mesjidnya, Abu Bakr berkata:
“Rasulullah, saya percaya.”
Sejak itu Muhammad memanggil Abu Bakr dengan “AshShiddiq.”9
Alasan mereka yang berpendapat bahwa isra’ itu dengan jasad ialah karena
ketika Quraisy mendengar tentang kejadian Suraqa mereka menanyakannya dan
mereka yang sudah beriman juga menanyakan tentang peristiwa yang luar biasa
itu. Mereka memang belum pernah mendengar hal semacam itu. Lalu
diceritakannya tentang adanya kafilah yang pernah dilaluinya di tengah jalan.
Ketika ada seekor unta dari kafilah tersesat, dialah yang menunjukkan. Pernah ia
minum dari sebuah kafilah lain dan sesudah minum lalu ditutupnya bejana itu.
Pihak Quraisy menanyakan hal tersebut. Kedua kafilah itupun membenarkan apa
yang telah diceritakan Muhammad itu.
Saya kira, kalau dalam hal ini orang bertanya kepada mereka yang berpendapat
tentang isra’ dengan ruh itu, tentu mereka tidak akan merasa heran sesudah
ternyata ilmu masa kita sekarang ini dapat mengetahui mungkinnya hypnotisma
menceritakan hal-hal yang terjadi di tempat-tempat yang jauh. Apalagi dengan
ruh yang dapat menghimpun kehidupan rohani dalam seluruh alam ini. Dengan
tenaga yang diberikan Tuhan kepadanya ia dapat mengadakan komunikasi
dengan rahasia hidup ini dari awal alam azali sampai pada akhirnya yang abadi.
Catatan kaki:
9 Yang tulus hati, yang sangat jujur (A).
B A G I A N K E S EMB I L A N
IKRAR1 ‘AQABA
Kabilah-kabilah menolak Muhammad secara kasar – Tanda kemenangan
dari arah Yathrib – Hubungan Yahudi dengan Aus dan Khazraj –
166
Beberapa orang Yathrib masuk Islam Perang Bu’ath – Ikrar ‘Aqaba tahun
Pertama – Mush’ab b. ‘Umair – Kembali ke Mekah sesudah setahun –
Orang-orang Islam dari Yathrib -Ikrar ‘Aqaba yang Kedua – Beritanya di
kalangan Quraisy – Komplotan Quraisy mau membunuh Muhammad –
– Muhammad mengijinkan Muslimin Mekah hijrah ke Yathrib –
ORANG-ORANG Quraisy tidak dapat memahami arti isra’, juga mereka yang
sudah Islam banyak yang tidak memahami artinya seperti sudah disebutkan tadi.
Itu sebabnya, ada kelompok yang lalu meninggalkan Muhammad yang tadinya
sudah sekian lama menjadi pengikutnya. Permusuhan Quraisy terhadap
Muhammad dan terhadap kaum Muslimin makin keras juga, sehingga mereka
sudah merasa sungguh kesal karenanya. Rasanya tak ada lagi harapan bagi
Muhammad akan mendapat dukungan kabilah-kabilah sesudah ternyata Thaqif
dari Ta’if menolaknya dengan cara yang tidak baik. Demikian juga kemudian
kabilah-kabilah Kinda, Kalb, Banu ‘Amir dan Banu Hanifa semua menolaknya,
ketika ia datang mengenalkan diri kepada mereka pada musim ziarah.
Sesudah itu Muhammad merasa, bahwa tiada seorangpun dari Quraisy itu
nampaknya yang dapat diharapkan diajak kepada kebenaran. Kabilah-kabilah
lain di luar Quraisy yang berada di sekitar Mekah dan yang datang berziarah ke
tempat itu dari segenap penjuru daerah Arab, melihat keadaannya yang
dikucilkan itu dan melihat sikap permusuhan Quraisy kepadanya demikian rupa,
membuat setiap orang yang mendukungnya jadi memusuhi mereka. Sekarang
sikap Quraisy tambah keras pula menentangnya.
Meskipun Muhammad sudah merasa berbesar hati karena adanya Hamzah dan
‘Umar, dan meskipun ia sudah yakin, bahwa Quraisy tidak akan terlalu
membahayakan melebihi yang sudah-sudah mengingat adanya pertahanan
pihak keluarganya dari Banu Hasyim dan Banu Abd’l-Muttalib, tapi ia melihat –
sampai pada waktu itu- bahwa risalah Tuhan itu akan terhenti hanya pada suatu
lingkaran pengikutnya saja. Mereka yang terdiri dari orang-orang yang masih
lemah dan sedikit sekali jumlahnya, hampir-hampir saja punah atau tergoda
meninggalkan agamanya kalau tidak segera datang kemenangan dan
pertolongan Tuhan. Hal ini berjalan cukup lama. Muhammad makin dikucilkan di
tengah-tengah keluarganya, kedengkian Quraisy juga bertambah besar.
Adakah pengasingan yang demikian ini telah melemahkan jiwanya dan dapat
mematahkan semangatnya? Sekali-kali tidak! Bahkan kepercayaannya akan
kebenaran yang datang dari Tuhan itu lebih luhur daripada sekedar
pertimbangan-pertimbangan yang akan dapat melemahkan jiwa biasa. Bagi
orang yang berjiwa luar biasa hal ini justru akan lebih memperkuat
kepercayaannya.
Dalam keadaan terasing itu – dengan sahabat-sahabat di sekelilingnya –
Muhammad yakin sekali Tuhan akan memberikan pertolongan kepadanya dan
agamanyapun akan mengatasi semua agama. Badai kedengkian tidak sampai
menggoyangkan hatinya. Bahkan tetap ia tinggal di Mekah selama beberapa
tahun. Tidak peduli ia harta Khadijah dan hartanya sendiri akan habis.
Keadaannya yang sangat miskin tidak sampai melemahkan hatinya. Jiwanya tak
pernah gandrung kepada apapun selain dari pertolongan Tuhan yang sudah
pasti akan diberikan kepadanya.
Apabila musim ziarah sudah tiba, orang-orang dari segenap jazirah Arab sudah
berkumpul lagi di Mekah, iapun mulai menemui kabilah-kabilah itu. Diajaknya
mereka memahami kebenaran agama yang dibawanya itu. Tidak peduli ia
apakah kabilah-kabilah tidak mau menerima ajakannya, atau akan mengusirnya
secara kasar. Beberapa orang pandir dari Quraisy berusaha menghasut ketika
diketahui ia terus menyampaikan amanat Tuhan itu kepada orang ramai. Mereka
memperlakukannya dengan segala kejahatan. Tetapi semua itu tidak mengubah
167
ketenangan jiwanya dan ia yakin sekali akan hari esok. Allah Maha Agung telah
mengutusnya demi kebenaran. Sudah tentu Dialah Pembela dan Pendukung
kebenaran itu. Tuhan juga Yang telah mewahyukan kepadanya, supaya dalam
berdebat hendaknya dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya.
“Sehingga permusuhan antara engkau dengan dia itu sudah seperti
persahabatan yang erat sekali. (Qur’an, 41: 34) Dan supaya bicara dengan
mereka dengan lemah-lembut, kalau-kalau mereka mau sadar dan merasa
gentar. Jadi, tabahkanlah hati menghadapi siksaan mereka. Tuhan bersama
mereka yang tabah hati.
Tidak selang berapa tahun kemudian Muhammad menunggu tiba-tiba tampak
tanda permulaan kemenangan itu datang dari arah Yathrib. Bagi Muhammad
Yathrib mempunyai arti hubungan bukan hubungan dagang, tetapi suatu
hubungan yang dekat sekali. Di tempat itu ada sebuah kuburan, dan sebelum
wafat, sekali setahun ibunya berziarah ke tempat itu. Sedang famili-familinya,
dari pihak Banu Najjar, ialah keluarga kakeknya Abd’l-Muttalib dari pihak ibu.
Kuburan itu ialah makam ayahnya, Abdullah b. Abd’l-Muttalib. Ke makam inilah
Aminah sebagai isteri yang setia berziarah. Dulu Abd’l-Muttalib juga sebagai
ayah yang kehilangan anak yang sedang muda belia dan tegap, pernah
berziarah. Ketika berusia enam tahun, Muhammad juga pernah ke Yathrib
menemani ibunya. Jadi bersama ibunya ia juga ziarah ke makam ayahnya itu.
Kemudian mereka berdua kembali pulang. Aminah jatuh sakit di tengah
perjalanan, sampai wafat. Lalu dikuburkan di Abwa’ – pertengahan jalan antara
Yathrib dengan Mekah.
Jadi tidak heranlah apabila tanda-tanda kemenangan bagi Muhammad itu
dimulai dari jurusan sebuah kota yang mempunyai hubungan sedemikian rupa.
Ke arah ini jugalah dulu ia menghadap, tatkala dalam sembahyang itu al-Masjid’l-
Aqsha di Bait’l-Maqdis dijadikan kiblatnya, tempat sesepuhnya Musa dan Isa.
Tidak heran apabila nasib baik itu akan jatuh di Yathrib. Di tempat ini Muhammad
akan beroleh kemenangan, di tempat ini Islam akan beroleh kemenangan, di
tempat ini pula Islam akan memperoleh sukses dan berkembang.
Nasib baik telah jatuh di Yathrib, suatu hal yang tidak terjadi pada kota yang lain.
Waktu itu dua kabilah Aus dan Khazraj adalah penyembah berhala di Yathrib.
Mereka saling bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Sering pula timbul
kebencian antara mereka itu dan dari kebencian ini sampai timbul pula
peperangan.
Sejarah memperlihatkan bahwa orang-orang Masehi di Syam, yang berada di
bawah pengaruh Rumawi Timur (Bizantium) sangat membenci orang-orang
Yahudi, sebab mereka percaya bahwa mereka inilah yang telah menyiksa dan
menyalib Isa al-Masih. Mereka menyerbu Yathrib guna memerangi orang-orang
Yahudi. Akan tetapi karena tidak berhasil mereka lalu membujuk dan meminta
bantuan Aus dan Khazraj. Tidak sedikit jumlah orang-orang Yahudi itu kemudian
yang mereka bunuh. Dengan demikian kedudukan orang-orang Yahudi sebagai
yang dipertuan dijatuhkan, dan orang-orang Arab kabilah Aus dan Khazraj yang
tadinya terbatas hanya sebagai kuli telah dinaikkan. Sesudah itu orang-orang
Arab itu berusaha lagi akan menghantam orang-orang Yahudi supaya
kekuasaan mereka atas kota yang makmur dan subur dengan pertanian dan air
itu lebih besar lagi. Siasat mereka ini berhasil baik sekali.
Tetapi pihak Yahudi sendiri kemudian menyadari akan bencana yang menimpa
diri mereka itu. Permusuhan dan kebencian pihak Yahudi Yathrib terhadap Aus
dan Khazraj makin mendalam, Aus dan Khazrajpun demikian juga terhadap
Yahudi.
Sekarang pengikut-pengikut Musa ini melihat, bahwa pertempuran yang dilawan
dengan pertempuran berarti akan menghabiskan mereka sama sekali, apalagi
168
kalau Aus dan Khazraj sampai bersahabat baik2 dengan orang-orang Arab, yang
seagama dengan Ahli Kitab. Maka dalam siasat mereka, mereka menempuh
suatu cara bukan mencari kemenangan dalam pertempuran, melainkan dengan
menggunakan siasat memecah-belah. Mereka melakukan intrik di kalangan Aus
dengan Khazraj, menyebarkan provokasi permusuhan dan kebencian di
kalangan mereka, supaya masing-masing pihak selalu bersiap-siap akan saling
bertempur.
Dengan demikian selamatlah propaganda mereka itu. Mereka sekarang dapat
memperbesar perdagangan dan kekayaan mereka. Kekuasaan mereka yang
sudah hilang dapat mereka rebut kembali, termasuk rumah-rumah dan harta
tidak bergerak lainnya.
Di samping konflik karena berebut kedaulatan dan kekuasaan dalam hidup
bertetangga Yahudi-Arab Yathrib itu, masih ada pengaruh lain yang lebih dalam
pada pihak Aus dan Khazraj melebihi penduduk jazirah Arab yang manapun juga
– yaitu dalam arti pengaruh rohani.
Orang-orang Yahudi sebagai Ahli Kitab dan penganjur monotheisma sangat
mencela tetangga-tetangga mereka yang terdiri dari kaum pagan dengan
penyembah berhala sebagai pendekatan kepada Tuhan.
Mereka diperingatkan bahwa kelak akan ada seorang nabi yang akan
menghabiskan mereka dan mendukung Yahudi. Tetapi propaganda ini tidak
sampai membuat orang-orang Arab itu mau menganut agama Yahudi. Soalnya
karena dua sebab: pertama karena selalu ada perang antara kaum Nasrani dan
kaum Yahudi, yang lalu membuat Yahudi Yathrib hanya hidup cari selamat, yang
berarti akan menjamin lancarnya perdagangan mereka. Kedua, orang-orang
Yahudi beranggapan, bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, dan mereka
tidak mau ada bangsa lain memegang kedudukan ini. Disamping itu mereka
memang tidak pernah mengajak orang lain menganut agamanya dan merekapun
tidak pula keluar dari lingkungan Keluarga Israil. Atas dasar ke dua sebab
tersebut, hubungan tetangga dan hubungan dagang antara Yahudi dengan Arab
-Aus dan Khazraj – membuat lebih banyak mengetahui cerita-cerita kerohanian
dan masalah-masalah agama lainnya di banding dengan golongan Arab yang
lain. Ini menunjukkan bahwa tak ada suatu golongan dari kalangan Arab yang
dapat menerima ajakan Muhammad dalam arti spiritual seperti yang dilakukan
oleh penduduk Yathrib itu.
Suwaid bin’sh-Shamit adalah seorang bangsawan terkemuka di Yathrib. Karena
ketabahannya, pengetahuannya, kebangsawanan dan keturunannya,
masyarakatnya sendiri menamakannya al-Ramil (yang sempurna). Pada waktu
membicarakan ini Suwaid sedang berada di Mekah berziarah. Muhammad lalu
menemuinya dan diajaknya ia mengenal Tuhan dan menganut Islam.
“Barangkali yang ada padamu itu sama dengan yang ada padaku,” kata Suwaid.
“Apa yang ada padamu?” tanya Muhammad.
“Kata-kata mutiara oleh Luqman.”
Lalu Muhammad minta supaya hal itu dikemukakan.
“Memang itu kata-kata yang baik,” kata Muhammad setelah oleh Suwaid
dikemukakan. “Tapi yang ada padaku lebih utama tentunya, yaitu Qur’an sebagai
bimbingan dan cahaya.”
Lalu dibacakannya ayat-ayat Qur’an itu kepadanya disertai ajakan agar ia sudi
menerima Islam. Gembira sekali Suwaid mendengar ini.
“Memang baik sekali ini,” katanya. Lalu ia pergi hendak memikirkan hal tersebut.
Ada sementara orang yang berkata ketika ia dibunuh oleh Khazraj, bahwa ia
169
mati sebagai Muslim.
Peristiwa Suwaid b. Shamit ini bukan contoh satu-satunya yang menunjukkan
adanya pengaruh Yahudi dan Arab di Yathrib yang bertetangga itu, dari segi
rohani.
Keadaan Aus dan Khazraj yang begitu bermusuhan sebagai akibat provokasi
pihak Yahudi seperti yang sudah kita ketahui, satu sama lain mencari sekutu di
kalangan kabilah-kabilah Arab untuk memerangi lawannya. Dalam hal ini
kedatangan Abu’l Haisar Ans b. Rafi’ ke Mekah disertai pemuda-pemuda dari
Banu Abd’l-Asyhal – termasuk Iyas b. Mu’adh – adalah dalam rangka mencari
persekutuan dengan pihak Quraisy dan golongannya sendiri dari pihak Khazraj.
Muhammad mengetahui hal ini. Ditemuinya mereka itu, dan diperkenalkannya
Islam kepada mereka. Lalu dibacanya ayat-ayat Qur’an kepada mereka.
Pada waktu itu, Iyas b.Mu’adh sebagai pemuda remaja mengatakan: “Kawankawan,
ini adalah lebih baik daripada apa yang ada pada kita semua.”
Mereka kemudian kembali pulang ke Yathrib. Tak ada yang masuk Islam
diantara mereka itu, selain Iyas. Mereka semua sedang sibuk mencari sekutu
sebagai suatu persiapan karena adanya insiden Bu’ath yang telah melibatkan
Aus dan Khazraj ke dalam api perang saudara itu, tidak lama sesudah Abu’l
Haisar dan rombongannya kembali dari Mekah. Akan tetapi kata-kata
Muhammad ‘alaihissalam telah meninggalkan bekas yang dalam ke dalam jiwa
mereka setelah terjadinya insiden itu, yang lalu membuat Aus dan Khazraj
menantikan Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai wakil dan
pemuka mereka.
Memang, terjadinya insiden Bu’ath itu tidak lama sesudah Abu’l-Haisar kembali
ke Yathrib. Pada waktu itulah pertempuran sengit antara Aus dan Khazraj terjadi,
yang membawa akibat timbulnya permusuhan yang berakar dalam sekali. Setiap
golongan lalu bertanya-tanya kalau-kalau mereka itu yang menang: akan
tetapkah mereka dengan kawan-kawan mereka itu, ataukah akan dikikis habis.
Abu Usaid Hudzair sebagai pemuka Aus, sangat dendam sekali kepada Khazraj.
Tatkala pertempuran sudah dimulai, pihak Aus mengalami suatu kekacauan.
Mereka lari tunggang-langgang ke arah Najd, yang oleh pihak Khazraj lalu
diejek. Hudzair yang mendengarkan ejekan itu menetakkan ujung lembingnya ke
pahanya; lalu turun dengan mengatakan:
“Sungguh luarbiasa! Tidak akan tinggal diam sebelum aku mati terbunuh. Wahai
masyarakat Aus, kalau kamu mau menyerahkan aku, lakukanlah!”
Pihak Aus sekarang mau bertempur lagi. Pengalaman pahit yang telah menimpa
mereka menyebabkan mereka kini berjuang mati-matian. Khazraj dapat mereka
hancurkan. Rumah-rumah dan kebun kurma Khazraj oleh Aus dibakar.
Kemudian Sa’d b. Mu’adh al-Asyhadi bertindak melindungi Khazraj. Sementara
itu Hudzair bermaksud akan mendatangi rumah demi rumah, membunuhi satusatu
mereka sampai tak ada yang hidup lagi, kalau tidak segera Abu Qais ibn’l-
Aslat kemudian datang mencegahnya guna menjaga solidaritas kepercayaan
mereka. “Bertetangga dengan mereka lebih baik daripada bertetangga dengan
rubah.”
Sejak itu orang-orang Yahudi dapat mengembalikan kedudukannya di Yathrib.
Baik yang menang maupun yang kalah dari kalangan Aus dan Khazraj samasama
berpendapat tentang akibat buruk yang telah mereka lakukan itu. Hal ini
yang sekarang terpikir oleh mereka, dan mereka sudah mempertimbangkan pula
akan mengangkat seorang raja atas mereka itu. Untuk itu mereka lalu memilih
Abdullah b. Muhammad dari pihak Khazraj yang sudah kalah, mengingat
kedudukan dan pandangannya yang baik. Akan tetapi karena perkembangan
170
situasi yang begitu pesat, keinginan mereka itu tidak sampai terlaksana. Soalnya
ialah karena ada beberapa orang dari Khazraj pergi ke Mekah pada musim
ziarah.
Di tempat ini Muhammad menemui mereka dan menanyakan keadaan mereka,
yang kemudian diketahuinya, bahwa mereka adalah kawan-kawan orang-orang
Yahudi. Ketika itu orang-orang Yahudi di Yathrib mengatakan apabila mereka
saling berselisih.
“Sekarang akan ada seorang nabi utusan Tuhan yang sudah dekat waktunya.
Kami akan jadi pengikutnya dan kami dengan dia akan memerangi kamu seperti
dalam perang ‘Ad dan Iram.”
Setelah Nabi bicara dengan mereka dan diajaknya mereka bertauhid kepada
Allah, satu sama lain mereka saling berpandang-pandangan.
“Sungguh inilah Nabi yang pernah dijanjikan orang-orang Yahudi kepada kita,”
kata mereka. “Jangan sampai mereka mendahului kita.”
Seruan Muhammad mereka sambut dengan baik dan menyatakan diri mereka
masuk Islam. Lalu kata mereka:
“Kami telah meninggalkan golongan kami – yakni Aus dan Khazraj – dan tidak
ada lagi golongan yang saling bermusuhan dan saling mengancam. Mudahmudahan
Tuhan mempersatukan mereka dengan tuan. Bila mereka itu sudah
dapat dipertemukan dengan tuan, maka tak adalah orang yang lebih mulia dari
tuan.”
Orang-orang itu lalu kembali ke Medinah. Dua orang diantara mereka itu dari
Banu’n-Najjar, keluarga Abd’l-Muttalib dari pihak ibu – kakek Muhammad yang
telah mengasuhnya sejak kecil. Kepada masyarakatnya itu mereka menyatakan
sudah menganut Islam. Ternyata merekapun menyambut pula dengan senang
hati agama ini, yang berarti akan membuat mereka menjadi golongan monotheis
seperti orang-orang Yahudi. Bahkan membuat lebih baik dari mereka. Dengan
demikian tiada suatu keluargapun, baik Aus atau Khazraj, yang tidak menyebut
nama Muhammad ‘alaihissalam.
Tiba giliran tahun berikutnya, bulan-bulan sucipun datang lagi bersama
datangnya musim ziarah ke Mekah, dan ke tempat itu datang pula duabelas
orang penduduk Yathrib. Mereka ini bertemu dengan Nabi di ‘Aqaba. Di tempat
inilah mereka menyatakan ikrar atau berjanji kepada Nabi (yang kemudian
dikenal dengan nama) Ikrar ‘Aqaba pertama. Mereka berikrar kepadanya untuk
tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakanak,
tidak mengumpat dan memfitnah, baik di depannya atau di belakang.
Jangan menolak berbuat kebaikan. Barangsiapa mematuhi semua itu ia
mendapat pahala surga, dan kalau ada yang mengecoh, maka soalnya kembali
kepada Tuhan. Tuhan berkuasa menyiksa, juga berkuasa mengampuni segala
dosa.
Dalam hal ini Muhammad menugaskan kepada Mush’ab bin ‘Umair supaya
membacakan Qur’an kepada mereka, mengajarkan Islam serta seluk-beluk
hukum agama.
Setelah adanya ikrar ini Islam makin tersebar di Yathrib. Mush’ab bertugas
memberikan pelajaran agama di kalangan Muslimin Aus dan Khazraj. Gembira
sekali ia melihat kaum Anshar itu makin teguh kepercayaannya kepada Allah dan
kepada kebenaran. Menjelang bulan-bulan suci akan tiba, ia datang lagi ke
Mekah dan kepada Muhammad diceritakannya keadaan Muslimin di Yathrib itu;
tentang ketahanan dan kekuatan mereka, dan bahwa pada musim haji tahun ini
mereka akan datang lagi ke Mekah dalam jumlah yang lebih besar dengan iman
171
kepada Tuhan yang sudah lebih kuat.
Berita-berita yang disampaikan oleh Mush’ab ini membuat Muhammad berpikir
lebih lama lagi. Pengikut-pengikutnya di Yathrib kini makin sehari makin
berkuasa dan bertambah kuat juga. Dari orang-orang Yahudi dan orang-orang
musyrik mereka tidak mendapat gangguan seperti yang dialami oleh kawankawannya
di Mekah karena gangguan Quraisy. Di samping itu Yathrib lebih
makmur daripada Mekah – ada pertanian, ada kebun kurma, ada anggur.
Bukankah lebih baik sekali apabila Muslimin Mekah itu hijrah saja ke tempat
saudara-saudara mereka di sana, yang akan terasa lebih aman? Mereka akan
bebas dari Quraisy yang selalu memfitnah agama mereka.
Selama Muhammad berpikir-pikir itu teringat olehnya akan orang-orang dari
Yathrib, mereka yang mula-mula masuk Islam itu, dan yang menceritakan
adanya permusuhan antara golongan Aus dan Khazraj. Apabila dengan
perantaraannya mereka itu sudah dapat dipersatukan Tuhan, maka tak ada
orang yang lebih mulia dari Muhammad. Sekarang mereka sudah dipertemukan
Allah bersama dia, bukankah lebih baik apabila dia juga hijrah? Ia tidak ingin
membalas kejahatan Quraisy itu. Iapun sadar bahwa ia lebih lemah dari mereka.
Kalaupun Keluarga Hasyim dan Keluarga Muttalib melindunginya dari
penganiayaan, mereka tidak akan membelanya dalam melakukan penganiayaan.
Dan mereka yang sudah menjadi pengikutnya juga takkan dapat melindungi diri
dari penganiayaan Quraisy dan segala macam kejahatannya.
Catatan kaki:
1 Bai’at’l-‘Aqaba, secara harfiah berarti pernyataan dan sumpah setia yang
diadakan di bukit ‘Aqaba (A).
2 Hilf (amak ahlaf) pernyataan sumpah setia-kawan atau bersahabat baik antar
kabilah bersangkutan yang biasa berlaku dalam tradisi masyarakat Arab pada
masa itu. Halif (jamak hulafa’), yakni pihak yang mengadakan persahabatan,
kawan-kawan sepersekutuan (A).
Apabila iman itu merupakan landasan yang paling kuat, yang akan membuat
segalanya di hadapan kita menjadi kecil, dan untuk itu dengan segala senang
hati orang mengorbankan harta bendanya, kesenangan, kebebasan dan seluruh
hidupnya, apabila penganiayaan itu dengan sendirinya akan membuat iman
seseorang bertambah dalam, maka penganiayaan dan pengorbanan yang terusmenerus
itu bagi seorang mukmin akan membuatnya ia merenungkan lebih
dalam lagi, akan memberinya ruangan yang lebih luas serta pengertian tentang
kebenaran yang lebih dalam dan kuat. Dahulu Muhammad pernah menganjurkan
kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka mengungsi ke Abisinia daerah
Kristen, karena di situ ada kebenaran, ada seorang raja yang adil. Maka akan
lebih baiklah bila sekarang kaum Muslimin itu mengungsi ke Yathrib, dapat saling
memperkuat diri dengan sahabat-sahabat kaum Muslimin di sana, dapat saling
tolong-menolong dalam menahan bahaya yang mungkin menimpa mereka.
Dengan begitu mereka akan mendapat kebebasan dalam merenungkan agama
serta berterang-terang pula guna mengangkat martabat mereka, sebagai
jaminan suksesnya dakwah agama ini, suatu dakwah yang tidak mengenal
paksaan, melainkan dasarnya adalah kasih-sayang, dapat meyakinkan dan
bertukar pikiran dengan cara yang baik.
Tahun ini – 622 M – jemaah haji dari Yathrib praktis jumlahnya banyak sekali,
terdiri dari tujuhpuluh lima orang, tujuhpuluh tiga pria dan dua wanita.
Mengetahui kedatangan mereka ini, terpikir oleh Muhammad akan mengadakan
suatu ikrar lagi, tidak terbatas hanya pada seruan kepada Islam seperti selama
ini, yang selama tigabelas tahun ini terus-menerus dilakukannya, dengan lemah172
lembut, dengan segala kesabaran menang gung pelbagai macam pengorbanan
dan kesakitan – melainkan kini lebih jauh lagi dari itu. Ikrar itu hendaknya menjadi
suatu pakta persekutuan, yang dengan demikian kaum Muslimin dapat
mempertahankan diri: pukulan dibalas dengan pukulan, serangan dengan
serangan. Muhammad lalu mengadakan pertemuan rahasia dengan pemimpinpemimpin
mereka.
Setelah ada kesediaan mereka, dijanjikannya pertemuan itu akan diadakan di
‘Aqaba pada tengah malam pada hari-hari Tasyriq.3 Peristiwa ini oleh Muslimin
Yathrib tetap dirahasiakan dari kaum musyrik yang datang bersama-sama
mereka. Menunggu sampai lewat sepertiga malam dari janji mereka dengan
Nabi, mereka keluar meninggalkan kemah, pergi mengendap-endap seperti
burung ayam-ayam, sembunyi-sembunyi jangan sampai rahasia itu terbongkar.
Sesampai mereka di gunung ‘Aqaba, mereka semua memanjati lereng-lereng
gunung tersebut, demikian juga kedua wanita itu. Mereka tinggal di tempat ini
menunggu kedatangan Rasul.
Kemudian Muhammad pun datang, bersama pamannya ‘Abbas b. Abd’l-Muttalib
– yang pada waktu itu masih menganut kepercayaan golongannya sendiri. Akan
tetapi sejak sebelum itu ia sudah mengetahui dari kemenakannya ini akan
adanya suatu pakta persekutuan; dan adakalanya hal ini dapat mengakibatkan
perang. Disebutkan juga, bahwa dia sudah mengadakan perjanjian dengan
Keluarga Muttalib dan Keluarga Hasyim untuk melindungi Muhammad. Maka
dimintanya ketegasan kemanakannya itu dan ketegasan golongannya sendiri,
supaya jangan kelak timbul bencana yang akan menimpa Keluarga Hasyim dan
Keluarga Muttalib, dan dengan demikian berarti orang-orang Yathrib itu akan
kehilangan pembela. Atas dasar itulah, maka ‘Abbas yang pertama kali bicara.
“Saudara-saudara dari Khazraj!” kata ‘Abbas. “Posisi Muhammad di tengahtengah
kami sudah sama-sama tuan-tuan ketahui. Kami dan mereka yang
sepaham dengan kami telah melindunginya dari gangguan masyarakat kami
sendiri. Dia adalah orang yang terhormat di kalangan masyarakatnya dan
mempunyai kekuatan di negerinya sendiri. Tetapi dia ingin bergabung dengan
tuan-tuan juga. Jadi kalau memang tuan-tuan merasa dapat menepati janji
seperti yang tuan-tuan berikan kepadanya itu dan dapat melindunginya dari
mereka yang menentangnya, maka silakanlah tuan-tuan laksanakan. Akan
tetapi, kalau tuan-tuan akan menyerahkan dia dan membiarkannya terlantar
sesudah berada di tempat tuan-tuan, maka dari sekarang lebih baik tinggalkan
sajalah.”
Setelah mendengar keterangan ‘Abbas pihak Yathrib menjawab: “Sudah kami
dengar apa yang tuan katakan. Sekarang silakan Rasulullah bicara.
Kemukakanlah apa yang tuan senangi dan disenangi Tuhan.”
Setelah membacakan ayat-ayat Qur’an dan memberi semangat Islam,
Muhammad menjawab:
“Saya minta ikrar tuan-tuan akan membela saya seperti membela isteri-isteri dan
anak-anak tuan-tuan sendiri.”
Ketika itu Al-Bara’ b. Ma’rur hadir. Dia seorang pemimpin masyarakat dan yang
tertua di antara mereka. Sejak ikrar ‘Aqaba pertama ia sudah Islam, dan
menjalankan semua kewajiban agama, kecuali dalam sembahyang ia berkiblat
ke Ka’bah, sedang Muhammad dan seluruh kaum Muslimin waktu itu masih
berkiblat ke al-Masjid’l-Aqsha. Oleh karena ia berselisih pendapat dengan
masyarakatnya sendiri, begitu mereka sampai di Mekah segera mereka minta
pertimbangan Nabi. Muhammad melarang Al-Bara’ berkiblat ke Ka’bah.
Setelah tadi Muhammad minta kepada Muslimin Yathrib supaya membelanya
173
seperti mereka membela isteri dan anak-anak mereka sendiri, Al-Bara’ segera
mengulurkan tangan menyatakan ikrarnya seraya berkata: “Rasulullah, kami
sudah berikrar. Kami adalah orang peperangan dan ahli bertempur yang sudah
kami warisi dari leluhur kami.”
Tetapi sebelum Al-Bara’ selesai bicara, Abu’l-Haitham ibn’t-Tayyihan datang
menyela:
“Rasulullah, kami dengan orang-orang itu – yakni orang-orang Yahudi – terikat
oleh perjanjian, yang sudah akan kami putuskan. Tetapi apa jadinya kalau kami
lakukan ini lalu kelak Tuhan memberikan kemenangan kepada tuan, tuan akan
kembali kepada masyarakat tuan dan meninggalkan kami?”
Muhammad tersenyum, dan katanya: “Tidak, saya sehidup semati dengan tuantuan.
Tuan-tuan adalah saya dan saya adalah tuan-tuan. Saya akan memerangi
siapa saja yang tuan-tuan perangi, dan saya akan berdamai dengan siapa saja
yang tuan-tuan ajak berdamai.”
Tatkala mereka siap akan mengadakan ikrar itu, ‘Abbas b. ‘Ubada datang
menyela dengan mengatakan: “Saudara-saudara dari Khazraj. Untuk apakah
kalian memberikan ikrar kepada orang ini? Kamu menyatakan ikrar dengan dia
tidak melakukan perang terhadap yang hitam dan yang merah4 melawan orangorang
itu.5 Kalau tuan-tuan merasa, bahwa jika harta benda tuan-tuan habis
binasa dan pemuka-pemuka tuan-tuan mati terbunuh, tuan-tuan akan
menyerahkan dia (kepada musuh), maka (lebih baik) dari sekarang tinggalkan
saja dia. Kalaupun itu juga yang tuan-tuan lakukan, ini adalah suatu perbuatan
hina dunia akhirat. Sebaliknya, bila tuan-tuan memang dapat menepati janji
seperti yang tuan-tuan berikan kepadanya itu, sekalipun harta-benda tuan-tuan
akan habis dan bangsawan-bangsawan akan mati terbunuh, maka silakan saja
tuan-tuan terima dia. Itulah suatu perbuatan yang baik, dunia akhirat.”
Orang ramai itu menjawab:
“Akan kami terima, sekalipun harta-benda kami habis, bangsawan-bangsawan
kami terbunuh. Tetapi, Rasulullah, kalau dapat kami tepati semua ini, apa yang
akan kami peroleh?”
“Surga,” jawab Muhammad dengan tenang dan pasti.
Mereka lalu mengulurkan tangan dan dia juga membentangkan tangannya.
Ketika itu mereka menyatakan ikrar kepadanya.
Selesai ikrar itu, Nabi berkata kepada mereka:
“Pilihkan dua belas orang pemimpin dari kalangan tuan-tuan yang akan menjadi
penanggung-jawab masyarakatnya.”
Mereka lalu memilih sembilan orang dari Khazraj dan tiga orang dari Aus.
Kemudian kepada pemimpin-pemimpin itu Nabi berkata:
“Tuan-tuan adalah penanggung-jawab masyarakat tuan-tuan seperti
pertanggung-jawaban pengikut-pengikut Isa bin Mariam. Terhadap masyarakat
saya, sayalah yang bertanggungjawab.”
Dalam ikrar kedua ini mereka berkata:
“Kami berikrar mendengar dan setia di waktu suka dan duka, di waktu bahagia
dan sengsara, kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada,
dan kami tidak takut kritik siapapun atas jalan Allah ini.”
174
Peristiwa ini selesai pada tengah malam di celah gunung ‘Aqaba, jauh dari
masyarakat ramai, atas dasar kepercayaan, bahwa hanya Allah Yang
mengetahui keadaan mereka. Akan tetapi, begitu peristiwa itu selesai, tiba-tiba
mereka mendengar ada suara berteriak yang ditujukan kepada Quraisy:
“Muhammad dan orang-orang yang pindah kepercayaan itu sudah berkumpul
akan memerangi kamu!”
Suara itu datangnya dari seseorang yang keluar untuk urusannya sendiri.
Mengetahui keadaan mereka itu sedikit dengan melalui pendengarannya yang
selintas, ia lalu bermaksud hendak mengacaukan rencana itu dan mau
menanamkan kegelisahan dalam hati mereka, bahwa rencana mereka malam itu
diketahui. Akan tetapi pihak Khazraj dan Aus tetap pada janji mereka. Bahkan
‘Abbas b. ‘Ubada – setelah mendengar suara simata-mata itu – berkata kepada
Muhammad:
“Demi Allah Yang telah mengutus tuan atas dasar kebenaran, kalau sekiranya
tuan sudi, penduduk Mina itu besok akan kami habiskan dengan pedang kami.”
Ketika itu Muhammad menjawab:
“Kami tidak diperintahkan untuk itu. Kembalilah ke kemah tuan-tuan.”
Merekapun kembali ke tempat mereka bermalam, lalu tidur. Keesokan harinya
pagi-pagi baru mereka bangun.
Akan tetapi pagi itu juga Quraisy sudah mengetahui berita adanya ikrar itu.
Mereka terkejut sekali. Pagi itu pemuka-pemuka Quraisy mendatangi Khazraj di
tempatnya masing-masing. Mereka menyesalkan Khazraj dan mengatakan,
bahwa mereka tidak ingin berperang dengan Khazraj. Tetapi kenapa mau
bersekutu dengan Muhammad memerangi mereka. Ketika itu juga orang-orang
musyrik dari kalangan Khazraj bersumpah-sumpah bahwa hal semacam itu tidak
ada sama sekali. Sedang Muslimin malah diam saja setelah dilihatnya Quraisy
lagaknya akan mempercayai keterangan orang-orang yang seagama dengan
mereka itu.
Sekarang Quraisy kembali tanpa dapat mengiakan atau meniadakan berita
tersebut. Tetapi mereka terus menyelidiki, kalau-kalau dapat mengungkapkan
keadaan yang sebenarnya. Sementara itu orang-orang Yathrib sudah
mengangkat perbekalan mereka dan kembali menuju negeri mereka sebelum
pihak Quraisy mengetahui benar apa yang mereka lakukan itu.
Setelah kemudian Quraisy mengetahui, bahwa berita itu memang benar, mereka
berangkat mencari orang-orang Yathrib itu. Tetapi sudah tak ada lagi yang akan
dapat mereka jumpai selain Sa’d b. ‘Ubada, yang lalu diambil dan dibawanya ke
Mekah. Ia disiksa. Tetapi kemudian Jubair b. Mut’im b. ‘Adi dan al-Harith b.
Umayya datang menolongnya. Dulu orang ini pernah menolong mereka ketika
mereka dalam perjalanan perdagangan ke Syam lewat Yathrib.
Kalau begitu kekuatiran Quraisy kiranya tidak berlebih-lebihan, begitu juga dalam
mengejar jejak mereka yang telah ikrar kepada Muhammad akan memerangi
mereka itu. Mereka telah mengenalnya selama tigabelas tahun terus-menerus,
sejak permulaan kenabiannya. Mereka sudah berusaha mati-matian
melancarkan perang pasif itu kepadanya, dan masing-masing sudah pula
menghadapinya. Mereka mengetahui itu adalah karena keyakinannya kepada
Tuhan, karena teguhnya ia berpegang pada ajaran yang benar. Ia sudah tak
dapat dilunakkan dan tak dapat pula dibujuk. Ia tak pernah gentar menghadapi
gangguan, menghadapi siksaan, menghadapi pembunuhan. Sesudah ia dan
pengikut-pengikutnya disakiti dengan pelbagai macam gangguan, sesudah ia
dikepung di celah-celah bukit, seluruh penduduk Mekah diteror dengan
bermacam-macam ketakutan supaya jangan jadi pengikutnya, terbayang oleh
175
Quraisy bahwa mereka sudah hampir mengalahkannya, kegiatannya hanya akan
terbatas dalam lingkaran sempit pengikut-pengikutnya yang masih berpegang
pada agama itu saja. Dia dan sahabat-sahabatnya tidak lama lagi sudah akan
jemu dalam pengasingan, dan akan kembali tunduk menyerah di bawah
kekuasaan mereka.
Tetapi sekarang, dengan adanya perjanjian persekutuan baru ini, pintu harapan
akan menang jadi terbuka didepan Muhammad dan pengikut-pengikutnya.
Setidak-tidaknya harapan kebebasan menyebarkan agama, serta menyerang
berhala-berhala dan penyembah-penyembahnya. Siapa tahu apa yang akan
terjadi kelak terhadap masyarakat seluruh jazirah Arab itu, bila sudah mendapat
bantuan Yathrib berikut Aus dan Khazrajnya, dan sesudah mendapat
perlindungan dari serangan musuh, disertai adanya kebebasan melakukan
upacara agama serta mengajak pihak lain turut bergabung. Kalau Quraisy tidak
dapat mengikis gerakan ini di tanah tumpah darahnya sendiri maka kekuatiran
mereka pada hari kemudiannya tetap selalu membayang, dan kemenangan
Muhammad terhadap mereka masih tetap menggelisahkan mereka.
Oleh karena itu sungguh-sungguh mereka memikirkan apa yang harus mereka
lakukan guna menggagalkan usaha Muhammad itu, serta menghancurkan
gerakan barunya. Demikian juga dia sendiri tidak kurang dari Quraisy dalam
memikirkan hal ini. Pintu yang telah dibukakan Tuhan di hadapannya itu ialah
pintu kehormatan bagi agama Allah, pintu yang akan memberi tempat pada arti
kebenaran. Perjuangan yang sekarang berkecamuk antara dia dengan pihak
Quraisy, adalah suatu peristiwa yang paling hebat terjadi sejak masa
kerasulannya, yakni suatu perjuangan hidup atau mati bagi kedua belah pihak.
Sudah tentu, kemenangan itu ada pada pihak yang benar. Keputusannya sudah
bulat. Bolehlah ia minta pertolong an Tuhan. Biarlah, segala tipu-daya yang
sudah dilakukan Quraisy itu akan bersifat lebih menghina mereka sendiri
melebihi yang sudah-sudah. Ia akan terus maju, tapi dengan sikap bijaksana,
tenang dan hati-hati. Masalahnya adalah masalah kecekatan politik dan
kecerdikan seorang pemimpin yang saksama.
Dimintanya sahabat-sahabatnya supaya menyusul kaum Anshar ke Yathrib.
Hanya saja dalam meninggalkan Mekah hendaknya mereka terpencar-pencar,
supaya jangan sampai menimbulkan kepanikan pihak Quraisy terhadap mereka.
Mulailah kaum Muslimin melakukan hijrah secara sendiri-sendiri atau kelompokkelompok
kecil. Akan tetapi hal itu rupanya sudah diketahui oleh pihak Quraisy.
Mereka segera bertindak, berusaha mengembalikan yang masih dapat
dikembalikan itu ke Mekah untuk kemudian dibujuk supaya kembali kepada
kepercayaan mereka, kalau tidak akan disiksa dan dianiaya. Sampai-sampai
tindakan itu ialah dengan cara memisahkan suami dari isteri; kalau si isteri dari
pihak Quraisy ia tidak dibolehkan pergi ikut suami. Yang tidak menurut, isterinya
yang masih dapat mereka kurung, dikurung.
Akan tetapi mereka takkan dapat berbuat lebih dari itu. Mereka kuatir akan
pecah perang saudara antar-kabilah jika mereka mencoba membunuh salah
seorang dari kabilah itu.
Berturut-turut kaum Muslimin hijrah ke Yathrib, sedang Muhammad tetap berada
di posnya. Tak ada orang yang mengetahui, dia akan tetap tinggal di tempatnya
itu atau sudah mengambil keputusan akan hijrah juga. Dahulu juga mereka tidak
mengetahui, ketika sahabat-sahabatnya diijinkan hijrah ke Abisinia, sedang dia
sendiri tetap di Mekah menyerukan anggota-anggota keluarganya yang lain ke
dalam Islam. Bahkan Abu Bakrpun, ketika minta ijin akan turut hijrah ke Yathrib,
ia hanya berkata: “Jangan tergesa-gesa; kalau-kalau Tuhan menyertakan
seorang kawan.” Dan tidak lebih dari itu.
Sungguhpun begitu pihak Quraisy sendiri sudah seribu kali memperhitungkan
176
hijrah Nabi ke Yahtrib itu. Jumlah kaum Muslimin di sana sudah begitu banyak
sehingga hampir-hampir mereka itu menjadi pihak yang menentukan. Sekarang
datang pula mereka yang hijrah dari Mekah menggabungkan diri, sehingga
mereka jadi bertambah kuat juga adanya. Dalam pada itu, apabila Muhammad –
orang yang sudah mereka kenal berpendirian teguh dengan pendapatnya yang
tepat dan berpandangan jauh – sampai menyusul ke Yathrib, mereka kuatir
penduduk Yathrib itu kelak akan menyerbu Mekah, atau akan menutup jalur
perjalanan perdagangan mereka ke Syam atau akan membuat mereka mati
kelaparan seperti yang pernah mereka lakukan dulu terhadap Muhammad dan
sahabat-sahabatnya tatkala mereka membuat piagam pemboikotan dan
memaksa mereka tinggal di celah-celah gunung selama tigapuluh bulan.
Apabila Muhammad masih tinggal di Mekah dan berusaha akan meninggalkan
tempat itu, maka mereka masih merasa terancam oleh adanya tindakan pihak
Yathrib dalam membela Nabi dan Rasul. Jadi tak ada jalan keluar bagi mereka
selain dengan membunuhya. Dengan begitu mereka lepas dari malapetaka yang
terus-menerus itu. Tetapi kalau juga mereka membunuhnya, tentu Keluarga
Hasyim dan Keluarga Muttalib akan menuntut balas. Maka pecahlah perang
saudara di Mekah, dan suatu bencana yang sangat mereka takuti juga akan
datang dari pihak Yathrib.
Sekarang mereka mengadakan pertemuan di Dar’n-Nadwa membahas semua
persoalan itu serta cara-cara pencegahannya. Salah seorang dari mereka
mengusulkan:
“Masukkan dia dalam kurungan besi dan tutup pintunya rapat-rapat kemudian
awasi biar dia mengalami nasib seperti penyair-penyair semacamnya sebelum
dia; seperti Zuhair dan Nabigha.”
Tetapi pendapat ini tidak mendapat suara.
“Kita keluarkan dia dari lingkungan kita, kita buang dari negeri kita. Sesudah itu
tidak perlu kita pedulikan lagi urusannya,” demikian terdengar suara yang lain.
Tetapi mereka kuatir ia akan terus menyusul ke Medinah dan apa yang mereka
takuti justru akan menimpa mereka.
Akhirnya mereka memutuskan, dari setiap kabilah akan diambil seorang pemuda
yang tegap, dan setiap pemuda itu akan dipersenjatai dengan sebilah pedang
yang tajam, yang secara bersama-sama sekaligus mereka akan
menghantamnya, dan darahnya dapat dipencarkan antar-kabilah. Dengan
demikian Banu ‘Abd Manaf takkan dapat memerangi mereka semua. Mereka
akan menebus darah itu kemudian dengan harta. Maka terlepaslah Quraisy dan
orang yang membuat porak-poranda dan mencerai-beraikan kabilah-kabilah
mereka itu.
Mereka menyetujui pendapat ini dan merasa cukup puas. Mereka mengadakan
seleksi di kalangan pemuda-pemuda mereka. Mereka menganggap bahwa soal
Muhammad akan sudah selesai. Beberapa hari lagi ia akan terkubur habis ke
dalam tanah, bersama ajarannya, dan mereka yang sudah hijrah ke Yathrib akan
kembali ke tengah-tengah masyarakat, akan kembali kepada kepercayaan dan
kepada dewa-dewa mereka. Quraisy dan negeri Arab yang sudah dipecah-belah,
kedudukannya yang sudah mulai lemah, dengan demikian akan kembali bersatu.
Catatan kaki:
3 Hari-hari Tasyriq ialah tiga hari berturut-turut setelah hari Raya Kurban
(lebaran Haji) (A).
4 Yakni berperang habis-habisan melawan semua orang (A).
177
5 Yakni Quraisy (A).
B A G I A N K E S E P U L U H
HIJRAH
Perintah hijrah – Ali di tempat tidur Nabi – Di
gua Thaur –
– Berangkat ke Yathrib – – Cerita Suraqa b.
Ju’syum –
– Muslimin Medinah menantikan kedatangan
Rasul –
– Islam di Yathrib – Muhammad memasuki
Medinah –
RENCANA Quraisy akan membunuh Muhammad pada malam hari, karena
dikuatirkan ia akan hijrah ke Medinah dan memperkuat diri di sana serta segala
bencana yang mungkin menimpa Mekah dan menimpa perdagangan mereka
dengan Syam sebagai akibatnya, beritanya sudah sampai kepada Muhammad.
Memang tak ada orang yang menyangsikan, bahwa Muhammad akan
menggunakan kesempatan itu untuk hijrah. Akan tetapi, karena begitu kuat ia
dapat menyimpan rahasia itu, sehingga tiada seorangpun yang mengetahui, juga
Abu Bakr, orang yang pernah menyiapkan dua ekor unta kendaraan tatkala ia
meminta ijin kepada Nabi akan hijrah, yang lalu ditangguhkan, hanya sedikit
mengetahui soalnya. Muhammad sendiri memang masih tinggal di Mekah ketika
ia sudah mengetahui keadaan Quraisy itu dan ketika kaum Muslimin sudah tak
ada lagi yang tinggal kecuali sebagian kecil. Dalam ia menantikan perintah
Tuhan yang akan mewahyukan kepadanya supaya hijrah, ketika itulah ia pergi
ke rumah Abu Bakr dan memberitahukan, bahwa Allah telah mengijinkan ia
hijrah. Dimintanya Abu Bakr supaya menemaninya dalam hijrahnya itu, yang lalu
diterima baik oleh Abu Bakr.
Di sinilah dimulainya kisah yang paling cemerlang dan indah yang pernah
dikenal manusia dalam sejarah pengejaran yang penuh bahaya, demi
kebenaran, keyakinan dan iman. Sebelum itu Abu Bakr memang sudah
menyiapkan dua ekor untanya yang diserahkan pemeliharaannya kepada
Abdullah b. Uraiqiz sampai nanti tiba waktunya diperlukan. Tatkala kedua orang
itu sudah siap-siap akan meninggalkan Mekah mereka sudah yakin sekali,
bahwa Quraisy pasti akan membuntuti mereka. Oleh karena itu Muhammad
memutuskan akan menempuh jalan lain dari yang biasa, Juga akan berangkat
bukan pada waktu yang biasa.
Pemuda-pemuda yang sudah disiapkan Quraisy untuk membunuhnya malam itu
sudah mengepung rumahnya, karena dikuatirkan ia akan lari. Pada malam akan
hijrah itu pula Muhammad membisikkan kepada Ali b. Abi Talib supaya memakai
mantelnya yang hijau dari Hadzramaut dan supaya berbaring di tempat tidurnya.
Dimintanya supaya sepeninggalnya nanti ia tinggal dulu di Mekah menyelesaikan
barang-barang amanat orang yang dititipkan kepadanya. Dalam pada itu
pemuda-pemuda yang sudah disiapkan Quraisy, dari sebuah celah mengintip ke
tempat tidur Nabi. Mereka melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur itu dan
merekapun puas bahwa dia belum lari.
Tetapi, menjelang larut malam waktu itu, dengan tidak setahu mereka
Muhammad sudah keluar menuju ke rumah Abu Bakr. Kedua orang itu kemudian
keluar dari jendela pintu belakang, dan terus bertolak ke arah selatan menuju
gua Thaur. Bahwa tujuan kedua orang itu melalui jalan sebelah kanan adalah di
luar dugaan.
178
Tiada seorang yang mengetahui tempat persembunyian mereka dalam gua itu
selain Abdullah b. Abu Bakr, dan kedua orang puterinya Aisyah dan Asma, serta
pembantu mereka ‘Amir b. Fuhaira. Tugas Abdullah hari-hari berada di tengahtengah
Quraisy sambil mendengar-dengarkan permufakatan mereka terhadap
Muhammad, yang pada malam harinya kemudian disampaikannya kepada Nabi
dan kepada ayahnya. Sedang ‘Amir tugasnya menggembalakan kambing Abu
Bakr’ sorenya diistirahatkan, kemudian mereka memerah susu dan menyiapkan
daging. Apabila Abdullah b. Abi Bakr keluar kembali dari tempat mereka, datang
‘Amir mengikutinya dengan kambingnya guna menghapus jejaknya.
Kedua orang itu tinggal dalam gua selama tiga hari. Sementara itu pihak Quraisy
berusaha sungguh-sungguh mencari mereka tanpa mengenal lelah. Betapa
tidak. Mereka melihat bahaya sangat mengancam mereka kalau mereka tidak
berhasil menyusul Muhammad dan mencegahnya berhubungan dengan pihak
Yathrib. Selama kedua orang itu berada dalam gua, tiada hentinya Muhammad
menyebut nama Allah. KepadaNya ia menyerahkan nasibnya itu dan memang
kepadaNya pula segala persoalan akan kembali. Dalam pada itu Abu Bakr
memasang telinga. Ia ingin mengetahui adakah orang-orang yang sedang
mengikuti jejak mereka itu sudah berhasil juga.
Kemudian pemuda-pemuda Quraisy – yang dari setiap kelompok di ambil
seorang itu – datang. Mereka membawa pedang dan tongkat sambil mundarmandir
mencari ke segenap penjuru. Tidak jauh dari gua Thaur itu mereka
bertemu dengan seorang gembala, yang lalu ditanya.
“Mungkin saja mereka dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang
menuju ke sana.”
Ketika mendengar jawaban gembala itu Abu Bakr keringatan. Kuatir ia, mereka
akan menyerbu ke dalam gua. Dia menahan napas tidak bergerak, dan hanya
menyerahkan nasibnya kepada Tuhan. Lalu orang-orang Quraisy datang menaiki
gua itu, tapi kemudian ada yang turun lagi.
“Kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua?” tanya kawan-kawannya.
“Ada sarang laba-laba di tempat itu, yang memang sudah ada sejak sebelum
Muhammad lahir,” jawabnya. “Saya melihat ada dua ekor burung dara hutan di
lubang gua itu. Jadi saya mengetahui tak ada orang di sana.”
Muhammad makin sungguh-sungguh berdoa dan Abu Bakr juga makin
ketakutan. Ia merapatkan diri kepada kawannya itu dan Muhammad berbisik di
telinganya:
“Jangan bersedih hati. Tuhan bersama kita.”
Dalam buku-buku hadis ada juga sumber yang menyebutkan, bahwa setelah
terasa oleh Abu Bakr bahwa mereka yang mencari itu sudah mendekat ia
berkata dengan berbisik:
“Kalau mereka ada yang menengok ke bawah pasti akan melihat kita.”
“Abu Bakr, kalau kau menduga bahwa kita hanya berdua, ketiganya adalah
Tuhan,” kata Muhammad.
Orang-orang Quraisy makin yakin bahwa dalam gua itu tak ada manusia tatkala
dilihatnya ada cabang pohon yang terkulai di mulut gua. Tak ada jalan orang
akan dapat masuk ke dalamnya tanpa menghalau dahan-dahan itu. Ketika itulah
mereka lalu surut kembali. Kedua orang bersembunyi itu mendengar seruan
mereka supaya kembali ke tempat semula. Kepercayaan dan iman Abu Bakr
179
bertambah besar kepada Allah dan kepada Rasul.
“Alhamdulillah, Allahuakbar!” kata Muhammad kemudian.
Sarang laba-laba, dua ekor burung dara dan pohon. Inilah mujizat yang
diceritakan oleh buku-buku sejarah hidup Nabi mengenai masalah
persembunyian dalam gua Thaur itu. Dan pokok mujizatnya ialah karena
segalanya itu tadinya tidak ada. Tetapi sesudah Nabi dan sahabatnya
bersembunyi dalam gua, maka cepat-cepatlah laba-laba menganyam sarangnya
guna menutup orang yang dalam gua itu dari penglihatan. Dua ekor burung dara
datang pula lalu bertelur di jalan masuk. Sebatang pohonpun tumbuh di tempat
yang tadinya belum ditumbuhi. Sehubungan dengan mujizat ini Dermenghem
mengatakan:
“Tiga peristiwa itu sajalah mujizat yang diceritakan oleh sejarah Islam yang
benar-benar: sarang laba-laba, hinggapnya burung dara dan tumbuhnya pohonpohonan.
Dan ketiga keajaiban ini setiap hari persamaannya selalu ada di muka
bumi.”
Akan tetapi mujizat begini ini tidak disebutkan dalam Sirat Ibn Hisyam ketika
menyinggung cerita gua itu. Paling banyak oleh ahli sejarah ini disebutkan
sebagai berikut:
“Mereka berdua menuju ke sebuah gua di Gunung Thaur sebuah gunung di
bawah Mekah – lalu masuk ke dalamnya. Abu Bakr meminta anaknya Abdullah
supaya mendengar-dengarkan apa yang dikatakan orang tentang mereka itu
siang hari, lalu sorenya supaya kembali membawakan berita yang terjadi hari itu.
Sedang ‘Amir b. Fuhaira supaya menggembalakan kambingnya siang hari dan
diistirahatkan kembali bila sorenya ia kembali ke dalam gua. Ketika itu, bila hari
sudah sore Asma, datang membawakan makanan yang cocok buat mereka …
Rasulullah s.a.w. tinggal dalam gua selama tiga hari tiga malam. Ketika ia
menghilang Quraisy menyediakan seratus ekor unta bagi barangsiapa yang
dapat mengembalikannya kepada mereka. Sedang Abdullah b. Abi Bakr
siangnya berada di tengah-tengah Quraisy mendengarkan permufakatan mereka
dan apa yang mereka percakapkan tentang Rasulullah s.aw. dan Abu Bakr,
sorenya ia kembali dan menyampaikan berita itu kepada mereka.
‘Amir b. Fuhaira – pembantu Abu Bakr – waktu itu menggembalakan ternaknya di
tengah-tengah para gembala Mekah, sorenya kambing Abu Bakr itu
diistirahatkan, lalu mereka memerah susu dan menyiapkan daging. Kalau
paginya Abdullah b. Abi Bakr bertolak dari tempat itu ke Mekah, ‘Amir b. Fuhaira
mengikuti jejaknya dengan membawa kambing supaya jejak itu terhapus.
Sesudah berlalu tiga hari dan orangpun mulai tenang, aman mereka, orang yang
disewa datang membawa unta kedua orang itu serta untanya sendiri… dan
seterusnya.”
Demikian Ibn Hisyam menerangkan mengenai cerita gua itu yang kami nukilkan
sampai pada waktu Muhammad dan sahabatnya keluar dari sana.
Tentang pengejaran Quraisy terhadap Muhammad untuk dibunuh itu serta
tentang cerita gua ini datang firman Tuhan demikian:
“Ingatlah tatkala orang-orang kafir (Quraisy) itu berkomplot
membuat rencana terhadap kau, hendak menangkap kau,
atau membunuh kau, atau mengusir kau. Mereka membuat
rencana dan Allah membuat rencana pula. Allah adalah
Perencana terbaik.” (Qur’an, 8: 30)
“Kalau kamu tak dapat menolongnya, maka Allah juga Yang
telah menolongnya tatkala dia diusir oleh orang-orang kafir
180
(Quraisy). Dia salah seorang dari dua orang itu, ketika
keduanya berada dalam gua. Waktu itu ia berkata kepada
temannya itu: ‘Jangan bersedih hati, Tuhan bersama kita!’
Maka Tuhan lalu memberikan ketenangan kepadanya dan
dikuatkanNya dengan pasukan yang tidak kamu lihat. Dan
Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itu juga yang
rendah dan kalam Allah itulah yang tinggi. Dan Allah Maha
Kuasa dan Bijaksana.” (Qur’an, 9: 40)
Pada hari ketiga, bila mereka berdua sudah mengetahui, bahwa orang sudah
tenang kembali mengenai diri mereka, orang yang disewa tadi datang
membawakan unta kedua orang itu serta untanya sendiri. Juga Asma, puteri Abu
Bakr datang membawakan makanan. Oleh karena ketika mereka akan berangkat
tak ada sesuatu yang dapat dipakai menggantungkan makanan dan minuman
pada pelana barang, Asma, merobek ikat pinggangnya lalu sebelahnya dipakai
menggantungkan makanan dan yang sebelah lagi diikatkan. Karena itu ia lalu
diberi nama “dhat’n-nitaqain” (yang bersabuk dua).
Mereka berangkat. Setiap orang mengendarai untanya sendiri-sendiri dengan
membawa bekal makanan. Abu Bakr membawa limaribu dirham dan itu adalah
seluruh hartanya yang ada. Mereka bersembunyi dalam gua itu begitu ketat.
Karena mereka mengetahui pihak Quraisy sangat gigih dan hati-hati sekali
membuntuti, maka dalam perjalanan ke Yathrib itu mereka mengambil jalan yang
tidak biasa ditempuh orang. Abdullah b. ‘Uraiqit – dari Banu Du’il – sebagai
penunjuk jalan, membawa mereka hati-hati sekali ke arah selatan di bawahan
Mekah, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Oleh karena
mereka melalui jalan yang tidak biasa ditempuh orang, di bawanya mereka ke
sebelah utara di seberang pantai itu, dengan agak menjauhinya, mengambil
jalan yang paling sedikit dilalui orang.
Kedua orang itu beserta penunjuk jalannya sepanjang malam dan di waktu siang
berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan, tidak lagi
mereka mengenal lelah. Ya, kesulitan mana yang lebih mereka takuti daripada
tindakan Quraisy yang akan merintangi mereka mencapai tujuan yang hendak
mereka capai demi jalan Allah dan kebenaran itu! Memang, Muhammad sendiri
tidak pernah mengalami kesangsian, bahwa Tuhan akan menolongnya, tetapi
“jangan kamu mencampakkan diri ke dalam bencana.” Allah menolong
hambaNya selama hamba menolong dirinya dan menolong sesamanya. Mereka
telah melangkah dengan selamat selama dalam gua.
Akan tetapi apa yang dilakukan Quraisy bagi barangsiapa yang dapat
mengembalikan mereka berdua atau dapat menunjukkan tempat mereka, wajar
sekali akan menarik hati orang yang hanya tertarik pada hasil materi meskipun
akan diperoleh dengan jalan kejahatan. Apalagi jika kita ingat orang-orang Arab
Quraisy itu memang sudah menganggap Muhammad musuh mereka. Dalam jiwa
mereka terdapat suatu watak tipu-muslihat, bahwa membunuh orang yang tidak
bersenjata dan menyerang pihak yang tak dapat mempertahankan diri, bukan
suatu hal yang hina. Jadi, dua orang itu harus benar-benar waspada, harus
membuka mata, memasang telinga dan penuh kesadaran selalu.
Dugaan kedua orang itu tidak meleset. Sudah ada orang yang datang kepada
Quraisy membawa kabar, bahwa ia melihat serombongan kendaraan unta terdiri
dari tiga orang lewat.
Mereka yakin itu adalah Muhammad dan beberapa orang sahabatnya. Waktu itu
Suraqa b. Malik b. Ju’syum hadir.
“Ah, mereka itu Keluarga sianu,” katanya dengan maksud mengelabui orang itu,
sebab dia sendiri ingin memperoleh hadiah seratus ekor unta. Sebentar ia masih
tinggal bersama orang-orang itu. Tetapi kemudian ia segera pulang ke
181
rumahnya. Disiapkannya senjatanya dan disuruhnya orang membawakan
kudanya ke tengah-tengah wadi supaya waktu ia keluar nanti tidak dilihat orang.
Selanjutnya dikendarainya kudanya dan dipacunya ke arah yang disebutkan
orang itu tadi.
Sementara itu Muhammad dan kedua temannya sudah mengaso di bawah
naungan sebuah batu besar, sekadar beristirahat dan menghilangkan rasa lelah
sambil makan-makan dan minum, dan sekadar mengembalikan tenaga dan
kekuatan baru.
Matahari sudah mulai bergelincir, Muhammad dan Abu Bakr pun sudah pula
mulai memikirkan akan menaiki untanya mengingat bahwa jaraknya dengan
Suraqa sudah makin dekat. Dan sebelum itu kuda Suraqa sudah dua kali
tersungkur karena terlampau dikerahkan. Tetapi setelah penunggang kuda itu
melihat bahwa ia sudah hampir berhasil dan menyusul kedua orang itu – lalu
akan membawa mereka kembali ke Mekah atau membunuh mereka bila
mencoba membela diri – ia lupa kudanya yang sudah dua kali tersungkur itu,
karena saat kemenangan rasanya sudah di tangan. Akan tetapi kuda itu
tersungkur sekali lagi dengan keras sekali, sehingga penunggangnya
terpelanting dari punggung binatang itu dan jatuh terhuyung-huyung dengan
senjatanya. Lalu diramalkan oleh Suraqa bahwa itu suatu alamat buruk dan dia
percaya bahwa sangdewa telah melarangnya mengejar sasarannya itu dan
bahwa dia akan berada dalam bahaya besarapabila sampai keempat kalinya ia
terus berusaha juga. Sampai di situ ia berhenti dan hanya memanggil-manggil:
“Saya Suraqa bin Ju’syum! Tunggulah, saya mau bicara. Demi Allah, tuan-tuan
jangan menyangsikan saya. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang akan
merugikan tuan-tuan.”
Setelah kedua orang itu berhenti melihat kepadanya, dimintanya kepada
Muhammad supaya menulis sepucuk surat kepadanya sebagai bukti bagi kedua
belah pihak. Dengan permintaan Nabi, Abu Bakr lalu menulis surat itu di atas
tulang atau tembikar yang lalu dilemparkannya kepada Suraqa.
Setelah diambilnya oleh Suraqa surat itu ia kembali pulang. Sekarang, bila ada
orang mau mengejar Muhajir Besar itu olehnya dikaburkan, sesudah tadinya ia
sendiri yang mengejarnya.
Muhammad dan kawannya itu kini berangkat lagi melalui pedalaman Tihama
dalam panas terik yang dibakar oleh pasir sahara. Mereka melintasi batu-batu
karang dan lembah-lembah curam. Dan sering pula mereka tidak mendapatkan
sesuatu yang akan menaungi diri mereka dari letupan panas tengah hari tak ada
tempat berlindung dari kekerasan alam yang ada di sekitarnya, tak ada
keamanan dari apa yang mereka takuti atau dari yang akan menyerbu mereka
tiba-tiba, selain dari ketabahan hati dan iman yang begitu mendalam kepada
Tuhan. Keyakinan mereka besar sekali akan kebenaran yang telah diberikan
Tuhan kepada RasulNya itu.
Selama tujuh hari terus-menerus mereka dalam keadaan serupa itu. Mengaso di
bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam
mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada
Tuhan dan adanya kedip bintang-bintang yang berkilauan dalam gelap malam
itu, membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman.
Bilamana kedua orang itu sudah memasuki daerah kabilah Banu Sahm dan
datang pula Buraida kepala kabilah itu menyambut mereka, barulah perasaan
kuatir dalam hatinya mulai hilang. Yakin sekali mereka pertolongan Tuhan itu
ada.
Jarak mereka dengan Yathrib kini sudah dekat sekali.
182
Selama mereka dalam perjalanan yang sungguh meletihkan itu, berita-berita
tentang hijrah Nabi dan sahabatnya yang akan menyusul kawan-kawan yang
lain, sudah tersiar di Yathrib. Penduduk kota ini sudah mengetahui, betapa
kedua orang ini mengalami kekerasan dari Quraisy yang terus-menerus
membuntuti. Oleh karena itu semua kaum Muslimin tetap tinggal di tempat itu
menantikan kedatangan Rasulullah dengan hati penuh rindu ingin melihatnya,
ingin mendengarkan tutur katanya. Banyak di antara mereka itu yang belum
pernah melihatnya, meskipun sudah mendengar tentang keadaannya dan
mengetahui pesona bahasanya serta keteguhan pendiriannya. Semua itu
membuat mereka rindu sekali ingin bertemu, ingin melihatnya. Orangpun sudah
akan dapat mengira-ngirakan, betapa dalamnya hati mereka itu terangsang
tatkala mengetahui, bahwa orang-orang terkemuka Yathrib yang sebelum itu
belum pernah melihat Muhammad sudah menjadi pengikutnya hanya karena
mendengar dari sahabat-sahabatnya saja, kaum Muslimin yang gigih melakukan
dakwah Islam dan sangat mencintai Rasulullah itu.
Sa’id b. Zurara dan Mush’ab b. ‘Umair sedang duduk-duduk dalam salah sebuah
kebun Banu Zafar. Beberapa orang yang sudah menganut Islam juga berkumpul
di sana. Berita ini kemudian sampai kepada Sa’d b. Mu’adh dan ‘Usaid b.
Hudzair, yang pada waktu itu merupakan pemimpin-pemimpin golongannya
masing-masing.
“Temui dua orang itu,” kata Said kepada ‘Usaid, “yang datang ke daerah kita ini
dengan maksud supaya orang-orang yang hina-dina di kalangan kita dapat
merendahkan keluarga kita. Tegur mereka itu dan cegah. Sebenarnya Said b.
Zurara itu masih sepupuku dari pihak ibu, jadi saya tidak dapat mendatanginya.”
‘Usaidpun pergi menegur kedua orang itu. Tapi Mush’ab menjawab:
“Maukah kau duduk dulu dan mendengarkan?” katanya. “Kalau hal ini kau setujui
dapatlah kauterima, tapi kalau tidak kausukai maukah kau lepas tangan?”
“Adil kau,” kata ‘Usaid, seraya menancapkan tombaknya di tanah. Ia duduk
dengan mereka sambil mendengarkan keterangan Mush’ab, yang ternyata
sekarang ia sudah menjadi seorang Muslim. Bila ia kembali kepada Sa’d
wajahnya sudah tidak lagi seperti ketika berangkat. Hal ini membuat Sa’d jadi
marah. Dia sendiri lalu pergi menemui dua orang itu. Tetapi kenyataannya ia
seperti temannya juga.
Karena pengaruh kejadian itu Sa’d lalu pergi menemui golongannya dan berkata
kepada mereka:
“Hai Banu ‘Abd’l-Asyhal. Apa yang kamu ketahui tentang diriku di tengah-tengah
kamu sekalian?”
“Pemimpin kami, yang paling dekat kepada kami, dengan pandangan dan
pengalaman yang terpuji,” jawab mereka.
“Maka kata-katamu, baik wanita maupun pria bagiku adalah suci selama kamu
beriman kepada Allah dan RasulNya.”
Sejak itu seluruh suku ‘Abd’l-Asyhal, pria dan wanita masuk Islam.
Tersebarnya Islam di Yathrib dan keberanian kaum Muslimin di kota itu sebelum
hijrah Nabi ke tempat tersebut sama sekali di luar dugaan kaum Muslimin
Mekah. Beberapa pemuda Muslimin dengan tidak ragu-ragu mempermainkan
berhala-berhala kaum musyrik di sana. Seseorang yang bernama ‘Amr bin’l-
Jamuh mempunyai sebuah patung berhala terbuat daripada kayu yang
dinamainya Manat, diletakkan di daerah lingkungannya seperti biasa dilakukan
183
oleh kaum bangsawan. ‘Amr ini adalah seorang pemimpin Banu Salima dan dari
kalangan bangsawan mereka pula. Sesudah pemuda-pemuda golongannya itu
masuk Islam malam-malam mereka mendatangi berhala itu lalu di bawanya dan
ditangkupkan kepalanya ke dalam sebuah lubang yang oleh penduduk Yathrib
biasa dipakai tempat buang air.
Bila pagi-pagi berhala itu tidak ada ‘Amr mencarinya sampai diketemukan lagi,
kemudian dicucinya dan dibersihkan lalu diletakkannya kembali di tempat
semula, sambil ia menuduh-nuduh dan mengancam. Tetapi pemuda-pemuda itu
mengulangi lagi perbuatannya mempermainkan Manat ‘Amr itu, dan diapun
setiap hari mencuci dan membersihkannya. Setelah ia merasa kesal karenanya,
diambilnya pedangnya dan digantungkannya pada berhala itu seraya ia berkata:
“Kalau kau memang berguna, bertahanlah, dan ini pedang bersama kau.”
Tetapi keesokan harinya ia sudah kehilangan lagi, dan baru diketemukannya
kembali dalam sebuah sumur tercampur dengan bangkai anjing. Pedangnya
sudah tak ada lagi.
Sesudah kemudian ia diajak bicara oleh beberapa orang pemuka-pemuka
masyarakatnya dan sesudah melihat dengan mata kepala sendiri betapa
sesatnya hidup dalam syirik dan paganisma itu, yang hakekatnya akan
mencampakkan jiwa manusia ke dalam jurang yang tak patut lagi bagi seorang
manusia, iapun masuk Islam.
Melihat Islam yang sudah mencapai martabat begitu tinggi di Yathrib, akan
mudah sekali orang menilai, betapa memuncaknya kerinduan penduduk kota itu
ingin menyambut kedatangan Muhammad, setelah mereka mengetahui ia sudah
hijrah dari Mekah. Setiap hari selesai sembahyang Subuh mereka pergi ke luar
kota menanti-nantikan kedatangannya sampai pada waktu matahari terbenam
dalam hari-hari musim panas bulan Juli.
Dalam pada itu ia sudah di Quba’ – dua farsakh jauhnya dari Medinah. Empat
hari ia tinggal di tempat itu, ditemani oleh Abu Bakr. Selama masa empat hari itu
mesjid Quba’ dibangunnya. Sementara itu datang pula Ali b. Abi-Talib ke tempat
itu setelah mengembalikan barang-barang amanat – yang dititipkan kepada
Muhammad – kepada pemilik-pemiliknya di Mekah. Setelah itu ia sendiri
meninggalkan Mekah, menempuh perjalanannya ke Yathrib dengan berjalan
kaki. Malam hari ia berjalan, siangnya bersembunyi. Perjuangan yang sangat
meletihkan itu ditanggungnya selama dua minggu penuh, yaitu untuk menyusul
saudara-saudaranya seagama.
Sementara kaum Muslimin Yathrib pada suatu hari sedang menanti-nantikan
seperti biasa tiba-tiba datang seorang Yahudi yang sudah mengetahui apa yang
sedang mereka lakukan itu berteriak kepada mereka.
“Hai, Banu Qaila1 ini dia kawan kamu datang!”
Hari itu adalah hari Jum’at dan Muhammad berjum’at di Medinah. Di tempat
itulah, ke dalam mesjid yang terletak di perut Wadi Ranuna itulah kaum Muslimin
datang, masing-masing berusaha ingin melihat serta mendekatinya. Mereka
ingin memuaskan hati terhadap orang yang selama ini belum pernah mereka
lihat, hati yang sudah penuh cinta dan rangkuman iman akan risalahnya, dan
yang selalu namanya disebut pada setiap kali sembahyang.
Orang-orang terkemuka di Medinah menawarkan diri supaya ia tinggal pada
mereka dengan segala persediaan dan persiapan yang ada. Tetapi ia meminta
maaf kepada mereka. Kembali ia ke atas unta betinanya, dipasangnya tali
keluannya, lalu ia berangkat melalui jalan-jalan di Yathrib, di tengah-tengah
kaum Muslimin yang ramai menyambutnya dan memberikan jalan sepanjang
jalan yang diliwatinya itu. Seluruh penduduk Yathrib, baik Yahudi maupun orang184
orang pagan menyaksikan adanya hidup baru yang bersemarak dalam kota
mereka itu, menyaksikan kehadiran seorang pendatang baru, orang besar yang
telah mempersatukan Aus dan Khazraj, yang selama itu saling bermusuhan,
saling berperang. Tidak terlintas dalam pikiran mereka – pada saat ini, saat
transisi sejarah yang akan menentukan tujuannya yang baru itu – akan
memberikan kemegahan dan kebesaran bagi kota mereka, dan yang akan tetap
hidup selama sejarah ini berkembang.
Dibiarkannya unta itu berjalan. Sesampainya ke sebuah tempat penjemuran
kurma kepunyaan dua orang anak yatim dari Banu’n-Najjar, unta itu berlutut
(berhenti). Ketika itulah Rasul turun dari untanya dan bertanya:
“Kepunyaan siapa tempat ini?” tanyanya.
“Kepunyaan Sahl dan Suhail b. ‘Amr,” jawab Ma’adh b. ‘Afra’. Dia adalah wali
kedua anak yatim itu. Ia akan membicarakan soal tersebut dengan kedua anak
itu supaya mereka puas. Dimintanya kepada Muhammad supaya di tempat itu
didirikan mesjid.
Muhammad mengabulkan permintaan tersebut dan dimintanya pula supaya di
tempat itu didirikan mesjid dan tempat-tinggalnya.
Catatan kaki:
1 Aus dan Khazraj (A).
B A G I A N K E S E B E L A S
TAHUN PERTAMA DI YATHRIB1
– Yathrib menyambut Muhajir Besar – Pembinaan mesjid dan tempat-tempat
tinggal Nabi –
– Kebebasan beragama bagi seluruh penduduk Yathrib – Orang-orang Yahudi
Medinah –
– Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar –
– Perjanjiannya dengan Yahudi menetapkan kebebasan beragama –
– Perkawinan Muhammad dengan Aisyah – Azan sembahyang –
– Teladan dan ajaran-ajaran Muhammad –
– Kuatnya agama baru dan takutnya pihak Yahudi –
– Kiblat dari al-Masjid’l-Aqsha dialihkan ke al-Masjid’l-Haram –
– Delegasi Nasrani ke Medinah – Pertemuan tiga agama di Yathrib –
– Kaum Muslimin mempertimbangkan kedudukannya terhadap Quraisy –
BERBONDONG-BONDONG penduduk Yathrib ke luar rumah hendak
menyambut kedatangan Muhammad, pria dan wanita. Mereka berangkat setelah
tersiar berita tentang hijrahnya, tentang Quraisy yang hendak membunuhnya,
tentang ketabahannya menempuh panas yang begitu membakar dalam
perjalanan yang sangat meletihkan, mengarungi bukit pasir dan batu karang di
tengah-tengah dataran Tihama, yang justru memantulkan sinar matahari yang
panas dan membakar itu. Mereka keluar karena terdorong ingin mengetahui
sekitar berita tentang ajakannya yang sudah tersiar di seluruh jazirah. Ajakan ini
juga yang sudah mengikis kepercayaan-kepercayaan lama yang diwarisi dari
nenek-moyang mereka, yang sudah dianggap begitu suci.
[
Akan tetapi mereka keluar itu bukan disebabkan oleh dua alasan ini saja,
melainkan lebih jauh lagi, yakni karena orang yang hijrah dari Mekah ini akan
185
menetap di Yathrib. Setiap golongan, setiap kabilah dari penduduk Yathrib, dari
segi politik dan sosial dalam hal ini memberikan efek yang bermacam-macam.
Inilah yang lebih banyak mendorong mereka menyongsong keluar, daripada
sekedar ingin melihat orang ini. Juga mereka ingin mengetahui, benarkah hal itu
akan memperkuat dugaan mereka, ataukah mereka harus menarik diri.
Oleh karena itu, sambutan orang-orang musyrik dan Yahudi atas kedatangan
Nabi tidak kurang daripada sambutan kaum Muslimin, baik dari Muhajirin
maupun dari kalangan Anshar. Mereka semua mengerumuninya. Sesuai dengan
perasaan yang berkecamuk dalam hati masing-masing terhadappendatang
orang besar itu, denyutan jantung merekapun tidak sama pula satu sama lain.
Mereka sama-sama mengikutinya tatkala ia melepaskan kekang untanya dan
membiarkannya berjalan sekehendaknya sendiri, dengan agak kurang teratur
karena masing-masing ingin memandang wajahnya. Semua ingin
mengelilinginya dengan pandangan mata tentang orang yang gambarnya sudah
terlukis dalam jiwa masing-masing, tentang orang yang telah membuat Ikrar
Aqaba kedua, bersama-sama penduduk kota ini – guna melakukan perang matimatian
terhadap Quraisy; orang yang telah hijrah meninggalkan tanah airnya,
berpisah dengan keluarganya dengan memikul segala tekanan permusuhan dan
tindakan kekerasan dari mereka selama tigabelas tahun terus-menerus. Ini
semua demi keyakinan tauhid kepada Allah, tauhid yang dasarnya adalah
merenungkan alam semesta ini serta mengungkapkan hakekat yang ada dengan
jalan itu.
Unta yang dinaiki Nabi alaihi ssalam berlutut di tempat penjemuran kurma milik
Sahl dan Suhail b. Amr. Kemudian tempat itu dibelinya guna dipakai tempat
membangun mesjid. Sementara tempat itu dibangun ia tinggal pada keluarga
Abu Ayyub Khalid b. Zaid al-Anshari. Dalam membangun mesjid itu Muhammad
juga turut bekerja dengan tangannya sendiri. Kaum Muslimin dari kalangan
Muhajirin dan Anshar ikut pula bersama-sama membangun. Selesai mesjid itu
dibangun, di sekitarnya dibangun pula tempat-tempat tinggal Rasul. Baik
pembangunan mesjid maupun tempat-tempat tinggal itu tidak sampai memaksa
seseorang, karena segalanya serba sederhana, disesuaikan dengan petunjukpetunjuk
Muhammad.
Mesjid itu merupakan sebuah ruangan terbuka yang luas, keempat temboknya
dibuat daripada batu bata dan tanah. Atapnya sebagian terdiri dari daun kurma
dan yang sebagian lagi dibiarkan terbuka, dengan salah satu bagian lagi
digunakan tempat orang-orang fakir-miskin yang tidak punya tempat-tinggal.
Tidak ada penerangan dalam mesjid itu pada malam hari. Hanya pada waktu
salat Isya diadakan penerangan dengan membakar jerami. Yang demikian ini
berjalan selama sembilan tahun. Sesudah itu kemudian baru mempergunakan
lampu-lampu yang dipasang pada batang-batang kurma yang dijadikan
penopang atap itu. Sebenarnya tempat-tempat tinggal Nabi sendiri tidak lebih
mewah keadaannya daripada mesjid, meskipun memang sudah sepatutnya lebih
tertutup.
Selesai Muhammad membangun mesjid dan tempat-tinggal, ia pindah dari
rumah Abu Ayyub ke tempat ini. Sekarang terpikir olehnya akan adanya hidup
baru yang harus dimulai, yang telah membawanya dan membawa dakwahnya itu
harus menginjak langkah baru lebih lebar. Ia melihat adanya suku-suku yang
saling bertentangan dalam kota ini, yang oleh Mekah tidak dikenal. Tapi juga ia
melihat kabilah-kabilah dan suku-suku itu semuanya merindukan adanya suatu
kehidupan damai dan tenteram, jauh dari segala pertentangan dan kebencian,
yang pada masa lampau telah memecah-belah mereka. Kota ini akan membawa
ketenteraman pada masa yang akan datang, yang diharapkan akan lebih kaya
dan lebih terpandang daripada Mekah. Akan tetapi, bukanlah kekayaan dan
kehormatan Yathrib itu yang menjadi tujuan Muhammad yang pertama,
sekalipun ini ada juga. Segala tujuan dan daya-upaya, yang pertama dan yang
terakhir, ialah meneruskan risalah, yang penyampaiannya telah dipercayakan
Tuhan kepadanya, dengan mengajak dan memberikan peringatan. Akan tetapi,
186
oleh penduduk Mekah sendiri, dengan cara kekerasan risalah ini dilawan matimatian,
sejak dari awal kerasulannya sampai Rada waktu hijrah. Karena takut
akan penganiayaan dan tindakan kekerasan pihak Quraisy, risalah dan iman itu
tidak sampai memasuki setiap kalbu. Segala penganiayaan dan tindakan
kekerasan ini menjadi perintang antara iman dengan kalbu manusia yang belum
lagi menerima iman itu.
Baik kaum Muslimin maupun yang lain seharusnya percaya, bahwa barangsiapa
menerima pimpinan Tuhan dan sudah masuk ke dalam agama Allah, akan
terlindung ia dari gangguan; bagi orang yang sudah beriman akan tambah kuat
imannya, sedang bagi yang masih ragu-ragu, atau masih takut-takut atau yang
lemah akan segera pula menerima iman itu.
Pikiran itulah yang mula-mula meyakinkan Muhammad, ia tinggal di Yathrib, ke
arah itu politiknya ditujukan dan dengan tujuan itu pula hendaknya sejarah
hidupnya ditulis. Ia tak pernah memikirkan kerajaan, harta-benda atau
perniagaan. Seluruh tujuannya ialah memberikan ketenangan jiwa bagi mereka
yang menganut ajarannya dengan jaminan kebebasan bagi mereka dalam
menganut kepercayaan agama masing-masing. Baik bagi seorang Muslim,
seorang Yahudi, atau seorang Kristen masing-masing mempunyai kebebasan
yang sama dalam menganut kepercayaan, kebebasan yang sama menyatakan
pendapat dan kebebasan yang sama pula menjalankan propaganda agama.
Hanya kebebasanlah yang akan menjamin dunia ini mencapai kebenaran dan
kemajuannya dalam menuju kesatuan yang integral dan terhormat. Setiap
tindakan menentang kebebasan berarti memperkuat kebatilan, berarti
menyebarkan kegelapan yang akhirnya akan mengikis habis percikan cahaya
yang berkedip dalam hati nurani manusia. Percikan cahaya ini yang akan
menghubungkan hati nurani manusia dengan alam semesta ini, dari awal yang
azali sampai pada akhirnya yang abadi, suatu hubungan yang menjalin rasa
kasih sayang dan persatuan, bukan rasa kebencian dan kehancuran
Dengan pemikiran inilah wahyu itu disampaikan kepada Muhammad sejak ia
hijrah. Dan karena itu pula ia sangat mendambakan perdamaian, dan tidak
menyukai perang. Dalam hal ini selama hidupnya ia sangat cermat sekali. Ia
tidak menempuh jalan itu, kalau tidak terpaksa karena membela kebebasan,
membela agama dan kepercayaan. Bukankah, ketika mendengar ada mata-mata
memanggil-manggil Quraisy, memberi peringatan tentang mereka itu, penduduk
Yathrib yang ikut mengadakan Ikrar Aqaba kedua berkata kepadanya?
“Demi Allah yang telah mengutus tuan atas dasar kebenaran kalau sekiranya
tuan sudi, penduduk Mina itu besok akan kami habiskan dengan pedang kami.”
Dijawabnya:
“Kami tidak diperintahkan untuk itu.”
Bukankah ayat pertama yang datang mengenai perang berbunyi?
“Diijinkan (berperang) kepada mereka yang diperangi, karena
mereka dianiaya; dan sesungguhnya Allah Maha kuasa
menolong mereka.” (Qur’an, 8: 39)
Dan bukankah ayat berikutnya mengenai soal perang itu Tuhan berfirman?
“Dan perangilah mereka supaya jangan ada lagi fitnah, dan
agama seluruhnya untuk Allah.” (Qur’an, 2: 193)
Jadi pertimbangan pikiran Muhammad dalam hal ini hanya mempunyai satu
tujuan yang luhur, yaitu menjamin kebebasan beragama dan menyatakan
pendapat. Hanya untuk mempertahankan itulah perang dibenarkan, dan hanya
187
untuk itu pula dibenarkan menangkis serangan pihak agresor, sehingga jangan
ada orang yang dapat dikacau dari agamanya dan jangan pula ada orang yang
ditindas karena kepercayaan atau pendapatnya.
Kalau inilah tujuan Muhammad dalam pertimbangannya mengenai masalah
Yathrib serta harus menjamin adanya kebebasan, maka penduduk kota ini pun
menyambutnya dalam pikiran yang serupa, meskipun setiap golongan
pertimbangannya saling bertentangan satu sama lain. Penduduk Yathrib pada
waktu itu terdiri dari kaum Muslimin – Muhajirin dan Anshar – orang-orang
musyrik dari sisa-sisa Aus dan Khazraj – sedang hubungan kedua golongan ini
sudah sama-sama kita ketahui; kemudian orang-orang Yahudi: Banu Qainuqa di
sebelah dalam, Banu Quraiza di Fadak, Banu’n-Nadzir tidak jauh dari sana dan
Yahudi Khaibar di Utara.
Ada pun kaum Muhajirin dan Anshar, karena solidaritas agama baru itu, mereka
sudah erat sekali bersatu. Sungguhpun begitu, kekuatiran dalam hati
Muhammad belum hilang samasekali, kalau-kalau suatu waktu kebencian lama
di kalangan mereka akan kembali timbul. Sekarang terpikir olehnya bahwa setiap
keraguan semacam itu harus dihilangkan. Usaha ini akan tampak juga
pengaruhnya
Sebaliknya golongan musyrik dari sisa-sisa Aus dan Khazraj, akibat peperanganpeperangan
masa lampau, mereka merasa lemah sekali di tengah-tengah kaum
Muslimin dan Yahudi itu. Mereka mencari jalan supaya antara keduanya itu
timbul insiden. Selanjutnya golongan Yahudi dengan tiada ragu-ragu merekapun
menyambut baik kedatangan Muhammad dengan dugaan bahwa mereka akan
dapat membujuknya dan sekaligus merangkulnya ke pihak mereka, serta dapat
pula diminta bantuannya membentuk sebuah jazirah Arab. Dengan demikian
mereka akan dapat pula membendung Kristen, yang telah mengusir Yahudi, –
bangsa pilihan Tuhan – dari Palestina, Tanah yang Dijanjikan dan tanah air
mereka itu.
Dengan dasar pikiran itulah mereka masing-masing bertolak. Mereka
membukakan jalan supaya tujuan mereka masing-masing mudah tercapai.
Di sinilah fase baru dalam hidup Muhammad itu dimulai yang sebelum itu tiada
seorang nabi atau rasul yang pernah mengalaminya. Di sini dimulainya suatu
fase politik yang telah diperlihatkan oleh Muhammad dengan segala kecakapan,
kemampuan dan pengalamannya, yang akan membuat orang jadi termangu, lalu
menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan rasa kagum. Tujuannya yang
pokok akan mencapai Yathrib – tanah airnya yang baru – ialah meletakkan dasar
kesatuan politik dan organisasi, yang sebelum itu di seluruh wilayah Hijaz belum
dikenal; sungguhpun jauh sebelumnya di Yaman memang sudah pernah ada.
Sekarang ia bermusyawarah dengan kedua wazirnya itu Abu Bakr dan Umar –
demikianlah mereka dinamakan. Dengan sendirinya yang menjadi pokok
pikirannya yang mula-mula ialah menyusun barisan kaum Muslimin serta
mempererat persatuan mereka, guna menghilangkan segala bayangan yang
akan membangkitkan api permusuhan lama di kalangan mereka itu. Untuk
mencapai maksud ini diajaknya kaum Muslimin supaya masing-masing dua
bersaudara, demi Allah. Dia sendiri bersaudara dengan Ali b. Abi Talib. Hamzah
pamannya bersaudara dengan Zaid bekas budaknya. Abu Bakr bersaudara
dengan Kharija b. Zaid. Umar ibn’l-Khattab, bersaudara dengan ‘Itban b. Malik al-
Khazraji. Demikian juga setiap orang dari kalangan Muhajirin yang sekarang
sudah banyak jumlahnya di Yathrib – sesudah mereka yang tadinya masih tinggal
di Mekah menyusul ke Medinah setelah Rasul hijrah – dipersaudarakan pula
dengan setiap orang dari pihak Anshar, yang oleh Rasul lalu dijadikan hukum
saudara sedarah senasib. Dengan persaudaraan demikian ini persaudaraan
kaum Muslimin bertambah kukuh adanya.
188
Ternyata kalangan Anshar memperlihatkan sikap keramahtamahan yang
luarbiasa terhadap saudara-saudara mereka kaum Muhajirin ini, yang sejak
semula sudah mereka sambut dengan penuh gembira. Sebabnya ialah, mereka
telah meninggalkan Mekah, dan bersama itu mereka tinggalkan pula segala yang
mereka miliki, harta-benda dan semua kekayaan. Sebagian besar ketika mereka
memasuki Medinah sudah hampir tak ada lagi yang akan dimakan disamping
mereka memang bukan orang berada dan berkecukupan selain Usman b. ‘Affan.
Sedangkan yang lain sedikit sekali yang dapat membawa sesuatu yang berguna
dari Mekah.
Pada suatu hari Hamzah paman Rasul pergi mendatanginya dengan permintaan
kalau-kalau ada yang dapat dimakannya. Abdur-Rahman b. ‘Auf yang sudah
bersaudara dengan Sa’d bin’r-Rabi’ ketika di Yathrib ia sudah tidak punya apaapa
lagi. Ketika Sa’d menawarkan hartanya akan dibagi dua, Abdur-Rahman
menolak. Ia hanya minta ditunjukkan jalan ke pasar. Dan di sanalah ia mulai
berdagang mentega dan keju. Dalam waktu tidak berapa lama, dengan
kecakapannya berdagang ia telah dapat mencapai kekayaan kembali, dan dapat
pula memberikan mas-kawin kepada salah seorang wanita Medinah. Bahkan
sudah mempunyai kafilah-kafilah yang pergi dan pulang membawa
perdagangan. Selain Abdur-Rahman, dari kalangan Muhajirin, banyak juga yang
telah melakukan hal serupa itu. Sebenarnya karena kepandaian orang-orang
Mekah itu dalam bidang perdagangan sampai ada orang mengatakan: dengan
perdagangannya itu ia dapat mengubah pasir sahara menjadi emas.
Adapun mereka yang tidak melakukan pekerjaan berdagang, diantaranya ialah
Abu Bakr, Umar, Ali b. Abi Talib dan lain-lain. Keluarga-keluarga mereka terjun
kedalam pertanian, menggarap tanah milik orang-orang Anshar bersama-sama
pemiliknya. Tetapi selain mereka ada pula yang harus menghadapi kesulitan dan
kesukaran hidup. Sungguhpun begitu, mereka ini tidak mau hidup menjadi beban
orang lain. Merekapun membanting tulang bekerja, dan dalam bekerja itu
mereka merasakan adanya ketenangan batin, yang selama di Mekah tidak
pernah mereka rasakan.
Di samping itu ada lagi segolongan orang-orang Arab yang datang ke Medinah
dan menyatakan masuk Islam, dalam keadaan miskin dan serba kekurangan
sampai-sampai ada diantara mereka yang tidak punya tempat tinggal. Bagi
mereka ini oleh Muhammad disediakan tempat di selasar mesjid yaitu shuffa
[bahagian mesjid yang beratap] sebagai tempat tinggal mereka.
Oleh karena itu mereka diberi nama Ahl’sh-Shuffa (Penghuni Shuffa). Belanja
mereka diberikan dari harta kaum Muslimin, baik dari kalangan Muhajirin
maupun Anshar yang berkecukupun.
Dengan adanya persatuan kaum Muslimin dengan cara persaudaraan itu
Muhammad sudah merasa lebih tenteram. Sudah tentu ini merupakan suatu
langkah politik yang bijaksana sekali dan sekaligus menunjukkan adanya suatu
perhitungan yang tepat serta pandangan jauh. Baru tampak kepada kita arti
semua ini bila kita melihat segala daya-upaya kaum Munafik yang hendak
merusak dan menjerumuskan kaum Muslimin ke dalam peperangan antara Aus
dengan Khazraj dan antara Muhajirin dengan Anshar. Akan tetapi suatu operasi
politik yang begitu tinggi dan yang menunjukkan adanya kemampuan luarbiasa,
ialah apa yang telah dicapai oleh Muhammad dengan mewujudkan persatuan
Yathrib dan meletakkan dasar organisasi politiknya dengan mengadakan
persetujuan dengan pihak Yahudi atas landasan kebebasan dan persekutuan
yang kuat sekali. Orang sudah melihat betapa mereka menyambut baik
kedatangannya dengan harapan akan dapat dibujuknya ke pihak mereka.
Penghormatan mereka ini dengan segera dibalasnya pula dengan penghormatan
yang sama serta mengadakan tali silaturahmi dengan mereka. Ia bicara dengan
kepala-kepala mereka, didekatkannya pembesar-pembesar mereka dibentuknya
dengan mereka itu suatu tali persahabatan, dengan pertimbangan bahwa
189
mereka juga Ahli Kitab dan kaum monotheis. Lebih dari itu bahwa pada waktu
mereka berpuasa iapun ikut puasa. Pada waktu itu kiblatnya dalam sembahyang
masih menghadap ke Bait’l-Maqdis, titik perhatian mereka, tempat terkumpulnya
semua Keluarga Israil. Persahabatannya dengan pihak Yahudi dan
persahabatan pihak Yahudi dengan dia makin sehari makin bertambah erat dan
dekat juga.
Catatan kaki:
1 Yathrib nama kota Medinah. Dalam terjemahan ini dua sebutan Yathrib dan
Medinah sama-sama dipakai (A).
Orang yang begitu mulia, sangat rendah hati, orang yang penuh kasih sayang,
selalu memenuhi janji, sifatnya yang pemurah, selalu terbuka bagi si miskin, bagi
orang yang hidup menderita, ini juga yang memberikan kewibawaan kepadanya
terhadap penduduk Yathrib. Dan semua ini telah sampai kepada suatu ikatan
perjanjian persahabatan dan persekutuan serta menetapkan adanya kebebasan
beragama. Perjanjian ini – menurut hemat kita – merupakan suatu dokumen
politik yang patut dikagumi sepanjang sejarah. Dan fase yang dialami dalam
sejarah hidup Rasul ini belum pernah dialami oleh seorang nabi atau rasul lain.
Pernah ada Isa, ada Musa, ada nabi-nabi yang lain sebelum itu. Mereka terbatas
hanya pada dakwah agama saja. Mereka menyampaikan itu kepada orang
dengan jalan berdebat, dengan jalan mujizat. Sesudah itu mereka tinggalkan
ditangan para penguasa yang kemudian, dan untuk menyiarkan dakwahnya itu
harus dilakukan dengan kekuatan politik dan membela kebebasan orang yang
sudah beriman kepadanya itu dengan kekuatan senjata yang disertai
peperangan pula. Agama Kristen disiarkan oleh murid-muridnya yang kemudian
sesudah Isa. Mereka dan pengikut-pengikut mereka masih selalu mengalami
siksaan. Baru setelah ada raja-raja yang cenderung kepada agama ini, ia
dilindunginya dan disiarkan. Begitu juga halnya dengan agama lain, di dunia
Timur ataupun di Barat.
Sebaliknya Muhammad, tersebarnya Islam serta menangnya misi kebenaran itu
harus berada ditangannya. Ia menjadi Rasul, menjadi negarawan, pejuang dan
penakluk. Semua itu demi Allah, demi misi kebenaran, yang oleh karenanya ia
diutus. Dalam hal ini semua, sebenarnya dia adalah orang besar, lambing
kesempurnaan insani par exellence dalam arti kata yang sebenarnya.
Antara kaum Muhajirin dan Anshar dengan orang-orang Yahudi, Muhammad
membuat suatu perjanjian tertulis yang berisi pengakuan atas agama mereka
dan harta-benda mereka, dengan syarat-syarat timbal balik, demikian bunyinya:
“Dengan nama Allah, Pengasih dan Penyayang. Surat Perjanjian ini dari
Muhammad – Nabi; antara orang-orang beriman dan kaum Muslimin dari
kalangan Quraisy dan Yathrib serta yang mengikut mereka dan menyusul
mereka dan berjuang bersama-sama mereka; bahwa mereka adalah satu umat
di luar golongan orang lain.
“Kaum Muhajirin dari kalangan Quraisy adalah tetap menurut adat kebiasaan
baik yang berlaku2 di kalangan mereka, bersama-sama menerima atau
membayar tebusan darah3 antara sesama mereka dan mereka menebus
tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil diantara sesama orangorang
beriman.
“Bahwa Banu Auf adalah tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang
berlaku, bersama-sama membayar tebusan darah seperti yang sudah-sudah.
Dan setiap golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang
baik dan adil diantara sesama orang-orang beriman.”
190
Kemudian disebutnya tiap-tiap suku4 Anshar itu serta keluarga tiap puak: Banu’l-
Harith, Banu Saida, Banu Jusyam, Banu’n-Najjar, Banu ‘Amr b. ‘Auf dan Banu’n-
Nabit. Selanjutnya disebutkan,
“Bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh membiarkan seseorang yang
menanggung beban hidup dan hutang yang berat diantara sesama mereka.
Mereka harus dibantu dengan cara yang baik dalam membayar tebusan tawanan
atau membayar diat.
“Bahwa seseorang yang beriman tidak boleh mengikat janji dalam menghadapi
mukmin lainnya.
“Bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa harus melawan orang yang
melakukan kejahatan diantara mereka sendiri, atau orang yang suka melakukan
perbuatan aniaya, kejahatan, permusuhan atau berbuat kerusakan diantara
orang-orang beriman sendiri, dan mereka semua harus sama-sama melawannya
walaupun terhadap anak sendiri.
“Bahwa seseorang yang beriman tidak boleh membunuh sesama mukmin
lantaran orang kafir untuk melawan orang beriman.
“Bahwa jaminan Allah itu satu: Dia melindungi yang lemah diantara mereka.
“Bahwa orang-orang yang beriman itu hendaknya saling tolong-menolong satu
sama lain.
“Bahwa barangsiapa dari kalangan Yahudi yang menjadi pengikut kami, ia
berhak mendapat pertolongan dan persamaan; tidak menganiaya atau melawan
mereka
“Bahwa persetujuan damai orang-orang beriman itu satu; tidak dibenarkan
seorang mukmin mengadakan perdamaian sendiri dengan meninggalkan
mukmin lainnya dalam keadaan perang di jalan Allah. Mereka harus sama dan
adil adanya.
“Bahwa setiap orang yang berperang bersama kami, satu sama lain harus saling
bergiliran.
“Bahwa orang-orang beriman itu harus saling membela terhadap sesamanya
yang telah tewas di jalan Allah.
“Bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa hendaknya berada dalam
pimpinan yang baik dan lurus.
“Bahwa orang tidak dibolehkan melindungi harta-benda atau jiwa orang Quraisy
dan tidak boleh merintangi orang beriman.
“Bahwa barangsiapa membunuh orang beriman yang tidak bersalah dengan
cukup bukti maka ia harus mendapat balasan yang setimpal kecuali bila keluarga
si terbunuh sukarela (menerima tebusan).
“Bahwa orang-orang yang beriman harus menentangnya semua dan tidak
dibenarkan mereka hanya tinggal diam.
“Bahwa seseorang yang beriman yang telah mengakui isi piagam ini dan
percaya kepada Allah dan kepada hari kemudian, tidak dibenarkan menolong
pelaku kejahatan atau membelanya, dan bahwa barangsiapa yang menolongnya
atau melindunginya, ia akan mendapat kutukan dan murka Allah pada hari
kiamat, dan tak ada sesuatu tebusan yang dapat diterima.
“Bahwa bilamana diantara kamu timbul perselisihan tentang sesuatu masalah
191
yang bagaimanapun, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan kepada
Muhammad – ‘alaihishshalatu wassalam.
“Bahwa orang-orang Yahudi harus mengeluarkan belanja bersama-sama orangorang
beriman selama mereka masih dalam keadaan perang.
“Bahwa orang-orang Yahudi Banu Auf adalah satu umat dengan orang-orang
beriman. Orang-orang Yahudi hendaknya berpegang pada agama mereka, dan
orang-orang Islampun hendaknya berpegang pada agama mereka pula,
termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri, kecuali orang yang
melakukan perbuatan aniaya dan durhaka. Orang semacam ini hanyalah akan
menghancurkan dirinya dan keluarganya sendiri.
“Bahwa terhadap orang-orang Yahudi Banu’n-Najjar, Yahudi Banu’l-Harith,
Yahudi Banu Sa’ida, Yahudi Banu-Jusyam, Yahudi Banu Aus, Yahudi Banu
Tha’laba, Jafna dan Banu Syutaiba5 berlaku sama seperti terhadap mereka
sendiri.
“Bahwa tiada seorang dari mereka itu boleh keluar kecuali dengan ijin
Muhammad s.a.w.
“Bahwa seseorang tidak boleh dirintangi menuntut haknya karena dilukai; dan
barangsiapa yang diserang ia dan keluarganya harus berjaga diri, kecuali jika ia
menganiaya. Bahwa Allah juga yang menentukan ini.
“Bahwa orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri
dan kaum Musliminpun berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri pula.
Antara mereka harus ada tolong menolong dalam menghadapi orang yang
hendak menyerang pihak yang mengadakan piagam perjanjian ini.
“Bahwa mereka sama-sama berkewajiban, saling nasehat-menasehati dan
saling berbuat kebaikan dan menjauhi segala perbuatan dosa.
“Bahwa seseorang tidak dibenarkan melakukan perbuatan salah terhadap
sekutunya, dan bahwa yang harus ditolong ialah yang teraniaya.
“Bahwa orang-orang Yahudi berkewajiban mengeluarkan belanja bersama
orang-orang beriman selama masih dalam keadaan perang.
“Bahwa kota Yathir adalah kota yang dihormati bagi orang yang mengakui
perjanjian ini.
“Bahwa tetangga itu seperti jiwa sendiri, tidak boleh diganggu dan diperlakukan
dengan perbuatan jahat.
“Bahwa tempat yang dihormati itu tak boleh didiami orang tanpa ijin
penduduknya.
“Bahwa bila diantara orang-orang yang mengakui perjanjian ini terjadi suatu
perselisihan yang dikuatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat
kembalinya kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah -s.a.w. – dan
bahwa Allah bersama orang yang teguh dan setia memegang perjanjian ini
“Bahwa melindungi orang-orang Quraisy atau menolong mereka tidak
dibenarkan.
“Bahwa antara mereka harus saling membantu melawan orang yang mau
menyerang Yathrib ini. Tetapi apabila telah diajak berdamai maka sambutlah
ajakan perdamaian itu.
192
“Bahwa apabila mereka diajak berdamai, maka orang-orang yang beriman wajib
menyambutnya, kecuali kepada orang yang memerangi agama. Bagi setiap
orang, dari pihaknya sendiri mempunyai bagiannya masing-masing.
“Bahwa orang-orang Yahudi Aus, baik diri mereka sendiri atau pengikut-pengikut
mereka mempunyai kewajiban seperti mereka yang sudah menyetujui naskah
perjanjian ini dengan segala kewajiban sepenuhnya dari mereka yang
menyetujui naskah perjanjian ini.
“Bahwa kebaikan itu bukanlah kejahatan dan bagi orang yang melakukannya
hanya akan memikul sendiri akibatnya. Dan bahwa Allah bersama pihak yang
benar dan patuh menjalankan isi perjanjian ini
“Bahwa orang tidak akan melanggar isi perjanjian ini, kalau ia bukan orang yang
aniaya dan jahat.
“Bahwa barangsiapa yang keluar atau tinggal dalam kota Medinah ini,
keselamatannya tetap terjamin, kecuali orang yang berbuat aniaya dan
melakukan kejahatan.
“Sesungguhnya Allah melindungi orang yang berbuat kebaikan dan bertakwa.”
Inilah dokumen politik yang telah diletakkan Muhammad sejak seribu tiga ratus
lima puluh tahun yang lalu dan yang telah menetapkan adanya kebebasan
beragama, kebebasan menyatakan pendapat; tentang keselamatan harta-benda
dan larangan orang melakukan kejahatan. Ia telah membukakan pintu baru
dalam kehidupan politik dan peradaban dunia masa itu. Dunia, yang selama ini
hanya menjadi permainan tangan tirani, dikuasai oleh kekejaman dan
kehancuran semata. Apabila dalam penandatanganan dokumen ini orang-orang
Yahudi Banu Quraiza, Banu’n-Nadzir dan Banu Qainuqa tidak ikut serta, namun
tidak selang lama sesudah itu merekapun mengadakan perjanjian yang serupa
dengan Nabi.
Demikianlah, seluruh kota Medinah dan sekitarnya telah benar-benar jadi
terhormat bagi seluruh penduduk. Mereka berkewajiban mempertahankan kota
ini dan mengusir setiap serangan yang datang dari luar. Mereka harus bekerja
sama antara sesama mereka guna menghormati segala hak dan segala macam
kebebasan yang sudah disetujui bersama dalam dokumen ini
Muhammad sudah cukup merasa lega dengan hasil demikian ini. Kaum
Musliminpun merasa tenteram menjalankan kewajiban agama mereka, baik
dalam berjamaah ataupun sendiri-sendiri.
Mereka tidak lagi kuatir ada gangguan atau akan takut difitnah. Ketika itulah
Muhammad menyelesaikan perkawinannya dengan Aisyah bt. Abi Bakr, yang
waktu itu baru berusia sepuluh atau sebelas tahun. Ia adalah seorang gadis yang
lemah-lembut dengan air muka yang manis dan sangat disukai dalam pergaulan.
Ketika itu ia sedang menjenjang remaja puteri, mempunyai kegemaran bermainmain
dan bersukaria. Pertumbuhan badannya baik sekali.
Pertama ia pindah ke tempatnya yang sekarang di samping tempat Sauda di sisi
mesjid, ia melihat Muhaminad adalah seorang ayah yang penuh kasih-sayang,
seorang suami yang penuh cintakasih. Ia tidak keberatan ikut bermain-main
dengan barang-barang mainannya itu. Dengan itu Aisyah telah menghiburnya
pula dari pikiran yang berat-berat yang selalu menjadi bebannya karena suasana
politik Yathrib yang kini sudah mulai diarahkan dengan sebaik-baiknya itu.
Dalam suasana kaum Muslimin yang sudah mulai tenteram menjalankan tugastugas
agama itu, pada waktu itu kewajiban zakat dan puasa mulai pula
dijalankan hukumnya. Di Yathrib inilah Islam mulai menemukan kekuatannya.
193
Ketika Muhammad sampai di Medinah, bila ketika itu waktu-waktu sembahyang
sudah tiba, orang berkumpul bersama-sama tanpa dipanggil. Lalu terpikir akan
memanggil orang bersembahyang dengan mempergunakan terompet seperti
orang-orang Yahudi. Tetapi dia tidak menyukai terompet itu. Lalu dianjurkan
mempergunakan genta, yang akan dipukul waktu sembahyang, seperti dilakukan
oleh orang-orang Nasrani.
Tetapi kemudian sesudah ada saran dari Umar dan sekelompok Muslimim –
menurut satu sumber, – atau dengan perintah Tuhan melalui wahyu, menurut
sumber lain – penggunaan genta inipun dibatalkan dan diganti dengan azan.
Selanjutnya diminta kepada Abdullah b. Zaid b. Tha’laba:
“Kau pergi dengan Bilal dan bacakan kepadanya – maksudnya teks azan – dan
suruh dia menyerukan azan itu, sebab suaranya lebih merdu dari suaramu.”
Di samping mesjid ada sebuah rumah kepunyaan seorang wanita dari Banu’n-
Najjar yang lebih tinggi dari mesjid. Bilal naik keatas rumah itu lalu menyerukan
azan. Dengan demikian, setiap hari di waktu fajar seluruh penduduk Yathrib
mendengar seruan bersembahyang itu diucapkan dengan alunan suara yamg
indah dan lembut sekali, yang ditujukan Bilal ke segenap penjuru, dan
menggema ke telinga pendengarnya:
“Allahu Ahbar! Allahu Akbar! Asyhadu an la ilaha illa Allah Asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Hayy ‘ala’ sh-shala hayy ‘ala’l-falah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. La ilaha illa Allah.” (Allah Maha Besar! Allah Maha Besar! Aku
bersaksi tak ada tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah
Utusan Allah. Marilah sembahyang. Marilah mencapai kemenangan. Allah Maha
Besar. Allah Maha Besar. Tak ada tuhan selain Allah).
Dengan demikian ini rasa takut yang selama ini membayangi kaum Muslimin
telah berubah jadi aman dan tenteram. Yathrib kini telah menjadi Madinat’r-Raslll
– menjadi Kota – Rasulullah. Penduduk kota ini yang bukan Islam sudah pula
merasakan adanya kekuatan kaum Muslimin – suatu kekuatan yang bersumber
dari lubuk hati yang sudah mengenal pengorbanan, yang sudah mengalami
pelbagai macam penderitaan, demi membela iman. Kini mereka memetik
buahnya, buah kesabaran dan ketabahan hati. Mereka merasakan adanya
kebebasan beragama yang telah ditentukan Islam itu dan bahwa tidak ada
kekuasaan seseorang atas manusia lain, dan bahwa agama hanya bagi Allah
semata, hanya kepadaNya adanya pengabdian itu. Di hadapan Tuhan semua
manusia itu sama. Balasan yang akan mereka terima sesuai dengan perbuatan
yang mereka lakukan dan dengan niat yang telah mendorong perbuatan itu.
Sekarang jalan sudah terbuka di hadapan Muhammad dalam menyebarkan
ajaran-ajarannya itu. Dan biarlah pribadinya dan segala tingkah lakunya yang
akan menjadi teladan tertinggi dalam ajaran-ajarannya itu. Dan biarlah ini pula
yang akan menjadi batu pertama dalam pembinaan peradaban Islam.
Batu pertama ini ialah persaudaraan umat manusia: persaudaraan yang akan
mengakibatkan seseorang tidak sempurna imannya sebelum ia dapat mencintai
saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri dan sebelum persaudaraan
demikian itu dapat mencapai kebaikan dan rasa kasih-sayang tanpa suatu sikap
lemah dan mudah menyerah. Ada orang yang bertanya kepada Muhammad;
“Perbuatan apakah yang baik dalam Islam?” Dijawab: “Sudi memberi makan dan
memberi salam kepada orang yang kaukenal dan yang tidak kaukenal.”
Dalam khutbah pertama yang diucapkannya di Medinah ia berkata: “Barangsiapa
yang dapat melindungi mukanya dari api neraka sekalipun hanya dengan sebutir
kurma, lakukanlah itu. Kalau itupun tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik.
Sebab dengan itu, kebaikan itu mendapat balasan sepuluh kali lipat.” Dan dalam
khutbahnya yang kedua dikatakannya: “Beribadatlah kamu sekalian kepada
194
Allah dan janganlah mempersekutukanNya dengan apapun. Benar-benar
takutlah kamu kepadaNya. Hendaklah kamu jujur terhadap Allah tentang apa
yang kamu katakan baik itu; dan dengan ruh Allah hendaklah kamu sekalian
saling cinta-mencintai. Allah sangat murka kepada orang yang melanggar
janjinya sendiri.”
Dengan kata-kata ini dan yang semacam ini ia berbicara dengan sahabatsahabatnya
itu, ia berkhutbah di mesjid kepada orang banyak, sambil bersandar
pada batang pohon kurma yang dijadikan penopang atap mesjid itu, yang
kemudian lalu disuruh buatkan mimbar terdiri dari tiga tangga. Waktu
menyampaikan khutbah ia berdiri pada tangga pertama, dan pada tingkat tangga
kedua di waktu ia duduk.
Bukan hanya kata-katanya itu saja yang menjadi sendi ajaran adanya
persaudaraan demikian itu, yang dalam peradaban Islam merupakan bagian
yang penting sekali, melainkan juga perbuatannya serta teladan yang
diberikannya adalah contoh persaudaraan dalam bentuknya yang benar-benar
sempurna. Dia adalah Rasulullah – Utusan Allah; tapi tidak mau ia menampakkan
diri dalam gaya orang berkuasa, atau sebagai raja atau pemegang kekuasaan
duniawi. Kepada sahabat-sahabatnya ia berkata: “Jangan aku dipuja, seperti
orang-orang Nasrani memuja anak Mariam. Aku adalah hamba Allah. Sebutkan
sajalah hamba Allah dan RasulNya.”
Sekali pernah ia mendatangi sekelompok sahabat-sahabatnya sambil bertelekan
pada sebatang tongkat. Mereka berdiri menyambutnya. Tapi dia berkata:
“Jangan kamu berdiri seperti orang-orang asing yang mau saling diagungkan.
Apabila ia mengunjungi sahabat-sahabatnya iapun duduk dimana saja ada
tempat yang terluang. Ia bergurau dengan sahabat-sahabatnya, bergaul dengan
mereka, diajaknya mereka bercakap-cakap, anak-anak merekapun diajaknya
bermain-main dan didudukkannya mereka itu dipangkuannya. Dipenuhinya
undangan yang datang dari orang merdeka atau dari si budak dan si miskin.
Dikunjunginya orang yang sedang sakit, yang jauh tinggal di sana, di ujung kota.
Orang yang datang minta maaf dimaafkannya. Dan ia yang memulai memberi
salam kepada orang yang dijumpainya. Ia yang lebih dulu mengulurkan tangan
menjabat sahabat-sahabatnya. Apabila ada orang yang menunggu ia sedang
salat, dipercepatnya sembahyangnya lalu ditanyanya orang itu akan
keperluannya. Sesudah itu kembali lagi ia meneruskan ibadatnya. Baik hati ia
kepada setiap orang dan selalu senyum. Dalam rumah-tangga, ia ikut memikul
beban keluarga: ia mencuci pakaian, menambalnya dan memerah susu
kambing. Ia juga yang menjahit terompahnya, menolong dirinya sendiri dan
mengurus unta. Ia duduk makan bersama dengan bujang, ia juga mengurus
keperluan orang yang lemah, yang menderita dan orang miskin. Apabila ia
melihat seseorang yang sedang dalam kebutuhan ia dan keluarganya mengalah,
sekalipun mereka sendiri dalam kekurangan, tak ada sesuatu yang disimpannya
untuk besok; sehingga tatkala ia wafat, baju besinya sedang tergadai di tangan
seorang Yahudi – karena untuk keperluan belanja keluarganya. Sangat rendah
hati ia, selalu memenuhi janji. Tatkala ada sebuah delegasi dari pihak Najasi
datang, dia sendiri yang melayani mereka, sehingga sahabat-sahabat
menegurnya:
“Sudah cukup ada yang lain,” kata sahabat-sahabatnya itu.
“Mereka sangat menghormati sahabat-sahabat kita,” katanya.
“Saya ingin membalas sendiri kebaikan mereka.
Catatan kaki:
4 Suku atau batn ialah anak-kabilah, lebih kecil darikabilah (A).
195
5 Dalam at-Bidaya wan-Nihaya oleh ibn Kathir disebut Syatana.
2 ‘Ala rib’atihim atau riba’atihim menurut kebiasaan baik yang berlaku (N, LA)
(A).
3 Yata’aqalun, ‘saling memberi dan menerima diat’ (N) atau tebusan darah (A).
Begitu setianya ia, sehingga bila ada orang menyebut nama Khadijah, selalu
menimbulkan kenangan yang indah baginya. Di sinilah Aisyah berkata: “Saya
tidak pernah iri hati terhadap seorang wanita seperti terhadap Khadijah,
bilamana saja mendengar ia mengenangkannya.” Ketika ada seorang wanita
datang ia menyambutnya begitu gembira dan ditanyainya baik-baik. Bila wanita
itu sudah pergi, ia berkata: “Ketika masih ada Khadijah ia suka mengunjungi
kami.” Bahwa mengingat hubungan baik masa lampau adalah termasuk iman.
Begitu halusnya perasaannya, begitu lembutnya hatinya, ia membiarkan cucunya
bermain-main dengan dia ketika ia sembahyang. Bahkan ia bersembahyang
dengan Umama, puteri Zainab puterinya, sambil dibawa di atas bahunya; bila ia
sujud diletakkan, bila ia berdiri dibawanya lagi.
Kebaikan dan kasih-sayang yang sudah menjadi sendi persaudaraan itu, yang
dalam peradaban dunia modern sekarang juga menjadi dasar bagi seluruh umat
manusia tidak hanya terbatas sampai di situ saja, melainkan melampaui sampai
kepada binatang juga. Dia sendiri yang bangun membukakan pintu untuk seekor
kucing yang sedang berlindung di tempat itu. Dia sendiri yang merawat seekor
ayam jantan yang sedang sakit; kudanya dielus-elusnya dengan lengan bajunya.
Bila dilihatnya Aisyah naik seekor unta, karena menemui kesukaran lalu binatang
itu ditarik-tariknya, iapun ditegurnya: “Hendaknya kau berlaku lemah-lembut.”
Kasih-sayangnya itu meliputi segala hal, dan selalu memberi perlindungan
kepada siapa saja yang memerlukannya.
Tetapi ini bukan sikap kasih-sayang karena lemah atau mau menyerah, juga
bersih dari segala sifat mau menghitung jasa atau sikap tinggi diri. Ini adalah
persaudaraan dalam Tuhan antara Muhammad dengan semua mereka yang
berhubungan dengan dia. Disinilah dasar peradaban Islam yang berbeda dengan
sebahagian besar peradaban-peradaban lain. Islam menekankan pada keadilan
disamping persaudaraan itu, dan berpendapat bahwa tanpa adanya keadilan ini
persaudaraan tidak mungkin ada.
“Barangsiapa menyerang kamu, seranglah dengan yang
seimbang, seperti mereka menyerang kamu.” (Qur’an, 2:
194)
“Dengan hukum qishash berarti kelangsungan hidup bagi
kamu, hai orang-orang yang mengerti.” (Qur’an, 2: 179)
Sifatnya harus untuk mempertahankan jiwa semata-mata dengan kemauan yang
bebas sepenuhnya dan untuk mencari rida Tuhan tanpa ada maksud lain. Itulah
sumber persaudaraan yang meliputi segala kebaikan dan kasih-sayang. Ini harus
bersumber juga dari jiwa yang kuat, tidak mengenal menyerah selain kepada
Allah, dan dengan ketaatan kepadaNya ia tidak pula merasa lemah. Tak ada
rasa takut akan menyelinap ke dalam hatinya kecuali dari perbuatan maksiat
atau dosa yang dilakukannya. Dan jiwa itu tidak akan jadi kuat kalau ia masih di
bawah kekuasaan yang lain dan tidak akan jadi kuat kalau ia masih di bawah
kekuasaan hawa-nafsunya. Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah hijrah
dari Mekah supaya jangan berada di bawah kekuasaan Quraisy dan jangan ada
jiwa mereka yang akan jadi lemah karenanya. Jiwa itu akan menyerah kepada
kekuasaan hawa-nafsu kalau sudah jasmani yang dapat berkuasa kedalam
rohani dan akal pikiran dapat dikalahkan oleh kehendak nafsu. Dan akhirnya
kehidupan materi ini juga yang dapat menguasai hidup kita, padahal kita sudah
196
tidak memerlukan yang demikian, sebab ini memang sudah berada di bawah
kekuasaan kita.
Di sini Muhammad adalah contoh kekuatan jiwa yang ideal sekali atas kehidupan
ini, suatu kekuatan yang membuat dia sudah tidak peduli lagi akan memberikan
segala yang ada padanya kepada orang lain. Itu sebabnya sampai ada orang
yang mengatakan: Dalam memberi Muhammad sudah tidak takut kekurangan.
Dan supaya jangan ada sesuatu dalam hidup ini yang dapat menguasainya,
sebaliknya dia yang harus menguasai, maka ia keras sekali menahan diri dalam
arti hidup materi, sama kerasnya dengan keinginannya hendak mengetahui
segala rahasia yang ada dalam hidup materi itu, ingin mengetahui hakekat
sesungguhnya tentang semua itu. Begitu jauhnya ia menahan diri sehingga lapik
tempat dia tidur hanya terdiri dari kulit yang diisi dengan serat. Makannya tak
pernah kenyang. Tak pernah ia makan roti dari tepung sya’ir6 dua hari berturutturut.
Sebagian besar makannya adalah bubur.7 Pada hari-hari yang lain ia
makan kurma. Jarang sekali ia dan keluarganya dapat makanan roti sop.8
Bukan sekali saja ia harus menahan lapar. Sudah pernah perutnya diganjal
dengan batu untuk menahan teriakan rongga pencernaannya itu.
Itulah yang sudah biasa dikenal tentang makannya, meskipun ini tidak berarti ia
pantang sekali-sekali makan makanan yang enak-enak. Juga ia dikenal suka
sekali makan kaki anak kambing, labu, madu dan manisan.
Begitu juga kesederhanaannya dalam hal pakaian sama seperti dalam makanan.
Suatu hari ada seorang wanita memberikan sehelai pakaian kepadanya yang
memang diperlukan. Tetapi kemudian diminta oleh orang lain yang juga
memerlukannya guna mengkafani mayat. Pakaian itu diberikannya. Pakaiannya
yang dikenal terdiri dari sebuah baju dalam dan baju luar, yang terbuat dari wol,
katun atau sebangsa serat. Tetapi sekali-sekali ia tidak menolak memakai
pakaian dari tenunan Yaman sebagai pakaian yang mewah sesuai dengan acara
bila memang menghendaki demikian. Juga alas kaki yang dipakainya sederhana
sekali. Tak pernah ia memakai sepatu selain waktu mendapat hadiah dari
Najasyi berupa sepasang sepatu dan seluar.
Sungguhpun begitu dalam hal menahan diri dan menjauhi masalah duniawi
bukanlah berarti ia hidup menyiksa diri. Cara ini juga tidak sesuai dengan ajaran
agama. Dalam Qur’an dapat dibaca:
“Makanlah dari makanan yang baik yang sudah Kami berikan
kepadamu.” (Qur’an, 2: 57)
“Dan tempuhlah kebahagiaan akhirat seperti yang
dianugerahkan Allah kepadamu, tapi juga jangan kaulupakan
kebahagiaan hidup duniawi. Dan berbuatlah kebaikan kepada
orang lain seperti Allah telah berbuat baik kepadamu.”
(Qur’an, 28: 77)
Dan dalam hadis: “Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup
selama-lamanya, dan berbuat pula untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati
besok.”
Akan tetapi Muhammad ingin memberikan teladan yang begitu tinggi kepada
manusia tentang arti kekuatan dalam menghadapi hidup itu, suatu kekuatan
yang tak dapat dipengaruhi oleh perasaan lemah, tak dapat diperbudak oleh
kekayaan, oleh harta-benda, oleh kekuasaan atau oleh apa saja yang akan
menguasainya, selain Allah. Persaudaraan yang didasarkan kepada kekuatan,
yang manifestasinya telah diberikan oleh Muhammad sebagai teladan tertinggi
seperti yang sudah kita lihat itu, adalah persaudaraan murni yang sungguh ikhlas
dan mulia, suatu persaudaraan yang bersih samasekali. Sebabnya ialah karena
adanya rasa keadilan yang terjalin dalam kasih-sayang dan karena yang
197
bersangkutan hanya didorong oleh kemauan sendiri yang bebas mutlak. Tetapi,
oleh karena Islam menyertakan rasa keadilan disamping rasa kasih-sayang itu,
maka ia juga menyertakan maaf disamping keadilan itu, maaf yang dapat
diberikan bila mampu. Rasa kasih-sayang demikian itu hendaklah dengan hati
terbuka dan benar-benar, dan hendaklah dengan tujuan mau mencapai
perbaikan yang sungguh-sungguh.
Inilah dasar yang telah diletakkan oleh Muhammad dalam membangun
peradaban baru itu, yang dengan jelas tersimpul dalam cerita yang diambil dari
Ali bin Abi Talib ketika ia bertanya kepada Rasulullah tentang sunahnya, dengan
dijawab: “Ma’rifat adalah modalku, akal-pikiran sumber agamaku, cinta adalah
dasar hidupku, rindu kendaraanku, berzikir kepada Allah adalah kawan dekatku,
keteguhan perbendaharaanku, duka adalah kawanku, ilmu adalah senjataku,
ketabahan adalah pakaianku, kerelaan sasaranku, faqr adalah kebanggaanku,
menahan diri adalah pekerjaanku, keyakinan makananku, kejujuran perantaraku,
ketaatan adalah ukuranku, berjihad perangaiku dan hiburanku adalah dalam
sembahyang.”
Ajaran-ajaran Muhammad serta teladan dan bimbingan yang diberikannya telah
meninggalkan pengaruh yang dalam sekali kedalam jiwa orang, sehingga tidak
sedikit orang yang berdatangan menyatakan masuk Islam, dan kaum
Musliminpun makin bertambah kuat di Medinah. Ketika itulah orang-orang
Yahudi mulai memikirkan kembali posisi mereka terhadap Muhammad dan
sahabat-sahabatnya. Mereka dengan dia telah mengadakan perjanjian. Mereka
bermaksud ingin merangkulnya ke pihak mereka dan supaya ketahanan mereka
bertambah kuat terhadap orang-orang Kristen. Dan dia lebih kuat dari mereka itu
semua, ajarannya bertambah kuat. Malah sekarang ia memikirkan orang-orang
Quraisy yang telah mengusirnya dan mengusir kaum Muhajirin dari Mekah serta
godaan mereka terhadap kaum Muslimin yang dapat mereka goda dari
agamanya. Adakah orang-orang Yahudi itu akan membiarkan dakwahnya terus
tersebar dan kekuasaan rohaninya makin meluas, dengan cukup puas berada
disampingnya dalam aman sentosa yang berarti akan menarnbah keuntungan
dan kekayaan dalam perdagangan mereka? Barangkali memang akan begitu
kalau mereka yakin bahwa dakwahnya itu tidak akan sampai kepada orangorang
Yahudi sendiri dan tidak akan sampai meluas kepada orang-orang awam,
sedang ajaran mereka yang berlaku ialah tidak akan mengakui adanya seorang
nabi yang bukan dari Keluarga Israil.
Akan tetapi ada seorang rabbi yang cerdik-pandai, yaitu Abdullah b. Sallam yang
telah berhubungan dengan Nabi iapun lalu memeluk Islam; dan dianjurkannya
pula keluarganya. Lalu merekapun bersama-sama memeluk agama Islam.
Tetapi Abdullah bin Sallam masih merasa kuatir akan ada kata-kata yang tidak
biasa yang akan dilontarkan orang-orang Yahudi jika mereka mengetahui ia
sudah menganut Islam. Maka dimintanya kepada Nabi untuk menanyai mereka
tentang dirinya itu sebelum mereka mengetahui bahwa dia sudah Islam.
Ternyata mereka berkata: dia pemimpin kami, pendeta kami dan orang cerdikpandai
kami. Setelah Abdullah berhadapan dengan mereka dan sekarang jelas
sudah sikapnya, bahkan mengajak mereka menganut ajaran Islam, merekapun
merasa kuatir akan nasibnya itu nanti. Maka di seluruh perkampungan Yahudi itu
iapun mulai difitnah dan diumpat dengan kata-kata yang tak senonoh. Dalam hal
ini mereka lalu sepakat akan berkomplot terhadap Muhammad menolak
kenabiannya. Secepat itu pula sisa-sisa orang yang masih musyrik dari kalangan
Aus dan Khazraj serta mereka yang pura-pura masuk Islam segera
menggabungkan diri dengan mereka, baik karena mau mengejar keuntungan
materi atau karena mau menyenangkan golongannya atau pihak yang
berpengaruh
Sekarang mulai terjadi suatu perang polemik antara Muhammad dengan orangorang
Yahudi, yang ternyata lebih bengis dan lebih licik daripada perang polemik
198
yang dulu pernah terjadi antara dia dengan orang-orang Quraisy di Mekah.
Dalam perang yang terjadi di Yathrib ini semua orang Yahudi berdiri dalam satu
barisan menyerang Muhammad dan risalahnya, menyerang sahabatsahabatnya,
kaum Muhajirin dan Anshar, dengan mengadakan intrik-intrik,
tindakan bermuka-muka dengan ilmu yang ada pada mereka tentang sejarah
dan peristiwa-peristiwa masa lampau mengenai para nabi dan rasul-rasul.
Mereka mengadakan intrik melalui pendeta-pendeta mereka yang pura-pura
Islam dan yang dapat bergaul ke tengah-tengah kaum Muslimin dengan purapura
sangat takwa sekali, yang kemudian lalu sekali-kali memperlihatkan
kesangsian dan keraguannya. Mereka itu memajukan pertanyaan-pertanyaan
kepada Muhammad , yang mereka kira akan dapat menggoncangkan iman umat
Islam kepadanya dan kepada ajaran kebenaran yang dibawanya itu. Kemudian
orang-orang Aus dan Khazraj yang juga Islamnya pura-pura, menggabungkan
diri dengan orang-orang Yahudi dalam memajukan pertanyaan-pertanyaan dan
dalam menimbulkan perselisihan di kalangan kaum Muslimin. Begitu keras
kepala mereka itu sampai ada diantara orang Yahudi sendiri yang mengingkari
isi Taurat – padahal mereka percaya kepada Allah, baik kalangan Keluarga Israil
maupun orang-orang musyrik yang mempergunakan berhala-berhala untuk
mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Misalnya mereka bertanya kepada
Muhammad: Kalau Allah itu sudah menciptakan makhluk ini, lalu siapa yang
menciptakan Allah? Muhammad hanya menjawab mereka dengan firman Tuhan:
“Katakan: Allah Satu cuma. Allah itu Abadi dan Mutlak. Tidak
beranak. Dan tidak pula diperanakkan. Dan tiada satu apapun
yang menyerupaiNya.” (Qur’an, 112: 1-4)
Pihak Muslimin sekarang menyadari keadaan musuh mereka, sudah mengetahui
tujuan usaha mereka itu. Ada terlihat pada suatu hari mereka dalam mesjid
sedang berbicara antara sesama mereka dengan berbisik-bisik. Muhammad
meminta supaya mereka dikeluarkan dari dalam mesjid itu dengan paksa. Tetapi
ini tidak membuat mereka jera melakukan tipu-muslihat dan masih terus
berusaha hendak menjerumuskan kaum Muslimin. Ketika ada beberapa orang
dari golongan Aus dan Khazraj sedang duduk-duduk bersama-sama salah
seorang dari mereka [Syas b. Qais] lewat. Ia jadi panas hati melihat dua puak ini
menjadi rukun. Dalam hatinya ia berkata: masyarakat Banu Qaila di negeri ini
sudah bersatu. Kita takkan berarti apa-apa kalau pemuka-pemuka mereka sudah
sepakat. Seorang pemuda Yahudi yang pernah dengan mereka dulu dimintanya
supaya mengambil kesempatan ini dengan menyebut-nyebut kembali peristiwa
Bu’ath dahulu serta bagaimana pula pihak Aus dapat mengalahkan Khazraj.
Pemuda itu pun lalu bicara. Ternyata hal ini memang menimbulkan ingatan masa
lampau pada kedua puak itu. Mereka lalu bersitegang, saling membanggakan
diri dan hanyut dalam pertengkaran. “Kalau kamu mau kita boleh kembali seperti
dulu,” kata mereka satu sama lain.
Peristiwa ini sampai juga kepada Muhammad. Ia pergi menemui mereka dengan
beberapa orang sahabat, dan diingatkannya mereka, bahwa Islam telah
mempersatukan dan membuat mereka benar-benar bersaudara, saling
mencintai. Sementara ia masih di tengah-tengah mereka, merekapun menangis,
mereka saling berpeluk-pelukan. Mereka semua berdoa bermohon ampun
kepada Tuhan.
Polemik antara Muhammad dengan orang-orang Yahudi itu sudah sampai
dipuncaknya, sebagaimana oleh Qur’an sudah pula diperlihatkan. Pada
permulaan Surah al-Baqara (2) sampai dengan ayat 81, dan sebahagan besar
Surah an-Nisa’ (4) semua menyebutkan tentang orang-orang Ahli Kitab itu dan
betapa mereka mengingkari isi-Kitab Suci mereka sendiri. Mereka telah
mendapat kutukan keras karena pembangkangan dan pengingkaran mereka itu:
“Dan sesungguhnyalah Kami telah mendatangkan Al-Kitab
199
(Taurat) kepada Musa, dan sesudah itu lalu Kami susul pula
dengan para rasul, dan Kami telah memberikan bukti-bukti
kebenaran kepada Isa anak Maryam dan Kami perkuat dia
dengan Ruh Suci. Adakah setiap datang seorang rasul
kepadamu membawa sesuatu yang tak sesuai dengan
kehendak hatimu, lalu kamu bersikap sonmbong? Sebagian
kamu dustakan dan yang sebagian lagi kamu bunuh? Dan
mereka berkata: ‘hati kami sudah tertutup.’ Tetapi Tuhan telah
mengutuk mereka karena keingkaran mereka juga. Karena
itu, sedikit sekali mereka yang beriman. Dan setelah kepada
mereka didatangkan Kitab dari Allah, yang membenarkan apa
yang ada pada mereka, karena sebelum itu mereka minta
didatangkan kemenangan terhadap orang-orang yang masih
ingkar, maka setelah yang mereka ketahui itu berada di
tengah-tengah mereka, merekapun juga tidak
mempercayainya. Karena itu, kutukan Allah menimpa oranzorang
yang ingkar itu.” (Qur’an, 2: 87-89)
Begitu memuncaknya polemik antara orang-orang Yahudi dan kaum Muslimin
itu, sehingga acapkali – sekalipun sudah ada perjanjian antara mereka –
permusuhan itu terjadi sampai dengan main tangan. Sebagai contoh – sekedar
sebagai ukuran – kita sudah mengenal Abu Bakr, yang begitu lemah-lembut
perangainya, dengan kesabarannya yang luarbiasa. Ketika itu ia sedang bicara
dengan seorang orang Yahudi yang bernama Finhash, yang diajaknya menganut
Islam. Tetapi Finhash menjawab: “Abu Bakr, bukan kita yang membutuhkan
Tuhan, tapi Dia yang butuh kepada kita. Bukan kita yang meminta-minta
kepadaNya, tetapi Dia yang meminta-minta kepada kita. Kita tidak
memerlukanNya, tapi Dia yang memerlukan kita. Kalau Dia kaya, tentu Ia tidak
akan minta dipinjami harta kita, seperti yang didakwakan oleh pemimpinmu itu. Ia
melarang kalian menjalankan riba, tapi kita akan diberi jasa. Kalau Ia kaya, tentu
Ia tidak akan menjalankan ini.”
Maksud Finhash ini ditujukan kepada firman Tuhan:
“Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman
yang baik, Allah akan selalu membalasnya dengan berlipat
ganda.” (Qur’an, 2: 145)
Tetapi dalam hal ini Abu Bakr tidak tahan mendengar jawaban itu. Ia marah.
Ditamparnya muka Finhash itu keras-keras.
“Demi Allah,” kata Abu Bakr, “kalau tidak karena adanya perjanjian antara kami
dengan kamu sekalian, pasti kupukul kepalamu. Engkaulah musuh Tuhan.”
Kemudian Finhash mengadukan peristiwa ini kepada Nabi, tapi apa yang
dikatakannya tentang Tuhan kepada Abu Bakr tidak diakuinya. Dalam hal ini
firman Tuhan menyebutkan:
“Tuhan sudah mendengar kata-kata mereka yang
menyebutkan: Tuhan itu miskin, dan kamilah yang kaya. Akan
Kami tuliskan kata-kata mereka itu, begitu juga perbuatan
mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak sepantasnya, dan
rasakanlah siksa yang membakar ini!” (Qur’an, 3: 181)
Tidak cukup dengan maksud mau menimbulkan insiden antara Muhajirin dengan
Anshar dan antara Aus dengan Khazraj dan tidak pula cukup dengan membujuk
kaum Muslimin supaya meninggalkan agamanya dan kembali menjadi syirik
tanpa mencoba-coba mengajak mereka menganut agama Yahudi, bahkan lebih
dari itu orang Yahudi itu kini berusaha memperdaya Muhammad sendiri.
Pendekar-pendekar mereka, pemuka-pemuka dan pemimpin-pemimpin mereka
200
datang menemuinya dengan mengatakan: “Tuhan sudah mengetahui keadaan
kami, kedudukan kami. Kalau kami mengikut tuan, orang-orang Yahudipun akan
juga ikut dan mereka tidak akan menentang kami. Sebenarnya antara kami
dengan beberapa kelompok golongan kami timbul permusuhan. Lalu kami
datang ini minta keputusan tuan. Berilah kami keputusan. Kami akan ikut tuan
dan percaya kepada tuan.”
Di sinilah firman Tuhan menyebutkan:
“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara
mereka menurut apa yang sudah diturunkan Allah, dan jangan
kauturuti hawa-nafsu mereka. Berhati-hatilah terhadap
mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan kau dari
beberapa peraturan yang sudah ditentukan Tuhan kepadamu.
Tetapi kalau mereka menyimpang, ketahuilah, Tuhan akan
menurunkan bencana kepada mereka karena beberapa dosa
mereka sendiri juga. Sesungguhnya, kebanyakan manusia itu
adalah orang-orang fasik. Adakah yang mereka kehendaki itu
hukum jahiliah? Dan hukum siapakah yang lebih baik
daripada hukum Allah bagi mereka yang yakin?” (Qur’an, 5:
49-50)
Catatan kaki:
6 Sya’ir termasuk famili Graminea yang mungkin lebih
dekat kepada jenis jelai daripada gandum (A).
7 Sawiq semacam bubur dibuat dari gandum atau jelai dicampur dengan kurma
(A)
.8 Tharid biasanya hidangan roti yang dibasahi dengan kuah kaldu dan daging
(A).
Orang-orang Yahudi merasa sesak napas terhadap Muhammad. Terpikir oleh
mereka akan melakukan tipu-daya terhadapnya, akan meyakinkannya sampai ia
keluar meninggalkan Medinah seperti yang terjadi karena gangguan-gangguan
Quraisy dahulu sampai ia dan sahabat-sahabatnyapun keluar meninggalkan
Mekah.
Lalu mereka mengatakan kepadanya, bahwa para rasul sebelum dia semua
pergi ke Bait’l-Maqdis dan memang di sana tempat tinggal mereka. Jika dia juga
memang benar-benar seorang rasul, iapun akan berbuat seperti mereka, dan
kota Medinah ini akan dianggapnya sebagai kota perantara dalam hijrahnya dulu
antara Mekah dengan al-Masjid’l-Aqsha. Akan tetapi, apa yang sudah mereka
kemukakan kepadanya itu bagi Muhammad tidak perlu lama-lama berpikir untuk
mengetahui, bahwa mereka sedang melakukan tipu-muslihat terhadap dirinya.
Pada saat itu Tuhan mewahyukan kepadanya, menjelang tujuhbelas bulan ia
tinggal di Medinah, untuk menghadapkan kiblatnya ke al-Masjid’l-Haram, Rumah
Ibrahim dan Ismail:
“Kami sebenarnya melihat wajahmu yang menengadah ke
langit itu. Akan Kami hadapkan mukamu ke arah kiblat yang
kausukai. Hadapkan mukamu ke arah al-Masjid’l-Haram.
Dimana saja kau berada hadapkanlah mukamu kearah itu.”
(Qur’an, 2: 142-143)
Orang-orang Yahudi ternyata menyesalkan kejadian itu. Sekali lagi mereka
berusaha memperdayakannya, dengan mengatakan, bahwa mereka akan mau
201
jadi pengikutnya kalau ia kembali ke kiblat semula. Di sini firman Tuhan
menyebutkan:
“Dari orang-orang yang masih bodoh akan mengatakan:
Apakah yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat yang
dulu. Katakanlah: Timur dan Barat itu kepunyaan Allah.
DipimpinNya siapa yang disukaiNya ke jalan yang lurus.
Begitu juga Kami jadikan kamu suatu umat pertengahan,
supaya kamu menjadi saksi kepada umat manusia, dan
Rasulpun menjadi saksi kepadamu. Dan Kami jadikan kiblat
yang biasa kaupergunakan itu, hanyalah untuk menguji siapa
pula yang berbalik belakang. Dan itu memang berat, kecuali
bagi mereka yang telah mendapat pimpinan Tuhan.” (Qur’an,
2: 144)
Waktu sedang sengit-sengitnya terjadi polemik antara Muhammad dengan
orang-orang Yahudi itu, delegasi pihak Nasrani dari Najran tiba di Medinah,
terdiri dari enampuluh buah kendaraan. Diantara mereka terdapat orang-orang
terkemuka, orang-orang yang sudah mempelajari dan menguasai seluk-beluk
agama mereka. Pada waktu itu penguasa-penguasa Rumawi yang juga
menganut agama Nasrani sudah memberikan kedudukan, memberikan bantuan
harta, memberikan bantuan tenaga serta membuatkan gereja-gereja dan
kemakmuran buat kaum Nasrani Najran itu. Boleh jadi delegasi ini datang ke
Medinah hanya karena mereka sudah mengetahui adanya pertentangan antara
Nabi dengan orang-orang Yahudi, dengan harapan mereka akan dapat
mengobarkan pertentangan itu lebih hebat sampai menjadi permusuhan terbuka.
Dengan demikian orang-orang Nasrani yang berada di perbatasan Syam dan
Yaman dapat membebaskan diri dari intrik-intrik Yahudi dan sikap permusuhan
orang-orang Arab.
Dengan datangnya delegasi ini dan polemiknya dengan Nabi serta dibukanya
kancah pertarungan theologis yang sengit antara orang-orang Yahudi, Nasrani
dan Islam maka ketiga agama Kitab ini sekarang berkumpul. Dari pihak Yahudi,
mereka memang menolak samasekali ajaran Isa dan Muhammad, yang
dasarnya karena sikap keras kepala, seperti yang sudah kita lihat. Mereka
mendakwakan bahwa ‘Uzair itu putera Allah. Sedang pihak Nasrani, paham
mereka adalah Trinitas dan menuhankan Isa. Sebaliknya Muhammad, ia
mengajak orang kepada keesaan Tuhan dan kepada kesatuan rohani yang
sudah diatur oleh alam sejak awal yang ajali sampai pada akhir yang abadi –
sejak dunia ini berkembang sampai ke akhir zaman. Orang-orang Yahudi dan
Nasrani itu bertanya kepadanya, kepada siapa-siapa diantara para rasul itu ia
beriman. Ia menjawab:
“Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkanNya
kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim,
Ismail, Ishaq, Ya’qub serta anak-cucunya, dan apa yang telah
diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang telah diberikan
Tuhan kepada nabi-nabi. Kami tidak membeda-bedakan
seorangpun diantara mereka, dan kamipun patuh
kepadaNya.” (Qur’an 2: 136)
Ia sangat menyesalkan sikap mereka yang sifatnya hendak menimbulkan
keraguan dengan cara bagaimanapun tentang keesaan Tuhan. Diingatkannya
mereka, bahwa mereka telah mengubah kata-kata dari aslinya dalam kitab-kitab
mereka itu dan bahwa mereka ternyata berlainan haluan dari apa yang telah
ditempuh oleh para nabi dan rasul-rasul yang sudah mereka akui kenabiannya,
dan bahwa apa yang diajarkan oleh Isa, oleh Musa dan oleh mereka yang sudah
terdahulu, sedikitpun tidak berbeda dari apa yang diajarkannya sekarang. Apa
yang telah diajarkan mereka itu, adalah Kebenaran Abadi yang akan tampak
jelas dan sederhana sekali bagi setiap orang yang berjiwa pantang tunduk selain
202
kepada Tuhan Yang Mahaesa. Ia akan melihat Alam ini sebagai suatu kesatuan
yang tak terpisah-pisah. Ia akan melihatnya dengan pandangan hati nurani yang
lebih tinggi diatas segala kehendak dan tujuan yang bersifat sementara, di atas
segala dorongan materi; lepas dari sifat tunduk buta kepada segala ilusi dan
angan-angan orang awam, kepada yang diterimanya dari nenek-moyang
mereka.
Dimanakah ada suatu pertemuan yang hakekatnya lebih besar dari pertemuan
yang kini dialami oleh Yathrib? Tiga agama bertemu di tempat ini, yang sampai
sekarang saling mempengaruhi perkembangan dunia. Di tempat ini ketiganya
bertemu untuk suatu tujuan dan cita-cita yang tinggi dan mulia. Ini bukanlah
suatu pertemuan ekonomi, juga bukan dengan suatu tujuan materi, yang sampai
saat ini dikejar-kejar dunia namun tiada juga berhasil – melainkan tujuannya
adalah rohani semata-mata. Dalam hal Nasrani dan Yahudi ini, dibelakangnya
berdiri ambisi-ambisi politik serta keinginan-keinginan orang-orang beruang dan
berkuasa. Sebaliknya Muhammad, tujuannya adalah rohaniah dan
perikemanusiaan semata-mata, yang jalannya telah ditunjukkan Tuhan
kepadanya dengan bentuk kata yang dialamatkan kepada orang-orang Yahudi
dan Nasrani serta seluruh umat manusia. DikatakanNya kepada mereka:
“Katakanlah; ‘Orang-orang Ahli Kitab! Marilah kita menerima
suatu istilah yang sama antara kami dengan kamu: bahwa tak
ada yang akan kita sembah selain Allah, dan bahwa kita
takkan mempersekutukanNya dengan apapun, dan tidak pula
antara kita saling mempertuhankan satu sama lain, selain
daripada Allah.’ Tetapi kalau mereka menyimpang juga,
katakanlah: ‘Saksikanlah, bahwa kami ini orang-orang
Muslimin.’” (Qur’an, 3: 64)
Apa pula yang akan dapat dikatakan oleh orang-orang Yahudi, yang akan dapat
dikatakan oleh orang-orang Nasrani atau oleh yang lain, mengenai ajakan ini:
Jangan menyembah apa dan siapapun selain Allah, jangan
mempersekutukanNya dan jangan pula saling mempertuhankan satu sama lain
selain daripada Allah! Bagi jiwa yang benar-benar jujur, jiwa manusia yang telah
mendapat kehormatan dengan adanya akal pikiran dan perasaan, tidak bisa lain
tentu akan beriman kepada ini, tanpa yang lain. Akan tetapi, dalam arti hidup
manusia, disamping segi rohani, juga ada segi materinya. Kelemahan ini yang
membuat kita dapat menerima pihak lain menguasai kita, dengan jalan membeli
nyawa kita, jiwa kita, kalbu kita. Ilusi ini yang telah membunuh kehormatan,
perasaan serta cahaya hati nurani manusia. Segi materi ini, yang tergambar
dalam bentuk harta dan kekayaan, dalam kepalsuan gelar-gelar dan pangkat,
yang telah membuat Abu Haritha – salah seorang Nasrani Najran yang paling
luas ilmu dan pengetahuannya – pernah mengeluarkan isi hatinya kepada salah
seorang teman, bahwa ia yakin pada apa yang dikatakan Muhammad itu.
Setelah temannya itu bertanya:
“Apa lagi yang masih merintangi kau menerima ajarannya, kalau kau sudah
mengetahui ini?”
“Yang masih merintangi aku ialah apa yang sudah diberikan orang kepada kami,”
jawabnya. “Kami sudah diberi kedudukan, diberi harta dan kehormatan. Dan
yang mereka kehendaki supaya kami menentangnya. Kalau kuterima ajakannya
itu tentu semua yang kaulihat ini akan dicopot dari kami.”
Kepada ajaran inilah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu oleh Muhammad
diajak. Orang-orang Nasrani diajaknya saling berdoa,9 sedang dengan pihak
Yahudi sudah ada perjanjian perdamaian. Dalam pada itu pihak Kristen telah
pula mengadakan permusyawaratan antara sesama mereka, yang hasilnya
kemudian diberitahukan kepadanya, bahwa mereka tidak akan saling berdoa dan
203
akan membiarkannya ia dengan agamanya itu dan mereka kembali kepada
agama mereka. Tetapi mereka juga melihat, betapa cenderungnya Muhammad
menjalankan keadilan itu, yang juga diikuti jejaknya oleh sahabat-sahabatnya.
Oleh karena itu mereka minta supaya ada seorang yang dapat dikirimkan
bersama-sama mereka guna mengadili masalah-masalah yang bagi mereka
sendiri masih merupakan perselisihan pendapat. Dalam hal ini Muhammad
mengutus Abu ‘Ubaida ibn’l-Jarrah guna memutuskan hal-hal yang
diperselisihkan itu.
Peradaban yang batu pertamanya telah diletakkan oleh Muhammad dengan
ajaran-ajaran serta teladan yang diberikannya itu, kini sudah makin diperkuat
lagi. Terpikir olehnya sekarang dan oleh sahabat-sahabatnya dari kalangan
Muhajirin, bagaimana seharusnya sikap, dan keadaan mereka menghadapi
Quraisy itu suatu pemikiran yang tak pernah mereka lupakan sejak mereka hijrah
dari Mekah. Motif yang mendorong mereka berpikir demikian banyak sekali. Di
Mekah ini terletak Ka’bah, Rumah Ibrahim, tempat mereka dan semua orang
Arab berziarah. Dapatkah mereka melepaskan diri dari kewajiban suci yang
sejak dulu mereka jalankan sampai pada waktu mereka dikeluarkan dari Mekah?
Disana masih tinggal keluarga mereka yang mereka cintai dan yang mereka
sayangkan bila masih tetap dalam kehidupan syirik. Di sana harta-benda dan
perdagangan mereka ditinggalkan, yang telah disita oleh Quraisy tatkala mereka
hijrah. Kemudian lagi, tatkala mereka memasuki Medinah, mereka diserang
penyakit demam, sehingga bukan main penderitaan yang mereka alami. Mereka
sembahyangpun sambil duduk. Makin keras mereka merindukan Mekah. Mereka
telah dikeluarkan secara paksa dari Mekah, seolah mereka keluar sebagai pihak
yang dikalahkan. Dan tidak pula menjadi adat orang-orang Quraisy dapat
bersabar terhadap ketidakadilan serupa itu atau menyerah tanpa mengadakan
pembalasan. Disamping semua dorongan itu, dorongan naluri juga merangsang
mereka, yakni nostalgia – rindu kampung halaman, kampung halaman tempat
mereka dilahirkan, tempat mereka dibesarkan. Dengan bumi ini, dengan
tanahnya yang lapang, gunungnya, airnya, dengan semua itulah pertama kali
mereka bicara, pertama kali mereka bersahabat. Diatas secercah tanah inilah
mereka dipupuk tatkala mereka masih kecil dan di sana pula tempat-tinggal
mereka sesudah mereka besar. Kesana hati orang dan perasaannya terikat, dan
untuk itu pula dengan segala kekuatan dan hartanya ia pertahankan.
Dikorbankannya semua tenaga dan hidupnya. Sesudah mati, di tempat itu
harapannya akan dikuburkan. Ia mau kembali kedalam tanah tempat ia dijadikan
itu.
[
Naluri inilah yang lebih keras mendorong hati kaum Muhajirin daripada motifmotif
lain. Selalu terpikir oleh mereka bagaimana seharusnya sikap mereka itu
menghadapi Quraisy. Tetapi yang sudah terang, sikap itu bukanlah sikap
menyerah atau sikap menghambakan diri. Sudah cukup sabar mereka selama
tigabelas tahun terus-menerus menanggung penderitaan. Agama tidak
membenarkan adanya sikap lemah, putus asa atau menyerah bagi mereka yang
sudah menanggung penderitaan dan sampai hijrah karenanya.
Apabila sikap permusuhan itu memang dibenci dan tidak dibenarkan, sebaliknya
yang diperkuat dan dianjurkan adalah sikap persaudaraan, tapi di samping itu
yang juga diharuskan ialah membela diri, membela kehormatan, membela
kebebasan beragama dan membela tanah-air. Untuk membela inilah Muhammad
mengadakan Ikrar ‘Aqaba yang kedua dengan penduduk Yathrib. Tetapi
bagaimanakah kaum Muhajirin itu akan menunaikan kewajibannya kepada
Tuhan, kepada Rumah Suci, kepada tanah air, Mekah yang mereka cintai itu?
Kearah inilah politik Muhammad dan kaum Muslimin itu ditujukan, sampai selesai
ia kelak menaklukkan Mekah, dan agama Allah serta seruan kebenaranpun akan
terjunjung tinggi.
204
Catatan kaki:
9 Yula’inu, sama maksudnya dengan Yabtahilu, atau mubahala yang dalam
terjemahan ini dipakai kata saling berdoa. Nabi mengusulkan kepada pihak
Kristen mengadakan suatu mubahala, suatu pertemuan khidmat, dengan
masing-masing pihak yang mempertahankan pendiriannya berdoa sungguhsungguh
kepada Ailah, agar Tuhan menjatuhkan laknat kepada pihak yang
berdusta. “Barangsiapa membantah engkau tentang itu, sesudah datang
pengetahuan padamu, katakanlah: Marilah kita kumpulkan anak-anak kami dan
anak-anak kamu, wanita-wanita kami dan wanita-wanita kamu, diri kami sendiri
dan diri kamu, kemudian kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Kita
mintakan agar laknat Tuhan dijatuhkan kepada pihak yang dusta.” (Qur’an, 3:
61). Mereka yang benar-benar murni dan benar-benar yakin takkan ragu-ragu
dalam hal ini. Tetapi pihak Kristen disini ternyata mengundurkan diri. (A)
B A G I A N K E D U A B E L A S
SATUAN-SATUAN1 DAN BENTROKAN-BENTROKAN PERTAMA
– Politik Muslimin di Medinah dan satuan-satuan yang pertama – Nabi
berangkat sendiri – pendapat ahli-ahli sejarah tentang ekspedisi pertama –
Pendapat kami tentang satuan-satuan (saraya) ini – Menyudutkan
perdagangan Quraisy – Anshar dan perang agresi – Watak penduduk
Medinah – Menakut-nakuti Yahudi – Islam dan perang – Intrik-intrik Yahudi –
Orang-orang suci dalam Islam dan Kristen – Islam agama kodrat.
SESUDAH hijrah beberapa bulan keadaan kaum Muslimin yang tinggal di
Medinah sudah pula stabil. Sekarang kerinduan pihak Muhajirin ke Mekah terasa
makin bertambah adanya. Terpikir oleh mereka siapa-siapa dan apa saja yang
mereka tinggalkan itu, serta betapa pula pihak Quraisy menyiksa mereka dulu?
Tetapi sungguhpun begitu, gerangan apa yang harus mereka lakukan? Banyak
penulis-penulis sejarah yang berpendapat, bahwa mereka – dan terutama
Muhammad – telah memikirkan akan mengadakan balas-dendam terhadap
Quraisy serta mulai membuka permusuhan dan akan mengadakan perang.
Bahkan ada yang berpendapat, bahwa sejak mereka sampai di Medinah niat
mengadakan perang ini sudah terpikir oleh mereka. Hanya saja, yang masih
menunda mereka mencetuskan api peperangan itu ialah karena mereka masih
sibuk menyiapkan tempat-tempat tinggal serta mengatur segala keperluan hidup
mereka. Sebagian mereka mengemukakan alasan ini ialah karena Muhammad
sudah mengadakan Ikrar Aqaba kedua yang justru untuk memerangi siapa saja.
Dan sudah wajar pula apabila ia dan sahabat-sahabatnya menjadikan Quraisy
sebagai sasaran pertama, suatu hal yang telah membuat pihak Quraisy segera
menyadari akibat perjanjian ‘Aqaba itu. Dalam ketakutan itu mereka pergi
menanyakan Aus dan Khazraj tentang dia.
Mereka memperkuat pendapat ini dengan apa yang telah terjadi delapan bulan
sesudah Rasul dan para Muhajirin tinggal di Medinah, yaitu ketika Muhammad
mengirimkan pamannya Hamzah b. Abd’l-Muttalib ke tepi laut (Laut Merah) di
sekitar ‘Ish dengan membawa 30 orang pasukan yang terdiri dari kalangan
Muhajirin tanpa orang-orang Anshar. Di tempat ini ia bertemu dengan Abu Jahl
b. Hisyam dengan 300 orang pasukan terdiri dari penduduk Mekah; dan bahwa
Hamzah sudah siap akan memerangi Quraisy tapi lalu dilerai oleh Majdi b. ‘Amr
yang bertindak sebagai pendamai kedua belah pihak. Masing-masing kelompok
itu lalu bubar tanpa terjadi suatu pertempuran. Juga ketika Muhammad
mengirimkan ‘Ubaida bin’l-Harith dengan 60 orang pasukan terdiri dari kaum
Muhajirin tanpa Anshar. Mereka pergi menuju ke suatu tempat air di Hijaz, yang
disebut Wadi Rabigh. Disini mereka bertemu dengan kelompok Quraisy yang
terdiri dari 200 orang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tetapi mereka bubar juga tanpa
suatu pertempuran; kecuali apa yang diceritakan orang, bahwa Said b. Abi
Waqqash ketika itu telah melepaskan anak panahnya, “dan itu adalah anak
205
panah pertama dilepaskan dalam Islam.” Demikianlah ketika Said bin Abi
Waqqash dikirim ke daerah Hijaz dengan membawa 8 orang Muhajirin menurut
satu sumber atau 20 orang menurut sumber yang lain. Kemudian mereka
kembali karena tidak bertemu siapa-siapa.
Alasan mereka ini mereka perkuat lagi dengan menyebutkan, bahwa Nabi telah
berangkat sendiri sesudah duabelas bulan tinggal di Medinah, dengan
menyerahkan pimpinan kota kepada Sa’d b. ‘Ubada. Ia pergi ke Abwa’,.
Sesampainya di Waddan ia bermaksud mencari Quraisy dan Banu Dzamra;
tetapi Quraisy tidak dijumpainya. Lalu ia mengadakan persekutuan dengan pihak
Banu Dzamra; bahwa sebulan sesudah itu ia pergi lagi mengepalai 200 orang
dari Muhajirin dan Anshar – menuju Buwat dengan sasaran sebuah kafilah yang
dipimpin o]eh Umayya b. Khalaf yang terdiri dari 2.500 ekor unta dikawal oleh
100 orang pasukan perang. Tapi juga sudah tidak bertemu lagi, sebab mereka
sudah mengambil haluan lain, bukan jalan kafilah yang sudah diratakan; dan
bahwa dua atau tiga bulan sesudah ia kembali dari Buwat di bilangan Radzwa
setelah pimpinan Kota Medinah diserahkan kepada Abu Salama b. Abd’l-Asad,
ia berangkat lagi memimpin kaum Muslimin yang terdiri dari dua ratus orang
lebih sampai di ‘Usyaira di pedalaman Yanbu’. Ia tinggal disana selama bulan
Jumadil Awal dan beberapa malam dalam bulan Jumadil Akhir tahun kedua
Hijrah (Oktober 623 M.) sambil menunggu kafilah Quraisy yang dikepalai oleh
Abu Sufyan lewat. Tetapi ternyata mereka sudah tidak ada. Dalam perjalanan ini
ia berhasil dapat mengadakan perjanjian perdamaian dengan Banu Mudlij serta
sekutu-sekutunya dari Banu Dzamra; dan bahwa begitu ia kembali dan akan
tinggal selama sepuluh hari lagi di Medinah, tiba-tiba Kurz b. Jabir al-Fihri, orang
yang punya hubungan dengan orang-orang Mekah dan Quraisy, datang ke
Medinah merampok sejumlah unta dan kambing. Nabi pergi mencarinya dan
pimpinan Medinah diserahkan kepada Zaid b. Haritha. Diikutinya orang itu
hingga sampai ia di suatu lembah yang disebut Safawan di daerah Badr. Tetapi
Kurz sudah menghilang.
Inilah yang disebut oleh penulis-penulis sejarah Nabi itu dengan sebutan Perang
Badr Pertama.
Bukankah semua peristiwa ini sudah dapat dijadikan bukti, bahwa kaum
Muhajirin – dan terutama Muhammad – memang sudah memikirkan akan
membalas dendam terhadap Quraisy dan memulai mengadakan permusuhan
dan melakukan perang? Setidak-tidaknya – menurut pikiran ahli-ahli sejarah itu –
ini membuktikan, bahwa dengan mengirimkan satuan-satuan dan ekspedisiekspedisi
pendahuluan itu tujuan mereka adalah dua:
Pertama, mengadakan pencegatan terhadap kafilah-kafilah Quraisy dalam
perjalanan mereka ke Syam atau sekembalinya dari sana dalam perjalanan
musim panas, dengan sedapat mungkin merenggut harta yang dibawa pergi atau
barang-barang dagangan yang akan dibawa pulang oleh kafilah-kafilah itu.
Kedua, mengambil jalur kafilah Qusaisy dalam perjalannya ke Syam itu dengan
jalan mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian serta persekutuan dengan
kabilah-kabilah sepanjang jalan Medinah-Pantai Laut Merah. Hal ini akan
mempermudah pihak Muhajirin melakukan serangan terhadap kafilah-kafilah
Quraisy itu, tanpa ada sesuatu apa yang akan dapat melindungi mereka dari
Muhammad dan sahabat-sahabatnya, sebagai tetangga kabilah-kabilah tersebut,
yaitu suatu perlindungan yang akan mencegah kaum Muslimin – selaku pihak
yang berkuasa dan kuat -bertindak terhadap orang-orang dan harta-benda
mereka itu. Adanya satuan-satuan yang oleh Nabi a.s. pimpinannya diserahkan
masing-masing kepada Hamzah, ‘Ubaida bin’l-Harith dan Sa’d b. Abi Waqqash,
demikian juga persekutuan-persekutuan yang telah diadakan dengan Banu
Dzamra, Banu Mudlij, dan lain-lain, memperkuat maksud tujuan kedua tadi,
begitu juga pengambilan jalan penduduk Mekah ke Syam membuktikan pula
sebagian tujuan kaum Muslimin itu.
206
Bahwa dengan adanya satuan-satuan (sariya) yang dimulai enam bulan sesudah
mereka tinggal di Medinah dan yang hanya diikuti oleh pihak Muhajirin saja
tujuannya hendak memerangi Quraisy dan menyerbu kafilah-kafilah mereka, ini
akan membuat orang jadi sangsi dan harus berpikir lagi. Pasukan Hamzah tidak
lebih dari 30 orang dari Muhajirin, pasukan ‘Ubaida tidak lebih dari 60 orang,
demikian juga pasukan Sa’d yang menurut suatu sumber 8 orang, dan menurut
sumber yang lain 20 orang. Sedang petugas-petugas yang mengawal kafilahkafilah
Quraisy biasanya berlipat ganda jumlahnya. Sejak Muhammad tinggal di
Medinah dan mulai mengadakan persekutuan dengan kabilah-kabilah setempat
dan dengan daerah-daerah yang berdekatan, pihak Quraisy makin
memperbanyak jumlah orang dan perlengkapannya. Baik Hamzah, ‘Ubaida
ataupun Sa’d, betapapun keberanian mereka itu sebagai kepala satuan-satuan
Muhajirin, namun persiapan yang ada pada mereka tidak cukup memberi
semangat untuk melakukan perang. Bagi mereka ini semua, kiranya cukup
dengan menakut-nakuti Quraisy saja, tanpa mengadakan perang; kecuali apa
yang dilakukan orang tentang anak panah, yang pernah dilepaskan Sa’d itu.
Disamping itu kafilah-kafilah Quraisy ini dikawal oleh penduduk Mekah yang
mempunyai hubungan darah dan pertalian kerabat dengan sebagian besar kaum
Muhajirin. Jadi tidak mudah bagi mereka itu mau saling bunuh, atau satu sama
lain mau melakukan balas dendam, atau akan melibatkan Mekah dan Medinah
bersama-sama ke dalam suatu perang saudara, suatu hal yang selama tiga
belas tahun terus-menerus, dari mulai kerasulan Muhammad sampai pada waktu
hijrahnya, kaum Muslimin dan orang-orang pagan di Mekah sudah mampu
menghindarinya. Orang-orang Islam itu sudah mengetahui bahwa Ikrar ‘Aqaba
dulu itu adalah ikrar pertahanan (defensif), pihak Aus dan Khazraj sama-sama
berjanji akan melindungi Muhammad. Mereka tidak pernah memberikan janji
kepadanya atau kepada siapapun dari sahabat-sahabatnya bahwa mereka akan
melakukan tindakan permusuhan (agresi).
Sungguhpun sudah begitu, memang tidak mudah orang akan menyerah begitu
saja kepada ahli-ahli sejarah, yang dalam penulisan sejarah hidup Nabi yang
baru dimulai hampir dua abad kemudian sesudah wafatnya itu mengatakan,
bahwa satuan-satuan dan perjalanan-perualanan yang mula-mula itu tujuannya
memang sengaja hendak melakukan perang. Oleh karena itu, dalam hal ini
seharusnya ada suatu penafsiran yang lebih dekat diterima akal dan sesuai pula
dengan politik kaum Muslimin pada periode mula-mula mereka berada di
Medinah, serta sejalan pula dengan kebijaksanaan Rasul yang pada masa itu
didasarkan pada prinsip-prinsip persetujuan dan saling pengertian dengan
pelbagai macam kabilah; di satu pihak guna menjamin adanya kebebasan
melakukan dakwah agama, di pihak lain guna menjamin adanya kerja sama
yang baik dan bertetangga baik.
Menurut hemat saya adanya satuan-satuan yang mula-mula ini tidak lain
maksudnya supaya pihak Quraisy mengerti, bahwa kepentingan mereka
sebenarnya bergantung kepada adanya saling pengertian dengan pihak
Muslimin yang juga dari keluarga mereka, yang telah terpaksa keluar dari
Mekah, karena mengalami tekanan-tekanan. Pengertian ini berarti bahwa kedua
belah pihak harus menghindari adanya bencana permusuhan dan kebencian
serta menjamin bagi pihak Islam adanya kebebasan menjalankan dakwah
agama, dan bagi pihak Mekah adanya keselamatan dan keamanan perdagangan
mereka dalam perjalanannya ke Syam.
Sebenarnya perdagangan yang dikirimkan dari Mekah dan Ta’if dan yang
didatangkan ke Mekah dari bagian Selatan, adalah perdagangan yang cukup
besar. Sebuah kafilah adakalanya berangkat dengan 2.000 unta dengan muatan
seharga lebih dan 50.000 dinar. Menurut perkiraan Sprenger ekspor Mekah
setiap tahunnya mencapai jumlah 250.000 dinar atau kira-kira 160.000
pounsterling. Apabila bagi pihak Quraisy sudah pasti bahwa bahaya yang
207
mengancam perdagangan ini datangnya dari anak negeri sendiri yang kini sudah
mengungsi ke Medinah, hal ini telah membuatnya berpikir-pikir dalam hal
mengadakan saling pengertian dengan mereka, suatu saling pengertian yang
memang diharapkan oleh pihak Muslimin, yakni jaminan adanya kebebasan
melakukan dakwah agama serta kebebasan memasuki Mekah dan melakukan
tawaf di Ka’bah. Tetapi saling pengertian demikian ini takkan ada kalau Quraisy
tidak dapat memperhitungkan kekuatan pihak Muhajirin dari anak negerinya
sendiri itu, yang kini akan mencegat dan menutup jalan lalu-lintas
perdagangannya.
Inilah yang menurut penafsiran saya yang menyebabkan Hamzah dan
rombongannya dari kalangan Muhajirin kembali, setelah berhadapan dengan
Abu Jahl b. Hisyam di pantai Jazirah, begitu keduanya dilerai oleh Majdi b. ‘Amr.
Selanjutnya seringnya satuan-satuan Muslimin itu menuju rute perdagangan
pihak Mekah dengan suatu jumlah yang sukar sekali dapat dibayangkan bahwa
mereka sedang menuju perang, dapat ditafsirkan demikian. Juga ini pula yang
mengartikan betapa besarnya hasrat Nabi – setelah melihat kecongkakan
Quraisy dan sikapnya dalam menghadapi kekuatan Muhajirin – ingin
mengadakan perdamaian dengan kabilah-kabilah yang tinggal di sepanjang rute
perdagangan itu serta mengadakan persekutuan dengan mereka yang beritanya
tentu akan sampai juga kepada Quraisy. Dengan itu kalau-kalau mereka mau
insaf dan kembali memikirkan perlunya ada saling pengertian dan persetujuan
itu.
Pendapat ini kuat sekali landasannya, yakni bahwa dalam perjalanan Nabi a.s.
ke Buwat dan ‘Usyaira itu tidak sedikit kalangan Anshar dari penduduk Medinah
yang menyertainya. Padahal Anshar itu hanya berikrar untuk
mempertahankannya, bukan untuk melakukan serangan bersama-sama. Hal ini
akan jelas terlihat dalam Perang Besar Badr, tatkala Muhammad kemudian
kembali tanpa melakukan pertempuran, yang juga disetujui oleh orang-orang
Medinah. Apabila pihak Anshar memang tidak melihat adanya suatu
pelanggaran terhadap ikrar mereka jika Muhammad mengadakan perjanjian
dengan pihak lain, ini tidak berarti bahwa mereka juga harus ikut memerangi
penduduk Mekah. Bagi ke duanya alasan berperang yang akan dibenarkan oleh
etik Arab atau oleh tata hubungan mereka satu sama lain, tidak ada. Meskipun
dalam perjanjian-perjanjian perdamaian yang diadakan Muhammad guna
memperkuat kedudukan Medinah di samping melemahkan tujuan dagang
Quraisy itu merupakan suatu proteksi, namun hal ini samasekali tidak berarti
sama dengan suatu pengumuman perang atau sesuatu usaha lain kearah itu.
Jadi pendapat yang mengatakan bahwa keberangkatan satuan-satuan Hamzah,
‘Ubaida bin’l-Harith dan Sa’d bin Abi Waqqash hanya untuk memerangi Quraisy,
dan menamakannya sebagai suatu penyerbuan, sukar sekali dapat dicernakan.
Juga adanya pendapat bahwa kepergian Muhammad ke Abwa’, Buwat dan
‘Usyaira tidak lain dan suatu penyerbuan, adalah sangat dibuat-buat, yang pada
dasarnya sudah tertolak oleh keberatan-keberatan yang kami kemukakan tadi.
Penulis-penulis riwayat hidup Muhammad yang telah mengambil alih pendapat
tersebut tidak lain memperlihatkan bahwa mereka menulis peri hidup
Muhammad itu baru pada akhir-akhir abad kedua Hijrah, dan bahwa mereka
sangat terpengaruh oleh adanya peperangan-peperangan yang terjadi kemudian
sesudah Perang Besar Badr. Segala bentrokan-bentrokan yang terjadi sebelum
itu, yang tujuannya bukan untuk berperang, lalu mereka anggap sebagai
peperangan, yang dikaitkan pula pada peristiwa-peristiwa kaum Muslimin masa
Nabi.
Rupanya tidak sedikit kalangan Orientalis yang memang sudah mengetahui
adanya sanggahan demikian ini, meskipun tidak mereka sebutkan dalam bukubuku
mereka itu. Adapun yang membuat kita menduga mereka sudah
mengetahui hal ini – disamping usaha mereka menyesuaikan diri dengan ahli-ahli
sejarah dari kalangan Islam mengenai tujuan Muhajirin dan terutama Muhammad
208
dalam menghadapi pihak Mekah sejak mula-mula mereka tinggal di Medinah –
ialah karena mereka sudah menyebutkan, bahwa satuan-satuan yang mula-mula
ini tujuannya tidak lain ialah merampok barang-barang dagangan kafilah dan
bahwa kebiasaan merampok sudah menjadi watak orang-orang pedalaman dan
bahwa penduduk Medinah hanya tertarik pada barang rampasan dalam
mengikuti Muhammad dengan melanggar janji mereka di ‘Aqaba.
Ini adalah pendapat yang terbalik, sebab penduduk Medinah – seperti juga
penduduk Mekah – bukanlah orang-orang pedalaman yang hidupnya dari
menjarah dan merampok. Disamping itu sesuai dengan watak orang yang hidup
dari hasil pertanian, merekapun lebih suka tinggal menetap dan samasekali
mereka tidak tertarik melakukan perang kecuali jika ada alasan yang luarbiasa
Sebaliknya kaum Muhajirin, mereka berhak membebaskan harta-benda mereka
dari tangan Quraisy. Tetapi sungguhpun begitu mereka bukan pihak yang
mendahului sebelum terjadinya peristiwa Badr. Juga bukan itu pula yang telah
mendorong dikirimnya satuan-satuan dan ekspedisi-ekspedisi yang mula-mula
itu. Selanjutnya, masalah perang ini memang belum diundangkan dalam Islam,
sedang Muhammad dan sahabat-sahabatnya bertindak bukanlah dengan tujuan
ala pedalaman (badui) seperti diduga oleh kaum Orientalis, melainkan apa yang
sudah berlaku dan dilaksanakan oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya ialah
jangan sampai ada orang yang mau diperdayakan dari agamanya dan supaya
ada kebebasan berdakwah sebagaimana mestinya. Nanti penjelasan dan
pembuktiannya akan kita lihat juga. Di situ akan tampak lebih jelas di depan kita,
bahwa tujuan Muhammad dengan perjanjian-perjanjian itu ialah guna
memperkuat Medinah, supaya jangan ada jalan bagi pihak Quraisy dalam
mengejar kehendaknya itu, atau mencoba melakukan kekerasan terhadap kaum
Muslimin seperti yang pernah mereka usahakan dulu ketika hendak
mengembalikan orang-orang Islam dari Abisinia. Dalam pada itu ia pun tidak
keberatan mengadakan perjanjian dengan pihak Quraisy asalkan kebebasan
berdakwah untuk agama Allah tetap dijamin, dan jangan ada lagi kebencian.
Agama hanyalah bagi Allah.
Dibalik satuan-satuan dan ekspedisi-ekspedisi bersenjata ini barangkali masih
ada tujuan lain yang dimaksud oleh Muhammad. Barangkali maksudnya akan
menakut-nakuti orang-orang Yahudi yang tinggal di Medinah dan sekitarnya. Kita
sudah menyaksikan, bahwa ketika Muhammad baru sampai di Medinah, pihak
Yahudi berhasrat hendak merangkulnya. Akan tetapi setelah mereka
mengadakan perjanjian perdamaian dan persetujuan akan kebebasan
mengadakan dakwah agama serta melaksanakan upacara dan kewajiban
agama, begitu mereka melihat keadaan Muhammad yang stabil dan panji Islam
yang megah dan menjulang tinggi, mulai mereka membalik memusuhi Nabi dan
berusaha hendak menjerumuskannya. Kalaupun dalam melakukan permusuhan
ini mereka tidak berterus-terang karena dikuatirkan kepentingan perdagangan
mereka akan jadi kacau bila sampai terjadi perang saudara antara penduduk
Medinah, atau karena masih memelihara perjanjian perdamaian dengan mereka
itu, maka mereka telah menempuh segala macam cara guna menyebarkan fitnah
di kalangan orang-orang Islam serta membangkitkan kebencian antara Muhajirin
dan Anshar, membangunkan kembali kedengkian lama antara Aus dan Khazraj
dengan menyebut-nyebut sejarah Bu’ath dan cerita yang terdapat dalam
persajakan.
Kaum Muslimin sudah mengetahui benar adanya komplotan mereka serta
caranya yang berlebih-lebihan itu, sampai-sampai mereka dimasukkan kedalam
kelompok kaum munafik, malah dianggap lebih berbahaya lagi. Mereka pernah
dikeluarkan dari mesjid secara paksa. Orang tidak mau duduk-duduk atau bicara
dengan mereka. Dan akhirnya Nabi a.s. menolak mereka sesudah
diusahakannya meyakinkan mereka dengan alasan dan bukti. Sudah tentu pula
apabila orang-orang Yahudi Medinah dibiarkan berbuat sekehendak hati, mereka
akan terus menjadi-jadi dan terus berusaha mengobarkan fitnah. Dari segi istilah
209
kecermatan diplomasi tidak cukup hanya peringatan dan meminta kewaspadaan
terhadap kelicikan mereka itu saja, tapi harus pula supaya mereka berasa bahwa
Muslimin juga punya kekuatan yang akan dapat menumpas setiap fitnah yang
ada, membasmi jaringan-jaringan fitnah serta mengikis sampai ke akar-akarnya.
Cara yang paling baik untuk membuat mereka merasakan hal ini ialah dengan
mengirimkan satuan-satuan serta menghadapkannya pada benterokanbenterokan
senjata pada beberapa tempat, tapi jangan sampai kekuatan
Muslimin itu jadi hancur, yang oleh pihak Yahudi memang diinginkan, dan juga
diinginkan oleh pihak Quraisy.
Catatan kaki:
1 sariya suatu pasukan pilihan dalam satuan tentara, paling banyak 400 orang.
Tipu-daya inilah yang sudah terjadi. Dan terjadinya ini terhadap orang semacam
Hamzah, orang yang cepat marah. Untuk menghentikan pertempuran tidak
cukup hanya dengan perantaraan seorang pemisah yang mengajak berdamai
padahal belum terjadi suatu kontak senjata. Kemudian berhentinya pertempuran
itupun dengan terhormat, dengan suatu siasat yang sudah teratur, dengan taktik
yang jelas bermaksud mencapai tujuan-tujuan tertentu, yakni seperti yang sudah
kita sebutkan – dari satu segi guna menakut-nakuti pihak Yahudi, dan dari segi
lain suatu usaha ke arah persetujuan dengan pihak Quraisy untuk memberikan
kebebasan yang penuh dalam menjalankan dakwah agama serta upacaraupacara
keagamaan, yang sebenarnya memang tidak perlu sampai terjadi
perang.
Akan tetapi ini tidak berarti, bahwa Islam menolak perang dalam hal membela
diri dan membela keyakinan terhadap siapa saja yang hendak memperdayanya.
Sekali-kali tidak. Bahkan Islam mewajibkan pembelaan demikian ini. Tetapi
artinya, Islam masa itu, juga sekarang dan demikian pula seterusnya, ia menolak
perang permusuhan.
“Dan janganlah kamu melakukan pelanggaran (agresi) sebab
Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan
pelanggaran.” (Qur an, 2: 190)
Apabila kepada Muhajirin pada waktu itu dibenarkan menuntut harta-benda
mereka yang telah ditahan oleh Quraisy ketika mereka hijrah, maka membela
orang-orang beriman yang mau diperdaya dari agama mereka lebih-lebih lagi
dibenarkan. Untuk maksud inilah pertama sekali hukum perang itu diundangkan.
Bukti terhadap hal ini ialah adanya ayat-ayat yang diturunkan sehubungan
dengan satuan Abdullah ibn Jahsy. Dalam bulan Rajab tahun itu ia dikirimkan
oleh Rasulullah bersama-sama beberapa orang Muhajirin, dan sepucuk surat
diberikan kepadanya dengan perintah untuk tidak dibuka sebelum mencapai dua
hari perjalanan. Ia menjalankan perintah itu. Kawan-kawannyapun tak ada yang
dipaksanya. Dua hari kemudian Abdullah membuka surat itu, yang berbunyi:
“Kalau sudah kaubaca surat ini, teruskan perjalananmu sampai ke Nakhla
(antara Mekah dan Ta’if) dan awasi keadaan mereka. Kemudian beritahukan
kepada kami.”
Disampaikannya hal ini kepada kawan-kawannya dan bahwa dia tidak memaksa
siapapun. Kemudian mereka semua berangkat meneruskan perjalanan, kecuali
Said b. Abi Waqqash (Banu Zuhra) dan ‘Utba b. Ghazwan yang ketika itu sedang
pergi mencari untanya yang sesat tapi oleh pihak Quraisy mereka lalu ditawan.
Sekarang Abdullah dan rombongannya meneruskan perjalanan sampai ke
Nakhla. Di tempat inilah mereka bertemu dengan kafilah Quraisy yang dipimpin
210
oleh ‘Amr bin’l-Hadzrami dengan membawa barang-barang dagangan. Waktu itu
akhir Rajab. Teringat oleh Abdullah b. Jahsy dan rombongannya dari kalangan
Muhajirin akan perbuatan Quraisy dahulu serta harta-benda mereka yang telah
dirampas. Mereka berunding. “Kalau kita biarkan mereka malam ini mereka akan
sampai di Mekah dengan bersenang-senang. Tapi kalau mereka kita gempur,
berarti kita menyerang dalam bulan suci,2” kata mereka.
Mereka maju-mundur, masih takut-takut akan maju. Tetapi kemudian mereka
memberanikan diri dan sepakat akan bertempur, siapa saja yang mampu dan
mengambil apa saja yang ada pada mereka. Salah seorang anggota rombongan
itu melepaskan panahnya dan mengenai ‘Amr bin’l-Hadzrami yang kemudian
tewas. Kaum Muslimin menawan dua orang dari Quraisy.
Sesampainya di Medinah Abdullah b. Jahsy membawa kafilah dan kedua orang
tawanannya itu kepada Rasul, dan kelima barang rampasan itu diserahkan
mereka kepada Muhammad. Tetapi setelah melihat mereka ini ia berkata, “Aku
tidak memerintahkan kamu berperang dalam bulan suci.”
Kafilah dan kedua tawanan itu ditolaknya. Samasekali ia tidak mau menerima.
Abdullah b. Jahsy dan teman-temannya merasa kebingungan sekali. Temanteman
sejawat mereka dari kalangan Musliminpun sangat menyalahkan tindakan
mereka itu.
Kesempatan ini oleh Quraisy sekarang dipergunakan. Disebarkannya provokasi
kesegenap penjuru, bahwa Muhammad dan kawan-kawannya telah melanggar
bulan suci, menumpahkan darah, merampas harta-benda dan menawan orang.
Karena itu orang-orang Islam yang berada di Mekahpun lalu menjawab, bahwa
saudara-saudara mereka seagama yang kini hijrah ke Medinah melakukan itu
dalam bulan Sya’ban. Lalu datang orang-orang Yahudi turut mengobarkan api
fitnah. Ketika itulah datang firman Tuhan:
“Mereka bertanya kepadamu tentang perang dalam bulan
suci. Katakanlah: “Perang selama itu adalah soal
(pelanggaran) besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan
Allah dan mengingkari-Nya, menghalangi orang memasuki
Mesjid Suci dan mengusir orang dari sana, bagi Allah lebih
besar (pelanggarannya). Fitnah itu lebih besar dan
pembunuhan. Dan mereka akan tetap memerangi kamu,
sampai mereka berhasil memalingkan kamu dari agamamu,
kalau mereka sanggup.” (Qur’an, 2: 217)
Dengan adanya keterangan Qur’an dalam soal ini hati kaum Muslimin merasa
lega kembali. Penyelesaian kafilah dan kedua orang tawanan itu kini di tangan
Nabi, yang kemudian oleh Quraisy akan ditebus kembali. Tetapi kata Nabi:
“Kami takkan menerima penebusan kamu, sebelum kedua sahabat kami kembali
– yakni Sa’d b. Abi Waqqash dan ‘Utba ibn Ghazwan. Kami kuatirkan mereka di
tangan kamu. Kalau kamu bunuh mereka, kawan-kawanmu inipun akan kami
bunuh.”
Setelah Said dan ‘Utba kembali, Nabi mau menerima tebusan kedua tawanan
itu. Tapi salah seorang dari mereka, yaitu Al-Hakam b. Kaisan masuk Islam dan
tinggal di Medinah, sedang yang seorang lagi kembali kepada kepercayaan
nenek-moyangnya.
Pasukan Abdullah b. Jahsy ini dan ayat suci yang diturunkan karenanya itu, patut
sekali kita pelajari. Menurut hemat kami, ini adalah suatu persimpangan jalan
dalam politik Islam. Kejadian ini merupakan peristiwa baru, yang memperlihatkan
adanya jiwa yang kuat dan luhur, suatu kekuatan yang bersifat insani, meliputi
seluk-beluk kehidupan material, moral dan spiritual. Ia begitu kuat dan luhur
211
dalam tujuannya hendak mencapai kesempurnaan. Quran memberikan jawaban
kepada mereka yang ikut bertanya tentang perang dalam bulan suci: adalah itu
termasuk pelanggaran-pelanggaran besar, yang diiakan bahwa itu memang
masalah besar. Tetapi ada yang lebih besar dari itu. Menghalangi orang dari
jalan Allah serta mengingkari-Nya adalah lebih besar dari perang dan
pembunuhan dalam bulan suci, dan memaksa orang meninggalkan agamanya
dengan ancaman, dengan bujukan atau kekerasan adalah lebih besar daripada
membunuh orang dalam bulan suci atau bukan dalam bulan suci. Orang-orang
musyrik dan Quraisy yang telah menyalahkan kaum Muslimin karena mereka
melakukan perang dalam bulan suci mereka akan selalu memerangi umat Islam
supaya berpaling dari agamanya bila mereka sanggup. Apabila pihak Quraisy
dan orang-orang musyrik itu semua melakukan pelanggaran-pelanggaran ini,
menghalangi orang dari jalan Allah dan mengingkariNya, apabila mereka
ternyata mengusir orang dari Mesjid Suci, memperdayakan orang dari
agamanya, maka jangan disalahkan orang yang menjadi korban penindasan dan
pelanggaran itu bila ia juga memerangi mereka dalam bulan suci. Tetapi bagi
orang yang tidak mengalami beban penderitaan ini, melakukan perang dalam
bulan suci memang suatu pelanggaran.
Fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Memang benar. Bahkan barangsiapa
melihat orang lain mencoba membujuk atau memfitnah orang dari agamanya
atau mengalangi dari jalan Allah ia harus berjuang demi Allah melawan fitnah itu
sampai agama dapat diselamatkan. Di sinilah kalangan Orientalis dan misi-misi
penginjil itu mengangkat suara keras-keras: Lihatlah tuan-tuan! Muhammad dan
agamanya itu menganjurkan orang berperang dan berjuang demi Allah (aljihad fi
sabilillah) atau memaksa orang masuk Islam dengan pedang. Bukankah ini yang
namanya fanatik? Sedang agama Kristen tidak mengenal adanya peperangan
dan membenci perang. Sebaliknya malah menganjurkan toleransi, memperkuat
tali persaudaraan antara sesama manusia, untuk Tuhan dan untuk Jesus.
Sebenarnya saya tidak ingin berdebat dengan mereka, kalau saya mengutip
sebuah kalimat saja dalam Injil: “Bukannya Aku datang membawa keamanan,
melainkan pedang” dan seterusnya juga tidak tentang arti yang terkandung
dalam kalimat tersebut. Umat Islam mengakui agama Isa itu seperti sudah
disebutkan dalam Qur’an. Tetapi yang terutama perlu saya sampaikan ialah
menjawab kata-kata mereka: Muhammad dan agamanya menganjurkan perang
dan memaksa orang masuk Islam dengan pedang. Ini adalah suatu kebohongan
yang ditolak oleh Qur’an:
“Tak ada pemaksaan dalam agama. Sudah jelas mana jalan
yang benar, mana yang salah.” (Qur’an, 2: 256)
“Berjuanglah kamu untuk Allah melawan mereka yang
memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melakukan
pelanggaran (agresi) sebab Allah tidak menyukai orang-orang
yang melakukan pelanggaran .” (Qur’an, 2: 190)
Dan masih banyak ayat-ayat lain selain dari kedua ayat suci tersebut.
Dalam arti yang sebenarnya, berjuang demi Allah, ialah seperti disebutkan dalam
ayat-ayat yang kita kutip tadi dan yang turun sehubungan dengan pasukan
Abdullah b. Jahsy, yaitu memerangi mereka yang membuat fitnah dan membujuk
si Muslim dari agamanya atau mengalanginya dari jalan Allah. Perang dalam arti
untuk kebebasan berdakwah agama. Atau dengan kata lain menurut bahasa
sekarang: Mempertahankan idea dengan senjata yang dipergunakan oleh pihak
yang memerangi idea itu. Apabila ada seseorang yang hendak membujuk orang
lain dengan jalan propaganda dan logika tanpa memaksanya dengan atau tanpa
kekerasan melalui cara-cara suap-menyuap atau penyiksaan dengan maksud
supaya orang itu meninggalkan ideanya – maka sudah tentu ia akan menghadapi
orang itu dengan jalan menggugurkan argumen dan logikanya tadi.
212
Tetapi, apabila dalam usahanya menghadapi orang dan ideanya itu ia
menggunakan kekerasan senjata maka kekerasan senjata itupun harus dilawan
dengan kekerasan senjata pula, bila memang mampu ia berbuat begitu. Tidak
lain sebabnya ialah, karena harga diri manusia itu tersimpul hanya dalam
sepatah kata saja, yaitu: akidahnya. Akidah itu lebih berharga – bagi orang yang
mengenal arti kemanusiaan – daripada harta, daripada kekayaan, kekuasaan dan
daripada hidupnya sendiri; hidup materi yang sama-sama dimiliki oleh manusia
dan hewan, sama-sama makan dan minum, mengalami pertumbuhan tubuh dan
enersi. Akidah adalah suatu komunikasi moral antara manusia dengan manusia,
dan komunikasi rohani antara manusia dengan Tuhan. Nasib inilah yang telah
memberikan kelebihan kepada manusia di atas makhluk lain dalam hidup ini,
yang membuat dia mencintai sesamanya seperti mencintai dirinya sendiri. Ia
mengutamakan orang yang hidup sengsara, hidup miskin dan tidak punya,
daripada keluarganya sendiri, meskipun keluarganya itu sedang dalam
kekurangan. Ia mengadakan komunikasi dengan alam semesta supaya bekerja
secara tekun, supaya dapat mengantarkannya kepada kesempurnaan hidup
seperti yang sudah diberikan Tuhan kepadanya
Apabila akidah yang semacam ini yang ada pada manusia, lalu ada orang lain
yang mau membuat fitnah, mau menceraikannya, sedang dia tak dapat membela
diri, ia harus berbuat seperti dilakukan orang-orang Islam dulu sebelum mereka
hijrah ke Medinah. Dideritanya segala perbuatan kejam dan serba kekerasan itu,
dihadapinya segala penghinaan dan ketidakadilan, dengan hati yang tabah.
Rasa lapar dan serba kekurangan yang bagaimanapun juga tidak sampai
menghalangi semangatnya berperang terus pada akidahnya.
Inilah yang telah dilakukan oleh orang-orang Islam dahulu, dan ini pula yang
telah dilakukan oleh orang-orang Kristen dahulu.
Akan tetapi mereka yang tabah mempertahankan akidah itu bukanlah orangorang
kebanyakan. Mereka terdiri dari manusia-manusia terpilih, yang telah
diberi kekuatan iman oleh Tuhan, sehingga karenanya akan terasa kecil segala
siksaan dan kekejaman yang dialaminya, sehingga dapat ia meratakan gununggunung,
dan apa yang dikatakannya kepada gunung supaya pindah dari
tempatnya, gunung itu akan pindah – seperti kata Injil juga. Tetapi jika orang
menangkis fitnah dengan senjata yang dipakai membuat fitnah itu dan dapat
menolak pihak yang akan menghalanginya dari jalan Allah dengan cara yang
dipakainya itu pula, maka orang itu harus melakukannya. Kalau tidak ini berarti,
akidahnya masih goyah, imannyapun masih lemah.
Inilah yang telah dilakukan oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya setelah
keadaannya di Medinah mulai stabil. Dan ini pula yang telah dilakukan oleh
orang-orang Kristen setelah kekuasaan mereka di Rumawi dan Rumawi Timur
mulai stabil, dan sesudah hati maharaja-maharaja Rumawi itu mulai pula lunak
terhadap agama Kristen.
Misi-misi penginjil itu berkata: Tetapi jiwa Kristen itu secara mutlak menjauhkan
diri dari peperangan. Di sini saya tidak bermaksud membahas benar tidaknya
kata-kata itu. Akan tetapi di hadapan kita sejarah Kristen adalah saksi yang jujur,
juga di hadapan kita sejarah Islam adalah saksi yang jujur pula. Sejak masa
permulaan agama Kristen hingga masa kita sekarang ini seluruh penjuru bumi
telah berlumuran darah atas nama Almasih. Telah dilumuri oleh Rumawi,
dilumuri oleh bangsa-bangsa Eropa semua. Perang-perang Salib terjadi karena
dikobarkan oleh orang-orang Kristen, bukan oleh orang Islam. Mengalirnya
pasukanpasukan tentara sejak ratusan tahun dari Eropa menuju daerah-daerah
Islam di Timur, adalah atas nama Salib: peperangan, pembunuhan,
pertumpahan darah. Dan setiap kali, paus-paus sebagai pengganti Jesus,
memberi berkah dan restu kepada pasukan-pasukan tentara itu, yang bergerak
maju hendak menguasai Bait’l-Maqdis (Yerusalem) dan tempat-tempat suci
213
Kristen lainnya.
Adakah barangkali paus-paus itu semua orang-orang yang sudah menyimpang
dari agamanya (heretik) ataukah kekristenan mereka itu yang palsu? Ataukah
juga karena mereka itu pembual-pembual yang bodoh, tidak mengetahui bahwa
agama Kristen secara mutlak menjauhkan diri dari perang? Atau akan berkata:
Itu adalah Abad Pertengahan, abad kegelapan; janganlah agama Kristen juga
yang diprotes. Kalau itu juga yang kadang mereka katakan, maka abad
keduapuluh ini, masa kita hidup sekarang inipun, yang biasa disebut abad
kemajuan dan humanisma – toh dunia juga telah mengalami nasib seperti yang
dialami oleh Abad-abad Pertengahan yang gelap itu. Sebagai wakil Sekutu –
Inggeris, Perancis, Itali, Rumania dan Amerika Lord Allenby berkata di
Yerusalem, pada penutup Perang Dunia Pertama, ketika kota itu didudukinya
dalam tahun 1918: “Sekarang Perang Salib sudah selesai.”
Apabila di kalangan orang-orang Kristen ada orang-orang suci yang dalam
berbagai zaman menolak adanya perang dan dalam arti persaudaraan insani
mereka telah mencapai puncaknya, bahkan persaudaraannya dengan unsurunsur
alam semesta, maka di kalangan kaum Muslimin juga ada orang-orang
suci, yang jiwanya sudah begitu luhur. Mereka mengadakan komunikasi dalam
arti persaudaraan, kasih-sayang dan emanasi dengan alam semesta ini, dengan
jiwa yang sudah sarat oleh pengertian kesatuan wujud. Tetapi orang-orang suci
itu – baik dari kalangan Kristen atau Islam – kalaupun mereka sudah
mencerminkan cita-cita yang luhur, namun mereka tidak menterjemahkan
kehidupan insani dalam perkembangannya yang terus-menerus serta dalam
perjuangannya mencapai kesempurnaan, yakni kesempurnaan yang hendak kita
coba mencerminkannya. Lalu pikiran kita terhenti, imajinasi kita terhenti, tanpa
dapat kita pahami seteliti-telitinya, meskipun dalam menggambarkan itu kita
sudah cukup mengambil risiko sebagai pendahuluan usaha kita kearah itu.
Dan kini sudah lampau masa seribu tiga ratus limapuluh tujuh tahun sejak
hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yathrib itu. Tetapi meskipun begitu dalam berbagai
zaman manusia makin hebat juga berlumba-lumba melakukan perang, membuat
senjata-senjata jahanam dan fatal. Kata-kata mencegah perang, penghapusan
persenjataan dan menunjuk badan arbitrasi, tidak lebih dari kata-kata yang biasa
diucapkan pada setiap selesai perang, waktu bangsa-bangsa sedang mengalami
kehancuran. Atau ini hanya serangkaian propaganda yang dilontarkan ketengahtengah
kehidupan oleh orang-orang yang sampai sekarang belum mampu – dan
siapa tahu barangkali takkan pernah mampu – mewujudkan hal ini, mewujudkan
perdamaian yang sebenarnya, perdamaian dengan rasa persaudaraan dan rasa
keadilan, sebagai ganti perdamaian bersenjata, sebagai lambang perang yang
akan mengantarkan kita kepada kehancuran.
Islam bukan agama ilusi dan khayal, juga bukan agama yang terbatas mengajak
individu saja mencapai kesempurnaan, tapi Islam adalah agama kodrat (fitrah),
yang dengan itu seluruh umat manusia, dalam arti individu dan masyarakat,
dikodratkan. Ia adalah agama yang didasarkan pada kebenaran, kebebasan dan
tata-tertib. Dan oleh karena perang adalah kodrat manusia juga, maka
membersihkan atau mengoreksi pikiran tentang perang dalam jiwa kita lalu
menempatkannya kedalam batas-batas kemampuan manusia yang maksimal,
adalah cara yang mungkin dapat dicapai oleh kodrat manusia itu, dan yang akan
melahirkan kelangsungan evolusi hidup umat manusia dalam mencapai kebaikan
dan kesempurnaannya.
Koreksi atas konsepsi perang ini yang paling baik ialah hendaknya jangan
sampai terjadi perang kecuali untuk membela diri, membela keyakinan dan
kebebasan berpikir serta berusaha kearah itu. Hendaknya rasa harga diri umat
manusia secara integral benar-benar dipelihara.
Inilah yang sudah. menjadi ketentuan Islam seperti yang sudah kita lihat dan
214
yang akan kita lihat nanti. Ini pulalah yang digariskan oleh Qur’an seperti yang
sudah dan yang akan kita kemukakan kepada pembaca mengenai peristiwaperistiwa
serta hubungannya maka Qur’an itu diturunkan.
Catatan kaki:
2 Harfiah, asy-syahr’l-haram, bulan terlarang, bulan suci, yakni dilarang
mengadakan peperangan menurut adat Arab, yang berlaku selama bulan-bulan
Zulkaidah, Zulhijah, dan Muharam, juga dalam bulan Rajab (A).
B A G I A N K E T I G A B E L A S
PERANG BADR 1
Keberangkatan Abu Sufyan ke Syam – Usaha
Muslimin
memotong jalan Berangkat dengan sukses Ditunggu
kembalinya – Quraisy mengetahui persiapan
Muslimin –
Mereka berangkat ke Badr – Perdagangan Abu
Sufyan
selamat – Quraisy dan Muslimin ragu-ragu akan
berperang
– Hilangnya keraguan – Posisi kedua belah pihak di
Badr
– Semangat dan kemenangan Muslimin
SATUAN Abdullah b. Jahsy merupakan persimpangan jalan dalam strategi politik
Islam. Ketika itulah Waqid b. Abdullah at-Tamimi melepaskan anak panahnya
dan mengenai ‘Amr bin’l-Hadzrami hingga ia tewas. Ini adalah darah pertama
ditumpahkan oleh Muslimin. Karena itu pula ayat yang kita sebutkan tadi turun.
Sebagai kelanjutannya maka diundangkan perang terhadap mereka yang mau
memfitnah dan mengalihkan kaum Muslimin dan agamanya serta menghalangi
mereka dan jalan Allah. Juga satuan ini merupakan persimpangan jalan dalam
strategi politik Muslimin terhadap Quraisy, karena dengan ini keduanya dapat
berhadapan sama kuat. Sesudah itu kaum Muslimin jadi berpikir lebih sungguhsungguh
lagi dalam membebaskan harta-benda mereka dalam menghadapi
Quraisy. Disamping itu pihak Quraisy berusaha menghasut seluruh Jazirah Arab,
bahwa Muhammad dan sahabat-sahabatnya melakukan pembunuhan dalam
bulan suci. Muhammadpun yakin sudah, bahwa harapan akan dapat bekerja
sama dengan jalan persetujuan yang sebaik-baiknya dengan mereka sudah tak
ada lagi.
Pada permulaan musim rontok tahun kedua Hijrah, Abu Sufyan berangkat
membawa perdagangan yang cukup besar, menuju Syam. Perjalanan dagang
inilah yang ingin dicegat oleh orang-orang Islam ketika Nabi s.a.w. dulu pergi ke
‘Usyaira. Tetapi tatkala mereka sampai kafilah Abu Sufyan sudah lewat dua hari
lebih dulu sebelum ia tiba di tempat tersebut. Sekarang kaum Muslimin bertekad
menunggu mereka kembali. Sementara Muhammad menantikan mereka kembali
dari Syam itu, dikirimnya Talha b. ‘Ubaidillah dan Sa’id b. Zaid menunggu beritaberita.
Mereka berdua berangkat, dan sesampainya di tempat Kasyd al-Juhani di
bilangan Haura’2, mereka bersembunyi, menunggu hingga kafilah itu lewat.
Kemudian cepat-cepat mereka berdua menemui Muhammad guna
memberitahukan keadaan mereka.
Tetapi belum lagi selesai Muhammad menunggu kedatangan kedua utusan itu
215
dari Haura’ beserta kabar tentang kafilah yang akan dibawanya, lebih dulu sudah
tersebar berita tentang adanya sebuah rombongan kafilah besar, dan bahwa
seluruh penduduk Mekah punya saham di situ. Tak ada penduduk laki-laki atau
wanita yang dapat memberikan sahamnya yang tidak ikut serta, sehingga
seluruhnya mencapai jumlah 50.000 dinar. Ia kuatir, kalau masih menunggu lagi
kafilah itu kembali ke Mekah, mereka akan menghilang seperti ketika berangkat
ke Syam dulu. Oleh karena itu ia segera mengutus kaum Muslimin dengan
mengatakan:
“Ini adalah kafilah Quraisy. Berangkatlah kamu ke sana. Mudah-mudahan Tuhan
memberikan kelebihan kepada kamu.”
Ada orang yang segera menyambutnya dan ada pula yang masih merasa beratberat.
Dan ada lagi orang-orang yang belum Islam ingin bergabung karena
mereka hanya ingin mendapatkan harta rampasannya saja. Tetapi Muhammad
menolak penggabungan mereka ini sebelum mereka beriman kepada Allah dan
RasulNya.
Sementara itu Abu Sufyan sudah mengetahui pula akan kepergian Muhammad
yang akan mencegat kafilahnya dalam perjalanan ke Syam. Ia kuatir kalau-kalau
kaum Muslimin akan mencegatnya bila ia kembali dengan membawa laba
perdagangan. Sekarang ia tinggal menunggu berita tentang mereka itu,
termasuk Kasyd Juhani yang pernah dikunjungi oleh kedua utusan Muhammad
di Haura’ itu, di antara orang yang ditanyainya. Sekalipun Juhani belum
mempercayai berita tersebut, tapi berita tentang Muhammad, kaum Muhajirin
dan Anshar sudah sampai juga kepadanya seperti tersebarnya berita itu dulu
kepada Muhammad. Ia merasa kuatir juga kalau dari pihak Quraisy pengawalan
kafilah hanya terdiri dari tiga puluh atau empat puluh orang saja.
Ketika itulah ia lalu mengupah Dzamdzam b. ‘Amr al-Ghifari supaya cepat-cepat
pergi ke Mekah untuk mengerahkan Quraisy menolong harta-benda mereka,
juga diberitahukannya, bahwa Muhammad dan sahabat-sahabatnya sedang
mengancam.
Setibanya di Mekah, ketika berada di tengah-tengah sebuah lembah,
dipotongnya kedua telinga dan hidung untanya, dibalikkannya pelananya dan dia
sendiri berhenti di tempat itu sambil berteriak-teriak memberitahukan, dengan
mengenakan baju yang sudah dikoyak-koyak bagian depan dan belakangnya:
“Hai orang-orang Quraisy! Kafilah, kafilah! harta bendamu di tangan Abu Sufyan
telah dicegat oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kamu sekalian harus
segera menyusul. Perlu pertolongan! Pertolongan!”
Mendengar ini Abu Jahl segera memanggil orang-orang di sekitar Ka’bah.
Mereka dikerahkan. Abu Jahl adalah seorang laki-laki berbadan kecil, berwajah
keras dengan lidah dan pandangan mata yang tajam. Sebenarnya orang-orang
Quraisy itu sudah tidak perlu lagi dikerahkan karena setiap orang sudah punya
saham sendiri-sendiri dalam kafilah itu.
Sungguhpun begitu ada juga penduduk Mekah itu sebagian yang sudah
merasakan adanya kekejaman Quraisy terhadap kaum Muslimin sehingga
menyebabkan mereka terpaksa hijrah ke Abisinia dan kemudian hijrah ke
Medinah. Mereka ini masih maju-mundur: akan turut juga berperang
mempertahankan harta-benda mereka, atau akan tinggal diam saja dengan
harapan kalau-kalau kafilah itu tidak mengalami sesuatu gangguan. Mereka ini
masih ingat bahwa dulu antara kabilah Quraisy dan kabilah Kinana ada tuntutan
darah yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Apabila mereka ini cepat-cepat
menghadapi Muhammad dalam membela kafilah itu, mereka kuatir akan diserbu
oleh Banu Bakr (dari Kinana) dari belakang. Alasan demikian ini hampir saja
memperkuat pendapat yang ingin tinggal diam saja, kalau tidak lalu datang Malik
216
b. Ju’syum (Mudlij), seorang pemuka Banu Kinana.
“Bagi kamu aku adalah jaminan, bahwa Kinana tidak akan melakukan sesuatu di
belakang kamu yang akan merugikan kamu sekalian.”
Dengan demikian orang-orang semacam Abu Jahl, ‘Amir al-Hadzrami serta
penganjur-penganjur perang menentang Muhammad dan pengikut-pengikutnya,
mendapat dukungan kuat. Tak ada alasan bagi orang yang mampu berperang itu
yang akan tinggal di belakang atau akan menggantikannya kepada orang lain.
Dari pemuka-pemuka Quraisypun tak ada yang ketinggalan, kecuali Abu Lahab
yang diwakili oleh al-‘Ash b. Hisyam b. Mughira. Orang ini punya hutang
kepadanya (Abu Lahab) sebanyak 4000 dirham yang tak dibayar sehingga ia
bangkrut karenanya. Sedang Uamyya b. Khalaf sudah bertekad akan tinggal
diam. Dia sebagai orang terpandang, yang sudah tua sekali usianya, badannya
gemuk dan berat.
Ketika itu ia didatangi oleh ‘Uqba b. Abi Mu’ait dan Abu Jahl ke mesjid. ‘Uqba
membawa perapian dengan kemenyan sedang Abu Jahl membawa tempat celak
dan pemalitnya. ‘Uqba meletakkan tempat api itu di depannya seraya berkata:
“Abu Ali,3 gunakanlah perapian dan menyan ini, sebab kau wanita.”
“Pakailah celak ini, Abu Ali, sebab kau perempuan,” kata Abu Jahl.
“Belikan buat aku seekor unta yang terbaik di lembah ini,” jawab Umayya.
Lalu iapun pergi bersama mereka. Sekarang tiada seorangpun yang mampu
bertempur yang masih tinggal di Mekah.
Pada hari kedelapan bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, Nabi s.a.w. berangkat
dengan sahabat-sahabatnya meninggalkan Medinah. Pimpinan sembahyang
diserahkan kepada ‘Amr b. Umm Maktum, sedang pimpinan Medinah kepada
Abu Lubaba dari Rauha’. Dalam perjalanan ini Muslimin didahului oleh dua
bendera hitam. Mereka membawa tujuhpuluh ekor unta, yang dinaiki dengan
cara silih berganti. Setiap dua orang, setiap tiga orang dan setiap empat orang
bergantian naik seekor unta. Dalam hal ini Muhammad juga mendapat bagian
sama seperti sahabat-sahabatnya yang lain. Dia, Ali b. Abi Talib dan Marthad b.
Marthad al-Ghanawi bergantian naik seekor unta. Abu Bakr, Umar dan Abdur-
Rahman b. ‘Auf bergantian juga dengan seekor unta. Jumlah mereka yang
berangkat bersama Muhammad dalam ekspedisi ini terdiri dari tiga ratus lima
orang, delapanpuluh tiga di antaranya Muhajirin, enampuluh satu orang Aus dan
yang selebihnya dari Khazraj.
Karena dikuatirkan Abu Sufyan akan menghilang lagi, cepat-cepat mereka
berangkat sambil terus berusaha mengikuti berita-berita tentang orang ini di
mana saja mereka berada.Tatkala sampai di ‘Irq’z-Zubya mereka bertemu
dengan seorang orang Arab gunung yang ketika ditanyai tentang rombongan itu,
ternyata ia tidak mendapat berita apa-apa. Mereka meneruskan perjalanan
hingga sampai di sebuah wadi bernama Dhafiran; di tempat itu mereka turun. Di
tempat inilah mereka mendapat berita, bahwa pihak Quraisy sudah berangkat
dari Mekah, akan melindungi kafilah mereka.
Ketika itu suasananya sudah berubah. Kini kaum Muslimin dari kalangan
Muhajirin dan Anshar bukan lagi berhadapan dengan Abu Sufyan dengan
kalifahnya serta tigapuluh atau empatpuluh orang rombongannya itu saja, yang
takkan dapat melawan Muhammad dan sahabat-sahabatnya, melainkan Mekah
dengan seluruh isinya sekarang keluar dipimpin oleh pemuka-pemuka mereka
sendiri guna membela perdagangan mereka itu.
Andaikata pihak Muslimin sudah dapat mengejar Abu Sufyan, dan beberapa
orang dari rombongan itu sudah dapat ditawan, unta beserta muatannya sudah
dapat dikuasai, pihak Quraisypun tentu akan segera pula dapat menyusul
217
mereka. Soalnya karena terdorong oleh rasa cintanya kepada harta dan ingin
mempertahankannya. Mereka merasa sudah didukung oleh sejumlah orang dan
perlengkapan yang cukup besar. Mereka bertekad akan bertempur dan
mengambil kembali harta mereka, atau bersedia mati untuk itu.
Tetapi sebaliknya, apabila Muhammad kembali ke tempat semula, pihak Quraisy
dan Yahudi Medinah tentu merasa mendapat angin. Dia sendiri terpaksa akan
berada dalam situasi yang serba dibuat-buat, sahabat-sahabatnya pun terpaksa
akan memikul segala tekanan dan gangguan Yahudi Medinah, seperti gangguan
yang pernah mereka alami dari pihak Quraisy di Mekah dahulu. Ya, apabila ia
menyerah kepada situasi semacam itu, mustahil sekali kebenaran akan dapat
ditegakkan dan Tuhan akan memberikan pertolongan dalam menegakkan
agama itu.
Sekarang ia bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Diberitahukannya
kepada mereka tentang keadaan Quraisy menurut berita yang sudah
diterimanya. Abu Bakr dan Umar juga lalu memberikan pendapat. Kemudian
Miqdad b. ‘Amr tampil mengatakan:
“Rasulullah, teruskanlah apa yang sudah ditunjukkan Allah. Kami akan bersama
tuan. Kami tidak akan mengatakan seperti Banu Israil yang berkata kepada
Musa: “Pergilahkamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah. Kami di sini akan
tinggal menunggu. Tetapi, pergilah engkau dan Tuhanmu, dan berperanglah,
kami bersamamu akan juga turut berjuang.”
Semua orang diam.
“Berikan pendapat kamu sekalian kepadaku,” kata Rasul lagi. Kata-kata ini
sebenarnya ditujukan kepada pihak Anshar yang telah menyatakan Ikrar ‘Aqaba,
bahwa mereka akan melindunginya seperti terhadap sanak keluarganya sendiri,
tapi mereka tidak mengadakan ikrar itu untuk mengadakan serangan keluar
Medinah.
Tatkala pihak Anshar merasa bahwa memang mereka yang dimaksud, maka
Sa’d b. Musadh yang memegang pimpinan mereka menoleh kepada
Muhammad.
“Agaknya yang dimaksud Rasulullah adalah kami,” katanya.
“Ya,” jawab Rasul.
“Kami telah percaya kepada Rasul dan membenarkan,” kata Sa’d pula, “Kamipun
telah menyaksikan bahwa apa yang kaubawa itu adalah benar. Kami telah
memberikan janji kami dan jaminan kami, bahwa kami akan tetap taat setia.
Laksanakanlah kehendakmu, kami disampingmu. Demi yang telah mengutus
kamu, sekiranya kaubentangkan lautan di hadapan kami, lalu kau terjun
menyeberanginya, kamipun akan terjun bersamamu, dan tak seorangpun dari
kami akan tinggal di belakang. Kami takkan segan-segan menghadapi musuh
kita besok. Kami cukup tabah dalam perang, cukup setia bertempur. Semoga
Tuhan membuktikan segalanya dari kami yang akan menyenangkan hatimu.
Ajaklah kami bersama, dengan berkah Tuhan.”
Begitu Sa’d selesai bicara, wajah Muhammad tampak berseri. Tampaknya ia
puas sekali; seraya katanya:
“Berangkatlah, dan gembirakan! Allah sudah menjanjikan kepadaku atas salah
satunya dari dua kelompok4 itu. Seolah-olah kini kehancuran mereka itu tampak
di hadapanku.”
Merekapun lalu berangkat semua. Ketika sampai pada suatu tempat dekat Badr,
Muhammad pergi lagi dengan untanya sendiri. Ia menemui seorang orang Arab
218
tua. Kepada orang ini ia menanyakan Quraisy dan menanyakan Muhammad dan
sahabat-sahabatnya, yang kemudian daripadanya diketahui, bahwa kafilah
Quraisy berada tidak jauh dari tempat itu.
Lalu kembali lagi ia ke tempat sahabat-sahabatnya. Ali b. Abi Talib, Zubair bin’l-
Awwam, Sa’d b. Abi Waqqash serta beberapa orang sahabat lainnya segera
ditugaskan mengumpulkan berita-berita dari sebuah tempat di Badr. Kurir ini
segera kembali dengan membawa dua orang anak. Dari kedua orang ini
Muhammad mengetahui, bahwa pihak Quraisy kini berada di balik bukit pasir di
tepi ujung Wadi.5 Ketika mereka menjawab, bahwa mereka tidak mengetahui
berapa jumlah pihak Quraisy, ditanya lagi oleh Muhammad:
“Berapa ekor ternak yang mereka potong tiap hari?”
“Kadang sehari sembilan, kadang sehari sepuluh ekor,” jawab mereka.
Dengan demikian Nabi dapat mengambil kesimpulan, bahwa mereka terdiri dari
antara 900 sampai 1000 orang. Juga dari kedua anak itu dapat diketahui bahwa
bangsawan-bangsawan Quraisy ikut serta memperkuat diri
Lalu katanya kepada sahabat-sahabatnya:
“Lihat. Sekarang Mekah sudah menghadapkan semua bunga bangsanya kepada
kita.”
Mau tidak mau, sekarang ia dan sahabat-sahabatnya harus berhadapan dengan
suatu golongan yang jumlahnya tiga kali jauh lebih besar. Mereka harus
mengerahkan seluruh semangat, harus mengadakan persiapan mental
menghadapi kekerasan itu. Mereka harus siap menunggu suatu pertempuran
sengit dan dahsyat, yang takkan dapat dimenangkan kecuali oleh iman yang
kuat memenuhi kalbu, iman dan kepercayaan akan adanya kemenangan itu.
Bilamana Ali sudah kembali dengan kedua orang anak yang membawa berita
tentang Quraisy itu, dua orang Muslimin lainnya lalu berangkat lagi menuju
lembah Badr. Mereka berhenti di atas sebuah bukit tidak jauh dari tempat air,
dikeluarkannya tempat persediaan airnya, dan di sini mereka mengisi air itu.
Sementara mereka berada di tempat air, terdengar ada suara seorang budak
perempuan, yang agaknya sedang menagih hutang kepada seorang wanita
lainnya, yang lalu dijawab:
“Kafilah dagang besok atau lusa akan datang. Pekerjaan akan kuselesaikan
dengan mereka dan hutang segera akan kubayar.”
Kedua laki-laki itu kembali. Disampaikannya apa yang telah mereka dengar itu
kepada Muhammad.
Tetapi, dalam pada itu Abu Sufyan sudah mendahului kafilahnya mencari-cari
berita. Ia kuatir Muhammad akan sudah lebih dulu ada di jalan itu. Sesampainya
di tempat air ia bertemu dengan Majdi b. ‘Amr.
“Ada kau melihat orang tadi?” tanyanya.
Majdi menjawab bahwa ia melihat ada dua orang berhenti di bukit itu sambil ia
menunjuk ke tempat dua orang laki-laki Muslim itu tadi berhenti. Abu Sufyanpun
pergi mendatangi tempat perhentian tersebut. Dilihatnya ada kotoran dua ekor
unta dan setelah diperiksanya, diketahuinya, bahwa biji kotoran itu berasal dari
makanan ternak Yathrib.
Cepat-cepat ia kembali menemui teman-temannya dan membatalkan
perjalanannya melalui jalan semula. Dengan tergesa-gesa sekali sekarang ia
219
memutar haluan melalui jalan pantai laut. Jaraknya dengan Muhammad sudah
jauh, dan dia dapat meloloskan diri.
Hingga keesokan harinya kaum Muslimin masih menantikan kafilah itu akan
lewat. Tetapi setelah ada berita-berita bahwa ia sudah lolos dan yang masih ada
di dekat mereka sekarang adalah angkatan perang Quraisy, beberapa orang
yang tadinya mempunyai harapan penuh akan beroleh harta rampasan, terbalik
menjadi layu. Beberapa orang bertukar pikiran dengan Nabi dengan maksud
supaya kembali saja ke Medinah, tidak perlu berhadapan dengan mereka yang
datang dari Mekah hendak berperang. Ketika itu datang firman Tuhan:
“Ingat! Tuhan menjanjikan kamu salah satu dari dua keIompok (musuh) itu untuk
kamu. Sedang kamu menginginkan, bahwa yang tidak bersenjata itulah yang
untuk kamu. Tetapi Allah mau membuktikan kebenaran itu sesuai dengan ayatayatNya,
dan akan merabut akar orang-orang yang tak beriman itu.”6
Pada pihak Quraisy juga begitu. Perlu apa mereka berperang, perdagangan
mereka sudah selamat? Bukankah lebih baik mereka kembali ke tempat semula,
dan membiarkan pihak Islam kembali ke tempat mereka. Abu Sufyan juga
berpikir begitu. Itu sebabnya ia mengirim utusan kepada Quraisy mengatakan:
Kamu telah berangkat guna menjaga kafilah dagang, orang-orang serta hartabenda
kita. Sekarang kita sudah diselamatkan Tuhan. Kembalilah. Tidak sedikit
dari pihak Quraisy sendiri yang juga mendukung pendapat ini.
Catatan kaki:
1 Pada umumnya istilah ghazwa dan sarinya, dibedakan dengan pengertian,
bahwa ghazwa (jamak ghazawat), pasukan yang bergerak bersama-sama
dengan Nabi, sedang sariya (jamak saraya) pasukan yang bergerak tanpa Nabi
ikut serta. Kata ghazwa pada umumnya diterjemahkan dengan perang. Dalam
terjemahan ini dipergunakan tiga pengertian: perang ekspedisi dan razzia atau
pembersihan. Buku yang lebih khusus membicarakan strategi perang antara lain:
Mayor Muh. Abd’l-Fattah Ibrahim, Muhammad al-Qa’id, Cairo 1945/1964;
Muhammad Hamidullah, The Battlefields of the Prophet Muhammad, Working,
England, 1952, 1953; Jenderal Mahmud Syait Khattab Ar-Rasul’l-Qa’id, Cairo,
1964. Badr adalah sebuah desa di barat daya Medinah, sebuah pangkalan air
terkenal yang terletak antara Medinah dan Mekah, tak seberapa jauh dari pantai
Laut Merah (A).
2 Al-Haura, sebuah distrik di sebelah Mesir pada akhir perbatasan dengan Hijaz
di Laut Merah, yang merupakan pelabuhan kapal-kapal Mesir ke Medinah. Cf.
Jenderal Mahmud Syeit Khattab, ar-Rasul’l-Qa’id, hal. 90 (A).
3 Julukan Umayya b. Khalaf (A).
4 Ihda’t-ta’ifatain, harfiah, salah satu dari dua kelompok. Dua kelompok ialah
kafilah Quraisy yang datang dari Suria membawa harta dagangan yang besar,
terdiri dari 40 orang tak bersenjata di bawah pimpinan Abu Sufyan. 2) Angkatan
bersenjata Quraisy terdiri dan 1000 orang dengan perenjataan lengkap datang
dan Mekah di bawah pimpinan Abu Jahl. (A).
5 ‘Udwa ‘tepi wadi’ (LA). Al-‘udwat’l-qashwa ‘tepi wadi
yang lebih dekat ke arah Mekah’ sebaliknya daripada ‘al-‘udwat’d-dunya’ ‘tepi
wadi yang lebih dekat ke arah Medinah’ (L4) (A)
6 Qur’an, 8: 7. (Lihat juga catatan bahwa halaman 268) (A).
Tetapi Abu Jahl ketika mendengar kata-kata ini, tiba-tiba berteriak:
220
“Kita tidak akan kembali sebelum kita sampai di Badr. Kita akan tinggal tiga
malam di tempat itu. Kita memotong ternak, kita makan-makan, minum-minum
khamr, kita minta biduanita-biduanita bernyanyi. Biar orang-orang Arab itu
mendengar dan mengetahui perjalanan dan persiapan kita. Biar mereka tidak
lagi mau menakut-nakuti kita.”
Soalnya pada waktu itu Badr merupakan tempat pesta tahunan. Apabila pihak
Quraisy menarik diri dari tempat itu setelah perdagangan mereka selamat, bisa
jadi akan ditafsirkan oleh orang-orang Arab – menurut pendapat Abu Jahl –
bahwa mereka takut kepada Muhammad dan teman-temannya. Dan ini berarti
kekuasaan Muhammad akan makin terasa, ajarannya akan makin tersebar,
makin kuat. Apalagi sesudah adanya satuan Abdullah b. Jahsy, terbunuhnya
Ibn’l-Hadzrami, dirampasnya dan ditawannya orang-orang Quraisy.
Mereka jadi ragu-ragu: antara mau ikut Abu Jahl karena takut dituduh pengecut,
atau kembali saja setelah kafilah perdagangan mereka selamat. Tetapi yang
ternyata kemudian kembali pulang hanya Banu Zuhra, setelah mereka mau
mendengarkan saran Akhnas b. Syariq, orang yang cukup ditaati mereka.
Pihak Quraisy yang lain ikut Abu Jahl. Mereka berangkat menuju ke sebuah
tempat perhentian, di tempat ini mereka mengadakan persiapan perang,
kemudian mengadakan perundingan. Lalu mereka berangkat lagi ke tepi ujung
wadi, berlindung di balik sebuah bukit pasir.
Sebaliknya pihak Muslimin, yang sudah kehilangan kesempatan mendapatkan
harta rampasan, sudah sepakat akan bertahan terhadap musuh bila kelak
diserang. Oleh karena itu merekapun segera berangkat ke tempat mata air di
Badr itu, dan perjalanan ini lebih mudah lagi karena waktu itu hujan turun.
Setelah mereka sudah mendekati mata air, Muhammad berhenti. Ada seseorang
yang bernama Hubab b. Mundhir b. Jamuh, orang yang paling banyak mengenal
tempat itu, setelah dilihatnya Nabi turun di tempat tersebut, ia bertanya:
“Rasulullah, bagaimana pendapat tuan berhenti di tempat ini? Kalau ini sudah
wahyu Tuhan, kita takkan maju atau mundur setapakpun dari tempat ini. Ataukah
ini sekedar pendapat tuan sendiri, suatu taktik perang belaka?”
“Sekedar pendapat saya dan sebagai taktik perang,” jawab Muhammad.
“Rasulullah,” katanya lagi. “Kalau begitu, tidak tepat kita berhenti di tempat ini.
Mari kita pindah sampai ke tempat mata air terdekat dan mereka, lalu sumursumur
kering yang dibelakang itu kita timbun. Selanjutnya kita membuat kolam,
kita isi sepenuhnya. Barulah kita hadapi mereka berperang. Kita akan mendapat
air minum, mereka tidak.”
Melihat saran Hubab yang begitu tepat itu, Muhammad dan rombongannya
segera pula bersiap-siap dan mengikuti pendapat temannya itu, sambil
mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa dia juga manusia seperti
mereka, dan bahwa sesuatu pendapat itu dapat dimusyawarahkan bersamasama
dan dia tidak akan menggunakan pendapat sendiri di luar mereka. Dia
perlu sekali mendapat konsultasi yang baik dari sesama mereka sendiri.
Selesai kolam itu dibuat, Sa’d b. Mu’adh mengusulkan:
“Rasulullah,”7 katanya, “kami akan membuatkan sebuah dangau buat tempat
Tuan tinggal, kendaraan Tuan kami sediakan. Kemudian biarlah kami yang
menghadapi musuh. Kalau Tuhan memberi kemenangan kepada kita atas
musuh kita, itulah yang kita harapkan. Tetapi kalaupun sebaliknya yang terjadi;
dengan kendaraan itu Tuan dapat menyusul teman-teman yang ada di belakang
kita. Rasulullah,7 masih banyak sahabat-sahabat kita yang tinggal di belakang,
dan cinta mereka kepada tuan tidak kurang dari cinta kami ini kepada tuan.
221
Sekiranya mereka dapat menduga bahwa tuan akan dihadapkan pada perang,
niscaya mereka tidak akan berpisah dari tuan. Dengan mereka Tuhan menjaga
tuan. Mereka benar-benar ikhlas kepada tuan, berjuang bersama tuan.”
Muhammad sangat menghargai dan menerima baik saran Sa’d itu. Sebuah
dangau buat Nabi lalu dibangun. Jadi bila nanti kemenangan bukan di tangan
Muslimin, ia takkan jatuh ke tangan musuh, dan masih akan dapat bergabung
dengan sahabat-sahabatnya di Yathrib.
Disini orang perlu berhenti sejenak dengan penuh kekaguman, kagum melihat
kesetiaan Muslimin yang begitu dalam, rasa kecintaan mereka yang begitu besar
kepada Muhammad, serta dengan kepercayaan penuh kepada ajarannya.
Semua mereka mengetahui, bahwa kekuatan Quraisy jauh lebih besar dari
kekuatan mereka, jumlahnya tiga kali lipat banyaknya. Tetapi, sungguhpun
begitu, mereka sanggup menghadapi, mereka sanggup melawan. Dan mereka
inilah yang sudah kehilangan kesempatan mendapatkan harta rampasan. Tetapi
sungguhpun begitu karena bukan pengaruh materi itu yang mendorong mereka
bertempur, mereka selalu siap disamping Nabi, memberikan dukungan,
memberikan kekuatan. Dan mereka inilah yang juga sangsi, antara harapan
akan menang, dan kecemasan akan kalah. Tetapi, sungguhpun begitu, pikiran
mereka selalu hendak melindungi Nabi, hendak menyelamatkannya dari tangan
musuh. Mereka menyiapkan jalan baginya untuk menghubungi orang-orang yang
masih tinggal di Medinah. Suasana yang bagaimana lagi yang lebih patut
dikagumi daripada ini? Iman mana lagi yang lebih menjamin akan memberikan
kemenangan seperti iman yang ada ini?
Sekarang pihak Quraisy sudah turun ke medan perang. Mereka mengutus orang
yang akan memberikan laporan tentang keadaan kaum Muslimin. Mereka lalu
mengetahui, bahwa jumlah kaum Muslimin lebih kurang tiga ratus orang, tanpa
pasukan pengintai, tanpa bala bantuan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang
hanya berlindung pada pedang mereka sendiri. Tiada seorang dan mereka akan
rela mati terbunuh, sebelum dapat membunuh lawan.
Mengingat bahwa gembong-gembong Quraisy telah juga ikut serta dalam
angkatan perang ini, beberapa orang dari kalangan ahli pikir mereka merasa
kuatir, kalau-kalau banyak dari mereka itu yang akan terbunuh, sehingga Mekah
sendiri nanti akan kehilangan arti. Sungguhpun begitu mereka masih takut
kepada Abu Jahl yang begitu keras, juga mereka takut dituduh pengecut dan
penakut. Tetapi tiba-tiba tampil ‘Utba b. Rabi’a ke hadapan mereka itu sambil
berkata:
“Saudara-saudara kaum Quraisy, apa yang tuan-tuan lakukan hendak
memerangi Muhammad dan kawan-kawannya itu, sebenarnya tak ada gunanya.
Kalau dia sampai binasa karena tuan-tuan, masih ada orang lain dari kalangan
tuan-tuan sendin yang akan melihat, bahwa yang terbunuh itu adalah saudara
sepupunya, dari pihak bapa atau pihak ibu, atau siapa saja dari keluarganya.
Kembali sajalah dan biarkan Muhammad dengan teman-temannya itu. Kalau dia
binasa karena pihak lain, maka itu yang tuan-tuan kehendaki. Tetapi kalau bukan
itu yang terjadi, kita tidak perlu melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak kita
inginkan.”
Mendengar kata-kata ‘Utba itu, Abu Jahl naik darah. Ia segera memanggil ‘Amir
bin’l-Hadzrami dengan mengatakan:
“Sekutumu ini ingin supaya orang pulang. Kau sudah melihat dengan mata
kepala sendiri siapa yang harus dituntut balas.
Sekarang, tuntutlah pembunuhan terhadap saudaramu!”8
‘Amir segera bangkit dan berteriak:
222
“O saudaraku! Tak ada jalan lain mesti perang!”
Dengan dipercepatnya pertempuran itu Aswad b. ‘Abd’l-Asad (Makhzum) keluar
dari barisan Quraisy langsung menyerbu ke tengah-tengah barisan Muslimin
dengan maksud hendak menghancurkan kolam air yang sudah selesai dibuat.
Tetapi ketika itu juga Hamzah b. Abd’l-Muttalib segera menyambutnya dengan
satu pukulan yang mengenai kakinya, sehingga ia tersungkur dengan kaki yang
sudah berlumuran darah. Sekali lagi Hamzah memberikan pukulan, sehingga ia
tewas di belakang kolam itu. Buat mata pedang memang tak ada yang tampak
lebih tajam daripada darah. Juga tak ada sesuatu yang lebih keras membakar
semangat perang dan pertempuran dalam jiwa manusia daripada melihat orang
yang mati di tangan musuh sedang teman-temannya berdiri menyaksikan.
Begitu melihat Aswad jatuh, maka tampillah ‘Utba b. Rabi’a didampingi oleh
Syaiba saudaranya dan Walid b. ‘Utba anaknya, sambil menyerukan mengajak
duel. Seruannya itu disambut oleh pemuda-pemuda dari Medinah. Tetapi setelah
melihat mereka ini ia berkata lagi:
“Kami tidak memerlukan kamu. Yang kami maksudkan ialah golongan kami.”
Lalu dari mereka ada yang memanggil-manggil:
“Hai Muhammad! Suruh mereka yang berwibawa dari asal golongan kami itu
tampil!”
Ketika itu juga yang tampil menghadapi mereka adalah Hamzah b. Abd’l-
Muttalib, Ali b. Abi Talib dan ‘Ubaida bin’l-Harith. Hamzah tidak lagi memberi
kesempatan kepada Syaiba, juga Ali tidak memberi kesempatan kepada Walid,
mereka itu ditewaskan. Lalu keduanya segera membantu ‘Ubaida yang kini
sedang diterkam oleh ‘Utba. Sesudah Quraisy sekarang melihat kenyataan ini
mereka semua maju menyerbu.
Pada pagi Jum’at 17 Ramadan itulah kedua pasukan itu berhadap-hadapan
muka.
Sekarang Muhammad sendiri yang tampil memimpin Muslimin, mengatur
barisan. Tetapi ketika dilihatnya pasukan Quraisy begitu besar, sedang anak
buahnya sedikit sekali, disamping perlengkapan yang sangat lemah dibanding
dengan perlengkapan Quraisy, ia kembali ke pondoknya ditemani oleh Abu Bakr.
Sungguh cemas ia akan peristiwa yang akan terjadi hari itu, sungguh pilu hatinya
melihat nasib yang akan menimpa Islam sekiranya Muslimin tidak sampai
mendapat kemenangan.
Muhammad kini menghadapkan wajahnya ke kiblat, dengan seluruh jiwanya ia
menghadapkan diri kepada Tuhan, ia mengimbau Tuhan akan segala apa yang
telah dijanjikan kepadanya, ia membisikkan permohonan dalam hatinya agar
Tuhan memberikan pertolongan. Begitu dalam ia hanyut dalam doa, dalam
permohonan, sambil berkata:
“Allahumma ya Allah. Ini Quraisy sekarang datang dengan segala
kecongkakannya, berusaha hendak mendustakan RasulMu. Ya Allah,
pertolonganMu juga yang Kaujanjikan kepadaku. Ya Allah, jika pasukan ini
sekarang binasa tidak lagi ada ibadat kepadaMu.”
Sementara ia masih hanyut dalam doa kepada Tuhan sambil merentangkan
tangan menghadap kiblat itu, mantelnya terjatuh. Ketika itu Abu Bakr lalu
meletakkan mantel itu kembali ke bahunya, sambil ia bermohon:
“Rasulullah, dengan doamu itu Tuhan akan mengabulkan apa yang telah
223
dijanjikan kepadamu.”
Tetapi sungguhpun begitu, Muhammad makin dalam terbawa dalam doa, dalam
tawajuh kepada Allah; dengan penuh khusyu’ dan kesungguhan hati ia terus
memanjatkan doa, memohonkan isyarat dan pertolongan Tuhan dalam
menghadapi peristiwa, yang oleh kaum Muslimin sama sekali tidak diharapkan,
dan untuk itu tidak pula mereka punya persiapan. Karena yang demikian inilah
akhirnya ia sampai terangguk dalam keadaan mengantuk. Dalam pada itu
tampak olehnya pertolongan Tuhan itu ada. Ia sadar kembali, kemudian ia
bangun dengan penuh rasa gembira.
Sekarang ia keluar menemui sahabat-sahabatnya; dikerahkannya mereka sambil
berkata:
“Demi Dia Yang memegang hidup Muhammad.9 Setiap orang yang sekarang
bertempur dengan tabah, bertahan mati-matian, terus maju dan pantang mundur,
lalu ia tewas, maka Allah akan menempatkannya di dalam surga.”
Jiwanya yang begitu kuat, yang telah diberikan Tuhan begitu tinggi melampaui
segala kekuatan, telah tertanam pula dengan ajarannya ke dalam jiwa orangorang
beriman. Dan kekuatan mereka itu sudah melampaui semangat mereka
sendiri, sehingga setiap orang dari mereka sama dengan dua orang, bahkan
sama dengan sepuluh orang.
Akan lebih mudah orang memahami ini bila diingat arti kekuatan moril yang
begitu besar pengaruhnya dalam jiwa seseorang, dan ini akan bertambah besar
pengaruhnya apabila kekuatan moril ini ada pula dasarnya. Semangat
nasionalisma juga dapat menambah ini. Seorang prajurit yang mempertahankan
tanah air yang terancam bahaya, jiwanya penuh dengan semangat patriotisma,
akan bertambah kekuatan morilnya sesuai dengan besar cintanya kepada tanah
air serta kekuatirannya akan bahaya yang mengancam tanah air itu dari pihak
musuh.
Oleh karena itu semangat patriotisma dan pengorbanan untuk tanah air oleh
bangsa-bangsa di dunia telah ditanamkan kepada warga negaranya sejak
semasa mereka kecil. Adanya kepercayaan kepada kebenaran, kepada
keadilan, kebebasan serta arti kemanusiaan yang tinggi menambah pula
kekuatan moril dalam jiwa orang. Ini berarti melipat-gandakan kekuatan materi.
Dan orang yang masih ingat akan propaganda anti-Jerman yang begitu luas
disebarkan pihak Sekutu dalam Perang Dunia I, yang pada dasarnya mereka
berperang melawan kekuatan senjata Jerman itu karena hendak membela
kebebasan dan kebenaran serta mempersiapkan suatu perjanjian perdamaian,
akan menyadari betapa sesungguhnya propaganda itu dapat melipat-gandakan
kekuatan semangat prajurit-prajurit Sekutu di samping menimbulkan simpati
sebagian besar bangsa-bangsa di dunia.
Apa artinya nasionalisma dan masalah perdamaian, dibandingkan dengan tujuan
yang diserukan Muhammad itu! Tujuan komunikasi manusia dengan seluruh
wujud, suatu komunikasi yang akan meleburkannya dan keluar menjadi salah
satu kekuatan alam semesta, yang akan memberi arah kepadanya menuju
kebaikan hidup, kenikmatan dan kesempurnaan yang integral.
Ya! Apa artinya nasionalisma dan masalah perdamaian disamping kewajibannya
disisi Tuhan, membela orang-orang yang beriman dari renggutan mereka yang
hendak membuat fitnah dan godaan, dari mereka yang mengalangi jalan
kebenaran, mereka yang hendak menjerumuskan umat manusia ke jurang
paganisma dan syirik. Apabila dengan rasa cinta tanah air jiwa itu makin kuat,
sesuai dengan semua kekuatan tanah air yang ada, dan dengan rasa cinta
perdamaian untuk seluruh umat manusia jiwa itupun makin kuat, sesuai dengan
kekuatan semua umat manusia yang ada, maka betapa pula dahsyatnya
224
kekuatan jiwa yang dibawa oleh adanya iman kepada semesta wujud dan
Pencipta seluruh wujud ini! Iman itulah yang akan membuat tenaga manusia
mampu memindahkan gunung, menggerakkan isi dunia. Ia dapat mengawasi –
dengan kemampuan morilnya – segala yang masih berada di bawah taraf itu.
Dan kemampuan moril ini akan berlipat ganda pula kekuatannya.
Apabila secara integral kemampuan moril ini belum lagi mencapai tujuannya
disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat di kalangan Muslimin sebelum
terjadi perang, belum dicapainya kekuatan materi sebagaimana yang
diharapkan, maka dengan daya iman itu justru ia mempunyai kelebihannya. Hal
ini bertambah kuat lagi tatkala Muhammad dan sahabat-sahabatnya dapat
mengerahkan mereka. Maka dengan demikian, jumlah manusia dan
perlengkapan yang sangat sedikit itu telah rnendapat kompensasi. Dalam
keadaan Nabi dan sahabat-sahabatnya yang demikian inilah kedua ayat ini
turun:
“O Nabi! Bangunkanlah semangat orang-orang beriman itu
dalam menghadapi perang. Bila kamu berjumlah duapuluh
orang yang tabah, mereka ini akan mengalahkan duaratus
orang. Bila kamu berjumlah seratus orang, niscaya akan
mengalahkan seribu orang kafir; sebab mereka adalah orangorang
yang tidak mengerti. Sekarang Tuhan meringankan
kamu, karena Ia mengetahui, bahwa pada kamu masih ada
kelemahan. Maka, jika kamu berjumlah seratus orang yang
tabah, akan dapat mengalahkan duaratus orang, dan jika
kamu seribu orang, akan dapat mengalahkan duaribu dengan
ijin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang berhati
tabah.” (Qur’an, 8:55-56.)
Keadaan Muslimin ternyata bertambah kuat setelah Muhammad membangkitkan
semangat mereka, turut hadir di tengah-tengah mereka, mendorong mereka
mengadakan perlawanan terhadap musuh. Ia menyerukan kepada mereka,
bahwa surga bagi mereka yang telah teruji baik dan langsung terjun ke tengahtengah
musuh. Dalam hal ini kaum Muslimin mengarahkan perhatiannya pada
pemuka-pemuka dan pemimpin-pemimpin Quraisy. Mereka hendak dikikis habis
sebagai balasan yang seimbang tatkala mereka disiksa di Mekah dulu, dirintangi
memasuki Mesjid Suci dan berjuang untuk Allah. Bilal melihat Umayya b. Khalaf
dan anaknya, begitu juga beberapa orang Islam melihat mereka yang dikenalnya
di Mekah dulu. Umayya ini adalah orang yang pernah menyiksa Bilal dulu, ketika
ia dibawanya ketengah-tengah padang pasir yang paling panas di Mekah.
Ditelentangkannya ia di tempat itu lalu ditindihkannya batu besar di dadanya,
dengan maksud supaya ia meninggalkan Islam. Tetapi Bilal hanya berkata:
“Ahad, Ahad.10 Yang Satu, Yang Satu.”
Ketika dilihatnya Umayya, Bilal berkata:
“Umayya, moyang kafir. Takkan selamat aku, kalau kau lolos!”
Beberapa orang dari kalangan Muslimin mengelilingi Umayya dengan tujuan
jangan sampai ia terbunuh dan akan dibawanya sebagai tawanan.
Tetapi Bilal di tengah-tengah orang banyak itu berteriak sekeras-kerasnya:
“Sekalian tentara Tuhan! Ini Umayya b. Khalaf kepala kafir.
Takkan selamat aku kalau ia lolos.”
Orang banyak berkumpul. Tetapi Bilal tak dapat diredakan lagi, dan Umayya
dibunuhnya. Ketika itu Mu’adh b. ‘Amr b. Jamuh juga dapat menewaskan Abu
Jahl b. Hisyam. Kemudian Hamzah, Ali dan pahlawan-pahlawan Islam yang lain
menyerbu ke tengah-tengah pertempuran sengit itu. Mereka sudah lupa akan
225
dirinya masing-masing dan lupa pula akan jumlah kawan-kawannya yang hanya
sedikit berhadapan dengan musuh yang begitu besar.
Debu dan pasir halus membubung dan beterbangan memenuhi udara. Kepalakepala
ketika itu sudah lepas berjatuhan dari tubuh Quraisy. Berkat iman yang
teguh keadaan Muslimin bertambah kuat juga. Dengan gembira mereka berseru:
Ahad, Ahad. Di hadapan mereka kini terbuka tabir ruang dan waktu, sebagai
bantuan Tuhan kepada mereka dengan para malaikat yang memberikan berita
gembira, yang membuat iman mereka bertambah teguh, sehingga bila salah
seorang dari mereka mengangkat pedang dan mengayunkannya ke leher
musuh, seolah-olah tangan mereka digerakkan dengan tenaga Tuhan.
Di tengah-tengah medan pertempuran yang sedang sibuk dikunjungi malaikat
maut memunguti leher orang-orang kafir itu, Muhammad berdiri. Diambilnya
segenggam pasir, dihadapkannya kepada Quraisy. “Celakalah wajah-wajah
mereka itu!” katanya sambil menaburkan pasir itu kearah mereka.
Sahabat-sahabatnya lalu diberi komando:
“Serbu!”
Catatan kaki:
7 Aslinya “Ya Nabiullah” (A).
8 Maksudnya ‘Amr bin’l-Hadzami yang tewas dalam bentrokan dengan satuan
Abdullah b. Jahsy (A).
9 “Demi Allah” (A).
10 Suatu pernyataan Tauhid (A).
Serentak pihak Muslimin menyerbu kedepan, masih dalam jumlah yang lebih
kecil dari jumlah Quraisy. Tetapi jiwa mereka sudah penuh terisi oleh semangat
dari Tuhan. Sudah bukan mereka lagi yang membunuh musuh, sudah bukan
mereka lagi yang menawan tawanan perang. Hanya karena adanya semangat
dari Tuhan yang tertanam dalam jiwa mereka itu kekuatan moril mereka
bertambah, sehingga kekuatan materi merekapun bertambah pula. Dalam hal ini
firman Allah turun:
“Ingat, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat:
‘Aku bersama kamu.’ Teguhkanlah pendirian orang-orang
beriman itu. Akan kutanamkan rasa gentar ke dalam hati
orang-orang kafir itu. Pukullah bagian atas leher mereka dan
pukul pula setiap ujung jari mereka.” (Qur’an, 8: 12)
“Sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka,
melainkan Allah juga yang telah membunuh mereka. Juga
ketika kau lemparkan, sebenarnya bukan engkau yang
melakukan itu, melainkan Tuhan juga.” (Qur’an, 8: 17)
Tatkala Rasul melihat bahwa Tuhan telah melaksanakan janjiNya dan setelah
ternyata pula kemenangan berada di pihak orang-orang Islam, ia kembali ke
pondoknya. Orang-orang Quraisy kabur. Oleh Muslimin mereka dikejar terus.
Yang tidak terbunuh dan tak berhasil melarikan diri, ditawan.
Inilah perang Badr, yang kemudian telah memberikan tempat yang stabil kepada
umat Islam di seluruh tanah Arab, dan yang merupakan suatu pendahuluan
lahirnya persatuan seluruh semenanjung di bawah naungan Islam, juga sebagai
suatu pendahuluan adanya persekemakmuran Islam yang terbentang luas
226
sekali. Ia telah menanamkan sebuah peradaban besar di dunia, yang sampai
sekarang masih dan akan terus mempunyai pengaruh yang dalam di dalam
jantung kehidupan dunia.
Bukan tidak mungkin orang akan merasa kagum sekali bila mengetahui, bahwa,
meskipun Muhammad sudah begitu mengerahkan sahabat-sahabatnya dan
mengharapkan terkikisnya musuh Tuhan dan musuhnya itu, namun sejak semula
terjadinya pertempuran ia sudah minta kepada Muslimin untuk tidak membunuh
Banu Hasyim dan tidak membunuh orang-orang tertentu dari kalangan
pembesar-pembesar Quraisy, sekalipun pada dasarnya mereka akan membunuh
setiap orang dari pihak Islam yang dapat mereka bunuh. Dan jangan pula orang
mengira, bahwa ia berbuat begitu karena ia mau membela keluarganya atau
siapa saja yang punya pertalian keluarga dengan dia. Jiwa Muhammad jauh
lebih besar daripada akan terpengaruh oleh hal-hal serupa itu. Apa yang menjadi
pertimbangannya ialah, ia masih ingat Banu Hasyim dulu yang telah berusaha
melindunginya selama tigabelas tahun sejak mula masa kerasulannya hingga
masa hijrahnya, sampai-sampai Abbas pamannya ikut menyertainya pada
malam diadakan ikrar ‘Aqaba. Juga jasa orang lain yang masih kafir di kalangan
Quraisy di luar Banu Hasyim yang menuntut dibatalkannya piagam pemboikotan,
yang oleh Quraisy dia dan sahabat-sahabatnya dipaksa tinggal di celah-celah
gunung, setelah semua hubungan oleh mereka itu diputuskan. Segala kebaikan
yang telah diberikan oleh mereka masing-masing oleh Muhammad dianggap
sebagai suatu jasa yang harus mendapat balasan setimpal, harus mendapat
balasan sepuluh kali lipat. Oleh karena itu oleh Muslimin ia dianggap sebagai
perantara bagi mereka masing-masing selama terjadi pertempuran, meskipun di
kalangan Quraisy sendiri masih ada yang menolak pemberian pengampunan itu
seperti yang dilakukan oleh Abu’l-Bakhtari – salah seorang yang ikut
melaksanakan dicabutnya piagam. Ia menolak dan terbunuh.
Dengan perasaan dongkol penduduk Mekah lari tunggang langgang. Mereka
sudah tak dapat mengangkat muka lagi. Bila mata mereka tertumbuk pada salah
seorang kawan sendiri, karena rasa malunya ia segera membuang muka,
mengingat nasib buruk yang telah menimpa mereka semua.
Sampai sore itu pihak Muslimin masih tinggal di Badr. Kemudian mayat-mayat
Quraisy itu mereka kumpulkan dan setelah dibuatkan sebuah perigi besar
mereka semua dikuburkan. Malam harinya Muhammad dan sahabat-sahabatnya
sibuk di garis depan menyelesaikan barang-barang rampasan perang serta
berjaga-jaga terhadap orang-orang tawanan. Tatkala malam sudah gelap
Muhammad mulai merenungkan pertolongan yang diberikan Tuhan kepada
Muslimin yang dengan jumlah yang begitu kecil telah dapat menghancurkan
kaum musyrik yang tidak mempunyai perisai kekuatan iman selain
membanggakan jumlah besarnya saja. Dalam ia merenungkan hal ini, pada
waktu larut malam itu sahabat-sahabatnya mendengar ia berkata:
“Wahai penghuni perigi! Wahai ‘Utba b. Rabi’a! Syaiba b. Rabi’a! Umayya b.
Khalaf! Wahai Abu Jahl b. Hisyam! …” – Seterusnya ia menyebutkan nama
orang-orang yang dalam perigi itu satu satu. “Wahai penghuni perigi! Adakah
yang dijanjikan tuhanmu itu benar-benar ada. Aku telah bertemu dengan apa
yang telah dijanjikan Tuhanku.”
“Rasulullah, kenapa bicara dengan orang-orang yang sudah bangar?” kata kaum
Muslimim kemudian bertanya.
“Apa yang saya katakan mereka lebih mendengar daripada kamu,” jawab Rasul.
“Tetapi mereka tidak dapat menjawab.”
Ketika itu Rasulullah melihat ke dalam wajah Abu Hudhaifa ibn ‘Utba. Ia tampak
sedih dan mukanya berubah.
227
“Barangkali ada sesuatu dalam hatimu mengenai ayahmu, Abu Hudhaifa”?
tanyanya.
“Sekali-kali tidak, Rasulullah,” jawab Abu Hudhaifa. “Tentang ayah, saya tidak
sangsi lagi, juga tentang kematiannya. Hanya saja yang saya ketahui pikirannya
baik, bijaksana dan berjasa. Jadi saya harapkan sekali ia akan mendapat
petunjuk menjadi seorang Islam. Tetapi sesudah saya lihat apa yang teriadi, dan
teringat pula hidupnya dulu dalam kekafiran, sesudah makin jauh apa yang saya
harapkan dari dia, itulah yang membuat saya sedih.”
Tetapi Rasulullah menyebutkan yang baik tentang dia serta mendoakan
kebaikan baginya.
Keesokan harinya pagi-pagi, bila Muslimin sudah siap-siap akan berangkat
pulang menuju Medinah, mulailah timbul pertanyaan sekitar masalah harta
rampasan, buat siapa seharusnya. Kata mereka yang melakukan serangan: kami
yang mengumpulkannya; jadi itu buat kami. Lalu kata yang mengejar musuh
sampai pada waktu mereka mengalami kehancuran kalau tidak karena kami,
kamu tidak akan mendapatkannya. Dan kata mereka yang mengawal
Muhammad karena kuatir akan diserang musuh dari belakang: kamu sekalian
tak ada yang lebih berhak dari kami. Sebenarnya kami dapat memerangi musuh
dan mengambil harta mereka, ketika tak ada suatu pihakpun yang akan
melindungi mereka. Tetapi kami kuatir adanya serangan musuh kepada
Rasulullah. Oleh karena itu kami lalu menjaganya.
Tetapi kemudian Muhammad menyuruh mengembalikan semua harta rampasan
yang ada ditangan mereka itu, dan dimintanya supaya dibawa agar ia dapat
memberikan pendapat atau akan ada ketentuan Tuhan yang akan menjadi
keputusan.
Muhammad mengutus Abdullah b. Rawaha dan Zaid b. Haritha ke Medinah guna
menyampaikan berita gembira kepada penduduk tentang kemenangan yang
telah dicapai kaum Muslimin. Sedang dia sendiri dengan sahabat-sahabatnya
berangkat pula menuju Medinah dengan membawa tawanan dan rampasan
perang yang telah diperolehnya dari kaum musyrik, dan diserahkan pimpinannya
kepada Abdullah b. Ka’b.
Mereka berangkat. Sesudah menyeberangi selat Shafra’, pada sebuah bukit
pasir Muhammad berhenti. Di tempat ini rampasan perang yang sudah
ditentukan Allah bagi Muslimin itu dibagi rata. Beberapa ahli sejarah
mengatakan, bahwa pembagian kepada mereka itu sesudah dikurangi
seperlimanya sesuai dengan firman Allah:
“Dan hendaklah kamu ketahui, bahwa rampasan perang yang
kamu peroleh, seperlimanya untuk Tuhan, untuk Rasul, untuk
para kerabat dan anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
orang yang terlantar dalam perjalanan, kalau kamu benarbenar
beriman kepada Allah dan pada apa yang Kami
turunkan kepada hamba Kami pada hari yang menentukan itu,
hari, ketika dua golongan itu saling berhadapan. Dan atas
segala sesuatu Allah Maha Kuasa.” (Qur’an, 8: 41)
Sebahagian besar penulis-penulis sejarah Nabi berpendapat, terutama angkatan
lamanya – bahwa ayat tersebut turun sesudah peristiwa Badr dan sesudah
rampasan perang dibagi, dan bahwa Muhammad membaginya secara merata di
kalangan Muslimin, dan bahwa untuk kuda disamakannya dengan apa yang ada
pada penunggangnya, bagian mereka yang gugur di Badr diberikan kepada ahli
warisnya, mereka yang tinggal di Medinah dan tidak ikut ke Badr karena
bertugas mengurus keperluan Muslimin, dan mereka yang dikerahkan berangkat
ke Badr tapi tertinggal di belakang karena sesuatu alasan yang dapat diterima
228
oleh Rasul, juga mendapat bagian. Dengan demikian rampasan perang itu dibagi
secara adil. Yang ikut bersama dalam perang dan mendapat kemenangan bukan
hanya yang bertempur saja, melainkan yang ikut bersama-sama dalam perang
dan mendapat kemenangan itu ialah siapa saja yang ikut bekerja kearah itu, baik
yang di garis depan atau yang jauh dari sana.
Sementara kaum Muslimin dalam perjalanan ke Medinah itu, dua orang tawanan
telah mati terbunuh, yakni seorang bernama Nadzr bin’l-Harith dan yang seorang
lagi bernama ‘Uqba b. Abi Mu’ait. Sampai pada waktu itu baik Muhammad atau
sahabat-sahabatnya belum lagi membuat suatu peraturan tertentu dalam
menghadapi para tawanan itu yang akan mengharuskan mereka dibunuh,
ditebus atau dijadikan budak. Tetapi Nadzr dan ‘Uqba ini keduanya merupakan
bahaya yang selalu mengancam Muslimin selama di Mekah dulu. Setiap ada
kesempatan kedua orang ini selalu mengganggu mereka.
Terbunuhnya Nadzr ini ialah tatkala mereka sampai di Uthail para tawanan itu
diperlihatkan kepada Nabi a.s. Ditatapnya Nadzr ini dengan pandangan mata
yang demikian rupa, sehingga tawanan ini gemetar seraya berkata kepada
seseorang yang berada di sampingnya:
“Muhammad pasti akan membunuh aku,” katanya. “Ia menatapku dengan
pandangan mata yang mengandung maut.”
“Ini hanya karena kau merasa takut saja,” jawab orang yang di sebelahnya.
Sekarang Nadzr berkata kepada Mushiab b. ‘Umair – orang yang paling banyak
punya rasa belas-kasihan di tempat itu.
“Katakan kepada temanmu itu supaya aku dipandang sebagai salah seorang
sahabatnya. Kalau ini tidak kaulakukan pasti dia akan membunuh aku.”
“Tetapi dulu kau mengatakan begini dan begitu tentang Kitabullah dan tentang
diri Nabi,” kata Mushiab. “Dulu kau menyiksa sahabat-sahabatnya.”
“Sekiranya engkau yang ditawan oleh Quraisy, kau takkan dibunuh selama aku
masih hidup,” kata Nadzr lagi.
“Engkau tak dapat dipercaya,” kata Mush’ab. “Dan lagi aku tidak seperti engkau.
Janji Islam dengan kau sudah terputus.”
Sebenarnya Nadzr adalah tawanan Miqdad, yang dalam hal ini ia ingin
memperoleh tebusan yang cukup besar dan keluarganya. Mendengar
percakapan tentang akan dibunuhnya itu ia segera berkata:
“Nadzr tawananku,” teriaknya.
“Pukul lehernya,” kata Nabi a.s. “Ya Allah. Semoga Miqdad mendapat
karuniaMu.”
Dengan pukulan pedang kemudian ia dibunuh oleh Ali b. Abi Talib
.
Pada waktu mereka dalam perjalanan ke ‘Irq’z-Zubya diperintahkan oleh Nabi
supaya ‘Uqba b. Abi Mu’ait juga dibunuh.
“Muhammad,” katanya, “siapa yang akan mengurus anak-anak?”
“Api,” jawabnya.
229
Lalu iapun dibunuh oleh Ali b. Abi Talib atau oleh ‘Ashim b. Thabit, sumbernya
berlain-lain.
Sehari sebelum Nabi dan Muslimin sampai di Medinah kedua utusannya Zaid b.
Haritha dan Abdullah b. Rawaha sudah lebih dulu sampai. Mereka masingmasing
memasuki kota dari jurusan yang berlain-lainan. Dan atas unta yang
dikendarainya itu Abdullah mengumumkan dan memberikan kabar gembira
kepada Anshar tentang kemenangan Rasulullah dan sahabat-sahabat, sambil
menyebutkan siapa-siapa dan pihak musyrik yang terbunuh. Begitu juga Zaid b.
Haritha melakukan hal yang sama sambil ia menunggang Al-Qashwa’, unta
kendaraan Nabi. Kaum Muslimin bergembira ria. Mereka berkumpul, dan mereka
yang masih berada dalam rumah pun keluar beramai-ramai dan berangkat
menyambut berita kemenangan besar ini.
Sebaliknya orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi merasa terpukul sekali
dengan berita itu. Mereka berusaha akan meyakinkan diri mereka sendiri dan
meyakinkan orang-orang Islam yang tinggal di Medinah, bahwa berita itu tidak
benar.
“Muhammad sudah terbunuh dan teman-temannya sudah ditaklukkan,” tenak
mereka. “Ini untanya seperti sudah sama-sama kita kenal. Kalau dia yang
menang, niscaya unta ini masih di sana. Apa yang dikatakan Zaid hanya
mengigau saja dia, karena sudah gugup dan ketakutan.”
Tetapi pihak Muslimin setelah mendapat kepastian benar dari kedua utusan itu
dan yakin sekali akan kebenaran berita itu, sebenarnya mereka malah makin
gembira, kalau tidak lalu terjadi suatu penstiwa yang mengurangi rasa
kegembiraan mereka itu, yakni penstiwa kematian Ruqayya puteri Nabi. Tatkala
ditinggalkan pergi ke Badr ia dalam keadaan sakit, dan suaminya, Usman b.
‘Affan, juga ditinggalkan supaya merawatnya.
Apabila kemudian temyata bahwa Muhammad yang menang, mereka merasa
sangat terkejut. Posisi mereka terhadap Muslimin jadi lebih rendah dan hina
sekali, sampai-sampai ada salah seorang pembesar Yahudi yang mengatakan:
“Bari kita sekarang lebih baik berkalang tanah daripada tinggal di atas bumi ini
sesudah kaum bangsawan, pemimpinpemimpin dan pemuka-pemuka Arab serta
penduduk tanah suci itu mendapat bencana.”
Kaum Muslimin memasuki Medinah sehari sebelum tawanan-tawanan perang
sampai. Setelah mereka dibawa dan Sauda bt. Zam’a isteri Nabi baru saja
pulang melawati11 orang mati pada kabilah Banu ‘Afra’, tempat asalnya,
dilihatnya Abu Yazid Suhail b. ‘Amr, salah seorang tawanan, yang kedua belah
tangannya diikat dengan tali ke tengkuk, ia tak dapat menahan diri. Dihampirinya
orang itu seraya katanya:
“Oh Abu Yazid! Kamu sudah menyerahkan diri. Lebih baik mati sajalah dengan
terhormat!.”
“Sauda!” Muhammad memanggilnya dan dalam rumah. “Kau membangkitkan
semangatnya melawan Allah dan RasulNya!”
“Rasulullah,” katanya. “Demi Allah Yang telah mengutusmu dengan segala
kebenaran. Saya sudah tak dapat menahan diri ketika melihat Abu Yazid dengan
tangannya terikat di tengkuk sehingga saya berkata begitu.”
Sesudah itu kemudian Muhammad memisah-misahkan para tawanan itu di
antara sahabat-sahabatnya, sambil berkata kepada mereka:
230
“Perlakukanlah mereka sebaik-baiknya.”
Hal ini kemudian menjadi pikiran baginya, apa yang harus dilakukannya terhadap
mereka itu. Dibunuh saja atau harus meminta tebusan dari mereka? Mereka itu
orang-orang yang keras dalam perang, orang yang kuat bertempur. Hati mereka
penuh rasa dengki dan dendam setelah mereka mengalami kehancuran di Badr,
serta akibatnya yang telah membawa keaiban sebagai tawanan perang. Apabila
ia mau menerima tebusan, ini berarti mereka akan berkomplot dan akan kembali
memeranginya lagi; kalau dibunuh saja mereka itu, akan menimbulkan sesuatu
dalam hati keluarga-keluarga Quraisy, yang bila dapat ditebus barangkali akan
jadi tenang.
Ia menyerahkan masalah ini ketangan sahabat-sahabat kaum Muslimin.
Diajaknya mereka bermusyawarah dan pilihan terserah kepada mereka.
Kalangan Muslimin sendiri melihat tawanan-tawanan ini ternyata masih ingin
hidup dan akan bersedia membayar tebusan dengan harga tinggi.
“Lebih baik kita mengirim orang kepada Abu Bakr,” kata mereka. “Dari kerabat
kita ia orang Quraisy yang pertama, dan yang paling lembut dan banyak punya
rasa belas-kasihan. Kita tidak melihat Muhammad menyukai yang lain lebih dari
dia.”
Lalu mereka mengutus orang menemui Abu Bakr.
“Abu Bakr,” kata mereka. “Di antara kita ada yang masih pernah ayah, saudara,
paman atau mamak kita serta saudara sepupu kita. Orang yang jauh dari kitapun
masih kerabat kita. Bicarakanlah dengan sahabatmu itu supaya bermurah hati
kepada kami atau menerima penebusan kami.”
Dalam hal ini Abu Bakr berjanji akan berusaha. Tetapi mereka kuatir Umar ibn’l-
Khattab akan mempersulit urusan mereka ini. Maka mereka mengutus beberapa
orang lagi kepadanya, dengan menyatakan seperti yang dikatakan kepada Abu
Bakr. Tetapi Umar menatap mereka penuh curiga. Kemudian kedua sahabat
besar Muhammad ini berangkat menemuinya. Abu Bakr berusaha melunakkan
dan meredakan kemarahannya.
“Rasulullah,” katanya. “Demi ayah dan ibuku. Mereka itu masih keluarga kita;
ada ayah, ada anak atau paman, ada sepupu atau saudara-saudara. Orang yang
jauh dari kitapun masih kerabat kita. Bermurah hatilah kita kepada mereka itu.
Semoga Tuhan memberi kemurahan kepada kita. Atau kita terimalah tebusan
dari mereka, semoga Tuhan akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Maka
apa yang kita ambil dari mereka akan memperkuat kaum Muslimin juga. Semoga
Allah kelak membalikkan hati mereka.”
Muhammad diam, tidak menjawab. Kemudian ia berdiri dan pergi menyendiri.
Oleh Umar ia didekati dan duduk di sebelahnya. “Rasulullah,” katanya. “Mereka
itu musuh-musuh Tuhan. Mendustakan tuan, memerangi tuan dan mengusir
tuan. Penggal sajalah leher mereka. Mereka inilah kepala-kepala orang kafir,
pemuka-pemuka orang yang sesat. Orang-orang musyrik itu adalah orang-orang
yang sudah dihinakan Tuhan.”
Juga Muhammad tidak menjawab.
Sekarang Abu Bakr kembali ke tempat duduknya semula. Begitu lemah-lembut ia
bersikap sambil mengharapkan sikap yang lebih lunak. Disebutnya adanya
pertalian famili dan kerabat, dan kalau para tawanan itu masih hidup,
diharapkannya akan mendapat petunjuk Tuhan. Sedang Umar kembali
memperlihatkan sikapnya yang adil dan keras. Baginya lemah-lembut atau
kasihan tidak ada.
231
Selesai Abu Bakr dan Umar bicara, Muhammad berdiri. Ia kembali ke kamarnya.
Ia tinggal sejenak di sana. Kemudian ia kembali keluar. Orang ramai segera
melibatkan diri dalam persoalan ini. Satu pihak mendukung pendapat Abu Bakr,
yang lain memihak kepada Umar. Nabi mengajak mereka berunding, apa yang
harus dilakukannya. Lalu dibuatnya suatu perumpamaan tentang Abu Bakr dan
Umar. Abu Bakr adalah seperti Mikail, diturunkan Tuhan dengan membawa sifat
pemaaf kepada hambaNya. Dan dari kalangan nabi-nabi seperti Ibrahim. Ia
sangat lemah-lembut terhadap masyarakatnya. Oleh masyarakatnya sendiri ia
dibawa dan dicampakkan ke dalam api. Tapi tidak lebih ia hanya berkata:
“Cih! Kenapa kamu menyembah sesuatu selain Allah?
Tidakkah kamu berakal?” (Qur’an, 21: 67)
Atau seperti katanya:
“Yang ikut aku, dia itulah yang di pihakku. Tapi terhadap yang
membangkang kepadaku, Engkau Maha Pengampun dan
Penyayang.” (Qur’an. 14: 36)
Catatan kaki:
11 Manaha harfiah berarti ‘tempat wanita-wanita menangisi mayat’ (LA). (A).
Contohnya lagi di kalangan para nabi seperti Isa tatkala ia berkata:
“Kalaupun mereka Engkau siksa, mereka itu semua
hambaMu; dan kalau Engkau ampuni, Engkau Maha Kuasa
dan Bijaksana.” (Qur’an, 5: 118)
Sedang Umar, dalam malaikat contohnya seperti Jibril, diturunkan membawa
kemurkaan dari Tuhan dan bencana terhadap musuh-musuhNya. Di lingkungan
para nabi ia seperti Nuh tatkala berkata:
“Tuhan, jangan biarkan orang-orang yang ingkar itu punya
tempat-tinggal di muka bumi ini.” (Qur’an, 71: 26)
Atau seperti Musa bila ia berkata:
“O Tuhan! Binasakanlah harta-benda mereka itu, dan tutuplah
hati mereka. Mereka takkan percaya sebelum siksa yang
pedih mereka rasakan.” (Qur’an, 10: 88)
Kemudian katanya:
“Kamu semua mempunyai tanggungan. Jangan ada yang lolos mereka itu, harus
dengan ditebus atau dipenggal lehernya.”
Lalu mereka berunding lagi dengan sesamanya. Di antara mereka itu ada
seorang penyair, yaitu Abu ‘Azza ‘Amr b. Abdullah b. ‘Umair al-Jumahi. Melihat
adanya pertentangan pendapat itu cepat-cepat ia mau menyelamatkan diri.
“Muhammad,” katanya, “Saya punya lima anak perempuan dan mereka tidak
punya apa-apa. Maka sedekahkan sajalah aku ini kepada mereka. Aku berjanji
dan memberikan jaminan, bahwa aku tidak akan memerangi kau lagi, juga sama
sekali aku tidak akan memaki-maki kau lagi.”
Orang ini mendapat jaminan Nabi dan dibebaskan tanpa membayar uang
232
tebusan. Hanya dialah satu-satunya tawanan yang berhasil mendapat jaminan
demikian. Tetapi kemudian ia memungkiri janjinya, dan kembali ia setahun
kemudian ikut berperang di Uhud. Ia kena tawan lagi lalu terbunuh.
Pihak Muslimin, sesudah lama berunding akhirnya memutuskan, bahwa mereka
dapat mengabulkan cara penebusan itu. Dengan dikabulkannya itu ayat ini turun.
“Tidak sepatutnya seorang nabi itu akan mempunyai tawanantawanan
perang, sebelum ia selesai berjuang di dunia. Kamu
menghendaki harta-benda dunia, sedang Allah menghendaki
akhirat. Allah Maha Kuasa dan Bijaksana.” (Qur’an, 8: 67)
Menanggapi masalah tawanan-tawanan Badr ini serta terbunuhnya Nadzr dan
‘Uqba ada beberapa orang Orientalis yang masih bertanya-tanya: bukankah
dengan demikian ini sudah membuktikan bahwa agama baru ini sangat haus
darah? Kalau tidak tentu kedua orang itu tidak akan dibunuh. Bukankah sesudah
mendapat kemenangan dalam pertempuran akan lebih terhormat bagi kaum
Muslimin jika mengembalikan saja para tawanan itu, dan mereka sudah cukup
memperoleh rampasan perang?
Maksudnya dengan pertanyaan ini ialah hendak membangkitkan rasa simpati
dalam hati orang yang selama itu belum menjadi masalah, supaya seribu tahun
kemudian sesudah perang Badr dan peperangan-peperangan yang terjadi
berikutnya akan dijadikan alat untuk mendiskreditkan agama ini serta
pembawanya
Tetapi ternyata pertanyaan semacam ini kemudian jadi gugur sendiri apabila
terbunuhnya Nadzr dan ‘Uqba ini kita bandingkan dengan apa yang terjadi
dewasa ini dan akan selalu terjadi, selama perabadan Barat, yang memakai
jubah Kristen itu masih tetap menguasai dunia. Terhadap apa yang telah terjadi
di negara-negara yang dikuasai oleh penjajah secara paksa atas nama hendak
memadamkan pemberontakan itu, dapatkah peristiwa di atas tadi – sedikit saja –
dijadikan perbandingan? Dapatkah hal itu – sedikit saja – kita bandingkan dengan
penyembelihan yang terjadi dalam Perang Dunia? Selanjutnya, dapatkah
peristiwa itu kita bandingkan pula – sedikit saja – dengan apa yang telah terjadi
selama Revolusi Perancis, dalam pelbagai revolusi yang pernah terjadi dan akan
selalu terjadi pada bangsa-bangsa Eropa lainnya?
Memang sudah tak dapat disangkal bahwa apa yang dialami Muhammad dan
sahabat-sahabatnya itu adalah suatu revolusi yang dahsyat dan Muhammad
yang diutus Tuhan, berhadapan dengan paganisma dan orang-orang musyrik
sebagai penyembahnya. Suatu revolusi, yang pada mulanya berkecamuk di
Mekah, dan yang oleh karenanya, berbagai macam siksaan dan penderitaan
dialami oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya selama tigabelas tahun terusmenerus.
Kemudian kaum Muslimin pindah ke Medinah. Di tempat ini mereka
nengumpulkan tenaga dan kekuatan. Sementara itu benih-benih revolusi masih
terus tumbuh dalam hati mereka, juga dalam hati semua orang Quraisy.
Pindahnya Muslimin ke Medinah, perjanjian mereka dengan orang-orang Yahudi
setempat, terjadinya benterokan-benterokan sebelum peristiwa Badr, lalu Perang
Badr itu sendiri – semua itu adalah suatu siasat revolusi, bukan prinsip.
Kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh pemimpin revolusi dan sahabatsahabatnya
itu akan disusul pula oleh adanya ketentuan prinsip-prinsip yang
luhur, yang telah dibawa oleh Rasul. Jadi, siasat revolusi itu lain dan prinsipprinsip
revolusi lain lagi. Juga kondisi yang terjadi berikutnya kadang sama sekali
berbeda dari tujuan pokok kondisi itu. Dalam hal Islam telah menjadikan rasa
persaudaraan sebagai dasar peradaban Islam, maka untuk mencapai sukses
jalan itu harus ditempuh, sekalipun untuk itu harus berlaku suatu kekerasan
kalau memang sudah tak dapat dihindarkan lagi.
233
Tindakan kaum Muslimin terhadap tawanan-tawanan perang Badr adalah suatu
teladan yang baik dan penuh kasih-sayang, dibandingkan dengan apa yang
terjadi dalam beberapa revolusi yang oleh pencetusnya diagungkan dengan arti
keadilan dan kasih-sayang. Dan inipun merupakan satu bagian saja di samping
penyembelihan-penyembelihan yang banyak terjadi atas nama Kristus, seperti
penyembelihan Saint Bartholomew (Saint Barthelemy), suatu peristiwa
penyembelihan yang dapat dianggap sebagai suatu aib besar dalam sejarah
Kristen, yang dalam sejarah Islam contoh semacam itu samasekali tidak pernah
ada. Penyembelihan ini diatur pada waktu malam. Orang-orang Katolik di Paris
membantai orang-orang Protestan dengan jalan tipu-muslihat dan
penghkianatan, suatu gambaran tipu-muslihat dan penghianatan yang sungguh
rendah dan kotor.
Jadi kalau dua orang saja dari lima puluh tawanan Badr itu yang dibunuh oleh
Muslimin, karena mereka selama tiga belas tahun memang begitu kejam
terhadap kaum Muslimin, yang sampai menderita pelbagai macam siksaan
selama di Mekah, itupun karena adanya sikap kasihan yang berlebih-lebihan dan
dianggap sebagai suatu keuntungan yang terlalu pagi seperti disebutkan dalam
ayat:
“Tidak sepatutnya seorang nabi itu akan mempunyai tawanantawanan
perang, sebelum ia selesai berjuang di dunia. Kamu
menghendaki kekayaan duniawi, sedang Allah menghendaki
akhirat. Allah Maha Kuasa dan Bijaksana.” (Qur’an, 8: 67).
Sementara orang-orang Islam sedang bersukaria karena dengan anugerah
Tuhan mereka mendapat kemenangan berikut harta rampasan, Haisuman b.
Abdullah al-Khuza’i secara tergesa-gesa sekali berangkat pula menuju Mekah.
Dia menjadi orang yamg pertama masuk di Mekah dan memberitahukan
penduduk mengenai hancurnya pasukan Quraisy serta bencana yang telah
menimpa pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin dan bangsawan-bangsawan
mereka. Pada mulanya Mekah terkejut sekali, dan tidak mempercayai berita itu.
Betapa takkan terkejut mendengar berita kehancuran itu serta terbunuhnya
pemimpin-pemimpin dan bangsawan-bangsawan mereka! Tetapi tampaknya
Haisuman memang tidak mengigau, diyakinkannya sekali apa yang
dikatakannya. Dari pihak Quraisy dia sendiri memang yang merasa paling
terpukul dengan bencana itu.
Setelah ternyata berita kejadian tersebut memang benar, seolah-olah mereka
tersungkur jatuh pingsan. Abu Lahab jatuh demam, dan tujuh hari kemudian
iapun meninggal. Sekarang orang-orang mengadakan perundingan, apa yang
harus mereka lakukan. Kemudian dicapai kata sepakat untuk tidak menyatakan
duka-cita atas kematian mereka, sebab apabila nanti ini terdengar oleh
Muhammad dan sahabat-sahabatnya, mereka akan diejek. Juga tidak akan
mengrim orang untuk menebus para tawanan itu, supaya jangan sampai
Muhammad dan sahabat-sahabatnya nanti memperketat mereka dan meminta
tebusan yang terlampau tinggi.
Haripun berjalan juga. Orang-orang Quraisy sedang menahan hati mengalami
cobaan itu sambil menunggu kesempatan sampai dapat tawanan-tawanan
mereka itu nanti tertebus.
Hari itu yang datang adalah Mikraz b. Hafz, hendak menebus Suhail b. ‘Amr.
Rupanya Umar bin’l-Khattab keberatan kalau orang itu bebas tanpa mendapat
sesuatu gangguan. Maka lalu ia berkata:
“Rasulullah. Ijinkan saya mencabut dua gigi seri Suhail b. ‘Amr ini, supaya
lidahnya menjulur keluar dan tidak lagi berpidato mencercamu di mana-mana.”
Tapi ini dijawab oleh Nabi dengan suatu jawaban yang sungguh agung:
234
“Aku tidak akan memperlakukannya secara kasar, supaya Tuhan tidak
memperlakukan aku demikian, sekalipun aku seorang nabi.”
Zainab puteri Nabi juga lalu mengirimkan tebusan hendak membebaskan
suaminya, Abu’l-‘Ash b. Rabi’. Diantara yang dipakai penebus itu ialah sebentuk
kalung pemberian Khadijah ketika dulu ia akan dikawinkan dengan Abu’l-‘Ash.
Melihat kalung itu, Nabi merasa sangat terharu sekali
“Kalau tuan-tuan hendak melepaskan seorang tawanan dan mengembalikan
barang tebusannya kepada sipemilik, silakan saja,” kata Nabi.
Kemudian ia mendapat kata sepakat dengan Abu’l-‘Ash untuk menceraikan
Zainab, yang menurut hukum Islam mereka sudah bercerai. Dalam pada itu
Muhammad mengutus Zaid b. Haritha dan seorang sahabat lagi guna
menjemput Zainab dan membawanya ke Medinah.
Akan tetapi sesudah sekian lama Abu’l-‘Ash dibebaskan sebagai tawanan, ia
berangkat ke Syam membawa barang dagangan Quraisy. Sesampainya di dekat
Medinah, ia bertemu dengan satuan Muslimin. Barang-barang bawaannya
mereka ambil. Ia meneruskan perjalanan dalam gelap malam itu hingga ke
tempat Zainab. Ia minta perlindungan dari Zainab dan Zainabpun melindunginya
pula. Ketika itu barang-barang dagangannya dikembalikan oleh Muslimin
kepadanya dan dengan aman ia kembali ke Mekah. Setelah barang-barang
tersebut dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing dari kalangan Quraisy,
ia berkata:
“Masyarakat Quraisy! masih adakah dari kamu yang belum mengambil
barangnya?”
“Tidak ada,” jawab mereka. “Mudah-mudahan Tuhan membalas kebaikanmu.
Engkau ternyata orang yang jujur dan murah hati.”
“Saya naik saksi,” katanya lagi kemudian, “bahwa tak ada tuhan selain Allah dan
bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya. Sebenarnya saya dapat saja
masuk Islam di kotanya itu, tapi saya kuatir tuan-tuan akan menduga, bahwa
saya hanya ingin makan harta tuan-tuan ini. Setelah semua ini saya kembalikan
kepada tuan-tuan dan tugas saya selesai, maka sekarang saya masuk Islam.”
Kemudian ia kembali ke Medinah. Zainab juga oleh Nabi dikembalikan lagi
kepadanya.
Dalam pada itu pihak Quraisy terus saja menebus tawanannya. Nilai tebusan
waktu itu berkisar antara seribu sampai empat ribu dirham untuk tiap orang.
Kecuali yang tidak punya apa-apa dengan kemurahan hati Muhammad
membebaskannya
Rasanya tidak ringan nasib yang menimpa Quraisy itu, juga mereka tidak mau
menghentikan permusuhan dengan Muhammad atau melupakan kekalahan yang
mereka alami. Bahkan sesudah itu kemudian wanita-wanita Quraisy itu ramairamai
selama sebulan penuh menangisi mayat mereka. Rambut kepala mereka
sendiri mereka gunting. Kendaraan atau kuda orang yang sudah mati itu dibawa,
lalu mereka menangis mengelilinginya.
Dalam hal ini tak ada yang ketinggalan, kecuali Hindun bt. ‘Utba, isteri Abu
Sufyan. Ketika pada suatu hari ia didatangi oleh wanita-wanita dengan
mengatakan: “Kau tidak menangisi ayahmu, saudaramu, pamanmu dan
keluargamu?”
235
Ia menjawab:
“Aku menangisi mereka? Supaya kalau nanti didengar oleh Muhammad dan
teman-temannya mereka menyoraki kita? Dan wanita-wanita Khazraj juga akan
menyoraki kita? Tidak! Aku mesti menuntut balas kepada Muhammad dan
teman-temannya! Haram kita memakai minyak sebelum dapat kita memerangi
Muhammad. Sungguh, kalau aku dapat mengetahui, bahwa kesedihan itu bisa
hilang dari hatiku, tentu aku menangis. Tetapi ini baru akan hilang kalau
mangsaku yang membunuh orang-orang yang kucintai itu sudah kulihat dengan
mata kepalaku sendiri!”
Memang, ia tidak lagi memakai minyak atau mendekati tempat-tidur Abu Sufyan.
Ia terus mengerahkan orang sampai pada waktu pecah perang Uhud. Sedang
Abu Sufyan, sesudah peristiwa Badr, ia bernazar tidak akan bersuci kepala
dengan air sebelum ia memerangi Muhammad
B A G I A N K E EMP A T B E L A S
ANTARA BADR DAN UHUD
– Muslimin dan Yahudi – Qainuqa’ dikepung –
– Yahudi keluar dari Medinah – Quraisy bergerak –
Ekspedisi Sawiq – Kabilah-kabilah bergerak lalu melarikan
diri –
– Hancurnya Safwan b. Umayya –
PERISTIWA Badr itu telah menimbulkan kesan yang dalam sekali di Mekah,
sebagaimana sudah kita lihat. Bila saja terdapat kesempatan, hasrat hendak
membaias dendam terhadap Muhammad dan Muslimin itu besar sekali. Tetapi
pengaruh yang timbul di Medinah ternyata lebih jelas dan lebih erat berhubungan
dengan kehidupan Muhammad dan Muslimin bersama-sama. Sesudah peristiwa
Badr, golongan Yahudi, orang-orang musyrik dan kaum munafik sudah
merasakan sekali adanya kekuatan kaum Muslimin yang bertambah. Mereka
melihat bahwa orang asing ini yang datang ke tempat mereka kurang dari dua
tahun yang lalu pergi hijrah dari Mekah, kini tambah besar kewibawaannya dan
tambah kuat pula kedudukannya, bahkan hampir menjadi orang yang menguasai
seluruh penduduk Medinah, bukan hanya golongannya sendiri saja.
Seperti sudah kita lihat orang-orang Yahudi sejak sebelum Badr sudah mulai
menggerutu dan mengadakan bentrokan-bentrokan dengan pihak Muslimin,
sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang kalau tidak sampai meletus, seolah
hanya karena masih adanya perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak itu.
Itu pula sebabnya, begitu kaum Muslimin kembali dari Badr membawa
kemenangan, beberapa kelompok di sekitar Medinah mulai saling bermain mata
dan berkomplot. Mereka mulai dihasut dan dibuatkan sajak-sajak yang sifatnya
membangkitkan semangat mereka. Dengan demikian, gelanggang revolusi itu
kini pindah dari Mekah ke Medinah, dan dari bidang agama ke bidang politik.
Jadi yang diperangi sekarang bukan hanya dakwah Muhammad dalam bidang
agama saja, melainkan kewibawaan dan pengaruhnya juga membuat hati
mereka jadi kecut. Faktor ini yang menyebabkan mereka berkomplot dan
membuat rencana hendak membunuhnya
Tetapi semua rahasia itu bukan tidak diketahui oleh Muhammad. Bahkan ia
sudah mengetahui semua berita dan setiap rencana yang ditujukan kepadanya
itu. Baik pada pihak Muslimin ataupun pihak Yahudi, dari hari ke hari, sedikit
236
demi sedikit hati mereka sudah sarat oleh rasa kebencian. Satu sama lain tinggal
lagi menunggu adanya bencana yang akan menimpa lawannya. Sampai pada
waktu kaum Muslimin mendapat kemenangan di Badr, mereka masih merasa
takut juga kepada penduduk Medinah. Mereka belum berani mengadakan
serangan balasan apabila ada seorang Muslim yang diserang. Tatkala mereka
sudah kembali membawa kemenangan itu seorang yang bernama Salim b.
‘Umair telah mengambil tindakan sendiri terhadap Abu ‘Afak (dari Banu ‘Amr b.
‘Auf), karena orang ini membuat sajak-sajak yang isinya menyerang Muhammad
dan kaum Muslimin. Juga orang ini yang telah membakar semangat
golongannya supaya memerangi Muslimin. Sampai pada waktu peristiwa Badr
selesai ia masih terus menghasut orang.
Suatu malam ketika angin sedang bertiup kencang Salim mendatangi Abu ‘Afak.
Ia sedang tidur di beranda rumahnya. Oleh Salim ditancapkannya pedangnya ke
arah hatinya hingga menembus sampai ke pelaminan. Demikian juga ‘Ashma, bt.
Marwan (dari Banu Umayya b. Zaid). Wanita ini selalu memaki Islam, menyakiti
hati dan mengerahkan orang supaya melawannya. Hal ini dilakukannya terus
sampai pada waktu sesudah selesainya perang Badr. Pada suatu malam buta ia
didatangi oleh ‘Umair b. ‘Auf yang masuk sampai ke dalam rumahnya. Ia
dikelilingi oleh anak-anaknya yang sedang tidur, ada pula yang sedang disusui.
Sebenarnya penglihatan ‘Umair lemah sekali. Ia meraba-raba dengan tangannya
dan terpegang olehnya bayi yang sedang disusui itu. Dihalaunya bayi itu dari sisi
ibunya, kemudian dipusatkannya pedangnya ke dada wanita itu sampai
menembus punggungnya.
Bila ‘Umair kemudian kembali dari tempat Nabi setelah menyampaikan berita itu,
ia melihat anak-anaknya dan beberapa orang sedang menguburkan wanita
tersebut. Mereka datang menemuinya seraya bertanya:
“Umair, kau yang membunuh wanita itu?”
“Ya,” jawabnya. “Jalankanlah tipu-muslihatmu itu terhadapku dan jangan lagi
ditunda-tunda. Aku bersumpah demi Dia Yang memegang hidupku kalau kamu
semua mengeluarkan kata-kata seperti wanita itu, akan kuhantam kamu dengan
pedangku ini.
Aku yang mati, atau kamu semua kubunuh.”1
Sikap ‘Umair yang berani ini telah membawa akibat lahirnya Islam di tengahtengah
kabilah Banu Khatma itu. Suami Ashma’ adalah dari kabilah ini juga. Dari
golongan ini yang tadinya masuk Islam dengan sembunyi-sembunyi, sekarang
sudah berani mereka berterang-terang dan menggabungkan dia kedalam
barisan dan bersama-sama dengan kaum Muslimin lainnya.
Kiranya cukup kalau kita tambahkan atas dua macam peristiwa di atas ini
dengan peristiwa matinya Ka’b b. Asyraf. Ketika mendengar matinya beberapa
orang pemuka-pemuka Mekah, dialah orangnya yang mengatakan. “Mereka itu
bangsawan-bangsawan Arab dan pemimpin-pemimpin. Sungguh, kalau
Muhammad sampai mengalahkan mereka, maka lebih baik berkalang tanah
daripada tinggal di atas bumi.” Dia pula orangnya yang telah berangkat ke
Mekah – setelah mendapat kabar yang pasti -mengerahkan orang untuk
melawan Muhammad, menyanyikan sajak-sajak dan menangisi mereka yang
terkubur dalam perigi. Dia juga orangnya yang kemudian setelah kembali ke
Medinah berusaha mencumbu wanita-wanita Islam. Orang tahu betapa watak
dan perangai orang Arab dalam hal ini, betapa mereka menghargai arti
kehormatan ini. Untuk itu semangat mereka bangkit. Kaum Muslimin begitu
marah. Mereka sudah sepakat hendak membunuh Ka’b. Beberapa orang dari
mereka sudah berkumpul. Salah seorang di antara mereka mendatanginya
sambil memancingnya dengan memburuk-burukkan Muhammad.
237
“Kedatangan orang ini kemari membawa bencana,” kata salah seorang.
“Membuat orang-orang Arab saling bermusuhan dan berpecah-belah. Hubungan
kerabat kita terputus, sanak-keluarga hilang dan orang melakukan perjalanan
jauh jadi sukar.”
Setelah saling beramah-tamah dengan Ka’b, maka ia dan teman-temannya
minta uang kepada Ka’b dengan jalan menggadaikan baju besinya. Ka’bpun
setuju asal nanti dibawa. Ketika ia sedang berada di rumahnya yang agak jauh
dari Medinah, pada waktu menjelang malam terdengar Abu Na’ila [salah seorang
yang berkomplot] memanggilnya. Ia keluar menghampirinya, sekalipun sudah
diperingatkan oleh isterinya jangan keluar rumah pada waktu malam begitu.
Kedua orang itu terus berjalan hingga bertemu dengan teman-teman Abu Na’ila.
Ka’b tenteram saja tidak merasa takut. Mereka bersama-sama berjalan kaki
hingga agak jauh dari tempat-tinggal Ka’b, sambil terus bercakap-cakap. Mereka
bercerita tentang diri mereka sendiri dan betapa mereka itu mengalami
kesukaran. Ka’b merasa makin tenang.
Sementara mereka sedang berjalan itu Abu Na’ila meletakkan tangannya di atas
kepala Ka’b, dan tangannya itu kemudian diciumnya. “Belum pernah aku
mengalami malam seharum ini,” katanya
Setelah dilihatnya Ka’b tidak menaruh curiga lagi kepada mereka, kembali lagi
Abu Na’ila meletakkan tangannya di rambut Ka’b, kemudian digenggamnya
kedua pelipis orang itu seraya berkata:
“Hantamlah musuh Tuhan ini!”
Mereka menghantamnya dengan pedang, dan saat itu ia menemui ajalnya.
Kejadian ini membuat pihak Yahudi bertambah cemas. Mereka semua merasa
kuatir akan nasibnya sendiri. Tetapi sampai nyawa mereka melayangpun,
mereka tidak juga mau berhenti mengecam Muhammad dan kaum Muslimin.
Ada seorang wanita Arab datang ke pasar Yahudi Banu Qainuqa’ dengan
membawa perhiasan. Ia sedang duduk menghadapi tukang emas. Mereka
berusaha supaya ia memperlihatkan mukanya. Tapi wanita itu menolak. Tiba-tiba
datang seorang Yahudi dengan diam-diam dari belakang. Disematkannya ujung
baju wanita itu dengan sebatang penyemat ke punggungnya, dan bila wanita itu
berdiri, maka tampaklah auratnya. Mereka ramai-ramai menertawakannya.
Wanita itu menjerit-jerit. Waktu itu juga seorang laki-laki Muslim langsung
menerkam tukang emas tersebut – seorang orang Yahudi, lalu dibunuhnya.
Orang-orang Yahudi yang lain datang ramai-ramai mengikat laki-laki Muslim itu
lalu mereka bunuh juga.
Sekarang keluarga Muslim ini minta bantuan kaum Muslimin dalam menghadapi
pihak Yahudi, yang selanjutnya sampai timbul bencana besar antara mereka
dengan pihak Yahudi Banu Qainuqa’.
Kemudian Muhammad minta kepada mereka ini supaya jangan lagi mengganggu
kaum Muslimin dan supaya tetap memelihara perjanjian perdamaian dan koeksistensi
yang sudah ada. Kalau tidak mereka akan mengalami nasib seperti
Quraisy. Akan tetapi peringatan ini oleh mereka diremehkan. Malah mereka
menjawab:
“Muhammad, jangan kau tertipu karena kau sudah berhadapan dengan suatu
golongan yang tidak punya pengetahuan berperang sehingga engkau mendapat
kesempatan mengalahkan mereka. Tetapi kalau sudah kami yang memerangi
kau, niscaya akan kau ketahui, bahwa kami inilah orangnya.”
238
Jika sudah begitu, maka tak ada jalan lain kecuali harus memerangi mereka
juga. Kalau tidak, kaum Muslimin dan kedudukan mereka di Medinah akan
runtuh, dan selanjutnya akan menjadi bahan cerita pihak Quraisy, sesudah pihak
Quraisy sebelum itu menjadi bahan cerita orang-orang Arab.
Kaum Muslimin sekarang bertindak dan mengepung orang-orang Yahudi Banu
Qainuqa’ berturut-turut selama limabelas hari di tempat mereka sendiri. Tak ada
orang yang dapat keluar dari mereka itu, juga tak ada orang yang dapat masuk
membawakan makanan. Tak ada jalan lain lagi mereka sekarang harus tunduk
kepada undang-undang Muhammad, menyerah kepada ketentuannya. Lalu
mereka menyerah. Sesudah bermusyawarah dengan pemuka-pemuka Muslimin,
Muhammad menetapkan akan membunuh mereka itu semua.
Akan tetapi lalu datang Abdullah b. Ubayy b. Salul – orang yang bersekutu baik
dengan Yahudi maupun dengan Muslimin.
“Muhammad,” katanya. “Hendaklah berlaku baik terhadap pengikut-pengikutku.”
Nabi tidak segera menjawab. Lalu diulangnya lagi permintaannya. Tetapi Nabi
menolak. Orang itu memasukkan tangannya ke saku baju besi Muhammad.
Muhammad berubah air mukanya. Lalu katanya:
“Lepaskan!” Ia marah. Kemarahannya itu tampak terbayang di wajahnya.
Kemudian diulanginya lagi dengan nada suara yang masih membayangkan
kemarahan. “Lepaskan! Celaka kau!”
“Tidak akan kulepaskan sebelum kau bersikap baik terhadap pengikutpengikutku.
Empat ratus orang tanpa baju besi dan tiga ratus orang dengan baju
besi telah merintangi aku melakukan perang habis-habisan, dan kau babat
mereka dalam satu hari! Sungguh aku kuatir akan timbul bencana.”
Sampai pada waktu itu Abdullah adalah orang yang masih mempunyai
kekuasaan atas orang-orang musyrik dari kalangan Aus dan Khazraj, meskipun
kekuasaan ini, dengan adanya kekuatan kaum Muslimin telah menjadi lemah.
Melihat desakan orang itu yang demikian rupa, Nabi kembali menjadi tenang.
Apalagi setelah ‘Ubada bin’sh-Shamit datang kepadanya bicara seperti
pembicaraan Ibn Ubayy. Ketika itu ia berpendapat akan memberikan belas
kasihannya kepada Abdullah b. Ubayy, dan kepada orang-orang musyrik
pengikut-pengikut Yahudi supaya dengan budi kebaikannya dan rasa kasihannya
itu mereka akan merasa berhutang budi kepadanya. Akan tetapi, sebagai akibat
perbuatan mereka sendiri Banu Qainuqa’ harus mengosongkan kota Medinah.
Ibn Ubayy ingin bicara sekali lagi dengan Muhammad mengenai keadaan
mereka yang masih ingin menetap disana itu. Tetapi salah seorang dari
kalangan Islam berhasil mencegah adanya pertemuan Ibn Ubayy dengan
Muhammad. Mereka lalu bertengkar sehingga kepala Abdullah kena pukul.
Ketika itu Banu Qainuqa’ berkata: “Kami bersumpah tidak lagi akan tinggal di
kota ini sesudah kepala Ibn Ubayy dipukul sedang kami tidak dapat
membelanya.”
Dengan demikian, setelah mereka tunduk dan menyerah hendak meninggalkan
Medinah, ‘Ubada membawa mereka itu ke Wadi’l-Qura dengan meninggalkan
perlengkapan senjata dan alat-alat tukang emas yang mereka pergunakan. Di
tempat ini lama mereka tinggal, dan dari sini barang-barang mereka semua
mereka bawa. Mereka menuju ke arah utara sampai di Adhri’at di perbatasan
Syam. Di tempat inilah mereka menetap. Atau mungkin juga mereka tertarik ingin
239
ke sebelah utara lagi ke Tanah yang Dijanjikan (Palestina) yang selalu menjadi
idaman orang-orang Yahudi.
Kekuasaan orang-orang Yahudi di Medinah menjadi lemah sekali setelah Banu
Qainuqa’ meninggalkan kota ini. Sebahagian besar orang-orang Yahudi yang
disebut-sebut dari Medinah ini, mereka tinggal jauh di Khaibar dan Wadi’l-Qura.
Hasil inilah yang menjadi tujuan Muhammad dengan mengosongkan mereka itu.
Ini adalah suatu langkah politik yang sungguh cemerlang dalam memperlihatkan
kebijaksanaan dan pandangan yang jauh itu. Ini juga merupakan suatu
pendahuluan yang tidak bisa tidak akan mempunyai pengaruh politik yang kelak
akan berjalan sesuai dengan garis yang telah ditentukan oleh Muhammad.
Dalam mempersatukan sesuatu kota yang paling berbahaya adalah adanya
pertentangan golongan. Apabila sengketa golongan-golongan ini harus terjadi
juga, maka harus pula berakhir pada adanya kemenangan satu golongan atas
golongan lainnya yang juga berarti akan berkesudahan dengan menguasainya.
Ada beberapa penulis sejarah yang telah mengecam tindakan kaum Muslimin
terhadap orang-orang Yahudi itu, dengan anggapan bahwa kisah wanita Islam
yang pergi kepada tukang emas itu akan mudah saja penyelesaiannya selama
yang terbunuh itu seorang dari pihak Islam dan seorang pula dari pihak Yahudi.
Sebenarnya dapat saja kita menolak pendapat ini dengan mengatakan, bahwa
terbunuhnya seorang Yahudi dan seorang Muslim itu belum dapat menghapus
coreng penghinaan terhadap kaum Muslimin yang disebabkan oleh pribadi
wanita yang telah dipermainkan oleh orang Yahudi itu. Bagi orang Arab, melebihi
bangsa manapun, masalah semacam ini dapat mengakibatkan timbulnya huruhara,
dapat menimbulkan peperangan antara dua kabilah atau dua golongan
selama bertahun-tahun hanya karena soal semacam itu saja. Dalam sejarah
Arab contoh-contoh serupa itu sudah cukup pula dikenal terutama oleh mereka
yang pernah mempelajarinya
Tetapi, disamping pertimbangan ini masih ada pertimbangan lain yang lebih
penting lagi. Peristiwa seorang wanita yang telah menyebabkan terkurungnya
Banu Qainuqa, dan terusirnya mereka dari Medinah, adalah sama seperti
terbunuhnya putera mahkota Austria di Sarayevo dalam tahun 1914 yang telah
menyebabkan pecahnya Perang Dunia dan melibatkan seluruh benua Eropa.
Soalnya hanyalah sepercik api yang menyala, yang kemudian membakar hati
kaum Muslimin dan Yahudi bersama-sama demikian rupa, sehingga akhirmya
dapat menimbulkan letusan serta segala akibat yang timbul karenanya.
Sebenarnya, adanya orang-orang Yahudi, adanya orang musyrik dan orangorang
munafik di Medinah, di samping orang-orang Islam, telah memperkuat
timbulnya perpecahan itu. Dari segi politik, Medinah merupakan sebuah kawah
yang tidak bisa tidak pasti akan meletus. Jadi, terkepungnya Banu Qainuqa, dan
dikeluarkannya mereka dari Medinah adalah gejala pertama kearah timbulnya
letusan itu.
Catatan kaki:
1 Perlu dijelaskan disini kalau dasar centa ini benar bahwa peristiwa itu bukanlah
atas perintah Nabi, seperti ada orang mengira demikian. Tetapi mereka telah
mengambil tindakan sendiri, seperti kata Haekal. Jiwa dan akhlak Nabi jauh lebih
tinggi daripada akan melakukan kekerasan. Dalam peperanganpun melarang
membunuh orang berusia lanjut, anak-anak, wanita, sekalipun yang ikut aktif.
Peristiwa Hindun bt. ‘Utba dalam perang Uhud, wanita Yahudi yang meracun
Nabi dan penyair Abu ‘Azza, adalah dari sekian banyak contoh. Malah kemudian
mereka dimaafkan. Yang perlu kita ketahui juga, bahwa ‘Umaõr b. ‘Auf adalah
satu kabilah dengan suami ‘Ashma,’ yakni dari Khatma, demikian juga Abu ‘Afak
masih sekabilah dengan Salim, yakni dari Banu ‘Amr b. ‘Auf, dengan motif yang
hampir sama (A).
240
Sudah wajar sekali bilamana penduduk Medinah di luar kaum Muslimin menjadi
kecut setelah Banu Qainuqa’ dikeluarkan dari kota itu, yang dari luar tampak
aman dan tenteram, tapi sebenarnya akan disusul kelak oleh timbulnya angin
badai dan topan. Keadaan aman dan tenteram ini telah dirasakan orang selama
sebulan, dan seharusnya akan terus demikian selama beberapa bulan, kalau
tidak karena Abu Sufyan yang sudah tidak tahan lagi tinggal lama-lama di
Mekah, mendekam dibawah telapak kehinaan kekalahannya di Badr, tanpa
menanamkan kembali dalam pikiran orang-orang Arab di seluruh Semenanjung
itu, bahwa Quraisy masih kuat, masih bersemangat dan masih mampu
berperang dan bertempur.
Karena itu, ia lalu mengumpulkan dua ratus orang – ada yang mengatakan
empatpuluh orang – dari penduduk bersama-sama dia. Apabila mereka sudah
sampai di dekat Medinah, menjelang pagi mereka berangkat lagi ke sebuah
daerah bernama ‘Uraidz. Di tempat ini mereka bertemu dengan seorang-orang
Anshar dan seorang teman sekerjanya di kebun mereka sendiri. Kedua orang itu
mereka bunuh dan dua buah rumah serta sebatang pohon kurma di ‘Uraidz itu
mereka bakar. Menurut Abu Sufyan, sumpahnya hendak memerangi Muhammad
itu sudah terpenuhi. Sekarang ia kembali melarikan diri, takut akan dikejar oleh
Nabi dan sahabat-sahabatnya.
Muhammad minta beberapa orang sahabat. Dengan dipimpin sendiri mereka
berangkat mengejarnya hingga di Qarqarat’l-Kudr. Abu Sufyan dan
rombongannya makin kencang melarikan diri. Mereka makin ketakutan. Bahan
makanan bawaan mereka yang terdiri dari sawiq2 mereka lemparkan, yang
kemudian diambil oleh kaum Muslimin yang lalu di tempat tersebut.
Setelah melihat bahwa mereka itu terus melarikan diri, Muhammad dan sahabatsahabatnya
kemudian kembali ke Medinah. Larinya Abu Sufyan itu berbalik
merupakan pukulan terhadap dirinya sendiri, sebab sebelum itu ia. mengira
bahwa Quraisy akan dapat mengangkat muka lagi sesudah terjadinya bencana
yang pernah dialami di Badr itu
Karena sawiq yang dibuang oleh Quraisy itulah, maka ekspedisi ini dinamai
“Ekspedisi Sawiq.”
Berita tentang Muhammad ini kini tersebar luas di seluruh kalangan Arab.
Kabilah-kabilah yang jauh-jauh tetap enak-enak di tempat mereka, sedikit sekali
memperhatikan keadaan kaum Muslimin, yang sampai pada waktu itu – masih
menjadi orang yang lemah, masih mencari perlindungan di Medinah – sekarang
mereka telah dapat menahan Quraisy, dapat mengeluarkan Banu Qainuqa’,
dapat membuat Abdullah b. Ubay jadi ketakutan dan dapat mengusir Abu
Sufyan. Mereka dapat memperlihatkan diri dengan suatu sikap yang tidak seperti
biasa
Sebaliknya, kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Medinah mulai melihat apa
yang akan mengancam nasib mereka dengan adanya kekuatan Muhammad dan
sahabat-sahabatnya itu. Demikian juga adanya perimbangan kekuatan ini
dengan kekuatan Quraisy di Mekah, suatu perimbangan yang akibat-akibatnya
sangat mereka takutkan. Soalnya ialah karena jalan pantai ke Syam adalah satusatunya
jalan rata yang sudah di kenal . Perdagangan Mekah melalui jalan ini
dalam arti ekonomi membawa keuntungan yang berarti juga bagi kabilah-kabilah
itu. Antara Muhammad dengan kabilah-kabilah yang ada di perbatasan pantai itu
sudah ada perjanjian. Tetapi jalan ini sekarang terancam dan perjalanan musim
panaspun terancam bahaya pula, yang mungkin kelak Quraisy akan terpaksa
meninggalkan perbatasan pantai itu. Apa pula nasib yang akan menimpa
kabilah-kabilah ini apabila perdagangan Quraisy nanti jadi terputus? Bagaimana
orang dapat membayangkan mereka akan dapat menanggung kesulitan hidup
diatas daerah yang alamnya memang begitu sulit dan tandus? Jadi sudah
sepatutnya mereka memikirkan nasib mereka itu serta apa pula akibat yang
241
mungkin akan menimpa karena situasi baru yang belum pernah mereka kenal
sebelum Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu hijrah ke Medinah, sebab
sebelum kemenangan Muslimin di Badr kehidupan kabilah-kabilah itu belum
pernah mengalami ancaman seperti yang mereka bayangkan sekarang.
Peristiwa perang Badr itu telah menimbulkan rasa takut dalam hati kabilahkabilah
itu. Adakah mereka barangkali iri hati terhadap Medinah lalu akan
menyerang kaum Muslimin, atau apa yang harus mereka lakukan?
Karena sudah ada berita yang sampai kepada Muhammad bahwa ada beberapa
golongan dari Ghatafan dan Banu Sulaim yang bermaksud hendak menyerang
kaum Muslimin, maka ia segera berangkat ke Qarqarat’l-Kudr guna memotong
jalan mereka. Di tempat ini ia melihat jejak-jejak binatang ternak tapi tak
seorangpun yang ada di padang itu. Disuruhnya beberapa orang sahabatnya
naik ke atas wadi dan dia sendiri menunggu di bawah. Ia bertemu dengan
seorang anak bernama Yasar. Dari pertanyaannya kepada anak itu ia
mengetahui bahwa rombongan itu naik ke bagian atas mata-air. Oleh kaum
Muslimin ternak yang ada di tempat itu dikumpulkan dan dibagi-bagikan antara
sesama mereka sesudah seperlimanya diambil oleh Muhammad, seperti
ditentukan menurut nas Quran. Konon katanya barang rampasan itu sebanyak
iima ratus ekor unta. Sesudah seperlima dipisahkan oleh Nabi, sisanya
dibagikan. Setiap orang mendapat bagian dua ekor unta.
Juga sudah ada berita yang sampai kepada Muhammad, bahwa ada beberapa
golongan dari Banu Tha’laba dan Banu Muharib di Dhu Amarr yang telah
berkumpul. Mereka bersiap-siap akan melakukan serangan. Nabi s.a.w. segera
berangkat dengan 450 orang Muslimin. Ia bertemu dengan salah seorang
anggota kabilah Tha’laba ini, dan ketika ditanyainya tentang rombongan itu
ditunjukkannya tempat mereka.
“Muhammad, kalau mereka mendengar keberangkatanmu ini, mereka lari ke
puncak-puncak gunung,” kata orang itu. “Saya bersedia berjalan bersamamu dan
menunjukkan tempat-tempat persembunyian mereka.”
Tetapi orang-orang yang iri hati itu tatkala mendengar bahwa Muhammad sudah
berada dekat dari mereka, cepat-cepat mereka lari ke gunung-gunung.
Selanjutnya sampai pula berita, bahwa sebuah rombongan besar dari Banu
Sulaim di Bahran sudah siap-siap akan menyerang. Pagi-pagi sekali ia segera
berangkat dengan 300 orang, dan satu malam sebelum sampai di Bahran
dijumpainya seorang laki-laki dari kabilah Banu Sulaim. Ketika ditanyakan oleh
Muhammad tentang mereka itu, dikatakannya bahwa mereka telah cerai-berai
dan sudah kembali pulang.
Demikian jugalah halnya dengan orang-orang Arab Badwi, mereka serba
ketakutan kepada Muhammad, gelisah akan nasib mereka sendiri. Begitu terpikir
oleh mereka hendak berkomplot terhadap Muhammad, hendak berangkat
memeranginya, tapi baru mendengar saja mereka, bahwa ia sudah berangkat
hendak menghadapi mereka, hati mereka sudah kecut ketakutan.
Pada waktu inilah pembunuhan terhadap Ka’b b. Asyraf itu terjadi, seperti yang
sudah kita kemukakan di atas. Sejak itu orang-orang Yahudi merasa ketakutan.
Mereka tinggal dalam lingkungannya sendiri, tak ada yang berani keluar. Mereka
kuatir akan mengalami nasib seperti Ka’b. Lebih-lebih lagi ketakutan mereka,
setelah Muhammad menghalalkan darah mereka sesudah peristiwa Banu
Qainuqa’ yang sampai harus mengalami blokade itu.
Oleh karena itu mereka lalu datang menemui Muhammad mengadukan hal-ihwal
mereka. Mereka mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Ka’b itu adalah
pembunuhan gelap, dia tidak berdosa dan persoalannyapun tidak diberitahukan.
242
Tetapi jawabnya kepada mereka: Dia sangat mengganggu kami, mengejek kami
dengan sajak. Sekiranya dia tetap saja seperti yang lain-lain yang sepaham
dengan dia, tentu dia tidak akan mengalami bencana.
Setelah terjadi pembicaraan yang cukup lama dengan mereka, maka dimintanya
mereka membuat sebuah perjanjian bersama dan supaya mereka dapat
menghormati isi perjanjian itu. Tetapi orang-orang Yahudi sudah merasa hina
sendiri dan ketakutan, meskipun yang tersimpan dalam hati mereka terhadap
Muhammad akan tampak juga akibatnya kelak.
Apa yang harus dilakukan Quraisy dengan perdagangannya itu setelah ternyata
Muhammad kini menguasai jalan tersebut?
Hidupnya Mekah dari perdagangan. Apabila jalan ke arah itu tidak ada, maka ini
adalah bahaya yang tidak akan pernah dialami oleh kota lain. Sekarang
Muhammad akan membuat blokade atas jalan itu, dan posisinya akan
dihancurkan dari jiwa orang Arab.
Dalam hal ini Shafwan b. Umayya berkata di hadapan orang-orang Quraisy:
“Perdagangan kita sekarang telah dirusak oleh Muhammad dan pengikutpengikutnya.
Tidak tahu lagi kita apa yang harus kita perbuat terhadap pengikutpengikutnya
itu, sementara mereka tidak pula mau meninggalkan pantai. Dan
orang-orang pantaipun sudah pula mengadakan perjanjian perdamaian dengan
mereka dan golongan awamnya juga sudah jadi pengikutnya Tidak tahu dimana
kita harus tinggal. Kalau kita tinggal saja di tempat kita ini, berarti kita akan
makan modal sendiri, dan ini tidak akan bisa bertahan. Hidup kita di Mekah ini
hanya bergantung pada perdagangan; musim panas ke Syam dan musim dingin
ke Abisinia.”
Aswad b. Abd’l-Muttalib menjawab:
“Jalan ke pantai sudah dibelokkan. Ambil sajalah jalan Irak.”
Lalu ditunjukkannya kepada mereka itu Furat b. Hayyan dari kabilah Banu Bakr
b. Wa’il supaya menjadi penunjuk jalan.
“Teman-teman Muhammad tidak pernah menginjakkan kakinya ke jalan Irak,”
kata Furat. “Jalan ini merupakan dataran tinggi dan padang pasir.”
Tetapi Shafwan tidak takut padang pasir. Selama perjalanan itu dalam musim
dingin tidak seberapa mereka membutuhkan air. Untuk itu Shafwan sudah
menyediakan perak dan barang lain seharga 100.000 dirham. Ketika Quraisy
sedang sibuk mengatur perjalanan yang akan membawa perdagangannya itu,
Nuiaim b. Mas’ud al-Asyja’i sedang berada di Mekah. Ia pulang kembali ke
Medinah. Apa yang dibicarakan dan diperbuat Quraisy itu meluncur juga dari
lidahnya dan sampai kepada salah seorang dari kalangan Islam. Orang yang
belakangan ini cepat-cepat menyampaikan berita itu kepada Muhammad. Waktu
itu juga Nabi menugaskan Zaid b. Haritha dengan seratus orang pasukan
berkendaraan. Mereka mencegat perdagangan itu di Qarda, (sebuah pangkalan
air di Najd). Orang-orang Quraisy itu lari dan kafilah dagangnya dikuasai
Muslimin. Ini merupakan rampasan berharga yang pertama sekali dikuasai oleh
kaum Muslimin.
Kemudian Zaid dan anak buahnya kembali. Setelah yang seperlima dipisahkan
oleh Muhammad sisanya dibagikan kepada yang lain. Selanjutnya Furat b.
Hayyan dibawa, dan untuk keselamatannya kepadanya ditanyakan untuk masuk
Islam, dan inipun diterimanya.
Sesudah semua ini adakah Muhammad lalu merasa puas bahwa keadaan sudah
243
stabil? Atau sudah terpesona oleh hari itu saja lalu melupakan hari esoknya?
Ataukah juga sudah terbayang olehnya, bahwa ketakutan kabilah-kabilah dan
diperolehnya rampasan dari Quraisy sudah menunjukkan, bahwa perintah Allah
dan perintah RasulNya sudah dapat diamankan dan tak perlu lagi dikuatirkan?
Ataukah kepercayaannya akan pertolongan Tuhan itu berarti ia boleh berbuat
sesuka hati, karena sudah mengetahui bahwa segala persoalan keputusannya
berada di tangan Tuhan? Tidak! Memang benar, segala persoalan keputusannya
di tangan Tuhan. Tetapi orang tidak akan mendapat perubahan dalam hukum
Tuhan itu. Tak ada jalan lagi orang akan membantah adanya naluri yang sudah
ditanamkan Tuhan dalam dirinya. Quraisy sebagai pemimpin orang Arab, tidak
mungkin mereka akan surut dari tindakan membalas dendam. Kafilah Shafwan
b. Umayya yang sudah dikuasai itupun akan menambah hasrat mereka hendak
membalas dendam, akan bertambah keras kehendak mereka mengadakan
serangan kembali.
Dengan siasatnya yang sehat serta pandangannya yang jauh hal semacam itu
oleh Muhammad tidak akan terabaikan. Jadi sudah tentu ia harus menambah
kecintaan kaum Muslimin kepadanya, dan mempererat pertalian. Kendatipun
Islam sudah memberikan kebulatan tekad kepada mereka dan membuat mereka
seperti sebuah bangunan yang kokoh, satu sama lain saling memperkuat,
namun kebijaksanaan pimpinan terhadap mereka itu akan lebih lagi menguatkan
kerja-sama dan tekad mereka.
Justeru karena kebijaksanaan pimpinan inilah hubungan Muhammad dengan
mereka itu makin erat. Dalam hubungan ini pula ia melangsungkan
perkawinannya dengan Hafsha, puteri Umar ibn’l-Khattab, seperti juga sebelum
itu dengan Aisyah, puteri Abu Bakr. Sebelum itu Hafsha adalah isteri Khunais –
termasuk orang yang mula-mula dalam Islam – yang sudah meninggal tujuh
bulan lebih dulu sebelum perkawinannya dengan Muhammad. Dengan
perkawinannya kepada Hafsha ini, kecintaan Umar ibn’l-Khattab kepadanya
makin besar Juga Fatimah, puterinya, dikawinkannya dengan sepupunya, Ali (b.
Abi Talib), orang yang sejak kecilnya sangat cinta dan ikhlas kepada Nabi. Oleh
karena Ruqayya, puterinya, telah berpulang ke rahmatullah, maka sesudah itu
Usman b. ‘Affan dikawinkannya kepada puterinya yang seorang lagi, Umm
Kulthum.
Dengan demikian, ia diperkuat lagi oleh pertalian keluarga semenda dengan Abu
Bakr, Umar, Usman dan Ali. Ini merupakan gabungan empat orang kuat dalam
Islam yang sekarang mendampinginya, bahkan yang terkuat. Dengan ini
kekuatan dalam tubuh kaum Muslimin makin mendapat jaminan lagi. Di samping
itu rampasan perang yang mereka peroleh dalam peperangan itu menambah
pula keberanian mereka bertempur, yang juga merupakan gabungan antara
berjuang di jalan Allah dan mendapat rampasan perang dari orang-orang
musyrik.
Dalam pada itu, berita-berita serta segala persiapan Quraisy selalu diikuti
dengan saksama dan sangat teliti sekali. Pihak Quraisy sendiri memang sudah
mengadakan persiapan hendak menuntut balas, dan membuka jalan
perdagangannya ke Syam; supaya dari segi perdagangan dan segi
keagamaannya kedudukan Mekah jangan sampai meluncur jatuh tidak lagi dapat
mempertahankan diri.
Catatan kaki:
2 Sejenis tepung jelai atau gandum (A).
B A G I A N K E L IMA B E L A S
PERANG UHUD 1 1
244
– Persiapan Quraisy di Mekah – Berangkat perang – Bagaimana Muhammad
mengetahui Muslimin bermusyawarah; bertahan di Medinah atau
menyongsong musuh di luar –
– Kemenangan dan kekalahan – Nabi berangkat dari Medinah – Berhadapan
dengan lawan –
– Abu Sufyan dan Quraisy kembali ke Mekah –
SEJAK terjadinya perang Badr pihak Quraisy sudah tidak pernah tenang lagi.
Juga penstiwa Sawiq tidak membawa keuntungan apa-apa buat mereka. Lebihlebih
karena kesatuan Zaid b. Haritha telah berhasil mengambil perdagangan
mereka ketika mereka hendak pergi ke Syam melalui jalan Irak. Hal ini
mengingatkan mereka pada korban-korban Badr dan menambah besar
keinginan mereka hendak membalas dendam. Bagaimana Quraisy akan dapat
melupakan peristiwa itu, sedang mereka adalah bangsawan-bangsawan dan
pemimpin-pemimpin Mekah, pembesar-pembesar yang angkuh dan punya
kedudukan terhormat? Bagaimana mereka akan dapat melupakannya, padahal
wanita-wanita Mekah selalu ingat akan korban-korban yang terdiri dari anak,
atau saudara, bapak, suami atau teman sejawat? Mereka selalu berkabung,
selalu menangisi dan meratapi.
Demikianlah keadaannya. Orang-orang Quraisy sejak Abu Sufyan b. Harb
datang membawa kafilahnya dari Syam, yang telah menyebabkan timbulnya
perang Badr, begitu juga mereka yang selamat kembali dan Badr, telah
menghentikan kafilah dagang itu di Dar’n-Nadwa. Pembesar-pembesar mereka
yang terdiri dari Jubair b. Mut’im, Shafwan b. Umayya’ ‘Ikrima b. Abi Jahl, Harith
b. Hisyam, Huaitib b. Abd’l-‘Uzza dan yang lain, telah mencapai kata sepakat,
bahwa kafilah dagang itu akan dijual, keuntungannya akan disisihkan dan akan
dipakai menyiapkan angkatan perang guna memerangi Muhammad, dengan
memperbesar jumlah dan perlengkapannya. Selanjutnya tenaga kabilah-kabilah
akan dikerahkan dan supaya ikut serta bersama-sama dengan Quraisy menuntut
balas terhadap kaum Muslimin. Ikut pula dikerahkan di antaranya Abu ‘Azza
penyair yang telah dimaafkan oleh Nabi dan antara tawanan perang Badr. Begitu
juga kabilah Ahabisy2 yang mau ikut mereka dikerahkan pula. Wanita-wanita pun
mendesak akan ikut pergi berperang.
Mereka berunding lagi. Ada yang berpendapat supaya kaum wanita juga ikut
serta.
“Biar mereka bertugas merangsang kemarahan kamu, dan mengingatkan kamu
kepada korban-korban Badr. Kita adalah masyarakat yang sudah bertekad mati,
tidak akan pulang sebelum sempat melihat mangsa kita, atau kita sendiri mati
untuk itu.”
“Saudara-saudara dari Quraisy,” kata yang lain lagi. “Melepaskan wanita-wanita
kita kepada musuh, bukanlah suatu pendapat yang baik. Apabila kalian
mengalami kekalahan, wanita-wanita kitapun akan tercemar.”
Sementara mereka sedang dalam perundingan itu tiba-tiba Hindun bt. ‘Utba,
isteri Abu Sufyan berteriak kepada mereka yang menentang ikut sertanya kaum
wanita itu:
“Kamu yang selamat dari perang Badr kamu kembali kepada isterimu. Ya. Kita
berangkat dan ikut menyaksikan peperangan. Jangan ada orang yang menyuruh
kami pulang, seperti gadis-gadis kita dulu dalam perjalanan ke Badr disuruh
kembali ketika sudah sampai di Juhfa.3 Kemudian orang-orang yang menjadi
kesayangan kita waktu itu terbunuh, karena tak ada orang yang dapat memberi
semangat kepada mereka.”
245
Akhirnya pihak Quraisy berangkat dengan membawa kaum wanitanya juga,
dipimpin oleh Hindun. Dialah orang paling panas hati ingin membalas dendam,
karena dalam peristiwa Badr itu ayahnya, saudaranya dan orang-orang yang
dicintainya telah mati terbunuh. Keberangkatan Quraisy dengan tujuan Medinah
yang disiapkan dari Dar’n-Nadwa itu terdiri dan tiga brigade. Brigade terbesar
dipimpin oleh Talha b. Abi Talha terdiri dari 3000 orang. Kecuali 100 orang saja
dari Thaqif,4 selebihnya semua dari Mekah, termasuk pemuka-pemuka, sekutusekutu
serta golongan Ahabisynya. Perlengkapan dan senjata tidak sedikit yang
mereka bawa, dengan 200 pasukan berkuda dan 3000 unta, di antaranya 700
orang berbaju besi.
Sesudah ada kata sepakat, sekarang sudah siap mereka akan berangkat.
Sementara itu ‘Abbas b. Abd’l-Muttalib, paman Nabi, yang juga berada di tengahtengah
mereka, dengan teliti dan saksama sekali memperhatikan semua
kejadian itu. Disamping kesayangannya pada agama nenek-moyangnya dan
agama golongannya sendiri, juga Abbas mempunyai rasa solider dan sangat
mengagumi Muhammad. Masih ingat ia perlakuannya yang begitu baik ketika
perang Badr. Mungkin karena rasa kagum dan solidernya itu yang membuat dia
ikut Muhammad menyaksikan Ikrar ‘Aqaba dan berbicara kepada Aus dan
Khazraj bahwa kalau mereka tidak akan dapat mempertahankan kemenakannya
itu seperti mempertahankan isteri dan anak-anak mereka sendiri, biarkan sajalah
keluarganya sendiri yang melindunginya, seperti yang sudah-sudah.
Hal inilah yang mendorongnya – tatkala diketahuinya keputusan Quraisy akan
berangkat dengan kekuatan yang begitu besar – sampai ia menulis surat
menggambarkan segala tindakan, persiapan dan perlengkapan mereka itu. Surat
itu diserahkannya kepada seseorang dari kabilah Ghifar supaya disampaikan
kepada Nabi. Dan orang inipun sampai di Medinah dalam tiga hari, dan surat
itupun diserahkan.
Dalam pada itu pasukan Quraisypun sudah pula berangkat sampai di Abwa’.
Ketika melalui makam Aminah bt. Wahb, timbul rasa panas hati beberapa orang
yang pendek pikiran. Terpikir oleh mereka akan membongkarnya. Tetapi
pemuka-pemuka mereka menolak perbuatan demikian; supaya jangan kelak
menjadi kebiasaan Arab.
“Jangan menyebut-nyebut soal ini,” kata mereka. “Kalau ini kita lakukan, Banu
Bakr dan Banu Khuza’a akan membongkar juga kuburan mayat-mayat kita.”
Quraisy meneruskan perjalanan sampai di ‘Aqiq, kemudian; mereka berhenti di
kaki gunung Uhud, dalam jarak lima mil dari Medinah.
Orang dari Ghifar yang diutus oleh Abbas b. Abd’l-Muttalib membawa surat ke
Medinah itu telah sampai. Setelah diketahuinya berada di Quba’, ia langsung
pergi ke sana dan dijumpainya Muhammad di depan pintu mesjid sedang
menunggang keledai
Diserahkannya surat itu kepadanya, yang kemudian dibacakan oleh Ubay b.
Ka’b. Muhammad minta isi surat itu supaya dirahasiakan, dan ia kembali ke
Medinah langsung menemui Sa’d ibn’l-Rabi’ di rumahnya. Diceritakannya apa
yang telah disampaikan ‘Abbas kepadanya itu dan juga dimintanya supaya hal
itu dirahasiakan. Akan tetapi isteri Sa’d yang sedang dalam rumah waktu itu
mendengar juga percakapan mereka, dan dengan demikian sudah tentu tidak
lagi hal itu menjadi rahasia.
Dua orang anak-anak Fudzala, yaitu Anas dan Mu’nis, oleh Muhammad
ditugaskan menyelidiki keadaan Quraisy. Menurut pengamatan mereka
kemudian ternyata Quraisy sudah mendekati Medinah. Kuda dan unta mereka
dilepaskan di padang rumput sekeliling Medinah. Di samping dua orang itu
246
kemudian Muhammad mengutus lagi Hubab ibn’l-Mundhir bin’l-Jamuh. Setelah
keadaan mereka itu disampaikan kepadanya seperti dikabarkan oleh ‘Abbas,
Nabi s.a.w. jadi terkejut sekali. Ketika kemudian Salama b. Salama keluar, ia
melihat barisan depan pasukan kuda Quraisy sudah mendekati Medinah, bahkan
sudah hampir memasuki kota. Ia segera kembali dan apa yang dilihatnya itu
disampaikannya kepada masyarakatnya. Sudah tentu pihak Aus dan Khazraj,
begitu juga semua penduduk Medinah merasa kuatir sekali akan akibat serbuan
ini, yang dalam sejarah perang, Quraisy belum pernah mengadakan persiapan
sebaik itu. Pemuka-pemuka Muslimin dari penduduk Medinah malam itu berjagajaga
dengan senjata di mesjid guna menjaga keselamatan Nabi. Sepanjang
malam itu seluruh kota dijaga ketat.
Keesokan harinya orang-orang terkemuka dari kalangan Muslimin dan mereka
yang pura-pura Islam – atau orang-orang munafik seperti disebutkan waktu itu
dan seperti dilukiskan pula oleh Qur’an – oleh Nabi diminta berkumpul; lalu
mereka sama-sama bermusyawarah, bagaimana seharusnya menghadapi
musuh Nabi ‘alaihi’s-salam berpendapat akan tetap bertahan dalam kota dan
membiarkan Quraisy di luar kota. Apabila mereka mencoba menyerbu masuk
kota maka penduduk kota ini akan lebih mampu menangkis dan mengalahkan
mereka. Abdullah b. Ubay b. Salul mendukung pendapat Nabi itu dengan
mengatakan:
“Rasulullah, biasanya kami bertempur di tempat ini, kaum wanita dan anak-anak
sebagai benteng kami lengkapi dengan batu. Kota kami sudah terjalin dengan
bangunan sehingga ia merupakan benteng dari segenap penjuru. Apabila musuh
sudah muncul, maka wanita-wanita dan anak-anak melempari mereka dengan
batu. Kami sendiri menghadapi mereka di jalan-jalan dengan pedang.
Rasulullah, kota kami ini masih perawan, belum pernah diterobos orang. Setiap
ada musuh menyerbu kami ke dalam kota ini kami selalu dapat menguasainya,
dan setiap kami menyerbu musuh keluar, maka selalu kami yang dikuasai.
Biarkanlah mereka itu. Rasulullah. Ikutlah pendapat saya dalam hal ini. Saya
mewarisi pendapat demikian ini dari pemuka-pemuka dan ahli-ahli pikir golongan
kami.”
Apa yang dikatakan oleh Abdullah b. Ubayy itu adalah merupakan pendapat
terbesar sahabat-sahabat Rasulullah – baik Muhajirin ataupun Anshar, mereka
sependapat dengan Rasul a.s. Akan tetapi pemuda-pemuda yang bersemangat
yang belum mengalami perang Badr – juga orang-orang yang sudah pernah ikut
dan mendapat kemenangan disertai hati yang penuh iman, bahwa tak ada
sesuatu kekuatan yang dapat mengalahkan mereka – lebih suka berangkat
keluar menghadapi musuh di tempat mereka berada. Mereka kuatir akan
disangka segan keluar dan mau bertahan di Medinah karena takut menghadapi
musuh. Seterusnya apabila mereka ini di pinggiran dan di dekat kota akan lebih
kuat dari musuh. Ketika dulu mereka di Badr penduduk tidak mengenal mereka
samasekali.
Salah seorang diantara mereka ada yang berkata:
“Saya tidak ingin melihat Quraisy kembali ketengah-tengah golongannya lalu
mengatakan: Kami telah mengepung Muhammad di dalam benteng dan kubukubu
Yathrib. Ini akan membuat Quraisy lebih berani. Mereka sekarang sudah
menginjak-injak daun palm kita. Kalau tidak kita usir mereka dari kebun kita,
kebun kita tidak akan dapat ditanami lagi. Orang-orang Quraisy yang sudah
tinggal selama setahun dapat mengumpulkan orang, dapat menarik orang-orang
Arab, dari badwinya sampai kepada Ahabisynya. Kemudian, dengan membawa
kuda dan mengendarai unta, mereka kini telah sampai ke halaman kita. Mereka
akan mengurung kita di dalam rumah kita sendiri? Didalam benteng kita sendiri?
Lalu mereka pulang kembali dengan kekayaan tanpa mengalami luka
samasekali. Kalau kita turuti, mereka akan lebih berani. Mereka akan menyerang
kita dan menaklukkan daerah-daerah kita. Kota kita akan berada dibawah
247
pengawasan mereka. Kemudian jalan kitapun akan mereka potong.”
Selanjutnya penganjur-penganjur yang menghendaki supaya keluar
menyongsong musuh masing-masing telah berbicara berturut-turut. Mereka
semua mengatakan, bahwa bila Tuhan memberikan kemenangan kepada
mereka atas musuh itu, itulah yang mereka harapkan, dan itu pula kebenaran
yang telah dijanjikan Tuhan kepada RasulNya. Kalaupun mereka mengalami
kekalahan dan mati syahid pula, mereka akan mendapat surga.
Kata-kata yang menanamkan semangat keberanian dan mati syahid ini, sangat
menggetarkan hati mereka. Jiwa mereka tergugah semua untuk sama-sama
menempuh arus ini, untuk berbicara dengan nada yang sama. Waktu itu, bagi
orang-orang yang kini sedang berhadap-hadapan dengan Muhammad, orangorang
yang hatinya sudah penuh dengan iman kepada Allah dan RasulNya,
kepada Qur’an dan Hari Kemudian, yang tampak di hadapan mereka hanyalah
wajah kemenangan terhadap musuh agresor itu. Pedang-pedang mereka akan
mencerai-beraikan musuh itu, akan membuat mereka. centang-perenang, dan
rampasan perang akan mereka kuasai. Lukisan surga adalah bagi mereka yang
terbunuh di jalan agama. Di tempat itu akan terdapat segala yang
menyenangkan hati dan mata, akan bertemu dengan kekasih yang juga sudah
turut berperang dan mati syahid.
“Ucapan yang sia-sia tidak mereka dengar di tempat itu, juga
tidak yang akan membawa dosa. Yang ada hanyalah ucapan
“Damai! Damai!” (Qur’an, 56: 25-26)
“Mudah-mudahan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, atau sebaliknya
kita mati syahid,” kata Khaithama Abu Sa’d b. Khaithama. “Dalam perang Badr
saya telah meleset. Saya sangat mendambakannya sekali, sehingga begitu
besarnya kedambaan saya sampai saya bersama anak saya turut ambil bagian
dalam pertempuran itu. Tapi kiranya dia yang beruntung; ia telah gugur, mati
syahid. Semalam saya bermimpi bertemu dengan anak saya, dan dia berkata:
Susullah kami, kita bertemu dalam surga. Sudah saya terima apa yang dijanjikan
Tuhan kepada saya. Ya Rasulullah, sungguh rindu saya akan menemuinya
dalam surga. Saya sudah tua, tulang sudah rapuh. Saya ingin bertemu Tuhan.”
Setelah jelas sekali suara terbanyak ada pada pihak yang mau menyerang dan
menghadapi musuh di luar kota, Muhammad berkata kepada mereka:
“Saya kuatir kamu akan kalah.”
Tetapi mereka ingin berangkat juga. Tak ada jalan lain iapun menyerah kepada
pendapat mereka. Cara musyawarah ini sudah menjadi undang-undang dalam
kehidupannya. Dalam sesuatu masalah ia tidak mau bertindak sendiri, kecuali
yang sudah diwahyukan Tuhan kepadanya.
Hari itu hari Jum’at. Nabi memimpin sembahyang jamaah, dan kepada mereka
diberitahukan, bahwa atas ketabahan hati mereka itu, mereka akan beroleh
kemenangan. Lalu dimintanya mereka bersiap-siap menghadapi musuh.
Selesai sembahyang Asar Muhammad masuk kedalam rumahnya diikuti oleh
Abu Bakr dan Umar. Kedua orang ini memakaikan sorban dan baju besinya dan
ia mengenakan pula pedangnya. Sementara ia tak ada di tempat itu orang di luar
sedang ramai bertukar pikiran. Usaid b. Hudzair dan Sa’d b. Mu’adh – keduanya
termasuk orang yang berpendapat mau bertahan dalam kota berkata kepada
mereka yang berpendapat mau menyerang musuh di luar:
“Tuan-tuan mengetahui, Rasulullah berpendapat mau bertahan dalam kota, lalu
tuan-tuan berpendapat lain lagi, dan memaksanya bertempur ke luar. Dia sendiri
enggan berbuat demikian. Serahkan sajalah soal ini di tangannya. Apa yang
248
diperintahkan kepadamu, jalankanlah. Apabila ada sesuatu yang disukainya atau
ada pendapatnya, taatilah.”
Mendengar keterangan itu mereka yang menyerukan supaya menyerang saja,
jadi lebih lunak. Mereka menganggap telah menentang Rasul mengenai sesuatu
yang mungkin itu datang dari Tuhan. Setelah kemudian Nabi datang kembali ke
tengah-tengah mereka, dengan memakai baju besi dan sudah pula mengenakan
pedangnya, mereka yang tadinya menghendaki supaya mengadakan serangan
berkata:
“Rasulullah, bukan maksud kami hendak menentang tuan. Lakukanlah apa yang
tuan kehendaki. Juga kami tidak bermaksud memaksa tuan. Soalnya pada
Tuhan, kemudian pada tuan.”
“Kedalam pembicaraan yang semacam inilah saya ajak tuan-tuan tapi tuan-tuan
menolak,” kata Muhammad. “Tidak layak bagi seorang nabi yang apabila sudah
mengenakan pakaian besinya lalu akan menanggalkannya kembali, sebelum
Tuhan memberikan putusan antara dirinya dengan musuhnya. Perhatikanlah apa
yang saya perintahkan kepada kamu sekalian, dan ikuti. Atas ketabahan hatimu,
kemenangan akan berada di tanganmu.”
Demikianlah prinsip musyawarah itu oleh Muhammad sudah dijadikan undangundang
dalam kehidupannya. Apabila sesuatu masalah yang dibahas telah
diterima dengan suara terbanyak, maka hal itu tak dapat dibatalkan oleh sesuatu
keinginan atau karena ada maksud-maksud tertentu. Sebaliknya ia harus
dilaksanakan, tapi orang yang akan melaksanakannya harus pula dengan cara
yang sebaik-baiknya dan diarahkan ke suatu sasaran yang yang akan mencapai
sukses.
Sekarang Muhammad berangkat memimpin kaum Muslimin menuju Uhud. Di
Syaikhan5 ia berhenti. Dilihatnya di tempat itu ada sepasukan tentara yang
identitasnya belum dikenal. Ketika ditanyakan, kemudian diperoleh keterangan,
bahwa mereka itu orang-orang Yahudi sekutu Abdullah b. Ubayy. Lalu kata Nabi
‘alaihi’ssalam: “Jangan minta pertolongan orang-orang musyrik dalam melawan
orang musyrik, – sebelum mereka masuk Islam.”
Catatan kaki:
1 Uhud, sebuah gunung, terletak sebelah utara Medinah (A).
2 Ahabisy ialah suatu gabungan kabilah-kabilah dan suku-suku kecil, dengan al-
Harith b. ‘Abd Manaf b. Kinana sebagai pemukanya. Hubungan mereka dekat
sekali dengan Quraisy (A).
3 Juhfa sebuah tempat sepanjang jalan Medinah-Mekah, tiga atau empat hari
perjaianan dari Mekah; juga merupakan tempat pertemuan orang-orang Mesir
dan Syam.
4 Sebuah kabilah dari Ta’if (A)
5 Syaikhan nama sebuah tempat; pada masa Jahiliah konon di tempat itu
terdapat dua buah kubu untuk dua orang tua yang buta, pria dan wanita, yang
sedang bercakap-cakap. Maka tempat itu dinamai asy-Syaikhan (harfiah berarti
dua orang tua).
Dalam pada itu orang-orang Yahudi itupun kembali ke Medinah.
Lalu kata sekutu Ibn Ubayy itu:
“Kau sudah menasehatinya dan sudah kauberikan pendapatmu berdasarkan
249
pengalaman orang-orang tua dahulu. Sebenarnya dia sependapat dengan kau.
Lalu dia menolak dan menuruti kehendak pemuda-pemuda yang menjadi
pengikutnya.”
Percakapan mereka itu sangat menyenangkan hati Ibn Ubayy. Keesokan harinya
ia berbalik menggabungkan diri dengan pasukan teman-temanya itu. Tinggal lagi
Alabi dengan orang-orang yang benar-benar beriman, yang berjumlah 700
orang, akan berperang menghadapi 3000 orang terdiri dan orang-orang Quraisy
Mekah, yang kesemuanya sudah memikul dendam yang tak terpenuhi ketika di
Badr. Semua mereka ingin menuntut balas.
Pagi-pagi sekali; kaum Muslimin berangkat menuju Uhud. Lalu mereka
memotong jalan sedemikian rupa sehingga pihak musuh itu berada di belakang
mereka. Selanjutnya Muhammad mengatur barisan para sahabat. Limapuluh
orang barisan pemanah ditempatkan di lereng-lereng gunung, dan kepada
mereka diperintahkan:
“Lindungi kami dan belakang, sebab kita kuatir mereka akan mendatangi kami
dari belakang. Dan bertahanlah kamu di tempat itu, jangan ditinggalkan. Kalau
kamu melihat kami dapat menghancurkan mereka sehingga kami memasuki
pertahanan mereka, kamu jangan meninggalkan tempat kamu. Dan jika kamu
lihat kami yang diserang jangan pula kami dibantu, juga jangan kami
dipertahankan. Tetapi tugasmu ialah menghujani kuda mereka dengan panah,
sebab dengan serangan panah kuda itu takkan dapat maju.”
Selain pasukan pemanah, yang lain tidak diperbolehkan menyerang siapapun,
sebelum ia memberi perintah menyerang.
Adapun pihak Quraisy merekapun juga sudah menyusun barisan. Barisan kanan
dipimpin oleh Khalid bin’l-Walid sedang sayap kin dipimpin oleh ‘Ikrima b. Abi
Jahl. Bendera diserahkan kepada Abd’l ‘Uzza Talha b. Abi Talha. Wanita-wanita
Quraisy sambil memukul tambur dan genderang berjalan di tengah-tengah
barisan itu. Kadang mereka di depan barisan, kadang di belakangnya. Mereka
dipimpin oleh Hindun bt. ‘Utba, isteri Abu Sufyan, seraya bertenak-teriak:
Hayo, Banu Abd’d-Dar
Hayo, hayo pengawal barisan belakang
Hantamlah dengan segala yang tajam.
Kamu maju kami peluk
Dan kami hamparkan kasur yang empuk
Atau kamu mundur kita berpisah
Berpisah tanpa cinta.
Kedua belah pihak sudah siap bertempur. Masing-masing sudah mengerahkan
pasukannya. Yang selalu teringat oleh Quraisy ialah peristiwa Badr dan korbankorbannya.
Yang selalu teringat oleh kaum Muslimin ialah Tuhan serta
pertolonganNya. Muhammad berpidato dengan memberi semangat dalam
menghadapi pertempuran itu. Ia menjanjikan pasukannya akan mendapat
kemenangan apabila mereka tabah. Sebilah pedang dipegangnya sambil ia
berkata:
“Siapa yang akan memegang pedang ini guna disesuaikan dengan tugasnya?”
Beberapa orang tampil. Tapi pedang itu tidak pula diberikan kepada mereka.
Kemudian Abu Dujana Simak b. Kharasya dari Banu Sa’ida tampil seraya
berkata:
“Apa tugasnya, Rasulullah?”
“Tugasnya ialah menghantamkan pedang kepada musuh sampai ia bengkok,”
250
jawabnya.
Abu Dujana seorang laki-laki yang sangat berani. Ia mengenakan pita (kain)
merah. Apabila pita merah itu sudah diikatkan orangpun mengetahui, bahwa ia
sudah siap bertempur dan waktu itupun ia sudah mengeluarkan pita mautnya itu.
Pedang diambilnya, pita dikeluarkan lalu diikatkannya di kepala. Kemudian ia
berlagak di tengah-tengah dua barisan itu seperti biasanya apabila ia sudah siap
menghadapi pertempuran.
“Cara berjalan begini sangat dibenci Allah, kecuali dalam bidang ini,” kata
Muhammad setelah dilihatnya orang itu berlagak.
Orang pertama yang mencetuskan perang di antara dua pihak itu adalah Abu
‘Amir ‘Abd ‘Amr b. Shaifi al-Ausi (dari Aus). Orang ini sengaja pindah dari
Medinah ke Mekah hendak membakar semangat Quraisy supaya memerangi
Muhammad. Ia belum pernah ikut dalam perang Badr. Sekarang ia menerjunkan
diri dalam perang Uhud dengan membawa lima belas orang dari golongan Aus.
Ada juga budak-budak dari penduduk Mekah yang juga dibawanya. Menurut
dugaannya, apabila nanti ia memanggil-manggil orang-orang Islam dari golongan
Aus yang ikut berjuang di pihak Muhammad, niscaya mereka akan memenuhi
panggilannya, akan berpihak kepadanya dan membantu Quraisy.
“Saudara-saudara dari Aus! Saya adalah Abu ‘Amir!” teriaknya memanggilmanggil.
Tetapi Muslimin dari kalangan Aus itu membalas:
“Tuhan takkan memberikan kesenangan kepadamu, durhaka!”
Perangpun lalu pecah. Budak-budak Quraisy serta ‘Ikrima b. Abi Jahl yang
berada di sayap kiri, berusaha hendak menyerang Muslimin dari samping, tapi
pihak Muslimin menghujani mereka dengan batu sehingga Abu ‘Amir dan
pengikut-pengikutnya lari tunggang-langgang. Ketika itu juga Hamzah b. Abd’l-
Muttalib berteriak, membawa teriakan perang Uhud:
“Mati, mati!” Lalu ia terjun ketengah-tengah tentara Quraisy itu. Ketika itu Talha
b. Abi Talha, yang membawa bendera tentara Mekah berteriak pula:
“Siapa yang akan duel?”
Lalu Ali b. Abi Talib tampil menghadapinya. Dua orang dari dua barisan itu
bertemu. Cepat-cepat Ali memberikan satu pukulan, yang membuat kepala
lawannya itu belah dua. Nabi merasa lega dengan itu. Ketika itu juga kaum
Muslimin bertakbir dan melancarkan serangannya. Dengan pedang Nabi di
tangan dan mengikatkan pita maut di kepala, Abu Dujane pun terjun kedepan.
Dibunuhnya setiap orang yang dijumpainya. Barisan orang-orang musyrik jadi
kacau-balau. Kemudian ia melihat seseorang sedang mencencang-cencang
sesosok tubuh manusia dengan keras sekali. Diangkatnya pedangnya dan
diayunkannya kepada orang itu. Tetapi ternyata orang itu adalah Hindun bt.
‘Utba. Ia mundur. Terlalu mulia rasanya pedang Rasul akan dipukulkan kepada
seorang wanita.
Dengan secara keras sekali pihak Quraisypun menyerbu pula ke tengah-tengah
pertempuran itu. Darahnya sudah mendidih ingin menuntut balas atas pemimpinpemimpin
dan pemuka-pemuka mereka yang sudah tewas setahun yang lalu di
Badr. Dua kekuatan yang tidak seimbang itu, baik jumlah orang maupun
perlengkapan, sekarang berhadap-hadapan. Kekuatan dengan jumlah yang
besar ini motifnya adalah balas-dendam, yang sejak perang Badr tidak pernah
reda. Sedang jumlah yang lebih kecil motifnya adalah: pertama mempertahankan
251
akidah, mempertahankan iman dan agama Allah, kedua mempertahankan tanah
air dan segala kepentingannya. Mereka yang menuntut bela itu terdiri dari orangorang
yang lebih kuat dan jumlah pasukan yang lebih besar. Di belakang mereka
itu kaum wanita turut pula mengobarkan semangat. Tidak sedikit di antara
mereka yang membawa budak-budak itu menjanjikan akan memberikan hadiah
yang besar apabila mereka dapat membalaskan dendam atas kematian seorang
bapa, saudara, suami atau orang-orang yang dicintai lainnya, yang telah
terbunuh di Badr. Hamzah b. Abd’l-Muttalib adalah seorang pahlawan Arab
terbesar dan paling berani. Ketika terjadi perang Badr dialah yang telah
menewaskan ayah dan saudara Hindun, begitu juga tidak sedikit orang-orang
yang dicintainya yang telah ditewaskan. Seperti juga dalam perang Badr, dalam
perang Uhud inipun Hamzah adalah singa dan pedang Tuhan yang tajam.
Ditewaskannya Arta b. ‘Abd Syurahbil, Siba’ b. ‘Abd’l-‘Uzza al-Ghubsyani, dan
setiap musuh yang dijumpainya nyawa mereka tidak luput dari renggutan
pedangnya.
Sementara itu Hindun bt. ‘Utba telah pula menjanjikan Wahsyi, orang Abisinia
dan budak Jubair (b. Mut’im) akan memberikan hadiah besar apabila ia berhasil
membunuh Hamzah. Begitu juga Jubair b. Mut’im sendiri, tuannya, yang
pamannya telah terbunuh di Badr, mengatakan kepadanya:
“Kalau Hamzah paman Muhammad itu kau bunuh, maka engkau
kumerdekakan.” Wahsyi sendiri dalam hal ini bercerita sebagai berikut:
“Kemudian aku berangkat bersama rombongan. Aku adalah orang Abisinia yang
apabila sudah melemparkan tombak cara Abisinia, jarang sekali meleset. Ketika
terjadi pertempuran, kucari Hamzah dan kuincar dia. Kemudian kulihat dia di
tengah-fengah orang banyak itu seperti seekor unta kelabu sedang membabati
orang dengan pedangnya. Lalu tombak kuayunkan-ayunkan, dan sesudah pasti
sekali kulemparkan. Ia tepat mengenai sasaran di bawah perutnya, dan keluar
dari antara dua kakinya. Kubiarkan tombak itu begitu sampai dia mati. Sesudah
itu kuhampiri dia dan kuambil tombakku itu, lalu aku kembali ke markas dan aku
diam di sana, sebab sudah tak ada tugas lain selain itu. Kubunuh dia hanya
supaya aku dimerdekakan saja dari perbudakan. Dan sesudah aku pulang ke
Mekah, ternyata aku dimerdekakan.”
Adapun mereka yang berjuang mempertahankan tanah-air, contohnya terdapat
pada Quzman, salah seorang munafik, yang hanya pura-pura Islam. Ketika kaum
Muslimin berangkat ke Uhud ia tinggal di belakang. Keesokan harinya, ia
mendapat hinaan dari wanita-wanita Banu Zafar.
“Quzman,” kata wanita-wanita itu. “Tidak malu engkau dengan sikapmu itu.
Seperti perempuan saja kau. Orang semua berangkat kau tinggal dalam rumah.”
Dengan sikap berang Quzman pulang ke rumahnya. Dikeluarkannya kudanya,
tabung panah dan pedangnya. Ia dikenal sebagai seorang pemberani. Ia
berangkat dengan memacu kudanya sampai ke tempat tentara. Sementara itu
Nabi sedang menyusun barisan Muslimin. Ia terus menyeruak sampai ke barisan
terdepan. Dia adalah orang pertama dari pihak Muslimin yang menerjunkan diri,
dengan melepaskan panah demi panah, seperti tombak layaknya.
Hari sudah menjelang senja. Tampaknya ia lebih suka mati daripada lari. Ia
sendiri lalu membunuh diri sesudah sempat membunuh tujuh orang Quraisy di
Suway’a – selain mereka yang telah dibunuhnya pada permulaan pertempuran.
Tatkala ia sedang sekarat itu, Abu’l-Khaidaq lewat di tempat itu.
“Quzman, beruntung kau akan mati syahid,” katanya.
“Abu ‘Amr,” kata Quzman. “Sungguh saya bertempur bukan atas dasar agama.
Saya bertempur hanya sekadar menjaga jangan sampai Quraisy memasuki
252
tempat kami dan melanda kehormatan kami, menginjak-injak kebun kami. Saya
berperang hanya untuk menjaga nama keturunan masyarakat kami. Kalau tidak
karena itu saya tidak akan berperang.”
Sebaliknya mereka yang benar-benar beriman, jumlahnya tidak lebih dari 700
orang. Mereka bertempur melawan 3000 orang. Kita sudah melihat, tindakan
Hamzah dan Abu Dujana yang telah memperlihatkan suatu teladan dalam arti
kekuatan moril yang tinggi pada mereka itu. Suatu kekuatan yang telah membuat
barisan Quraisy jadi lemas seperti rotan, membuat pahlawan-pahlawan Quraisy,
yang tadinya di kalangan Arab keberaniannya dijadikan suri teladan, telah
mundur dan surut. Setiap panji mereka lepas dari tangan seseorang, panji itu
diterima oleh yang lain di belakangnya. Setelah Talha b. Abi Talha tewas di
tangan Ali datang ‘Uthman b. Abi Talha menyambut bendera itu, yang juga
kemudian menemui ajalnya di tangan Hamzah. Seterusnya bendera itu dibawa
oleh Abu Sa’d b. Abi Talha sambil berkata:
“Kamu mendakwakan bahwa koban-korban kamu dalam surga dan korbankorban
kami dalam neraka! Kamu bohong! Kalau kamu benar-benar orang
beriman majulah siapa saja yang mau melawanku”:
Entah Ali atau Sa’d b. Abi Waqqash ketika itu menghantamkan pedangnya
dengan sekali pukul hingga kepala orang itu terbelah.
Berturut-turut pembawa bendera itu muncul dari Banu Abd’d Dar. Jumlah mereka
yang tewas telah mencapai sembilan orang, yang terakhir ialah Shu’ab orang
Abisinia, budak Banu Abd’d-Dar. Tangan kanan orang itu telah dihantam oleh
Quzman, maka bendera itu dibawanya dengan tangan kiri. Tangan kiri inipun
oleh Quzman dihantam lagi dengan pedangnya. Sekarang bendera itu oleh
Shu’ab dipeluknya dengan lengan ke dadanya, kemudian ia membungkuk sambil
berkata: Hai Banu Abd’d-Dar, sudahkah kau maafkan? Lalu ia ditewaskan entah
oleh Quzman atau oleh Sa’d bin Abi Waqqash, sumbernya masih berbeda-beda.
Setelah mereka yang membawa bendera itu tewas semua, pasukan orang-orang
musyrik itu hancur. Mereka sudah tidak tahu lagi bahwa mereka dikerumuni oleh
wanita-wanita, bahwa berhala yang mereka mintai restunya telah terjatuh dari
atas unta dan pelangking yang membawanya.
Kemenangan Muslimin dalam perang Uhud pada pagi hari itu sebenarnya adalah
suatu mujizat. Adakalanya orang menafsirkan, bahwa kemenangan itu
disebabkan oleh kemahiran Muhammad mengatur barisan pemanah di lereng
bukit, merintangi pasukan berkuda dengan anak panah sehingga mereka tidak
dapat maju, juga tidak dapat menyergap Muslimin dari belakang. Ini memang
benar. Tetapi juga tidak salah, bahwa 600 orang Muslimin yang menyerbu
jumlah sebanyak lima kali lipat itupun, dengan perlengkapan yang juga demikian,
motifnya adalah iman, iman yang sungguh-sungguh, bahwa mereka dalam
kebenaran.
Inilah yang membawa mujizat kepahlawanan melebihi kepandaian pimpinan.
Barangsiapa yang telah beriman kepada kebenaran, ia takkan goncang oleh
kekuatan materi, betapapun besarnya. Semua kekuatan batil yang digabungkan
sekalipun, takkan dapat menggoyahkan kebulatan tekadnya itu. Dapatkah kita
menganggap cukup dengan kepandaian pimpinan itu saja, padahal barisan
pemanah yang oleh Nabi ditempatkan di lereng bukit itu jumlahnya tidak lebih
dari 50 orang? Andaikata sekalipun mereka itu terdiri dari 200 orang atau 300
orang, mendapat serbuan dari mereka yang sudah bertekad mati, niscaya
mereka tidak akan dapat bertahan. Tetapi kekuatan yang terbesar, ialah
kekuatan konsepsi, kekuatan akidah, kekuatan iman yang sungguh-sungguh
akan adanya Kebenaran Tertinggi. Kekuatan inilah yang takkan dapat
ditaklukkan selama orang masih teguh berpegang kepada kebenaran itu.
253
Karena itulah, 3000 orang pasukan berkuda Quraisy jadi hancur menghadapi
serangan 600 orang Muslimin. Dan hampir-hampir pula wanita-wanita
merekapun akan menjadi tawanan perang yang hina dina.
Muslimin kini mengejar musuh itu sampai mereka meletakkan senjata dimana
saja asal jauh dari bekas markas mereka. Kaum Muslimin sekarang mulai
memperebutkan rampasan perang. Alangkah banyaknya jumlah rampasan
perang itu! Hal ini membuat mereka lupa mengikuti terus jejak musuh, karena
sudah mengharapkan kekayaan duniawi.
Mereka ini ternyata dilihat oleh pasukan pemanah yang oleh Rasul diminta
jangan meninggalkan tempat di gunung itu, sekalipun mereka melihat kawankawannya
diserang.
Dengan tak dapat menahan air liur melihat rampasan perang itu, kepada satu
sama lain mereka berkata:
“Kenapa kita masih tinggal disini juga dengan tidak ada apa-apa. Tuhan telah
menghancurkan musuh kita. Mereka, saudara-saudara kita itu, sudah merebut
markas musuh. Kesanalah juga kita, ikut mengambil rampasan itu.”
Yang seorang lagi tentu menjawab:
“Bukankah Rasulullah sudah berpesan jangan meninggalkan tempat kita ini?
Sekalipun kami diserang janganlah kami dibantu.”
Yang pertama berkata lagi:
“Rasulullah tidak menghendaki kita tinggal disini terus-menerus, setelah Tuhan
menghancurkan kaum musyrik itu.”
Lalu mereka berselisih. Ketika itu juga tampil Abdullah bin Jubair berpidato agar
jangan mereka itu melanggar perintah Rasul. Tetapi mereka sebahagian besar
tidak patuh. Mereka berangkat juga. Yang masih tinggal hanya beberapa orang
saja, tidak sampai sepuluh orang. Seperti kesibukan Muslimin yang lain, mereka
yang ikut bergegas itu pun sibuk pula dengan harta rampasan. Pada waktu itulah
Khalid bin’l-Walid mengambil kesempatan – dia sebagai komandan kavaleri
Mekah – pasukannya dikerahkan ke tempat pasukan pemanah, dan mereka
inipun berhasil dikeluarkan dari sana.
Tindakan ini tidak disadari oleh pihak Muslimin. Mereka sangat sibuk untuk
memperhatikan soal itu atau soal apapun, karena sedang menghadapi harta
rampasan perang yang mereka keduk habis-habisan itu, sehingga tiada
seorangpun yang membiarkan apa saja yang dapat mereka ambil. Sementara
mereka sedang dalam keadaan serupa itu, tiba-tiba Khalid bin’l-Walid berseru
sekuat-kuatnya, dan sekaligus pihak Quraisypun mengerti, bahwa ia telah dapat
membalikkan anak buahnya ke belakang tentara Muslimin. Mereka yang tadinya
sudah terpukul mundur sekarang kembali lagi maju dan mendera Muslimin
dengan pukulan maut yang hebat sekali. Di sinilah giliran bencana itu berbalik.
Setiap Muslim telah melemparkan kembali hasil renggutan yang sudah ada di
tangan itu, dan kembali pula mereka mencabut pedang hendak bertempur lagi.
Tetapi sayang, sayang sekali! Barisan sudah centang-perenang, persatuan
sudah pecah-belah, pahlawan-pahlawan teladan dari kalangan Muslimin telah
dihantam oleh pihak Quraisy. Mereka yang tadinya berjuang dengan perintah
Tuhan hendak mempertahankan iman, sekarang berjuang hendak
menyelamatkan diri dari cengkaman maut, dari lembah kehinaan. Mereka yang
tadinya berjuang dengan bersatu-padu, sekarang mereka berjuang dengan
bercerai-berai. Tak tahu lagi haluan hendak kemana. Tadinya mereka berjuang
di bawah satu pimpinan yang kuat dan teguh, sekarang berjuang tanpa pimpinan
lagi.
254
Jadi tidak heran, apabila ada seorang Muslim menghantamkan pedangnya
kepada sesama Muslim dengan tiada disadarinya.
Dalam pada itu terdengar pula ada suara orang berteriak-teriak, bahwa
Muhammad sudah terbunuh. Keadaan makin panik, makin kacau-balau. Kaum
Muslimin jadi berselisih, jadi saling bunuh-membunuh, satu sama lain saling
hantam-menghantam, dengan tiada mereka sadari lagi karena mereka sudah
tergopoh-gopoh, sudah kebingungan. Kaum Muslimin telah membunuh sesama
Muslim, Husail b. Jabir membunuh Abu Hudhaifa karena sudah tidak
diketahuinya lagi. Yang paling penting bagi setiap Muslim ialah menyelamatkan
diri; kecuali mereka yang telah mendapat perlindungan Tuhan, seperti Ali b. Abi
Talib misalnya.
Akan tetapi begitu Quraisy mendengar Muhammad telah terbunuh, seperti banjir
mereka terjun mengalir ke jurusan tempat dia tadinya berada. Masing-masing
ingin supaya dialah yang membunuhnya atau ikut memegang peranan
didalamnya, suatu hal yang akan dibanggakan oleh generasi kemudian. Ketika
itulah Muslimin yang dekat sekali dengan Nabi bertindak mengelilinginya,
menjaga dan melindunginya. Iman mereka telah tergugah kembali memenuhi
jiwa, mereka kembali mendambakan mati, dan hidup duniawi ini dirasanya sudah
tak ada arti lagi. Iman mereka makin besar, keberanian mereka makin
bertambah bilamana mereka melihat batu yang dilemparkan Quraisy itu telah
mengenai diri Nabi. Gigi gerahamnya yang setelah terkena, wajahnya pecahpecah
dan bibirnya luka-luka. Dua keping lingkaran rantai topi besi yang
menutupi wajahnya, telah menusuk pula menembusi pipinya. Batu-batu yang
menimpanya itu dilemparkan oleh ‘Utba b. Abi Waqqash.
Sekarang Rasul dapat menguasai diri. Ia berJalan sambil dikelilingi oleh
sahabat-sahabat. Tetapi tiba-tiba ia terperosok kedalam sebuah lubang yang
sengaja digali oleh Abu ‘Amir guna menjerumuskan kaum Muslimin. Cepat-cepat
Ali b. Abi Talib menghampirinya, dipegangnya tangannya, dan Talha bin
‘Ubaidillah mengangkatnya hingga ia berdiri kembali. Ia meneruskan perjalanan
dengan sahabat-sahabatnya itu, terus mendaki Gunung Uhud, dan dengan
demikian dapat menyelamatkan diri dari kejaran musuh.
Pada waktu itu juga Muslimin berkumpul di sekitar mereka. Dalam membela
Rasul dan menjaga keselamatannya, mereka bersedia mati. Hari itu menjelang
tengah hari, Umm ‘Umara6 seorang wanita Anshar, berangkat pula membawa air
berkeliling dengan membagi-bagikan air itu kepada Muslimin yang sedang
berjuang itu. Setelah melihat Muslimin terpukul mundur, dilemparkannya tempat
air itu dan dengan menghunus pedang wanita itu terjun pula ikut bertempur, Ikut
melindungi Muhammad dengan pedang dan dengan melepaskan anak panah,
sehingga karenanya dia sendiri mengalami luka-luka. Sementara Abu Dujana
membuat dirinya sebagai perisai melindungi Rasulullah, dengan
membungkukkan punggungnya, sehingga lemparan anak panah musuh
mengenai dirinya. Sedang disamping Muhammad Sa’d b. Abi Waqqash
melepaskan pula panahnya dan Muhammad memberikan anak panah itu seraya
berkata: “Lepaskan (anak panah itu). Kupertaruhkan ibu-bapaku untukmu.”7
Sebelum itu Muhammad melepaskan sendiri anak panahnya, sampai-sampai
ujung busurnya itu patah.
Adapun mereka yang mengira Muhammad telah tewas termasuk diantara
mereka itu Abu Bakr dan Umar pergi ke arah gunung dan mereka ini sudah
pasrah. Hal ini diketahui oleh Anas bin’n-Nadzr yang lalu berkata kepada
mereka:
“Kenapa kamu duduk-duduk di sini?”
255
“Rasulullah sudah terbunuh,” jawab mereka.
“Perlu apa lagi kita hidup sesudah itu? Bangunlah! Dan biarlah kita juga mati
untuk tujuan yang sama.”
Kemudian ia maju menghadapi musuh. Ia bertempur mati-matian, bertempur
tiada taranya. Akhimya ia baru menemui ajalnya setelah mengalami tujuhpuluh
pukulan musuh, sehingga ketika itu orang tidak dapat lagi mengenalnya, kalau
tidak karena saudara perempuannya yang datang dan dapat mengenal dia dari
ujung jarinya.
Karena sudah percaya sekali akan kematian Muhammad, bukan main girangnya
pihak Quraisy waktu itu, Abu Sufyanpun sibuk pula mencarinya di tengah-tengah
para korban. Soalnya ialah mereka yang telah menjaga keselamatan Rasulullah
tidak membantah berita kematiannya itu, sebab memang diperintahkan demikian
oleh Rasul, dengan maksud supaya pihak Quraisy jangan sampai
memperbanyak lagi jumlah pasukannya yang berarti akan memberikan
kemenangan kepada mereka.
Akan tetapi tatkala Ka’b bin Malik datang mendekati Abu Dujana dan anak
buahnya, ia segera mengenal Muhammad waktu dilihatnya sinar matanya yang
berkilau dan balik topi besi penutup mukanya itu. Ia memanggil-manggil dengan
suara yang sekeras-kerasnya:
“Saudara-saudara kaum Muslimin! Selamat, selamat! Ini Rasulullah!”
Ketika itu Nabi memberi isyarat kepadanya supaya diam. Tetapi begitu Muslimin
mengetahui hal itu, Nabi segera mereka angkat dan iapun berjalan pula bersama
mereka ke arah celah bukit didampingi oleh Abu Bakr, Umar, Ali b. Abi Talib,
Zubair bin’l-‘Awwam dan yang lain. Teriakan Ka’b itu pada pihak Quraisy juga
ada pengaruhnya. Memang benar, bahwa sebahagian besar mereka tidak
mempercayai teriakan itu, sebab menurut anggapan mereka itu hanya untuk
memperkuat semangat kaum Muslimin saja. Tetapi dari mereka itu ada juga
yang lalu segera pergi mengikuti Muhammad dan rombongannya itu dari
belakang. Ubayy b. Khalaf kemudian dapat menyusul mereka, dan lalu bertanya:
“Mana Muhammad?! Aku tidak akan selamat kalau dia yang masih selamat,”
katanya.
Waktu itu juga oleh Rasul ia ditetaknya dengan tombak Harith bin’sh-Shimma
demikian rupa, sehingga ia terhuyung-huyung diatas kudanya dan kembali
pulang untuk kemudian mati di tengah jalan.
Sesampainya Muslimin di ujung bukit itu, Ali pergi lagi mengisi air ke dalam
perisai kulitnya. Darah yang di wajah Muhammad dibasuhnya serta menyirami
kepalanya dengan air. Dua keping pecahan rantai besi penutup muka
yangmenembus wajah Rasul itu oleh Abu ‘Ubaida bin’l-Jarrah dicabut sampai
dua buah gigi serinya tanggal.
Selama mereka dalam keadaan itu tiba-tiba Khalid bin’l-Walid dengan pasukan
berkudanya sudah berada di atas bukit. Tetapi Umar bin’l-Khattab dengan
beberapa orang sahabat Rasul segera menyerang dan berhasil mengusir
mereka. Sementara itu orang-orang Islam sudah makin tinggi mendaki gunung.
Tetapi keadaan mereka sudah begitu payah, begitu letih tampaknya, sampaisampai
Nabi melakukan salat lohor sambil duduk – juga karena luka-luka yang
dideritanya, – demikian juga kaum Muslimin yang lain melakukan salat makmum
di belakangnya, sambil duduk pula.
Sebaliknya pihak Quraisy dengan kemenangannya itu mereka sudah girang
sekali. Terhadap peristiwa perang Badr mereka merasa sudah sungguh-sungguh
256
dapat membalas dendam. Seperti kata Abu Sufyan: “Yang sekarang ini untuk
peristiwa perang Badr. Sampai jumpa lagi tahun depan!”
Tetapi isterinya, Hindun bint ‘Utba tidak cukup hanya dengan kemenangan, dan
tidak cukup hanya dengan tewasnya Hamzah b. Abd’l-Muttalib, malah bersamasama
dengan warõita wanita lain dalam rombongannya itu ia pergi lagi hendak
menganiaya mayat-mayat Muslimin; mereka memotongi telinga-telinga dan
hidung-hidung mayat itu, yang oleh Hindun lalu dipakainya sebagai kalung dan
anting-anting. Kemudian diteruskannya lagi, dibedahnya perut Hamzah,
dikeluarkannya jantungnya, lalu dikunyahnya dengan giginya; tapi ia tak dapat
menelannya. Begitu kejinya perbuatannya itu, begitu juga perbuatan wanitawanita
anggota rombongannya, bankan kaum prianyapun turut pula melakukan
kejahatan serupa itu, sehingga Abu Sufyan sendiri menyatakan lepas tangan dari
perbuatan itu. Ia menyatakan, bahwa dia samasekali tidak memerintahkan orang
berbuat serupa itu, sekalipun dia sudah terlibat di dalamnya. Bahkan ia pernah
berkata, yang ditujukan kepada salah seorang Islam. “Mayat-mayatmu telah
mengalami penganiayaan. Tapi aku sungguh tidak senang, juga tidak benci; aku
tidak melarang, juga tidak memerintahkan.”
Selesai menguburkan mayat-mayatnya sendiri. Quraisypun pergi. Sekarang
kaum Muslimin kembali ke garis depan guna menguburkan mayat-mayatnya
pula. Kemudian Muhammad pergi hendak mencari Hamzah, pamannya.
Bilamana kemudian ia melihatnya sudah dianiaya dan perutnya sudah dibedah,
ia merasa sangat sedih sekali, sehingga ia berkata:
“Takkan pernah ada orang mengalami malapetaka seperti kau ini. Belum pernah
aku menyaksikan suatu peristiwa yang begitu menimbulkan amarahku seperti
kejadian ini.” Lalu katanya lagi: “Demi Allah, kalau pada suatu ketika Tuhan
memberikan kemenangan kepada kami melawan mereka, niscaya akan
kuaniaya mereka dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh orang Arab.”
Dalam kejadian inilah firman Tuhan turun.
“Dan kalau kamu mengadakan pembalasan, balaslah seperti
yang mereka lakukan terhadap kamu. Tetapi kalau kamu
tabah hati, itulah yang paling baik bagi mereka yang berhati
tabah (sabar). Dan hendaklah kau tabahkan hatimu, dan
ketabahan hatimu itu hanyalah dengan berpegang kepada
Tuhan. Jangan pula engkau bersedih hati terhadap mereka,
jangan engkau bersesak dada menghadapi apa yang mereka
rencanakan itu.” (Qur’an, 16: 126 – 127)
Lalu Rasulullah memaafkan mereka, ditabahkannya hatinya dan ia melarang
orang melakukan penganiayaan. Diselubunginya jenazah Hamzah itu dengan
mantelnya lalu disembahyangkannya. Ketika itu Shafia bt Abd’l-Muttailb –
saudara perempuannya – juga datang. Ditatapnya saudaranya itu, lalu ia pun
menyembahyangkannya dan mendoakan pengampunan baginya.
Nabi memerintahkan supaya korban-korban itu dikuburkan di tempat mereka
menemui ajalnya dan Hamzah juga dikuburkan. Sesudah itu kaum Muslimin
berangkat pulang ke Medinah, dibawah pimpinan Muhammad, dengan
meninggalkan 70 orang korban. Kepedihan terasa sekali melecut hati mereka;
karena kehancuran yang mereka alami setelah mendapat kemenangan, karena
rasa hina serta rendah diri yang menimpa mereka, setelah mendapat sukses
yang gilang-gemilang. Semua kejadian itu ialah karena pasukan pemanah sudah
melanggar perintah Nabi. Muslimin sudah terlalu sibuk mengurus rampasan
perang dari pihak musuh.
Nabi memasuki rumahnya dengan penuh pikiran. Orang-orang Yahudi, orangorang
munafik dan musyrik di Yathrib memperlihatkan perasaan gembira yang
257
luarbiasa melihat kehancuran yang dialaminya dan dialami sahabat-sahabatnya
itu. Kewibawaan Muslimin di Medinah yang sudah mulai stabil, dan tak ada lagi
pihak yang merongrongnya, sekarang sudah hampir pula goncang dan goyah.
Abdullah b. Ubayy b. Salul sudah berbalik dari rombongan itu, ia pulang kembali
dari Uhud, tidak ikut serta dalam pertempuran, dengan alasan bahwa karena
Muhammad tidak mau menerima pendapatnya, atau karena Muhammad marah
kepada orang-orang Yahudi anak buahnya. Sekiranya kekalahan Uhud itu
merupakan keputusan terakhir dalam hubungannya antara Muslimin dengan
Quraisy yang akan menentukan kedudukan Muhammad dan sahabatsahabatnya
di kalangan Arab, tentu kewibawaan mereka di Yathrib akan goyah
dan akan menjadi sasaran ejekan Quraisy. Di mana-mana di seluruh jazirah
Arab akan disebarkan pula cemoohan-cemoohan demikian itu. Sekiranya ini
jugalah yang terjadi tentu akibatnya akan memberikan keberanian kepada orangorang
musyrik dan penyembah-penyembah berhala terhadap agama Allah. Maka
ini berarti suatu bencana besar.
Oleh karena itu harus ada pukulan yang benar-benar berani, yang akan dapat
mengurangi beban kekalahan selama di Uhud, akan mengembalikan kekuatan
moril Muslimin dan sekaligus dapat menimbulkan kegentaran pada pihak Yahudi
dan orang-orang munafik. Dengan demikian kewibawaan Muhammad dan
sahabat-sahabatnya di Yathrib akan kembali kuat seperti sediakala.
Keesokan harinya setelah peristiwa Uhud – yang terjadi pada malam 16 Syawal
(tahun ke 5 Hijrah) – salah seorang muazzin Nabi berseru kepada Muslimin dan
mengerahkan mereka supaya bersiap-siap menghadapi musuh dan
mengadakan pengejaran. Tetapi yang dimintanya hanya mereka yang pernah
turut dalam peperangan itu. Setelah kaum Muslimin berangkat, pihak Abu Sufyan
merasa ketakutan sekali, bahwa musuhnya yang dari Medinah itu sekarang
datang dengan bantuan baru. Tidak berani ia menghadapi mereka.
Sementara itu Muhammad pun sudah sampai pula di Hamra’ ‘l-Asad.8 Sedang
Abu Sufyan dan teman-temannya berada di Rauha’. Waktu itu Ma’bad al-Khuza’i
lewat dan sebelumnya ia sudah pula lewat di tempat Muhammad dan
rombongannya itu. Ia ditanya oleh Abu Sufyan tentang keadaan mereka itu, yang
oleh Ma’bad – ketika itu ia masih dalam syirik -dijawab:
“Muhammad dan sahabat-sahabatnya sudah berangkat mau mencari kamu,
dalam jumlah yang belum pernah kulihat semacam itu. Orang-orang yang
dulunya tidak ikut, sekarang mereka menggabungkan diri dengan dia. Mereka
semua terdiri dari orang-orang yang sangat geram kepadamu, orang-orang yang
hendak membalas dendam.”
Akan terpikir juga oleh Abu Sufyan bagaimana pula nanti akibatnya apabila ia lari
dari Muhammad dan tidak sampai memghadapinya sesudah ia pernah mendapat
kemenangan?! Bukankah Quraisy nanti akan dicemooh oleh orang-orang Arab
seperti yang pernah diinginkannya akan terjadi demikian terhadap Muhammad
dan sahabat-sahabatnya?! Baiklah, misalnya ia kembali menghadapi
Muhammad lalu ia dikalahkan oleh Muslimin, bukanlah itu berarti bahwa bagi
Quraisy sudah tamat riwayatnya dan tidak akan pernah bangun kembali!? Lalu
dicarinya suatu helat, diusutnya sebuah kafilah dari suku Abd’l-Qais pergi ke
Medinah dengan memberitahukan kepada Muhammad bahwa ia (Abu Sufyan)
sudah memutuskan akan berangkat menyerbu, dia dan sahabat-sahabatnya
akan digempur dan dikikis habis sampai ke sisa-sisanya. Setelah oleh
rombongan pesan itu disampaikan kepada Muhammad di Hamra’ ‘l-Asad,
sedikitpun semangat dan ketabahannya tidak goyah. Bahkan sepanjang malam
selama tiga hari itu terus-menerus ia memasang api unggun, sekalian mau
menunjukkan kepada Quraisy bahwa ia tetap siap-siaga dan menunggu
kedatangan mereka. Akhirnya semangat Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy
jadi buyar sendiri. Mereka lebih suka bertahan dengan kemenangan di Uhud itu.
258
Kemudian merekapun kembali pulang menuju arah ke Mekah.
Muhammad juga lalu kembali ke Medinah. Sudah banyak posisi yang dapat
diambil kembali setelah tadinya mengalami kegoyahan akibat peristiwa Uhud itu,
meskipun kaum munafik mulai pula mengangkat kepala menertawakan kaum
Muslimin sambil menanyakan: Kalau peristiwa Badr itu merupakan pertanda dari
Tuhan atas kerasulan Muhammad, maka dengan peristiwa Uhud itu apa pula
konon pertandanya dan apa yang akan jadi alamatnya??!
Catatan kaki:
6 Namanya Nasiba, isteri Zaid b. ‘Ashim (A).
7 Diucapkan sebagai tanda cinta dan mendoakan kebaikan kepadanya (A).
8 Sebuah tempat sejauh 8 mil dari Medinah.
B A G I A N K E E N AMB E L A S
PERANG UHUD
– Kabilah-kabilah berkomplot terhadap Muslimin – Serbuan Banu Asad
Khalid al-Hudhali –
– Terbunuhnya Khubaib dan teman-temannya di Raji’ –
– Terbunuhnya Muslimin di Bi’ir Ma’una – Pengosongan Banu Nadzir
dari Medinah –
– Ekspedisi Badr yang terakhir – Ekspedisi Dumat’l-Jandal –
ABU SUFYAN telah kembali dari Uhud ke Mekah. Berita-berita kemenangannya
sudah lebih dulu sampai, yang disambut penduduk dengan rasa gembira, karena
dianggap sudah dapat menghapus cemar yang dialami Quraisy selama di Badr.
Begitu sampai ia ke Mekah, langsung menuju Ka’bah sebelum ia pulang ke
rumah. Kepada Hubal dewa terbesar ia menyatakan puji dan syukur. Dicukurnya
lebih dulu rambut yang di bawah telinganya, lalu ia pulang ke rumah sebagai
orang yang sudah memenuhi janji bahwa ia takkan mendekati isterinya sebelum
dapat mengalahkan Muhammad.
Sebaliknya kalangan Muslimin, mereka melihat kota Medinah sudah banyak
terasa aneh sekali, meskipun musuh tetap mengejar-ngejar mereka. Selama tiga
hari terus-menerus mereka tetap tabah menghadapi musuh yang masih tidak
mempunyai keberanian menghadapi mereka itu. Padahal belum selang duapuluh
empat jam yang lalu musuh telah merasa sebagai pihak yang menang.
Pihak Muslimin melihat keadaan Medinah itu sudah terasa banyak sekali
mengalami perubahan, meskipun kekuasaan Muhammad di kota itu tetap di
atas. Dalam pada itu Nabi as. merasa, bahwa keadaan memang sudah sangat
genting dan gawat sekali, bukan hanya dalam kota Medinah saja, bahkan juga
sudah melampaui sampai kepada kabilah-kabilah Arab lainnya, yang memang
sudah merasa ketakutan. Peristiwa Uhud membawa perasaan lega kepada
mereka, sehingga terpikir oleh mereka itu hendak menentangnya lagi dan
mengadakan perlawanan. Oleh karena itu ia ingin sekali mengikuti berita-berita
sekitar penduduk Medinah dan kalangan Arab umumnya, yang kiranya akan
memberikan suatu kemungkinan menempatkan kembali kedudukan, kekuatan
dan kewibawaan Muslimin kedalam hati mereka.
Berita pertama yang sampai kepadanya sesudah peristiwa Uhud, ialah bahwa
259
Tulaiha dan Salama bin Khuailid dua bersaudara – dan keduanya waktu itu yang
memimpin Banu Asad – sedang mengerahkan masyarakatnya dan mereka yang
mau mentaatinya, untuk menyerang Medinah dan menyerbu Muhammad sampai
ke dalam rumahnya sendiri dengan maksud memperoleh keuntungan dan
merampas ternak Muslimin yang dipelihara di ladang-ladang sekeliling kota itu.
Yang menyebabkan mereka berani berbuat begitu ialah karena anggapan bahwa
Muhammad dan teman-temannya masih menderita karena telah mengalami
pukulan hebat selama di Uhud.
Berita itu terbetik juga oleh Nabi. Ia segera memanggil Abu Salama b. Abd’l-
Asad yang lalu diserahi pimpinan pasukan yang terdiri dari 150 orang, termasuk
Abu ‘Ubaida bin’l-Jarrah, Sa’d b. Abi Waqqash dan Usaid b. Hudzair. Mereka
diperintahkan supaya berjalan pada malam hari dan siangnya bersembunyi
dengan menempuh jalan yang tidak biasa dilalui orang, supaya jangan ada
orang yang mengenal jejak mereka. Dengan demikian mereka akan dapat
menyergap musuh dengan cara yang tiba-tiba sekali. Perintah ini oleh Abu
Salama dilaksanakan. Ia berhasil menyerbu musuh dalam keadaan tidak siap.
Dalam pagi buta mereka sudah terkepung. Dikalahkannya anak buahnya dalam
menghadapi perjuangan itu. Tetapi pihak musyrik sudah tak dapat bertahan lagi.
Dua pasukan segera dikirim mengejar mereka dan merebut rampasan perang
yang ada. Ia dan anak buahnya menunggu di tempat itu sambil menantikan
pasukan pengejar itu kembali membawa rampasan perang.
Setelah seperlima rampasan itu dikeluarkan untuk Tuhan, untuk Rasul, orang
miskin dan orang yang dalam perjalanan, selebihnya mereka bagi sesama
mereka, lalu mereka kembali ke Medinah dengan sudah membawa
kemenangan. Kewibawaan yang karena peristiwa Uhud itu terasa sudah agak
berkuramg, kini mulai kembali lagi. Hanya saja Abu Salama sendiri hidup tidak
lama lagi sesudah ekspedisi itu. Ia menderita luka-luka akibat perang Uhud dan
luka-lukanya itu belum sembuh benar kecuali yang tampak dari luar saja. Tetapi
sesudah ia bekerja keras lukanya itu terbuka dan kembali mengucurkan darah,
yang diderita terus sampai meninggalnya.
Sesudah itu kemudian sampai pula berita kepada Muhammad bahwa Khalid b.
Sufyan b. Nubaih al-Hudhali yang tinggal di Nakhla atau di ‘Urana telah
mengumpulkan orang pula hendak menyerangnya. Mendengar ini Muhammad
segera mengutus Abdullah b. Unais meneliti dan mencek kebenaran berita
tersebut. Abdullah berjalan menuju ke tempat Khalid, yang ketika itu dijumpainya
ia sedang berada di rumah bersama dengan isteri-isterinya.
“Siapa kamu,” tanya Khalid setelah Abdullah sampai.
“Saya dari golongan Arab juga,” jawabnya. “Mendengar tuan mengumpulkan
orang hendak menyerang Muhammad maka saya datang kemari.”
Khalid berterus-terang, bahwa ia memang sedang mengumpulkan orang hendak
menyerang Medinah. Setelah Abdullah melihat sekarang ia seorang diri jauh dari
anak-buahnya – kecuali isteri-isterinya – dicarinya jalan supaya ia mau berjalan
bersama-sama. Begitu ia mendapat kesempatan dihantamnya orang itu dengan
pedangnya dan dia pun menemui ajalnya. Dibiarkannya dia di tangan isteriisterinya
yang berkerumun menangisinya. Sekembalinya ke Medinah
disampaikannya berita itu kepada Rasul.
Setelah kematian pemimpinnya itu, Banu Lihyan sebagai cabang Hudhail yang
selama beberapa waktu tenang-tenang saja, sekarang mulai terpikir akan
mengadakan pembalasan dengan suatu tipu-muslihat.
Pada waktu itulah kabilah yang berdekatan itu mengutus rombongan kepada
Muhammad dengan mengatakan: Di kalangan kami ada beberapa orang Islam.
Kirimkanlah beberapa orang sahabat tuan bersama kami, yang akan dapat kelak
mengajarkan hukum agama dan Qur’an kepada kami.
260
Untuk menunaikan tugas agama yang mulia itu, setiap diperlukan pada waktu itu
Muhammad selalu siap mengutus sahabat-sahabatnya untuk memberikan
bimbingan kepada orang dalam mengenal Tuhan dan agama yang benar, serta
untuk menjadi pengikut Muhammad dan sahabat-sahabatnya menghadapi
lawan, seperti yang sudah kita lihat, ketika mereka dulu diutus ke Medinah
sesudah Ikrar ‘Aqaba kedua. Oleh karena itu enam orang sahabat besar
kemudian diutusnya berangkat bersama-sama dengan rombongan utusan itu.
Tetapi sesampainya di suatu pangkalan air kepunyaan Hudhail di bilangan Hijaz,
di suatu daerah yang disebut ar-Raji’, ternyata mereka telah dikhianati, dengan
tindakan rombongan itu yang sudah tentu dengan meminta bantuan Hudhail.
Tetapi ini tidak membuat keenam orang Muslimin itu jadi gugup ketakutan, yang
dalam perlengkapannya itu mereka hanya membawa pedang. Kaum Muslimin itu
segera mencabut pedang hendak mempertahankan diri. Tetapi pihak Hudhail
berkata kepada mereka:
“Demi Allah, kami tidak ingin membunuh kamu. Tapi dengan kamu ini kami ingin
memperoleh keuntungan dari penduduk Mekah. Kami berjanji atas nama Tuhan
bahwa kami tidak bermaksud membunuh kamu.”
Keenam orang Muslim itu berpandang-pandangan. Mereka sadar sudah bahwa
dibawanya mereka satu-satu ke Mekah itu berarti suatu penghinaan yang
sebenarnya lebih jahat dari pembunuhan. Mereka menolak janji Hudhail itu, dan
mereka tetap akan mengadakan perlawanan, meskipun mereka sudah
menyadari, bahwa dalam jumlah yang sekecil itu mereka tidak berdaya. Tiga
orang dari mereka ini dibunuh oleh Hudhail, sedang sisanya sudah makin tak
berdaya. Mereka semua ditangkap dan dibawa sebagai tawanan, yang kemudian
dibawa ke Mekah dan dijual. Abdullah b. Tariq, salah seorang dari ketiga orang
Islam itu di tengah jalan berhasil melepaskan belenggu dari tangannya lalu ia
mencabut pedang. Oleh karena rombongan yang lain berada di belakangnya,
dihujaninya ia dengan batu dan ia puntewas karenanya.
Kedua orang tawanan lainnya sempat dibawa oleh Hudhail ke Mekah, lalu dijual.
Zaid bin’d-Dathinna dijual kepada Shafwan b. Umayya yang sengaja membelinya
untuk dibunuh. Ia diserahkan kepada Nastas, budaknya supaya membunuhnya
sebagai balasan atas kematian ayahnya Umayya b. Khalaf. Ketika dibawa, oleh
Abu Sufyan ia ditanya:
“Zaid, sangat kuharapkan sekali. Bersediakah engkau memberikan tempatmu itu
kepada Muhammad? Dialah yang harus dipenggal lehernya, sedang engkau
dapat kembali kepada keluargamu.”
“Tidak,” jawab Zaid. “Sekiranya Muhammad ditempatnya sekarang ini akan
menderita karena tusukan duri sekalipun, sedang aku di tempat keluarga, aku
tidak sudi.”
Abu Sufyan kagum sekali, seraya katanya:
“Belum pernah aku melihat seseorang mencintai kawannya
demikian rupa seperti sahabat-sahabat Muhammad mencintai
Muhammad.”
Zaid lalu dibunuh oleh Nastas. Maka ia pun gugur sebagai syahid yang
memegang teguh agama dan amanat Nabi.
Adapun Khubaib waktu itu dalam penjara, yang kemudian dibawa keluar untuk
disalib. Tapi ia berkata kepada mereka:
“Dapatkah kamu membiarkan aku sekadar melakukan salat dua raka’at?”
261
Permintaan demikian itu dikabulkan. Iapun sembahyang dua raka’at dengan baik
dan sempurna. Kemudian ia menghadap mereka lagi:
“Kalau tidak karena kamu akan menyangka saya sengaja memperlambat karena
takut dibunuh, niscaya saya masih akan sembahyang lebih banyak lagi.”
Setelah ia dinaikkan dan diikat di atas tonggak kayu, dipandangnya mereka itu
dengan mata sayu seraya katanya:
“Ya Allah, hitungkan bilangan mereka itu, binasakan mereka dalam keadaan
cerai-berai dan jangan dibiarkan seorangpun dari mereka itu.”
Mendengar suara yang keras itu mereka gemetar, mereka merebahkan diri takut
terkena kutukannya. Sesudah itu ia pun dibunuh. Seperti Zaid yang telah gugur
sebagai syahid, Khubaib juga kemudian gugur pula sebagai syahid untuk agama
dan untuk Nabi. Dua ruh yang suci itu pun kini melayang pula. Padahal,
sebenarnya mereka akan dapat menyelamatkan diri dari pembunuhan itu kalau
saja mereka mau jadi murtad meninggalkan agamanya. Tetapi demi keyakinan
mereka kepada Tuhan, kepada keluhuran rohani dan hari kemudian – tatkala
setiap jiwa hanya akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya dan tak
ada orang yang akan memikul beban orang lain – mereka melihat maut itu –
sebagai tujuan hidup – adalah tujuan yang paling baik dalam hidupnya demi
akidah, demi iman dan demi kebenaran. Mereka pun yakin bahwa darah mereka,
yang kini ditumpahkan di atas bumi Mekah, akan memanggil saudarasaudaranya
kaum Muslimin supaya memasuki kota itu sebagai pihak yang
menang, yang akan menghancurkan berhala-berhala, akan membersihkan
segala noda paganisma dan kehidupan syirik. Dan kesucian Ka’bah sebagai
Baitullah akan dikembalikan juga sebagaimana mestinya, bersih dari segala
sebutan nama-nama selain asma Allah.
Dalam menghadapi peristiwa ini pihak Orientalis tidak bicara apa-apa seperti
ketika menghadapi peristiwa tawanan Badr yang dibunuh pihak Muslimin.
Mereka tidak berusaha untuk memandang jijik perbuatan khianat yang diiakukan
Banu Hudhail terhadap dua orang yang tidak berdosa itu, yang bukan ditawan
dari medan perang, tapi diambil dengan cara tipu-muslihat, yang berangkat
karena perintah Rasul dengan maksud supaya mengajarkan agama kepada
orang-orang yang mengkhianati mereka itu, orang-orang yang menyerahkan
mereka kepada Quraisy, setelah kawan-kawannya yang lain pun dibunuh secara
gelap dan licik. Kaum Orientalis tidak menganggap jijik perbuatan Quraisy
terhadap dua orang yang tak bersenjata itu, padahal apa yang mereka lakukan
adalah suatu perbuatan pengecut dan tindakan permusuhan yang rendah sekali.
Pada dasarnya prinsip kejujuran yang harus menjadi pegangan kaum Orientalis,
yang merasa tidak dapat menerima apa yang dilakukan kaum Muslimin terhadap
dua tawanan perang Badr itu, ialah akan merasa jijik sekali terhadap
pengkhianatan Quraisy yang menerima penyerahan dua orang untuk dibunuh itu,
sesudah empat orang lainnya yang didatangkan atas permintaan mereka untuk
mengajarkan agama, telah lebih dulu pula mereka bunuh.
Semua Muslimin merasa sedih, Muhammad juga merasa sedih sekali atas
malapetaka yang telah menimpa keenam orang yang gugur sebagai syahid di
jalan Tuhan karena pengkhianatan Hudhail itu. Ketika itulah Hassan b. Thabit
mengirimkan sajak-sajaknya sebagai elegi yang mendalam sekali buat Khubaib
dan Zaid.
Dalam pada itu lebih banyak lagi Muhammad memikirkan keadaan umat
Muslimin. Kuatir sekali ia kalau hal semacam itu terulang lagi. Masyarakat Arab
akan sangat merendahkan mereka.
Sementara ia sedang berpikir-pikir demikian itu tiba-tiba datang Abu Bara’ ‘Amir
b. Malik. Muhammad menawarkan kepadanya supaya ia sudi masuk Islam, tapi
262
ia menolak. Sungguhpun begitu juga ia tidak menunjukkan sikap permusuhannya
terhadap Islam. Bahkan katanya: “Muhammad, kalau ada sahabat-sahabatmu
yang dapat diutus ke Najd dan mengajak mereka itu menerima ajaranmu saya
harap mereka itu akan menerima.”
Tetapi Muhammad masih kuatir akan melepaskan sahabat-sahabatnya itu ke
Najd dan takut ia penduduk daerah itu nanti akan mengkhianati mereka seperti
pernah dilakukan Hudhail terhadap Khubaib dan kawan-kawan. Ia tidak yakin
dan tidak dapat mengabulkan permintaan Abu Bara’.
“Saya menjamin mereka,” katanya lagi. “Kirimkanlah utusan kesana untuk
mengajak mereka menerima ajaranmu.”
Abu Bara’ adalah orang yang ditaati di kalangan masyarakatnya dan didengar
orang perkataannya. Barangsiapa yang sudah diberinya perlindungan ia tidak
kuatir akan mendapat serangan pihak lain.
Dengan demikian Muhammad mengutus al-Mundhir b. ‘Amr dari Banu Sa’ida
dengan memimpin 40 orang Muslimin pilihan. Mereka pun berangkat. Sampai di
Bi’ir Masuna – antara daerah Banu ‘Amir dan Banu Sulaim – mereka berhenti.
Dari sana mereka mengutus Haram b. Milhan membawa surat Muhammad
kepada ‘Amir bin’t-Tufail. Tetapi oleh ‘Amir surat itu tidak dibacanya, malah orang
yang membawanya dibunuh, dan dia minta bantuan Banu ‘Amir supaya
membunuhi kaum Muslimin. Tetapi setelah mereka menolak untuk melakukan
pelanggaran atas pertanggung-jawaban dan perlindungan yang telah diberikan
oleh Abu Bara’ ‘Amir meminta bantuan kabilah-kabilah lain. Permintaan ini oleh
mereka dipenuhi dan kemudian bersama-sama dia mereka berangkat dan
mengepung rombongan Muslimin di tempat itu. Melihat keadaan ini pihak
Muslimin pun segera mencabut pedang. Mereka mengadakan perlawanan matimatian
sampai akhirnya mereka terbunuh semua.
Hanya Ka’b b. Zaid yang masih selamat, yang dibiarkan begitu saja oleh Ibn’t-
Tufail. Ternyata ia belum mati. Kemudian ia pun pergi pulang ke Madinah.
Demikian juga ‘Amr b. Umayya, yang oleh ‘Amir bin’t-Tufail dimerdekakan karena
dikiranya ia masih terikat dengan suatu niat ibunya. Dalam perjalanan pulang di
tengah jalan ‘Amr bertemu dengan dua orang yang dikiranya turut menyerang
kawan-kawannya. Dibiarkannya kedua orang itu sampai tidur lebih dulu,
kemudian diserangnya dan dibunuhnya. Sesudah itu ia melanjutkan lagi
perjalanannya. Sesampainya di Medinah diberitahukannya perbuatannya itu
kepada Rasul a.s. Ternyata kedua orang itu dari Banu ‘Amir, dari golongan Abu
Bara’ dan yang juga terikat oleh suatu perjanjian Jiwar (bertetangga baik)
dengan Rasulullah, dan ini berarti harus diselesaikan dengan diat.
Bukan main Muhammad menahan perasaan pilu karena pembunuhan di Bi’ir
Ma’una itu. Sungguh berat hatinya menahan dukacita atas sahabat-sahabatnya
itu. Ia berkata: “Ini adalah perbuatan Abu Bara’. Sejak semula saya sudah berat
hati dan kuatir sekali.”
Abu Bara’ juga merasa sangat terpukul karena pelanggaran ‘Amir bin’t-Tufail
atas dirinya itu. Karena itu, Rabi’a anaknya lalu bertindak menghantam ‘Amir
dengan tombak sebagai balasan atas perbuatannya terhadap ayahnya. Begitu
dalamnya rasa dukacita Muhammad sehingga sebulan penuh setiap selesai
salat Subuh ia berdoa semoga Tuhan mengadakan pembalasan terhadap
mereka yang telah membunuh sahabat-sahabatnya itu. Demikian juga seluruh
umat Muslimin turut merasa pilu karena malapetaka yang telah menimpa
saudara-saudaranya seagama itu, meskipun sudah dengan penuh iman bahwa
mereka semua gugur sebagai syuhada, dan mereka semua akan mendapat
surga.
Malapetaka yang telah menimpa kaum Muslimin di Raji’ dan di Bi’ir Ma’una
263
mengingatkan kaum munafik dan Yahudi Medinah akan kemenangan Quraisy di
Uhud, dan membuat mereka lupa akan kemenangan Muslimin atas Banu Asad,
juga mengurangi pandangan mereka terhadap kewibawaan Muhammad dan
sahabat-sahabatnya. Dalam menghadapi hal ini sekarang Nabi a.s. berpikir
dengan suatu pemikiran politik yang cermat sekali serta pandangan yang jauh.
Ketika itu bahaya yang paling besar mengancam kaum Muslimin ialah sikap
penduduk Medinah yang kiranya akan merendahkan kewibawaan mereka.
Begitu juga yang sangat diharapkan oleh kabilah-kabilah Arab, mereka akan
dapat menanamkan perpecahan didalam, yang berarti akan dapat menimbulkan
perang saudara jika nanti ada saja tetangga yang menyerbu Medinah.
Disamping itu pihak Yahudi dan orang-orang munafik seolah-olah memang
sedang menantikan bencana yang akan menimpa itu. Karena itu dilihatnya tak
ada jalan lain yang lebih baik daripada membiarkan mereka, supaya nanti niat
mereka terbongkar.
Oleh karena Yahudi Banu Nadzir itu sekutu Banu ‘Amir, maka Nabi berangkat
sendiri ke tempat mereka – yang tidak jauh dari Quba’[ – dengan membawa
sepuluh orang Muslimin terkemuka, diantaranya Abu Bakr, Umar dan Ali. Ia
minta bantuan Banu Nadzir dalam membayar diat dua orang yang telah dibunuh
tidak sengaja oleh ‘Amr b. Umayya itu dan tidak diketahuinya pula bahwa Nabi
telah memberikan perlindungan kepada mereka.
Setelah dijelaskan maksud kedatangannya, mereka memperlihatkan sikap
gembira dan dengan senang hati bersedia mengabulkan. Akan tetapi, sementara
sebagian mereka sedang asyik bercakap-cakap dengan dia, dilihatnya yang lain
sedang berkomplot. Salah seorang dari mereka pergi menyisih ke suatu tempat
dan tampaknya mereka sedang mengingatkan kematian Ka’b b. Asyraf. Salah
seorang dari mereka itu (‘Amr b. Jihasy b. Ka’b) tampak memasuki rumah tempat
Muhammad sedang duduk-duduk bersandar di dinding. Ketika itulah ia merasa
curiga sekali, lebih-lebih lagi karena persekongkolan mereka dan percakapan
mereka itu telah didengarnya.
Dengan demikian, diam-diam ia menarik diri dari tempat itu dengan
meninggalkan sahabat-sahabatnya. Mereka menduga ia pergi untuk suatu
urusan.
Sebaliknya pihak Yahudi, mereka jadi kebingungan. Tidak tahu lagi mereka; apa
yang harus mereka katakan, dan apa pula yang harus mereka perbuat terhadap
sahabat-sahabat Muhammad. Kalau mereka ini yang akan mereka jerumuskan
niscaya Muhammad akan mengadakan pembalasan keras. Jika mereka biarkan
saja, kalau-kalau persekongkolan mereka terhadap Muhammad dan sahabatsahabatnya
tetap tak akan terbongkar. Dengan demikian perjanjian mereka
dengan pihak Muslimin tetap berlaku. Jadi sekarang mereka berusaha
meyakinkan tamu-tamu Muslimin itu yang mungkin akan dapat menghilangkan
rasa kecurigaan mereka tanpa samasekali menyebut-nyebut hal tersebut.
Tetapi sahabat-sahabat Muhammad setelah lama menunggunya, mereka pun
pergi pula mencarinya. Tatkala ada orang yang datang dari Medinah dijumpai,
tahulah mereka bahwa Muhammad sudah sampai di kota itu dan langsung
menuju ke mesjid. Mereka pun juga pergi ke sana. Ia menceritakan kepada
mereka mengenai apa yang telah menimbulkan kecurigaan dari sikap orang
Yahudi itu serta maksud mereka yang hendak mengkhianatinya. Barulah mereka
menyadari apa yang telah mereka lihat itu. Mereka percaya akan ketajaman
pandangan Rasul serta akan apa yang telah diwahyukan kepadanya.
Kemudian Nabi memanggil Muhammad b. Maslama, dan katanya:
“Pergilah kepada Yahudi Banu Nadzir dan katakan kepada mereka, bahwa
Rasulullah mengutus aku kepada kamu sekalian supaya kamu keluar dari negeri
ini. Kamu telah melanggar perjanjian yang sudah kubuat dengan kamu dengan
264
maksudmu hendak mengkhianati aku. Aku memberikan waktu sepuluh hari
kepada kamu. Barangsiapa yang masih terlihat sesudah itu akan dipenggal
lehernya.”
Yahudi Banu Nadzir sekarang merasa putus asa dan kebingungan. Atas
keterangan itu mereka tidak dapat membela diri lagi, mereka tidak menjawab
apa-apa lagi; kecuali katanya kepada Ibn Maslama:
“Muhammad, kami tidak menduga hal ini akan datang dari orang golongan Aus.”
Ini adalah suatu isyarat tentang persekutuan mereka dengan pihak Aus dahulu
dalam perang dengan Khazraj, tetapi Ibn Maslama hanya menjawab:
“Hati orang sudah berubah.”
Selama beberapa hari golongan ini sudah bersiap-siap. Tetapi dalam pada itu
tiba-tiba datang pula dua orang suruhan Abdullah b. Ubayy dengan mengatakan:
“Jangan ada orang yang mau meninggalkan rumah-rumah kamu dan harta
benda kamu. Tetaplah bertahan dalam benteng kamu sekalian. Dari golonganku
sendiri ada dua ribu orang dan selebihnya dari golongan Arab yang akan
bergabung dengan kita dalam benteng dan mereka akan bertahan sampai titik
darah penghabisan, sebelum ada pihak lain menyentuh kamu.”
Banu Nadzir mengadakan perundingan atas keterangan Ibn Ubayy itu. Mereka
tambah bingung. Ada yang samasekali tidak percaya kepada Ibn Ubayy.
Bukankah dulu pernah ia menjanjikan Banu Qainuqa’ seperti yang dijanjikannya
kepada Banu Nadzir sekarang, tetapi tiba waktunya ia cuci tangan dan
menghilang meninggalkan mereka? Juga mereka mengetahui, bahwa Banu
Quraidza takkan dapat membela mereka mengingat adanya suatu perjanjian
dengan pihak Muhammad. Disamping itu, kalau mereka keluar dari kampung
mereka itu ke Khaibar atau ke tempat lain yang berdekatan mereka masih akan
dapat kembali ke Yathrib bila kurma mereka nanti sudah berbuah; mereka akan
memetik buah kurma itu lalu kembali ke tempat mereka semula. Mereka tidak
akan mengalami banyak kerugian
“Tidak,” kata Huyayy b. Akhtab pemimpin mereka. “Malah kita yang harus
mengirim pesan kepada Muhammad: bahwa kita tidak akan meninggalkan
kampung kita dan harta-benda kita. Terserah apa yang akan diperbuat. Kita
hanya tinggal memperbaiki kubu kita; kita akan memasuki tempat ini sesuka hati
kita. Kita akan membiasakan memakai jalan-jalan kita, kita pindahkan batu-batu
ke tempat itu. Persediaan makanan kita cukup buat setahun, air pun tidak pernah
terputus. Muhammad tidak akan mengepung kita setahun penuh.”
Tetapi sepuluh hari sudah lampau. Mereka tidak juga keluar dari perkampungan
itu.
Dengan membawa senjata pihak Muslimin selama duabelas malam bertempur
melawan mereka. Ketika itu bila sudah tampak Muslimin di jalan-jalan atau di
rumah-rumah, mereka mundur ke rumah berikutnya sesudah rumah-rumah itu
mereka robohkan. Kemudian Muhammad memerintahkan sahabat-sahabatnya
menebangi pohon-pohon kurma kepunyaan orangorang Yahudi itu, lalu
membakarnya. Dengan demikian orang-orang Yahudi itu tidak akan terlalu terikat
pada harta-bendanya lagi dan tidak akan terlalu bersemangat mau berperang
Dengan tidak sabar orang-orang Yahudi itu berteriak:
“Muhammad! Tuan melarang orang berbuat kerusakan. Tuan cela orang yang
berbuat begitu. Tetapi kenapa pohon-pohon kurma ditebangi dan dibakar?!”
Dalam hal ini firman Tuhan turun:
“Mana pun pohon kurma yang kamu tebang atau kamu
265
biarkan berdiri dengan batangnya, adalah dengan ijin Allah
juga, dan karena Ia hendak mencemoohkan mereka yang
melanggar hukum itu.” (Qur’an, 59: 5)
Sia-sia saja rupanya pihak Yahudi itu menunggu adanya bantuan dari Abdullah
b. Ubayy atau pertolongan yang mungkin datang dan salah satu golongan Arab.
Sekarang mereka yakin, bahwa mereka hanya akan beroleh nasib buruk saja
apabila terus bersitegang hendak berperang. Setelah ternyata mereka dalam
putus-asa dan ketakutan, mereka meminta damai kepada Muhammad, meminta
jaminan keamanan atas harta-benda, darah serta anak-anak keturunan mereka;
sampai mereka keluar dari Medinah. Muhammad pun mengabulkan permintaan
mereka; asal mereka keluar dari kota itu: Setiap tiga orang diberi seekor unta
dengan muatan harta-benda; persediaan makanan dan minuman sesuka hati
mereka. Di luar itu tidak ada. Pihak Yahudi menerima. Mereka dipimpin oleh
Huyayy b. Akhtab.
Dalam perjalanan itu mereka ada yang berhenti di Khaibar, yang lain
meneruskan perjalanan sampai ke Adhri’at di bilangan Syam. Harta-benda yang
mereka tinggalkan menjadi barang rampasan Muslimin yang terdiri dari hasil
bumi, senjata berupa 50 buah baju besi, 340 bilah pedang, di samping tanah
milik orang-orang Yahudi itu. Tetapi tanah ini tidak dapat dianggap sebagai
rampasan perang; oleh karenanya tak dapat dibagi-bagikan kepada kaum
Muslimin, melainkan khusus di tangan Rasulullah yang nantinya akan ditentukan
sendiri menurut kebijaksanaannya. Dan tanah itu kemudian dibagi-bagikan
kepada golongan Muhajirin yang pertama di luar golongan Anshar, setelah
dikeluarkan bagian khusus yang hasilnya akan menjadi hak fakir-miskin. Dengan
demikian kaum Muhajirin itu tidak perlu lagi harus menerima bantuan kaum
Anshar dan inipun sudah menjadi harta kekayaan mereka. Dari pihak Anshar
yang turut mendapat bagian hanya Abu Dujana dan Sahl b. Hunaif, yang sudah
terdaftar sebagai orang miskin.
Muhammad memberikan bagian kepada mereka ini seperti kepada kaum
Muhajirin.
Dari golongan Yahudi Banu Nadzir sendiri tak ada yang masuk Islam kecuali dua
orang. Mereka masuk Islam karena harta mereka, yang kemudian mereka
peroleh kembali.
Tidak begitu sulit orang akan menilai arti kemenangan Muslimin serta
pengosongan Banu Nadzir dari Medinah itu, setelah kita kemukakan betapa
Rasul .a.s. memperhitungkan, bahwa adanya mereka di tempat itu akan
memberikan semangat dalam menimbulkan bibit-bibit fitnah, akan mengajak
orang-orang munafik itu mengangkat kepala setiap mereka melihat pihak
Muslimin mendapat bencana dan mengancam timbulnya perang saudara bila
saja ada musuh menyerang kaum Muslimin.
Tentang perginya Banu Nadzir itu Surah Hasyr (59) ini turun:
“Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang bersikap
munafik, yang berkata kepada saudara-saudaranya yang tak
beriman dari kalangan Ahli Kitab: Kalau kamu diusir keluar,
niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan tidak
sekali-kali kami akan dipengaruhi oleh siapa pun menghadapi
persoalanmu ini; dan kalau kamu dipengaruhi niscaya kami
pun akan membelamu. Tetapi Tuhan mengetahui, bahwa
mereka adalah pendusta belaka. Kalaupun mereka ini diusir
keluar, mereka pun tidak akan ikut bersama-sama keluar, juga
kalau mereka ini diperangi, mereka pun tidak akan turut
membantu. dan kalaupun mereka sampai membantu, niscaya
mereka akan lari mengundurkan diri; lalu mereka ini tidak
266
mendapat pertolongan. Sungguh dalam hati mereka kamu
sangat ditakuti lebih dari Allah. Demikian itulah, sebab mereka
adalah golongan yang tidak mengerti.” (Qur’an, 59: 11-13)
Kemudian Surah itu dilanjutkan dengan memberi keterangan tentang iman dan
kekuasaannya. Iman hanya kepada Allah semata-mata. Bagi jiwa manusia, yang
tahu harga diri dan kehormatan dirinya, yang dikenalnya hanyalah kekuasaan
Tuhan.
“Dialah Allah. Tiada tuhan selain Dia. Maha mengetahui
segala yang gaib dan yang nyata. Dia Pengasih dan
Penyayang. Dialah Allah. Tiada tuhan selain Dia. Maha Raja,
Maha Kudus. Pembawa Keselamatan, Keamanan, Penjaga
segalanya, Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Agung. Maha
Suci Allah dari segala yang mereka persekutukan. Dialah
Allah. Pencipta, Pengatur, Pembentuk rupa, PadaNyalah ada
Asma Yang Indah. Segala yang ada di langit dan di bumi
berbakti kepadaNya. Dan Dia Maha Kuasa, Maha Bijaksana.”
(Qur’an, 59: 22 – 24)
Sampai pada waktu dikosongkannya Medinah dari Banu Nadzir, yang menjadi
sekretaris Nabi ketika itu ialah orang Yahudi. Hal ini dimaksudkan untuk
memudahkan pengiriman surat-surat dalam bahasa Ibrani dan Asiria. Tetapi
setelah orang-orang Yahudi keluar, Nabi jadi kuatir kalau jabatan yang
memegang rahasianya itu bukan di tangan orang Islam. Dari kalangan pemuda
Islam di Medinah dimintanya Zaid b. Thabit supaya mempelajari kedua bahasa
tersebut, yang dalam segala urusan kemudian ia akan menjadi sekretaris Nabi.
Dan Zaid b. Thabit inilah yang telah mengumpulkan Qur’an pada masa khilafat
Abu Bakr, dan dia pula yang kembali dan mengawasi pengumpulan Qur’an
tatkala terjadi perbedaan cara membaca pada masa pemerintahan Usman. Lalu
yang dipakai hanya Mushhaf Usman, yang lain dibakar.
Suasana Medinah jadi tenteram setelah Yahudi Banu Nadzir keluar. Pihak
Muslimin tidak lagi merasa takut terhadap orang-orang munafik. Bahkan kaum
Muhajirin bersuka hati memperoleh tanah bekas orang-orang Yahudi itu. Juga
kalangan Anshar turut gembira karena Muhajirin sudah tidak lagi bergantung
pada bantuan mereka. Hati mereka semua merasa lega. Dalam suasana yang
begitu tenang, aman dan tenteram, baik Muhajirin maupun Anshar, semua
mereka merasa senang. Dalam pada mereka dalam keadaan demikian, setelah
berlalu waktu setahun sejak peristiwa Uhud, teringat oleh Muhammad ‘alaihi’sh
shalatu was-salam – ucapan Abu Sufyan: “Yang sekarang ini untuk peristiwa
perang Badr. Sampai jumpa tahun depan!” serta ajakannya kepada Muhammad
untuk mengadakan perang Badr lagi. Tetapi tahun itu sedang terjadi musim
kering (paceklik). Harapan Abu Sufyan ialah sekiranya perang itu diadakan
dalam waktu lain saja.
Untuk itu diutusnya Nusaim (b. Mas’ud) ke Medinah dengan mengatakan kepada
pihak Muslimin, bahwa Quraisy telah mengerahkan tentaranya begitu besar yang
belum ada taranya dalam sejarah Arab; sudah siap akan memerangi mereka,
akan menghancur-luluhkan mereka sehingga tidak akan tersisa lagi. Tampaknya
kaum Muslimin pun mau menghindari bahaya itu. Banyak diantara mereka yang
memperlihatkan keengganan pergi ke Badr. Tetapi Muhammad jadi marah
karena sikap lemah dan mau surut itu. Ia bersumpah mengatakan kepada
mereka, bahwa ia akan pergi juga ke Badr walaupun seorang diri.
Melihat kejengkelan yang luar biasa itu segala sikap maju mundur dan perasaan
takut-takut segera lenyap. Kaum Muslimin sekarang siap memanggul senjata
dan berangkat ke Badr. Dalam hal ini pimpinan kota Medinah oleh Nabi
diserahkan kepada Abdullah b. Abdullah b. Ubayy b. Salul.
267
Muslimin yang sudah sampai di Badr, sekarang menantikan kedatangan Quraisy.
Mereka sudah siap bertempur. Demikian juga pihak Quraisy dengan pimpinan
Abu Sufyan sudah pula berangkat dari Mekah dengan kekuatan 2000 orang.
Tetapi sesudah dua hari perjalanan tampaknya Abu Sufyan mau kembali pulang.
Ia memanggil-manggil teman-temannya sambil katanya:
“Saudara-saudara dari Quraisy, sebenarnya yang cocok buat kita hanyalah
dalam musim subur, sedang sekarang kita dalam musim kering. Saya sendiri
mau kembali pulang. Maka pulang sajalah kamu sekalian.”
Mereka itu kembali pulang.
Tinggal lagi Muhammad dengan tentara Muslimin selama delapan hari terusmenerus
menantikan mereka, yang selama di Badr itu pula waktu mereka
pergunakan sambil berdagang. Dan dalam perdagangan itu mereka mendapat
laba. Mereka kembali ke Medinah pun kemudian dengan gembira, telah
mendapat karunia dari Tuhan. Dalam Badr Terakhir itulah firman Tuhan ini turun:
“Mereka yang berkata kepada teman-temannya, dan mereka
sendiri tinggal di belakang: ‘Sekiranya mereka itu mengikut
kita, niscaya mereka takkan mati terbunuh.’ Katakanlah:
Cobalah hindarkan dirimu dari kematian, kalau memang kamu
orang-orang yang benar. Jangan kamu kira orang-orang yang
terbunuh di jalan Allah itu sudah mati. Tidak! Mereka itu hidup
dengan mendapat bagian dari Tuhan. Mereka dalam suasana
gembira karena karunia yang diberikan Tuhan juga; mereka
girang sekali terhadap mereka yang tidak ikut dan tinggal di
belakang, bahwa mereka tidak merasa takut dan tidak pula
berdukacita. Mereka girang karena karunia dan nikmat Tuhan
dan Tuhan tidak akan menghilangkan jasa orang-orang
beriman, orang-orang yang telah memenuhi panggilan, Tuhan
dan Rasul meskipun mereka sudah mengalami malapetaka,
orang-orang yang berbuat baik dan dapat memelihara diri dari
kejahatan; mereka itulah yang akan mendapat pahala besar.
Orang yang sudah berkata kepada mereka: “Sebenarnya
orang-orang sudah berkumpul hendak melawan kamu.
Karena itu hendaklah kamu takut kepada mereka. Tetapi hal
ini bahkan menambah kuat iman mereka, dan jawab mereka:
Cukup Tuhan bersama kami dan Ia Pelindung yang sebaikbaiknya.
Mereka kembali mendapatkan nikmat dan karunia
dari Tuhan. Mereka tidak mengalami bencana, dan mereka
mengikut perkenaan Allah. Dan Allah Maha Pemberi karunia
yang besar. Yang demikian itu hanyalah setan yang menakutnakuti
pengikut-pengikutnya. Jangan kamu takut kepada
mereka, tapi takutlah kepadaKu, kalau benar-benar kamu
orang-orang beriman.” (Qura’an, 3: 168 – 175)
Dengan demikian perang Badr yang terakhir benar-benar telah menghapus
pengaruh perang Uhud samasekali. Buat Quraisy hanya tinggal lagi menunggu
kesempatan lain, dengan tetap mereka bergelimang dalam kecemaran karena
sifat pengecutnya yang tidak kurang cemarnya dari kekalahan yang mereka
derita dalam perang Badr pertama.
Dengan pertolongan Tuhan itu Muhammad merasa lega tinggal di Medinah,
merasa tenteram hatinya karena kewibawaan Muslimin kini telah kembali.
Sungguhpun begitu ia selalu waspada terhadap segala tipu-muslihat musuh,
selalu awas-awas ke segenap jurusan.
[
Sementara dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba terbetik berita, bahwa ada
sebuah kelompok dari Ghatafan di Najd yang sedang bersepakat hendak
268
memeranginya. Dan taktiknya selalu dalam hal ini ialah menyergap musuh
secara tiba-tiba sebelum musuh itu sempat mengadakan persiapan
mempertahankan diri. Oleh karena itulah, dengan kekuatan empat ratus orang ia
berangkat menuju Dhat’r-Riqa’. Di tempat ini pihak Banu Muharib dan Banu
Tha’laba dari Ghatafan sudah berkumpul. Begitu ia dilihat oleh mereka, ia
langsung melakukan penyerbuan ke tempat-tempat mereka itu. Dengan
meninggalk